Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-05-29

Sammanträde 2018-05-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport maj/juni 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2018.pdf

2 Antagande av strategi för östra Tyresö *

Dnr 2018/SBF 0051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Strategin för östra Tyresö (ej Dyviksudd) antas.

Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).

Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin. I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på MSU om ny etappindelning, tidplan och byggrätter för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för Östra Tyresö.

Bilagor
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf
Östra Tyresö-strategin.pdf

3 Antagande av detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen.

Bilagor
PU från MSU 2018-05-14 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande, Hanviken 2_1 Underskrivet.pdf
Planbeskrivning antagande, Hanviken 2_1.pdf
Plankarta antagande, Hanviken 2_1.pdf
Kvalitetsprogram, Hanviken 2_1.pdf
gestaltningsprinciper.pdf
Utlåtande för detaljplan del av Hanviken 2_1, Bostäder vid Stjärnvägen.pdf
Granskningsutlåtande , Hanviken 2_1.pdf
13004900_Dagvattenutredning_Stjärnvägen_20170202_granskningshandling.pdf

4 Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0181 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
VO 10 Plan och exploatering delårsrapport 1 2018.pdf
VO 11 Väghållning och park delårsrapport 1 2018.pdf
VO 12 Miljö och trafik delårsrapport 1 2018.pdf
VO 13 Vatten och avlopp delårsrapport 1 2018.pdf
VO 14 Renhållning delårsrapport 1 2018.pdf
VO 16 Näringsliv delårsrapport 1 2018.pdf
VO 17 Gemensam verksamhet delårsrapport 1 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §93.pdf

5 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialnämnden har behandlat en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit under årets första kvartal. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §94.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1035.pdf

6 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år *

Dnr 2018/KS 0184 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

7 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun *

Dnr 2018/KS 0171 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf

8 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 *

Dnr 2018/KS 0179 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 ska behandlas i kommunstyrelsen 29 maj 2018 och beslutas i kommunfullmäktige 14 juni 2018. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2019. Kommunplanehandlingar är under utarbetande.

Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har förslaget till renhållningstaxa redigerats för tjänsten B5, abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, vad gäller antalet hämtningar och priset.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §97.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf

9 Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2021

Dnr 2017/KS 0399 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2019. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §98.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2022 med aktiviteter för år 2019.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §21.pdf
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

10 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022 *

Dnr 2017/KS 0205 002

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
2. En arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
3. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
4. Nuvarande socialnämnd upphör 2018-12-31.
5. Nuvarande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd upphör 2018-12-31.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald byter från och med 2019-01-01 namn till beredningen för medborgardialog och integration och beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration
7. Kommunala funktionshindersrådets förslag att göra alla representanter till ordinarie ledamöter avslås.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till justerade reglementen.
9. Berörda nämnder ges i uppdrag att revidera delegationer och arbetsordningar för berörda beredningar, utskott och råd.
10. Antal ledamöter och ersättare per organ fastslås i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.
11. Ersättning till förtroendevalda fastslås i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med 2019-01-01 (handling under utarbetande).
12. Beräkningsmodell för politiska sekreterare fastslås i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med 2019-01-01 (handling under utarbetande).

Beskrivning av ärendet
En utredning i syfte att hitta en mer ändamålsenlig nämndorganisation har genomförts. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare har enats om ett förslag till nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2019. Syftet är bland annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö.

Följande nämnder lämnas oförändrade i förslaget: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen inklusive de två utskotten miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) och kommunledningsutskottet (KLU). Dock föreslås det tillkomma fler ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Nuvarande socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bilda tre nämnder: äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås få ett tydligare uppdrag med färre ansvarsområden, ett tydligare mandat och att namnet ändras till beredningen för medborgardialog och integration.

Bilaga 2 om ersättning till förtroendevalda samt bilaga 3 beräkningsmodell för politiska sekreterare är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndorganisation mandatperioden 2019-2022.pdf

11 Borgen för BRF Hanviken *

Dnr 2018/KS 0202 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Den kommunala borgen som Tyresö kommun ingått för Riksbyggens BRF Hanviken förlängs inte. Beslutet innebär att borgen avvecklas i tre etapper, under 2018, 2019 och 2020.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 1993 i borgen för Riksbyggens BRF Hanviken för ett lån på 35 miljoner kronor. Borgensåtagandet omprövas vart tionde år. Åtagandet är fördelat i tre delar som ska förnyas under 2018, 2019 och 2020. Senast detta skedde var alltså under perioden 2008-2010.

I och med att förutsättningarna har ändrats i grunden, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns någon orsak för kommunen att gå i borgen för BRF Hanviken. En förlängd borgen skulle kunna ses som ett kommunalt gynnande av enskilda bostadsrättshavare. Därför föreslås borgen avvecklas succesivt under 2018, 2019 och 2020 när kommunen har möjlighet att avveckla denna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Borgen BRF Hanviken.pdf

12 Inriktningsbeslut om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av kvartal 1 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelseförvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
4. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av kvartal 1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisades i kommunledningsutskottet 2018-04-18. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:

1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av kvartal 1 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelseförvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
4. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av kvartal 1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.

Sedan kommunledningsutskottet har ärendet kompletterats med ytterligare bilagor om lösning för fullmäktigesal (handlingar under utarbetande) och ombyggnadsetapper.

Bilagor
PM inför kommunstyrelsen 2018-05-29 ytterligare komplettering förvaltningslokaler.pdf
Bilaga 1 till KS 2018-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §99.pdf
PM Kompletterande information förvaltningslokaler 2018-05-07.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §66.pdf
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf

13 Uppföljning och avtal med Tyresö väntjänst

Dnr 2018/KS 0093 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelsen för Tyresö väntjänst noteras.
2. Avtalet med Tyresö väntjänst godkänns.
3. Tyresö väntjänst tilldelas ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald.
4. Bidraget finansieras inom Medborgarfokus ram.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 18 att tilldela Tyresö väntjänst ett bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald. Uppdraget skulle dokumenteras i ett avtal och följas upp efter ett år.

Tyresö väntjänst har inkommit med verksamhetsberättelse för 2017 och årsredovisning. Tillsammans med föreningens styrelse har ett avtalsförslag arbetats fram.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen, godkänner avtalet och tilldelar ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald, vilket finansieras inom Medborgarfokus ram.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §101.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö väntjänst.pdf
Tyresö väntjänst bilaga 1 och 2.pdf
Avtal Tyresö väntjänst bilaga 3.pdf

14 Återrapportering av uppdraget om översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik

Dnr 2018/KS 0080 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 9 januari 2018 att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att användning av pyroteknik ska begränsas med tillstånd ifrån polismyndighet för att använda pyrotekniska varor - fyrverkeri - på platser i Tyresö kommun där det finns en samlad bebyggelse med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Dessutom föreslås utökade områden med totalförbud mot användning av fyrverkerier.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen och ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §102.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik.pdf

15 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0172 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

16 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum *

Dnr 2017/KS 0465 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen maj/juni 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-14, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-05-14
Kommunledningsutskottet 2018-05-14, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-05-14

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §22.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen april 2018.pdf

18 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni 20

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:09, 18:18, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2018.pdf
Brev till komunstyrelsen om vattenläcka.pdf
Svar på skrivelse om ersättningsyrkande för VA-ledningsåtgärder.pdf

§104 Kommundirektörens rapport maj/juni 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport maj juni 2018.pdf

§105 Antagande av strategi för östra Tyresö

Dnr 2018/SBF 0051
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för komplettering av underlaget.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet med översiktsplanen Tyresö 2035 gavs stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi som ska knyta an till nya översiktsplanen och ersätta den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östra Tyresö (2003).
 
Sedan våren 2017 har arbetet pågått med strategin.  I september 2017 beslutades delbeslut/inriktningsbeslut på MSU om ny etappindelning, tidplan och byggrätter för inre Brevik, Solberga, Raksta och Bergholm tillsammans med alternativ för utbyggnation och huvudmannaskap för yttre Brevik. I januari 2018 hölls informationsmöten vid tre separata tillfällen för boende på yttre Brevik med syfte att informera om kommunens beslut kring huvudmannaskap för vägar och VA på yttre Brevik. Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottet i april hölls en informationspunkt för att klargöra sista frågor inför antagande av strategin gällande byggrätter, gatukostnader, ny etappindelning och föreslagen justering av busslinjedragning på inre Brevik.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för Östra Tyresö.
 
Bilagor
PU från MSU 2018-05-14 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse,antagande av Strategi för östra Tyresö.pdf
Strategi för Östra Tyresö 180528.pdf

§106 Antagande av detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen

Dnr KSM2017-715-214
 
Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen, antas.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 1 september 2017 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hanviken 2:1, samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i en till två våningar för serviceboende i kommunalt behov med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbebyggelsen planeras inrymma 7 lägenheter. Planarbetet bedrivs med standardförfarande, är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för del av Hanviken 2:1, bostäder vid Stjärnvägen.
 
Bilagor
PU från MSU 2018-05-14 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse för antagande, Hanviken 2_1 Underskrivet.pdf
Planbeskrivning antagande, Hanviken 2_1.pdf
Plankarta antagande, Hanviken 2_1.pdf
Kvalitetsprogram, Hanviken 2_1.pdf
gestaltningsprinciper.pdf
Utlåtande för detaljplan del av Hanviken 2_1, Bostäder vid Stjärnvägen.pdf
Granskningsutlåtande , Hanviken 2_1.pdf
13004900_Dagvattenutredning_Stjärnvägen_20170202_granskningshandling.pdf

§107 Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0181 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Verksamhetsområde 10 Plan och exploatering  och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
VO 10 Plan och exploatering delårsrapport 1 2018.pdf
VO 11 Väghållning och park delårsrapport 1 2018.pdf
VO 12 Miljö och trafik delårsrapport 1 2018.pdf
VO 13 Vatten och avlopp delårsrapport 1 2018.pdf
VO 14 Renhållning delårsrapport 1 2018.pdf
VO 16 Näringsliv delårsrapport 1 2018.pdf
VO 17 Gemensam verksamhet delårsrapport 1 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §93.pdf

§108 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-04-25 § 1035 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialnämnden har behandlat en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit under årets första kvartal. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §94.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-04-25 § 1035.pdf

§109 Budgetförändring för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år

Dnr 2018/KS 0184 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag höjs från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.
 
Beskrivning av ärendet
Staten har betalat ut ett bidrag till kommunen för ensamkommande som fyllt 18 år på 467 tusen kronor för 2018. Bidraget bör tillfalla verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, men ska på grund av redovisningsregler bokföras inom finansförvaltningen. Därför föreslås att verksamhetsområde individ- och familjeomsorgs ram ökas med detta belopp. Åtgärden kommer inte att påverka kommunens budgeterade ekonomiska resultat.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja budgetramarna 2018 för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgs anslag från 175 218 till 175 685 tusen kronor. Samtidigt ska budget för generella statsbidrag och utjämning inom finansförvaltningen höjas från 224 400 till 224 867 tusen kronor.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §95.pdf
Tjänsteskrivelse Budgetförändring VO IFO med anledning av statsbidrag för ensamkommande unga över 18 år.pdf

§110 Delårsrapport 1 2018 för Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0171 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 1 per april 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport för tertial 1 2018 för Tyresö kommun. Rapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö. Delårsrapporten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 14 juni 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport T1 2018-04-30 Tyresö kommun.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §96.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-05-21 § 41.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-05-16 §33.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-05-23 § 30.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-23 § 1045.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 45.pdf

§111 Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019

Dnr 2018/KS 0179 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.      Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2.      Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3.      Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4.      Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:
 
Förskola                               330 510 000 kronor
Grundskola                           704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg  187 320 000 kronor
Omsorg om personer med                                
 funktionsnedsättning           287 946 000 kronor
Äldreomsorg                        351 077 000 kronor
Gymnasieskola                     228 576 000 kronor
Vuxenutbildning                    28 159 000 kronor
Arbete och integration          11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar                 110 312  000 kronor
Plan och exploatering            35 859 000 kronor
Väghållning och park             70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt             6 945 000 kronor
Vatten och avlopp                                  0 kronor
Renhållning                                            0 kronor
Bygglovsverksamhet               6 257 000  kronor
Näringsliv                                 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet       132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm         43 227 000 kronor
Politisk verksamhet               25 760 000 kronor
 
5.      Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6.      Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7.      Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8.      Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9.      Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10.     Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11.    Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12.    Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13.    Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14.    Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15.    Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16.    Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
-        reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
-        reviderad taxa för renhållningsavgifter,
-        reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17.    Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18.    I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till Socialdemokraternas budgetalternativ (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till Sverigedemokraternas budgetalternativ (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade inte deltagit i beslut om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 ska behandlas i kommunstyrelsen 29 maj 2018 och beslutas i kommunfullmäktige 14 juni 2018. Ärendet omfattar även förslag till ändringar i taxor för 2019.
 
Sedan kommunledningsutskottets  behandling av ärendet har tjänsteskrivelse, kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022 och förslag till budget för revisorerna lagts till ärendet. Förslaget till renhållningstaxa har redigerats för tjänsten B5, abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, vad gäller antalet hämtningar och priset.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
1.      Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2.      Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3.      Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs.
4.      Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 fastställs:
 
Förskola                               330 510 000 kronor
Grundskola                           704 143 000 kronor
Individ- och familjeomsorg  187 320 000 kronor
Omsorg om personer med                                
 funktionsnedsättning           287 946 000 kronor
Äldreomsorg                        351 077 000 kronor
Gymnasieskola                     228 576 000 kronor
Vuxenutbildning                    28 159 000 kronor
Arbete och integration          11 310 000 kronor
Bibliotek, kultur, fritid
och fritidsgårdar                 110 312  000 kronor
Plan och exploatering            35 859 000 kronor
Väghållning och park             70 170 000 kronor
Miljö, trafik och övrigt             6 945 000 kronor
Vatten och avlopp                                  0 kronor
Renhållning                                            0 kronor
Bygglovsverksamhet               6 257 000  kronor
Näringsliv                                 1 284 000 kronor
Gemensam verksamhet       132 269 000 kronor
Kommunalförbund mm         43 227 000 kronor
Politisk verksamhet               25 760 000 kronor
 
5.      Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6.      Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7.      Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen fastställs.
8.      Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9.      Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10.     Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11.    Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12.    Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13.    Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14.    Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15.    Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16.    Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
-        reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
-        reviderad taxa för renhållningsavgifter,
-        reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17.    Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18.    I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2019-2022.
 
Yrkande
Anita Mattsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
 
1.      Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,65 kronor per skattekrona.
2.      Vision, fokusområden och strategiska mål för mandatperioden 2019-2022 fastställs.
3.      Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
4.      Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 och plan för 2020- 2022 omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.
5.      Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
6.      Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats.
7.      Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2019-2022 enligt bilaga 1 till kommunplanen omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet..
8.      Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
9.      Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10.  Nya och utökade investeringar enligt bilaga 4 a och 4b omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet och förs in i investeringsprogrammet.
11.  Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet..
12.  Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
13.  Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14.  Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15.  Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16.  Följande taxor omarbetas enligt det socialdemokratiska budgetalternativet och antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
-        reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
-        reviderad taxa för renhållningsavgifter,
-        reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
17.  Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
18.  I övrigt godkänns det socialdemokratiska alternativet till kommunplan för 2019-2022.
 
Anders Wickberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2019 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2019 fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
3. Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
4. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
5. Målet för utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö revideras till att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.
6. Internräntan för 2019 fastställs till 1,0 %.
7. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
8. Lån får tas upp inom en ram på 1 500 miljoner kronor.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 206,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 636,7 miljoner kronor enligt bilaga 4 a och 4b förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 4 till kommunplanen fastställs.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,
- reviderad taxa för renhållningsavgifter,
- reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa
15. Revisorernas budget för 2019 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag till 1,65 miljoner kronor.
16. Sverigedemokraternas övriga förslag till kommunplan 2019-2022 godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 3. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons yrkande på punkt 4. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 2. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 5 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 6 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 7. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 7. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.   Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 8 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 9 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 10. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande på punkt 10. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.    Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 11. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande på punkt 11. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.    Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 12 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 13 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 14 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 15 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 16. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 16. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 17 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 18. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattsons (S) yrkande på punkt 18. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande på punkt 16. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Ordförandeförslag kommunplan.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2019-2022 samt budget för 2019 och ekonomisk plan för 2020-2022.pdf
Kommunplan 2019-2022 2018-05-28 till KS.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §97.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf
Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxa för renhållningsavgifter.pdf
Renhållningstaxa för Tyresö kommun 2019.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20180418 §41 Plan- och bygglovtaxa.pdf
Revidering av bygglovtaxan Byggnadsnämndens protokollsuttdrag 2018-04-18 § 24.pdf
Plan- och bygglovtaxa inkl mät- och kart med förslag till revideringar inför 2019 från MSU och BN.pdf
Tjänsteskrivelse Budget för revisorerna 2019.pdf
Sverigedemokraternas budgetförslag 2019.pdf
Socialdemokraternas budgetalternativ 2019 version KS.pdf

§112 Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2021

Dnr 2017/KS 0399 10
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshinderrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019.
 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2016 § 39 ska kommunala funktionshinderrådets förslag till aktiviteter i tillgänglighetsplanerna utgöra del av underlaget vid utarbetandet av respektive nämndplan. Kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan för åren 2019-2021 med aktiviteter för 2019 föreslås överlämnas till respektive nämnd för beaktande vid utarbetande av nämndplaner för 2019. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §98.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till tillgänglighetsplan 2019-2022 med aktiviteter för år 2019.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §21.pdf
Tillgänglighetsplan 2019.pdf

§113 Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022

Dnr 2017/KS 0205 002
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. En äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
2. En arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
3. En gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01.
4. Nuvarande socialnämnd upphör 2018-12-31.
5. Nuvarande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd upphör 2018-12-31.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald byter från och med 2019-01-01 namn till beredningen för medborgardialog och integration och beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration
7. Kommunala funktionshindersrådets förslag att göra alla representanter till ordinarie ledamöter avslås.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till justerade reglementen.
9. Berörda nämnder ges i uppdrag att revidera delegationer och arbetsordningar för berörda beredningar, utskott och råd. 
10. Antal ledamöter och ersättare per organ fastslås i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 2019-01-01.
11. Ersättning till förtroendevalda fastslås i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med 2019-01-01.
12. Beräkningsmodell för politiska sekreterare fastslås i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med 2019-01-01.
 
Beskrivning av ärendet
En utredning i syfte att hitta en mer ändamålsenlig nämndorganisation har genomförts. En parlamentarisk arbetsgrupp bestående av kommunfullmäktiges presidium samt respektive partis gruppledare har enats om ett förslag till nämndorganisation att gälla från och med den 1 januari 2019. Syftet är bland annat att lyfta äldre- och omsorgsfrågorna, att stärka integrationen samt att anpassa den politiska nämndorganisationen till ett växande Tyresö.
 
Följande nämnder lämnas oförändrade i förslaget: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen inklusive de två utskotten miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU)  och kommunledningsutskottet (KLU). Dock föreslås det tillkomma fler ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Nuvarande socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bilda tre nämnder: äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås få ett tydligare uppdrag med färre ansvarsområden, ett tydligare mandat och att namnet ändras till beredningen för medborgardialog och integration.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndorganisation för nästa mandatperiod.pdf

§114 Borgen för BRF Hanviken

Dnr 2018/KS 0202 11
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Den kommunala borgen som Tyresö kommun ingått för Riksbyggens BRF Hanviken förlängs inte.  Beslutet innebär att borgen avvecklas i tre etapper, under 2018, 2019 och 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun gick 1993 i borgen för Riksbyggens BRF Hanviken för ett lån på 35 miljoner kronor. Borgensåtagandet  omprövas vart tionde år.  Åtagandet är fördelat i tre delar som ska förnyas under 2018, 2019 och 2020. Senast detta skedde var alltså under perioden 2008-2010.
 
I och med att förutsättningarna har ändrats i grunden, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre finns någon orsak för kommunen att gå i borgen för BRF Hanviken. En förlängd borgen skulle kunna ses som ett kommunalt gynnande av enskilda bostadsrättshavare. Därför föreslås borgen avvecklas succesivt under 2018, 2019 och 2020 när kommunen har möjlighet att avveckla denna.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Borgen BRF Hanviken.pdf

§115 Inriktningsbeslut om förvaltningslokaler

Dnr 2016/KS 0280 010
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att:
- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv (se bilaga) genomföra sitt projektledningsåtagande
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2016 § 156 att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa alternativ till lokalisering av den kommunala administrationen. Tyresö kommun har ett hyresavtal avseende lokaler i Tyresö centrum för den kommunala administrationen vilket löper ut 2023. Uppdraget redovisades i kommunledningsutskottet 2018-04-18. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att:
 
1. Kommunstyrelsen tar ett inriktningsbeslut om att teckna avtal med fastighetsägaren Hemfosa om en etablering i Tyresö Centrum. Ett eventuellt slutligt påtecknande av hyresavtal tas av kommunstyrelsen då villkor och förutsättningar för ett sådant tecknande föreligger, dock senast vid utgången av kvartal 1 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Projektdirektiven ges bland annat med den avsikten att närmare bereda verksamhet/funktion, nya arbetsplatsstrategier, arkitektur, ekonomi inför kommunplan 2020-2024.
3. Kommunstyrelsen beslutar lämna en beställning till kommunstyrelseförvaltningen att med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö.
4. Kommunstyrelsen uppmanar styrgruppen att återkomma med kompletterande förslag till beslut i det fall nya omständigheter skulle tillkomma inom ramen för projektarbetets genomförande.
5. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast vid utgången av kvartal 1 2019 med ett förslag på de villkor som ska gälla för en kommande förhyrning.
 
Sedan kommunledningsutskottet har ärendet kompletterats med ytterligare bilagor om lösning för fullmäktigesal och ombyggnadsetapper.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att:
 
- med en styrgrupp till sitt förfogande projektleda en förändrad och moderniserad etablering av den kommunala administrationen i centrala Tyresö,
 
- utifrån särskilt upprättade projektdirektiv (se bilaga) genomföra sitt projektledningsåtagande
 
- återkomma med ett förslag till inriktningsbeslut för val av kommande part för avtalstecknande senast 2019-03-01
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar att inriktningen ska vara en försiktigare ombyggnad som ökar antalet arbetsplatser, med fokus på att hålla nere kostnaden. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
 
Bilagor
Ordförandeförslag förvaltningslokaler 180523.pdf
Bilaga 1 till KS 2018-05-29.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §99.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §66.pdf
Bilaga 1 Hemfosa Presentation 2018.02.08 (2).pdf
Bilaga 2 Skandiafastigheter 180129.pdf
Bilaga 3 Presentation två förslag.pdf
Kommunhuset projektdirektiv.pdf
Tyresö-180528-ALT 1.BOLLMORASALEN INKL VY.PDF
Tyresö-180528-ALT 2.FULLMÄKTIGESAL PÅ GÅRDEN.PDF

§116 Uppföljning och avtal med Tyresö väntjänst

Dnr 2018/KS 0093 005
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsberättelsen för Tyresö väntjänst noteras.
2. Avtalet med Tyresö väntjänst godkänns.
3. Tyresö väntjänst tilldelas ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald.
4. Bidraget finansieras inom Medborgarfokus ram.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-13 § 18 att tilldela Tyresö väntjänst ett bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald. Uppdraget skulle dokumenteras i ett avtal och följas upp efter ett år.
 
Tyresö väntjänst har inkommit med verksamhetsberättelse för 2017 och årsredovisning. Tillsammans med föreningens styrelse har ett avtalsförslag arbetats fram.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen, godkänner avtalet och tilldelar ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald, vilket finansieras inom Medborgarfokus ram.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen 1) noterar verksamhetsberättelsen, 2) godkänner avtalet och 3) tilldelar ett årligt bidrag på 200 000 kronor för utökad verksamhet med inriktning på integration och mångfald och 4) att det finansieras inom Medborgarfokus ram.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslag 1, avslag till ordförandeförslag 2 och 3 samt deltar inte i beslut 4.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2 och 3.  Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslag 2 och 3. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2 och 3. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §101.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Tyresö väntjänst.pdf
Tyresö väntjänst bilaga 1 och 2.pdf
Avtal Tyresö väntjänst bilaga 3.pdf

§117 Återrapportering av uppdraget om översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik

Dnr 2018/KS 0080 005
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 9 januari 2018 att inleda en översyn om hur användningen av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas. Kommunstyrelseförvaltningen har utrett frågan och föreslår att användning av pyroteknik ska begränsas med tillstånd ifrån polismyndighet för att använda pyrotekniska varor - fyrverkeri - på platser i Tyresö kommun där det finns en samlad bebyggelse med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Dessutom föreslås utökade områden med totalförbud mot användning av fyrverkerier.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen och ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag till reviderade kommunala ordningsföreskrifter enligt återrapporteringen.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §102.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdraget Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende pyroteknik.pdf

§118 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0172 003
 
Kommunstyrelsens beslut
- Reviderad delegationsordning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en revidering av delegationsordningen vad gäller leasing/avbetalningsköp. Ändringen innebär att endast ekonomichefen kommer att ha rätt att besluta om leasing.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning vad gäller leasing avbetalningsköp.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-05-29.pdf

§119 Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum

Dnr 2017/KS 0465 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion med förslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en mer attraktiv lek- och aktivitetsplats i Tyresö centrum och verka för en möjlighet till kortare tillsyn av barnen, medan föräldrarna gör sina inköp i centrum genom samarbete med centrumledningen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget att verka för lek- och aktivitetsplats och barntillsyn i ett privatägt centrum inte kan anses vara en uppgift för kommunen enligt kommunallagens andra kapitel som reglerar vad som faller inom den kommunala kompetensen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-05-14 §104.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre lek- och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö centrum.pdf
Motion om bättre lek och aktivitetsmöjligheter för barn i Tyresö Centrum.pdf

§120 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen maj/juni 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-05-14, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-05-14
Kommunledningsutskottet 2018-05-14, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-05-14
 
Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2018-04-09 §22.pdf
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen april 2018.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf

§121 Kommunstyrelsens meddelanden maj/juni 2018

Dnr 2017/KS 0468 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:09, 18:18, 18:20, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
-
 
Bilagor
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2018.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport april 2018.pdf
Brev till komunstyrelsen om vattenläcka.pdf
Svar på skrivelse om ersättningsyrkande för VA-ledningsåtgärder.pdf