Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-10-02

Sammanträde 2018-10-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport oktober 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 137.pdf

2 Delårsrapport 2 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0290 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Verksamheterna har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet vilka prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport VO 10.pdf
Delårsrapport VO 10 Bilaga Uppdragslista till delår HT2018.pdf
Delårsrapport VO 11.pdf
Delårsrapport VO 12 .pdf
Delårsrapport VO 13.pdf
Delårsrapport VO 14.pdf
Delårsrapport VO 16.pdf
Delårsrapport VO 17.pdf

3 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.

Socialnämnden behandlar en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit hittills under året vid sitt sammanträde den 26 september (handling under utarbetande).

4 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018 *

Dnr 2018/KS 0253 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

5 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2018/KS 0274 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 146.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

6 Försäljning av Tyresö Vindkraft AB *

Dnr 2018/KS 0167 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

7 Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken *

Dnr 2017KSM0606 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel för LSS bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand 27 700 000 kronor.
2. Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till Socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken. Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.

Ny investeringsbudget är;
29 800 000 kronor för LSS Hanviken
27 700 000 kronor för LSS Strand

Det ger en preliminär hyreskostnad på;
1 732 930 kronor/år för LSS Hanviken
1 607 794 kronor/år för LSS Strand

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Investeringsmedel för LSS bostäder utökas med: 9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor. 7 700 000 kronor för LSS Strand 27 700 000 kronor.
2. Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till Socialförvaltningen med; 432 930 kronor/år för LSS Hanviken. Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet 307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir 1 607 794 kronor för boendet Hyran idag för Granbacken är 515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 153.pdf
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf

8 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård *

Dnr 2017KSM0371 301

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2. Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades om investeringsmedel om 20 miljoner kronor för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.

Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Det handlar om svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.

Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor. Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2. Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån. Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 154.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

9 Förvärv av fastigheterna Strand 1:109-1:111, Strand 1:388-1:390, Hanviken 9:1 från Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr KSM-2018-1394

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunen förvärvar fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1 av Tyresö Näringslivsaktiebolag för en köpeskilling på 15 000 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 om att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag och att bolagets tillgångar ska överföras till kommunen. Till följd av att bolaget upphör är det möjligt för Tyresö kommun att anskaffa fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1. Strandfastigheterna ingår i kommande planläggning av Trädgårdsstaden etapp 3 och fastigheten Hanviken 9:1 är planlagd som industrimark men används som väg.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen förvärvar de aktuella fastigheterna samt ger förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse, förvärv av fastigheter.pdf
Köpekontrakt Strand 1.109.pdf
Köpekontrakt Strand 1.110.pdf
Köpekontrakt Strand 1.111.pdf
Köpekontrakt Strand 1.388.pdf
Köpekontrakt Strand 1_389.pdf
Köpekontrakt Strand 1.390.pdf
Köpekontrakt Hanviken 9.1.pdf

10 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01 samt att beslutet ska gälla under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 147.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

11 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus

Dnr 2018/KS 0280 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Granskningsplan år 2019 för Medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten inom avdelningen Medborgarfokus har i uppdrag att genomföra fristående och oberoende granskningar och tillsyn av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.. Granskningarna utgår alltid från ett medborgarperspektiv. Förslaget till granskningsplan för 2019 innehåller förändringar i intervallet och i prioriteringsordningen för granskning och tillsyn. Vidare föreslås temagranskningar för 2019 som omfattar trafikområdet samt resultat från Skolinspektionens tillsyn vid grundskolan.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen fastställer granskningsplanen för år 2019.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald, protokollsutdrag 2018-09-13 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus.pdf

12 Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0242 009

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören och chefen för medborgarfokus får i uppdrag att genomföra följande utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet:
a) Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare ska förkortas. Publiceringstiden för att få stöd för ett förslag kortas från 90 dagar till 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
b) Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer.
c) Gränsdragningen för att ge förslag enligt Tyresöinitiativet respektive förslag inom kommunens synpunktshanteringssystem förtydligas.
d) En kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras ska fastställas av beredningen för medborgadialog och mångfald.
e) En processkartläggning av synpunktshanteringen genomförs och möjligheterna att inom servicecenter handlägga en större andel av frågorna/förslagen ses över.

Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet, som är en form av e-petition (förslag från medborgare) startade den 31 januari 2017. På uppdrag av kommunstyrelsen redovisas en uppföljning med syftet att överväga utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet. Utifrån analys av statistiksammanställning, enkätresultat och intervjusvar kan kommunstyrelseförvaltningen se några fokusområden för utvecklingen av Tyresöinitiativet. Bland annat föreslås att informationen om vilka områden förslag kan lämnas bör klargöras. Likaså anser förvaltningen att handläggningen av initiativen bör bli kortare, effektivare och mer likvärdig. Utredningen har även kommit fram till att avgränsningen avseende kommunens synpunktshantering behöver, i likhet med Tyresöinitiativet, ses över och förtydligas.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören och chefen för Medborgarfokus i uppdrag att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald, protokollsutdrag 2018-09-13 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet.pdf

13 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Dnr 2018/KS 0247 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering.

Beskrivning av ärendet
För kommunrevisorernas räkning har EY genomfört en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering för att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas ändamålsenlighet i Tyresö kommun. Bedömningen är att arbetet till övervägande del är ändamålsenligt, så gäller även de styrande dokumenten. Dock visar granskningen att riktlinjen inte tillämpas fullt ut. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar svar från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till de tre rekommendationerna och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 138.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport - Grankning av uppphandling, inköp och avtalshantering.pdf

14 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete

Dnr 2018/KS 0248 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av korruptionsförebyggande arbete.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer och ger kommunstyrelsen ett antal rekommendationer.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 139.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

15 Rapportering av ordförandeuppdrag om stödköp av svenskt kött

Dnr 2018/KS 0262 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
2. Ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal godkänns under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31.
3. Merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-08-08 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.

Förvaltningens förslag är att stödköp av svenskt kött godkänns under perioden 2018-10-01- 2019-03-31. Därefter får behovet beaktas i samband med ny upphandling som ska gälla från 2019-04-01. Merkostnaderna beräknas till 500 tkr vilket finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget, godkänner ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31 samt beslutar att merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 148.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget om ökade inköp av svenskt kött.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §123.pdf

16 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018

Dnr 2018/KS 0281 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 195 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 respektive den 1 april 2018.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 149.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2018.pdf

17 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer *

Dnr KSM2018-1340-210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska revidera cykelplan för centrumnära miljöer. I motionen föreslås att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ges i uppdrag att omgående ta fram en komplettering till cykelplanen för centrumområdet och att i kompletteringen se på helheten kring de vägar och platser som nämns i motionen.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen vilken beskriver hur förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en ny cykelplan i september 2018. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 § 120.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion cykelplan MSU sep 2018.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.pdf

18 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning *

Dnr 2017/KS 0519 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om försök med arbetstidsförkortning i syfte att minska sjukskrivningstal och förstärka möjligheterna till nyrekrytering. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

HR-avdelningen har utifrån den inkomna motionen sett över och tagit del av ett antal av de försök till arbetstidsförkortning som genomförts samt tagit del av relevant forskning inom området. Vidare har potentiella effekter av ett införande av arbetstidsförkortning analyserats. Utifrån relevant forskning och erfarenheter från tidigare försök till arbetstidsförkortningar i liknande organisationer kan konstateras förhållandevis kraftiga kostnadsökningar som inte kunnat motiveras med andra positiva effekter. Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är därmed att Tyresö kommun i dagsläget bör avstå från att införa ett försök med arbetstidsförkortning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 150.pdf
Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf

19 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner *

Dnr 2018/KS 0070 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun skyndsamt ska ta fram rutiner för att minska läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, anses besvarad.
2. Motionens andra attsats om att Tyresö kommun ska utreda omfattningen av läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, samt planerade nya anläggningar, anses besvarad.
3. Motionens tredje attsats om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för åtgärder som kan minimera läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, inklusive ombyggnad av planer, reinvesteringar, och åtgärder i omgivningen kring planerna t.ex. i vattenflöden och avlopp, anses besvarad.
4. Motionens fjärde attsats om att Tyresö kommun ska avvakta med att bygga nya konstgräsplaner till dess att kunskapen i kommunen är tillräcklig om hur man ska bygga, och vilka upphandlingskrav man ska ställa, för att det inte ska ske läckage av mikroplaster, avslås.
5. Motionens femte attsats om att Tyresö kommun ska avstå från att bygga konstgräsplaner på platser som är särskilt känsliga för naturmiljön, om det visar sig att det inte går att säkerställa nära noll läckage av mikroplaster från dessa planer, anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda problemet med läckage av mikroplaster från kommunens befintliga konstgräsplaner samt ta fram rutiner och en handlingsplan för att minimera läckage i framtiden. Miljöpartiets ledamöter föreslår också att Tyresö kommun avstår från att anlägga ytterligare konstgräsplaner till dess att läckage går att undvika.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens förslag 1-3 samt 5 besvarade samt att avslå förslag 4.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens förslag 1-3 samt 5 besvarade samt att avslå förslag 4.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 151.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-08-27 § 56.pdf
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf
Särskilt yttrande C kultur- och fritidsnämnden 2018-08-27 § 56.pdf

20 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö *

Dnr 2018/KS 0155 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö. Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen samt att en analys av konsekvenserna innan ett förslag föreligger inte är ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 152.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om marknadshyror.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen oktober 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-09-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-09-18
Kommunledningsutskottet 2018-09-19, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-09-19

22 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:16, 18:29, 18:30, 18:34, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:44 och 01FS 2018:46, föreskrift om avstängning av vattenområde
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:45, föreskrift om avstängning av Urösundet vintertid
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:47, beslut om bildande av naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse Ökad digital kompetens.pdf
AB Vårljus Dagordning och protokoll 2018-06-19.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Budgetram 2019 Verksamhetsplan 2019 samt budget 2019-2021.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-09-14.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Beslut om ändring av ledamot i styrelsen Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Beslut om förändring av förvaltningsorganisation från och med 2019-01-01 till följd av ny nämndstruktur samt tillsättning av förvaltningschef.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport augusti 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Aug 2018.pdf

§157 Kommundirektörens rapport oktober 2018

Dnr 2018/KS 0001 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.
 
Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 137.pdf

§158 Delårsrapport 2 2018 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2018/KS 0290 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Verksamheterna har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering och verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet vilka prognosticerar underskott för helåret 2018. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf
Delårsrapport VO 10.pdf
Delårsrapport VO 10 Bilaga Uppdragslista till delår HT2018.pdf
Delårsrapport VO 11.pdf
Delårsrapport VO 12 .pdf
Delårsrapport VO 13.pdf
Delårsrapport VO 14.pdf
Delårsrapport VO 16.pdf
Delårsrapport VO 17.pdf

§159 Rapportering från socialnämnden om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-09-26 § 1060 (bilaga).
 
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2018-09-26 § 1060 samt till reservation i socialnämnden 2018-01-31 § 1003 (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd.
 
Socialnämnden behandlar en uppdatering av planen med rapportering av hur planens åtgärder fortskridit hittills under året vid sitt sammanträde den 26 september.
 
Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26§ 1060.pdf

§160 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Dnr 2018/KS 0253 10
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning,  prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.
 
Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2018, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning,  prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Delår 2 2018 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2018 till KS version 2018-10-02.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-19 §63.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 67.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1059.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-09-26, § 76.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-09-27 § 46.pdf

§161 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2018/KS 0274 12
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 146.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§162 Försäljning av Tyresö Vindkraft AB

Dnr 2018/KS 0167 005
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar att hålla ett extra sammanträde den 25 oktober 2018 klockan 17.30 för att bereda ärendet om försäljning av Tyresö Vindkraft AB.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i samband med att kommunplanen för  2018 antogs att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB. Kommundirektören föredrar ärendet muntligt under sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§162_prot_20181002.pdf (167 kb)

§163 Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301
 
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet återremitteras för kompletterande underlag och behandlas på nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 153.pdf
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf

§164 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2. Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades om investeringsmedel om 20 miljoner kronor för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.
 
Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Det handlar om svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor. Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
 
1. Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
2. Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
3. Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 154.pdf
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

§165 Förvärv av fastigheterna Strand 1:109-1:111, Strand 1:388-1:390, Hanviken 9:1 från Tyresö Näringslivsaktiebolag

Dnr KSM-2018-1394
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen förvärvar fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1 av Tyresö Näringslivsaktiebolag för en köpeskilling på 15 000 000 kronor.
2. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 om att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag och att bolagets tillgångar ska överföras till kommunen. Till följd av att bolaget upphör är det möjligt för Tyresö kommun att anskaffa fastigheterna Strand 1:109, Strand 1:110, Strand 1:111, Strand 1:388, Strand 1:389, Strand 1:390 samt Hanviken 9:1. Strandfastigheterna ingår i kommande planläggning av Trädgårdsstaden etapp 3 och fastigheten Hanviken 9:1 är planlagd som industrimark men används som väg.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen förvärvar de aktuella fastigheterna samt ger förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att underteckna köpekontraktet för kommunens del samt övriga erforderliga handlingar i ärendet.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 § 117.pdf
Tjänsteskrivelse, förvärv av fastigheter.pdf
Köpekontrakt Strand 1.109.pdf
Köpekontrakt Strand 1.110.pdf
Köpekontrakt Strand 1.111.pdf
Köpekontrakt Strand 1.388.pdf
Köpekontrakt Strand 1_389.pdf
Köpekontrakt Strand 1.390.pdf
Köpekontrakt Hanviken 9.1.pdf

§166 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2018/KS 0208 005
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
3. Förbundets övertagande av ansvaret för myndighetsutövning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs att gälla tidigast från och med 1 januari 2019, dock senast 31 maj 2019.
 
Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01 samt att beslutet ska gälla under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 147.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

§167 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus

Dnr 2018/KS 0280 010
 
Kommunstyrelsens beslut
- Granskningsplan år 2019 för Medborgarfokus fastställs.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten inom avdelningen Medborgarfokus har i uppdrag att genomföra fristående och oberoende granskningar och tillsyn av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.. Granskningarna utgår alltid från ett medborgarperspektiv. Förslaget till granskningsplan för 2019 innehåller förändringar i intervallet och i prioriteringsordningen för granskning och tillsyn. Vidare föreslås temagranskningar för 2019 som omfattar trafikområdet samt resultat från Skolinspektionens tillsyn vid grundskolan.
 
Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen fastställer granskningsplanen för år 2019.
 
Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald, protokollsutdrag 2018-09-13 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus.pdf

§168 Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0242 009
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören och chefen för medborgarfokus får i uppdrag att genomföra följande utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet:
a) Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare ska förkortas. Publiceringstiden för att få stöd för ett förslag kortas från 90 dagar till 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
b) Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer.
c) Gränsdragningen för att ge förslag enligt Tyresöinitiativet respektive förslag inom kommunens synpunktshanteringssystem förtydligas.
d) En kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras ska fastställas av beredningen för medborgadialog och mångfald.
e) En processkartläggning av synpunktshanteringen genomförs och möjligheterna att inom servicecenter handlägga en större andel av frågorna/förslagen ses över.
 
Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet, som är en form av e-petition (förslag från medborgare) startade den 31 januari 2017. På uppdrag av kommunstyrelsen redovisas en uppföljning med syftet att överväga utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet. Utifrån analys av statistiksammanställning, enkätresultat och intervjusvar kan kommunstyrelseförvaltningen se några fokusområden för utvecklingen av Tyresöinitiativet. Bland annat föreslås att informationen om vilka områden förslag kan lämnas bör klargöras. Likaså anser förvaltningen att handläggningen av initiativen bör bli kortare, effektivare och mer likvärdig. Utredningen har även kommit fram till att avgränsningen avseende kommunens synpunktshantering behöver, i likhet med Tyresöinitiativet, ses över och förtydligas.
 
Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören och chefen för Medborgarfokus i uppdrag att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommundirektören och chefen för medborgarfokus får i uppdrag att genomföra följande utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet:
a) Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare ska förkortas. Publiceringstiden för att få stöd för ett förslag kortas från 90 dagar till 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
b) Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer.
c) Gränsdragningen för att ge förslag enligt Tyresöinitiativet respektive förslag inom kommunens synpunktshanteringssystem förtydligas.
d) En kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras ska fastställas av beredningen för medborgadialog och mångfald.
e) En processkartläggning av synpunktshanteringen genomförs och möjligheterna att inom servicecenter handlägga en större andel av frågorna/förslagen ses över.
 
Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar att publiceringstiden för ett förslag ska vara 45 dagar.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald, protokollsutdrag 2018-09-13 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet.pdf

§169 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Dnr 2018/KS 0247 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering.
 
Beskrivning av ärendet
För kommunrevisorernas räkning har EY genomfört en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering för att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas ändamålsenlighet i Tyresö kommun. Bedömningen är att arbetet till övervägande del är ändamålsenligt, så gäller även de styrande dokumenten.  Dock visar granskningen att riktlinjen inte tillämpas fullt ut. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar svar från kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till de tre rekommendationerna och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 138.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport - Grankning av uppphandling, inköp och avtalshantering.pdf

§170 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete

Dnr 2018/KS 0248 016
 
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av korruptionsförebyggande arbete.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-08-29 § 112 (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer och ger kommunstyrelsen ett antal rekommendationer.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 139.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

§171 Rapportering av ordförandeuppdrag om stödköp av svenskt kött

Dnr 2018/KS 0262 012
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
2. Ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal godkänns under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31.
3. Merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
 
Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Ander Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-08-08 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.
 
Förvaltningens förslag är att stödköp av svenskt kött godkänns under perioden 2018-10-01- 2019-03-31. Därefter får behovet beaktas i samband med ny upphandling som ska gälla från 2019-04-01. Merkostnaderna beräknas till 500 tkr vilket finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdraget, godkänner ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31 samt beslutar att merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 148.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget om ökade inköp av svenskt kött.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §123.pdf

§172 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018

Dnr 2018/KS 0281 003
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 195 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 respektive den 1 april 2018.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19 § 149.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2018.pdf

§173 Svar på motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer

Dnr 2017/KS 0367 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade stött Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Tyresö kommun ska revidera cykelplan för centrumnära miljöer. I motionen föreslås att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ges i uppdrag att omgående ta fram en komplettering till cykelplanen för centrumområdet och att i kompletteringen se på helheten kring de vägar och platser som nämns i motionen.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen vilken beskriver hur förslaget ligger i linje med det arbete förvaltningen gör. Ambitionen är att starta arbetet med en ny cykelplan i september 2018. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-09-18 § 120.pdf
TJÄNSTESKRIVELSE svar på motion cykelplan MSU sep 2018.pdf
Motion om revidering av cykelplan för centrumnära miljöer.pdf

§174 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning

Dnr 2017/KS 0519 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om försök med arbetstidsförkortning i syfte att minska sjukskrivningstal och förstärka möjligheterna till nyrekrytering. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.
 
HR-avdelningen har utifrån den inkomna motionen sett över och tagit del av ett antal av de försök till arbetstidsförkortning som genomförts samt tagit del av relevant forskning inom området. Vidare har potentiella effekter av ett införande av arbetstidsförkortning analyserats. Utifrån relevant forskning och erfarenheter från tidigare försök till arbetstidsförkortningar i liknande organisationer kan konstateras förhållandevis kraftiga kostnadsökningar som inte kunnat motiveras med andra positiva effekter. Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är därmed att Tyresö kommun i dagsläget bör avstå från att införa ett försök med arbetstidsförkortning.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 150.pdf
Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf

§175 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner - ärendet utgår

§176 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö

Dnr 2018/KS 0155 001
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö. Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen samt att en analys av konsekvenserna innan ett förslag föreligger inte är ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-09-19, § 152.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om marknadshyror.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

§177 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen oktober 2018

Dnr 2017/KS 0477 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-09-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-09-18
Kommunledningsutskottet 2018-09-19, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-09-19
Beslut/Protokollsutdrag
§177_prot_20181002.pdf (193 kb)

§178 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2018

Dnr 2017/KS 0468 001
 
Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:16, 18:29, 18:30, 18:34, 18:35, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:44 och 01FS 2018:46, föreskrift om avstängning av vattenområde
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:45, föreskrift om avstängning av Urösundet vintertid
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns författningssamling, 01FS 2018:47, beslut om bildande av naturreservat, Norrtälje kommun, samt  föreskrifter för naturreservatet
 
Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Överenskommelse Ökad digital kompetens.pdf
AB Vårljus Dagordning och protokoll 2018-06-19.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Budgetram 2019 Verksamhetsplan 2019 samt budget 2019-2021.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-09-14.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Beslut om ändring av ledamot i styrelsen Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Beslut om förändring av förvaltningsorganisation från och med 2019-01-01 till följd av ny nämndstruktur samt tillsättning av förvaltningschef.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport augusti 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Aug 2018.pdf

§179 Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2018/KS 0038 001
 
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelsen från Anders Nystedt (MP) godkänns.
3. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald utses Anja Eklund (MP).
 
Beskrivning av ärendet
Anders Nystedt (MP) har lämnat in avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald. Till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och mångfald föreslås Anja Eklund (MP).
Beslut/Protokollsutdrag
§179_prot_20181002.pdf (154 kb)