Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-10-08

Sammanträde 2019-10-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörns överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Niklas Näslund informerar vid sammanträdet om verksamheten vid
Södertörns överförmyndarnämnd.

2 Kommundirektörens rapport oktober 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt
lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 81.pdf

3 Redovisning av uppdrag om plan för förbättrat resultat för arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Redovisningen av planen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 att till
nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för
verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att planen ska följas
upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen. Utarbetad
plan bifogas.

Bilagor
Plan för förbättrat resultat för arbetsmarknads- och socialsektorn.pdf

4 Justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och
hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet
förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till
budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3
och 4.

Beskrivning av ärendet
Handling är under utarbetande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 84.pdf

5 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall,
maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna,
gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017
§ 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja
investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42
miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för projektet
beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och ridhus har
tagits fram, där den totala kostnaden är beräknad till 60 miljoner kronor, vilket inte
är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den beräknade kostnaden
exklusive ridhuset uppgår till 48 miljoner kronor, vilket motsvarar avsatta medel i
kommunens investeringsprogram inför 2020 som tillsammans med ramanslag för
nämnder antogs i samband med kommunplanen för 2020-2022 i
kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48
miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för
personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och
värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige
den 26 oktober 2017 § 98.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 87.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

6 Utökat investeringsanslag markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner
kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslog
kommunstyrelsen den 20 augusti 2019 § 129 kommunfullmäktige att utöka den
anslagna ramen för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor samt
att eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 5 september 2019 § 64 då det
återremitterades, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information om
vad det är för strategiska markinköp kommunen avser att genomföra med
markreserven för år 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen i ärendet med
anledning av återremissyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-05 § 64.pdf

7 Delårsrapport 2 2019 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0303 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10
Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och
avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 8 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till
kommunstyrelsen i årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari –
augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar
verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö
och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam
verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019,
uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt
redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat
budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål
ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i
kommunfullmäktige.

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för
tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering som
prognosticerar underskott för helåret 2019. Förvaltningen föreslår att
delårsrapporterna godkänns, att föreslagna åtgärder i bilaga 8 godkänns samt att
uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till
kommunstyrelsen i årsbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Bilaga 1 Delårsrapport för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
inklusive uppdragslista.pdf
Bilaga 2 Delårsrapport för verksamhetsområde 11 Väghållning och park.pdf
Bilaga 3 Delårsrapport för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik.pdf
Bilaga 4 Delårsrapport för verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp.pdf
Bilaga 5 Delårsrapport för verksamhetsområde 14 Renhållning.pdf
Bilaga 6 Delårsrapport för verksamhetsområde 16 Näringsliv.pdf
Bilaga 7 Delårsrapport för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf
Bilaga 8 Åtgärdsplan för kommunstyrelsen.pdf

8 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0306 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn - och
utbildningsnämnden.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25
§ 1078.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-09-26 §
79.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf

9 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet.
Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar
medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av
Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgen såtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020, och
förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 september
2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

10 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2019-08-
27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om
sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen
samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll
inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade
taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari
2020.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas
från och med den 1 januari 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

11 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet för vatten
och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslå r att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till verksamhetsområde för
vatten och avlopp.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 190925 §48.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för VA.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

12 Svar på remiss om reviderad klimat- och energistrategi Stockholms län 2020-2045

Dnr KSM2019-957-212
Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på remiss om försla g till klimat- och
energistrategi för Stockholms län 2020-2045.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har bjudit in Tyresö kommun att komma med synpunkter på förslag
till reviderad klimat- och energistrategi. Kärnan i strategin är en aktiv samverkan.
Strategin ska också fungera som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med att
uppnå de nationella klimat- och energipolitiska målen. Förslag till klimat- och
energistrategi för Stockholms län 2020 -2045 finns att läsa i sin helhet här;

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/klimat --
och-energistrategi-for-stockholms-lan-2020-2045-remissversion.html.

Förvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen, vilket har behandlats i
hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunst yrelsen antar förvaltningens
skrivelse som svar.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 190925 §50.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på remiss reviderad klimat- och energistrategi.pdf
Remiss reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län.pdf

13 Dokumenthanteringsplan för produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Dnr KSM2019-979-037

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Dokumenthanteringsplanen för produktionslednings- och
exploateringsavdelningen antas.

Beskrivning av ärendet
En dokumenthanteringsplan för produktionslednings - och
exploateringsavdelningen har sammanställts i samråd med avdelningens
personal och kommunarkivarien. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet
som föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190925 §38.pdf
Tjänsteskrivelse - dokumenthanteringplan PLEX.pdf
Dokumenthanteringsplan PLEX - slutlig version.pdf

14 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har förslag till riktlinjer för uthyrning av
genomgångsbostäder till nyanlända arbetats fram. Efter beslut i kommunstyrelsen
2019-05-08 återkommer förvaltningen med ett förtydligat förslag till riktlinjer.
Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med
andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan vid behov
hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter
särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att efter etableringstiden
gäller samma villkor för nyanlända som för övriga kommuninvånare för att få stöd
till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen tillhandahåller inga bostäder med
förstahandskontrakt.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för uthyrning av
tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1084.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

15 Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap

Dnr 2019/KS 0254 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kris - och katastrofberedskap”.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört
en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap. Den sammanfattande
bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är
ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen. EY ser positivt på
att kommunen tar ett samlat grepp om trygghets- och säkerhetsfrågorna där
krisberedskap är en av flera delar i ett mer övergripande arbete. Revisorerna lämnar
tre rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast den 18 oktober
(förlängd svarstid medgiven).

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på revisionsrapporten
och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar
förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. Kommunledningsutskottet
har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse
som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om granskning av kommunens
krisberedskap.pdf
Krisberedskap Missiv.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf

16 Riktlinjer för representation och uppvaktning

Dnr 2019/KS 0189 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjerna ”Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning resor mm”
antagna av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138 upphävs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att omgående utfärda kommunövergripande
riktlinjer för representation och uppvaktning som riktas till anställda.
3. Riktlinjer för resor utgår då dessa har ersatts av nya regler för tjänsteresor
antagna av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88.

Beskrivning av ärendet
En översyn har genomförts av kommunens riktlinjer för representation,
uppvaktning, resor mm med anledning av att riktlinjerna blivit inaktuella och
hänvisar till andra riktlinjer som är upphävda. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm upphävs och
att kommunstyrelsen överlåter till kommundirektören att snarast utfärda
kommunövergripande riktlinjer som riktas till anställda inom detta område.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
upphäver riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm och överlåter
till kommundirektören att snarast utfärda kommunövergripande riktlinjer som
riktas till anställda inom detta område.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf

17 Uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att sammanställa
vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på
en årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första
kvartalet 2020.

Beskrivning av ärendet
Förenta nationerna uppmärksammar varje år en rad olika frågor och ämnen genom
att tillägna en dag eller vecka till dessa. Detta göra man för att bringa
uppmärksamhet och medvetenhet till dessa och därmed skapa engagemang. Frågor
och ämnen som är tillägnade dagar kan beröra kvinnors rättigheter, dagen mot
rasism, hälsa och så vidare. Det finns även andra dagar eller aktiviteter som
kommunen redan idag uppmärksammar eller bör uppmärksamma, exempelvis
Stockholm Pride. Det som kommunstyrelsen i första hand är intresserad av är dagar
som kan anses ha ett gemensamt intresse och vara värt att uppmärksamma på en
bredare front, alltså inte det som är tydligt knutet till en viss förvaltning som till
exempel Förskolans dag.

Då beredningen för medborgardialog och integration (BMI) har till uppgift att följa
och bereda frågor inom ramen för internationella frågor, samt medborgardialog och
inflytande, föreslås kommunstyrelsen ge BMI följande uppdrag:

- Att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör
uppmärksamma på en årlig basis, samt
- Att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020

18 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun
revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter bestämmelserna antagna i
kommunfullmäktige 2018 -12-13 § 137.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Redovisningen av uppdraget om att utreda om årsarvoden till förtroendevalda
kan utformas utifrån en mer utjämnande princip noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att utreda
om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip,
exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden. Utredningen ska enligt
beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna om arvoden och
ersättningar enligt kommunkansliets förslag vilket ersätter bestämmelserna
antagna i kommunfullmäktige 2018-12-13 § 137, samt att kommunstyrelsen
noterar redovisningen av uppdraget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med
ändringsmarkeringar.pdf

19 Strategidag november 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Strategidagen den 14 november 2019 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Strategidagen den 14 november 2019 för presidier och kommunledning föreslås
ställas in då underlag inför kommunplan 2021 ännu inte är framtaget. Strategidagen
planeras hållas i början av år 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
ställer in strategidagen den 14 november 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 91.pdf

20 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den
samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av
dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen
besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda våra äldre att göra dagligvaruinköp via internet är en aktuell
fråga. Det handlar om valfrihet och möjlighet att ta del av digitala lösningar för
många av våra äldre. Men det handlar också om att kunna kvalitetssäkra och
effektivisera verksamheten, där tid kan frigöras för den personal som arbetar
närmast Tyresöborna. Inte minst, såsom också påpekas i motionen, handlar det
om arbetsmiljön för våra anställda.

Initiativet som togs redan av den förre ordföranden för socialnämnden, Dick
Bengtsson (M), är lovvärt och det finns inga planer på att vare sig stoppa eller hejda
den utvecklingen. Redan idag finns det möjlighet för våra äldre som har
biståndsbedömd hemtjänst att via internet beställa mat, antingen för upphämtning
eller hemkörning, vilket är positivt. Det pågår också ett arbete för att utveckla
detta i ett par parallella processer. Dels genomför hemtjänsten ett pilotprojekt och
dels utreder förvaltningen konsekvenser och effekter av större och bättre
möjligheter till inköp av dagligvaror via internet.

I nämndplanen för äldreomsorgen 2019 prioriteras också tekniska lösningar för att
skapa en mer modern, effektiv och kvalitativ äldreomsorg. Tillsammans för Tyresö
har inte som ambition att slå av på takten när det gäller innovativa idéer och
lösningar, tvärtom. Ambitionerna och takten ska öka, en del i detta är att se över
äldreomsorgens möjligheter vad gäller välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

Tyresö kommun behöver fortsätta att tänka nytt, framförallt vad gäller
utnyttjandet av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom väl genomtänkta och
planerade processer kan tekniska lösningar inom verksamheten bidra till mer
effektiv verksamhet närmast Tyresöborna, och leda till mer tid till att möta
invånarna i kommunen. Så stärker vi också vårt mål om att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Då arbetet är i full gång och dessutom en viktig del i en långsiktig utveckling av
våra verksamheter bör motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

21 Svar på motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Dnr 2019/KS 0121 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om att underlätta för små företag att delta i kommunens
upphandlingar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Kommunens upphandlingspolicy omarbetas för att tydligt underlätta för
småföretag att delta i kommunens upphandlingar.
- Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden.
- Säkerställa att små företagare och organisationer inte missgynnas eller
diskrimineras av upphandlingskriterier.
- Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler
innovationsupphandlingar.

Upphandlingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag
till svar på motionen om hur kommunen arbetar för att möjliggöra och uppmuntra
att små företag kan bli leverantörer hos Tyresö kommun. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, hur vi ska underlätta för små företag att delta i
kommunens upphandlingar. Det är en fråga som vi i Tillsammans för Tyresö (S, L
och MP) sedan vi tillträdde vid årsskiftet också prioriterar, det är angeläget att våra
företag i kommunen ska ha goda villkor. Dessutom är det bra för den lokala
ekonomin och med minskade transporter är lokala leverantörer även positivt ur ett
miljöperspektiv. Därför är en ny upphandlingspolicy under bearbetning och andra
åtgärder är redan vidtagna, som framgår av tjänsteskrivelsen. Då arbetet redan
pågår föreslår vi att motionen ska besvaras.

2017 och 2018 har Tyresös placering i Svenskt Näringslivs ranking om
företagsklimat tyvärr försämrats rejält. Vår ambition har varit att kunna vända
denna utveckling och att kommunen ska möjliggöra goda förutsättningar för att
fler företag ska etablera sig och växa i Tyresö. 2019 ser vi en förbättring, då
Tyresö istället klättrar sex placeringar. Kommunen ska fortsätta arbetet för att det
ska vara lätt att vara företagare i Tyresö, och ytterligare förbättra det lokala
företagsklimatet.

I det arbetet måste vi ha ett bredare perspektiv än upphandlingspolicyn. Kommunen
har inlett ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi. För att hämta
inspiration och lära av andra, åkte kommunledningen i våras till Rättvik för att se
hur de gjorde sin förändring i det interna arbetet och tillsammans med näringslivet.
För att vi i Tyresö ska nå kommunens mål om ett gott företagsklimat bör
kommunens bemötande och dialog med näringslivet fortsätta utvecklas och
förbättras. Vi behöver verka för regelförenklingar, minskat krångel och kortare
handläggningstider. Det kommer att leda till fler företag, och därmed också fler
arbetsplatser i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att underlätta för små företag att delta i
kommunens upphandlingar.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf

22 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till
kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de
kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken "Insamling av pengar" med
tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan,
Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på
offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillstånd spliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att människor tigger är en komplex fråga. Det inte är värdigt att utsatta personer
tvingas till tiggeri som sista utväg. Rumänien och Bulgarien måste ta ett ansvar för
alla sina medborgare och låta även romer omfattas av grundläggande mänskliga
rättigheter. Det är en viktig fråga att hantera inom ramen för EU-samarbetet.

Att människor som tigger i vissa fall kan vara kopplade till kriminalitet och
organiserad brottslighet är inget argument för lokala tiggeriförbud. Människohandel
och trafficking är redan kriminaliserat i vår lagstiftning och lagstiftningen ska
tillämpas. Att reducera människohandel till en fråga som enkelt kan lösas med
lokala ordningsregler kommer varken att hjälpa individer eller motverka
kriminalitet.

Det är i grunden orimligt att det ska finnas olika regelverk i landets 290 kommuner,
varför frågan istället bör hanteras på det nationella planet.

I en kommun som Tyresö där ordningsstörande inslag på grund av tiggeri hittills är
extremt litet kan det inte anses som ett så stort problem att de lokala
ordningsföreskrifterna behöver ändras. Motionen bör därför avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf

23 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från
Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger
till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom
kommunens är förbjudet."
- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt
angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.
- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som
föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande
tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att människor tigger är en komplex fråga. Det inte är värdigt att utsatta personer
tvingas till tiggeri som sista utväg. Rumänien och Bulgarien måste ta ett ansvar för
alla sina medborgare och låta även romer omfattas av grundläggande mänskliga
rättigheter. Det är en viktig fråga att hantera inom ramen för EU-samarbetet.

Att människor som tigger i vissa fall kan vara kopplade till kriminalitet och
organiserad brottslighet är inget argument för lokala tiggeriförbud. Människohandel
och trafficking är redan kriminaliserat i vår lagstiftning och lagstiftningen ska
tillämpas. Att reducera människohandel till en fråga som enkelt kan lösas med
lokala ordningsregler kommer varken att hjälpa individer eller motverka
kriminalitet.

Det är i grunden orimligt att det ska finnas olika regelverk i landets 290 kommuner,
varför frågan istället bör hanteras på det nationella planet.

I en kommun som Tyresö där ordningsstörande inslag på grund av tiggeri hittills är
extremt litet kan det inte anses som ett så stort problem att de lokala
ordningsföreskrifterna behöver ändras. Motionen bör därför avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

24 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Kommundirektören i uppdrag att årligen återrapportera en nulägesanalys för de
samordnade förebyggande åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från
Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i
brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget
i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar
på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Precis som motionärerna beskriver är Tyresö en i grund och botten trygg och lugn
kommun, där Tyresöbor i stor utsträckning kan känna sig trygga. Det innebär inte
att kommunen är fri från problem med kriminalitet och otrygghet. Detta behöver
diskuteras i politiska sammanhang och olika idéer för att stärka tryggheten bör
prövas.

Sedan årsskiftet har det nya styret, Tillsammans för Tyresö, initierat en rad olika
initiativ för att stärka tryggheten i kommunen. Tyresö kommun har tillsammans
med Tyresö Bostäder, föreningar, polis och boende startat upp satsningen för
ett tryggare Granängsringen. Det har också bedrivits sommarjobbsaktiviteter
tillsammans med Tyresö Bostäder i Granängsringen.

Vidare finns det i kommunens budget för första gången öronmärka pengar för
ändamålet; ”Till kommunstyrelsens förfogande reserveras en ny anslagspost om
totalt 15 000 tkr under perioden 2020-2022. Dessa medel står till
kommunstyrelsens förfogande men är huvudsakligen avsedda för investeringar som
kan öka tryggheten i Tyresö. Insatser som kan vara aktuella är exempelvis
belysningsåtgärder, säkerhetskameror och upprustning av offentliga miljöer som
parker och lekplatser.”

Att sätta upp kameror ska givetvis inte vara den första eller enda åtgärden för att
skapa trygghet, utan där det är lämpligt och som en del i ett större arbete. Det
krävs utredning, ansökan och en tydlig motivering till varför kameraövervakning
behövs på den aktuella platsen. Vi ser positivt på att låta den lösningen prövas i fler
fall.

Vi får inte vara rädda för att identifiera de områden som Tyresöborna i
trygghetsenkäten pekat ut som otrygga. Det är där fokus bör ligga när det kommer
till trygghetsskapande åtgärder, helt enkelt för att vi behöver utgå från verkligheten
och det Tyresöborna faktiskt upplever.

Vi anser också det trygghetsskapande arbetet behöver tydliggöras.
Återrapporteringen har inte alltid varit tillfredställande vad gäller det arbete som har
utförts och som utförs i kommunen.

Därför bör motionen besvaras.

Vi föreslår också att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att årligen
återrapportera en nulägesanalys för de samordnade förebyggande åtgärder som
görs inom området säkerhet och trygghet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

25 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 93.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

26 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur - och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt motionens
intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i lokalförsörjningsplanen.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats och att anse motionens
andra attsats besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats
och att anse motionens andra attsats besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 94.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

27 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen oktober 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-09-25
Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-09-25
Hållbarhetsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-09-25

28 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:38, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_len
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2019 -08-27.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Delårsrapport 2 2019 Södertörns överfömyndarnämnd.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om inspektionsrapport
överförmyndarnämnd.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Rapport inspektion Södertörns överförmyndarnämnd maj
2019.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2019.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 1083
Lokalbehovsanalys.pdf
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2019 -09-11 § 28.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport aug sept 2019.pdf
VA och Renhållning månadsrapport augusti 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190831.pdf

§160 Information om Södertörns överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Niklas Näslund informerar vid sammanträdet om verksamheten vid
Södertörns överförmyndarnämnd.

§161 Kommundirektörens rapport oktober 2019

Dnr 2019/KS 0003 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov
muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober 2019.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 81.pdf

§162 Redovisning av uppdrag om plan för förbättrat resultat för arbetsmarknads- och socialsektorn

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisningen av planen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 att till nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen. Utarbetad plan bifogas.

Bilagor
Plan för förbättrat resultat för arbetsmarknads- och socialsektorn.pdf

§163 Justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. -184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3 och 4.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige godkände årsredovisningen 2018 beslöt fullmäktige även om hur resultatöverföringen för resultatenheterna skulle göras mellan 2018 och 2019. När effekterna av detta skulle läsas in i ekonomisystemet visade det sig att en beslutspunkt, att det upparbetade överskottet för förskolan skulle avskrivas, inte hade kommit med i beslutsunderlaget. Dessutom fanns några felaktigheter och förtydliganden som borde göras i beslutsunderlaget. Därför har ett förslag till justerat beslut tagits fram av förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:

1. De upparbetade underskotten för resultatenhet grundskola (-13 925 000 kr) och hemtjänst (-6 279 000 kr) avskrivs. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. -184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019.
3. Besluten ovan ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 3 och 4.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av beslut om resultatenheter.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 84.pdf

§164 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja
investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42 miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för  projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stal l och
ridhus har tagits fram, där den totala kostnaden är beräknad till 60 miljoner
kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den
beräknade kostnaden exklusive ridhuset uppgår till 48 miljoner kronor, vilket
motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför 2020 som
tillsammans med ramanslag för nämnder antogs i samband med kommunplanen
för 2020-2022 i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall,
utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i
stallgångar och värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i
kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 87.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

§165 Utökat investeringsanslag markförvärv

Dnr 2019/KS 0270 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Den anslagna ramen för markförvärv under 2019 utökas från 10 till 45 miljoner kronor.
2. Eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra kommunens köp av fastigheten Rundmar 1:35 samt för att
bibehålla en god beredskap för att utöka kommunens markreserv, föreslog
kommunstyrelsen den 20 augusti 2019 § 129 kommunfullmäktige att utöka den
anslagna ramen för markförvärv under 2019 från 10 till 45 miljoner kronor samt
att eventuella investeringar finansieras genom upptagande av lån.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 5 september 2019 § 64 då det
återremitterades, via minoritetsåterremiss, för att kompletteras med information  om vad det är för strategiska markinköp kommunen avser att genomföra med
markreserven för år 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat tjänsteskrivelsen i ärendet med
anledning av återremissyrkandet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att den anslagna ramen för markförvärv under 2019
utökas från 10 till 45 miljoner kronor samt att eventuella investeringar
finansieras genom upptagande av lån.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per
Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandefö rslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökat investeringsanslag markförvärv.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-05 § 64.pdf

§166 Delårsrapport 2 2019 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2019/KS 0303 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder i bilaga 8 godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till
kommunstyrelsen i årsbokslut.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden och omfattar verksamhetsområdena 10 Plan och exploatering, 11 Väghållning och park, 12 Miljö och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning, 16 Näringsliv och 17 Gemensam verksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda  målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Verksamheterna inom verksamhetsområdena har bedrivits inom ramen för
tilldelade resurser undantaget verksamhetsområde 10 Plan och exploatering som
prognosticerar underskott för helåret 2019. Förvaltningen föreslår att
delårsrapporterna godkänns, att föreslagna åtgärder i bilaga 8 godkänns samt att
uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till
kommunstyrelsen i årsbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden.pdf
Bilaga 1 Delårsrapport för verksamhetsområde 10 Plan och exploatering
inklusive uppdragslista.pdf
Bilaga 2 Delårsrapport för verksamhetsområde 11 Väghållning och park.pdf
Bilaga 3 Delårsrapport för verksamhetsområde 12 Miljö och trafik.pdf
Bilaga 4 Delårsrapport för verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp.pdf
Bilaga 5 Delårsrapport för verksamhetsområde 14 Renhållning.pdf
Bilaga 6 Delårsrapport för verksamhetsområde 16 Näringsliv.pdf
Bilaga 7 Delårsrapport för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.pdf
Bilaga 8 Åtgärdsplan för kommunstyrelsen.pdf

§167 Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun

Dnr 2019/KS 0306 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2019 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Anki Svensson (M), Dick Bengtson (M), Peter Freij (M), Annika Henningsson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2019,  vilken innehåller mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2019 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport Tyresö kommun 2 2019 2019-10-08 Slutgiltig.pdf
Protokollsutdrag 20190925 §9 2 Delårsrapport 2 2019 Barn - och
utbildningsnämnden.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-09-24 § 57.pdf
Delårsrapport 2019 Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-09-25 § 1078.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1085.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-26 § 79.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018 -09-30 § 75.pdf
Protokollsutdrag 20191008 § 102 Barn- och utbildningsnämnden Revidering av
delårsrapport.pdf.pdf

§168 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21  september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning  underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet.

Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar  medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgensåtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020, och förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att  kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21  september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 85.pdf
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

§169 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2019-08-27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt  strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunledningsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att  kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna
enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att
taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 86.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.p df
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

§170 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 190925 §48.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för VA.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

§171 Svar på remiss om reviderad klimat- och energistrategi Stockholms län 2020-2045

Dnr KSM2019-957-212

Kommunstyrelsens beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på remiss om förslag till klimat - och energistrategi för Stockholms län 2020-2045.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har bjudit in Tyresö kommun att komma med synpunkter på
förslag till reviderad klimat- och energistrategi. Kärnan i strategin är en aktiv
samverkan. Strategin ska också fungera som ett ramverk att förhålla sig till i
arbetet med att uppnå de nationella klimat- och energipolitiska målen. Förslag
till klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 -2045 finns att läsa i sin
helhet här;

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/klimat --
och-energistrategi-for-stockholms-lan-2020-2045-remissversion.html.

Förvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen, vilket har behandlats i
hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens
skrivelse som svar.

Bilagor
HU Protokollsutdrag 190925 §50.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på remiss reviderad klimat- och energistrategi.pdf
Remiss reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län.pdf

§172 Dokumenthanteringsplan för produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Dnr KSM2019-979-037

Kommunstyrelsens beslut
- Dokumenthanteringsplanen för produktionslednings- och exploateringsavdelningen antas.

Beskrivning av ärendet
En dokumenthanteringsplan för produktionslednings- och exploateringsavdelningen har sammanställts i samråd med avdelningens personal och kommunarkivarien. Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplanen.

Bilagor
SU Protokollsutdrag 20190925 §38.pdf
Tjänsteskrivelse - dokumenthanteringplan PLEX.pdf
Dokumenthanteringsplan PLEX - slutlig version.pdf

§173 Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända

Dnr 2019/KS 0203 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända antas.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig mot att tilläggsyrkandet avslogs (bilaga).

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot att tilläggsyrkandet avslogs.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har förslag till riktlinjer för uthyrning av
genomgångsbostäder till nyanlända arbetats fram. Efter beslut i kommunstyrelsen 2019-05-08 återkommer förvaltningen med ett förtydligat förslag till riktlinjer. Förvaltningen förordar att nyanlända erbjuds tillfälliga bostäder med andrahandskontrakt under etableringstiden på två år. Därefter kan vid behov hyreskontrakt förlängas under kortare perioder, företrädesvis för barnfamiljer, efter särskild prövning enligt socialtjänstlagen. Det klargörs att efter etableringstiden gäller samma villkor för nyanlända som för övriga  kommuninvånare för att få stöd till boende enligt socialtjänstlagen. Kommunen
tillhandahåller inga bostäder med förstahandskontrakt.

Ärendet har beretts i arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige antar riktlinjer för uthyrning av tillfälliga  genomgångsbostäder till nyanlända.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar att arbetsmarknads- och socialnämndens
delegationsordning ändras så att undantagsbesluten fattas av arbetsmarknads -  och socialnämnden. Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om
kommunstyrelsen bifaller Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1084.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för genomgångsbostäder till nyanlända.pdf

§174 Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap

Dnr 2019/KS 0254 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY
genomfört en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap. Den
sammanfattande bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i
allt väsentligt är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i
lagstiftningen. EY ser positivt på att kommunen tar ett samlat grepp om
trygghets- och säkerhetsfrågorna där krisberedskap är en av flera delar i ett mer
övergripande arbete. Revisorerna lämnar tre rekommendationer till
kommunstyrelsen och önskar svar senast den 18 oktober (förlängd svarstid
medgiven).

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på
revisionsrapporten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
antar förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om granskning av kommunens
krisberedskap.pdf
Krisberedskap Missiv.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf

§175 Riktlinjer för representation och uppvaktning

Dnr 2019/KS 0189 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjerna ”Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning resor mm” antagna av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138 upphävs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att omgående utfärda kommunövergripande riktlinjer för representation och uppvaktning som riktas till anställda.
3. Riktlinjer för resor utgår då dessa har ersatts av nya regler för tjänsteresor antagna av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88.

Beskrivning av ärendet
En översyn har genomförts av kommunens riktlinjer fö r representation,
uppvaktning, resor mm med anledning av att riktlinjerna blivit inaktuella och
hänvisar till andra riktlinjer som är upphävda. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm upphävs och  att kommunstyrelsen överlåter till kommundirektören att snarast utfärda
kommunövergripande riktlinjer som riktas till anställda inom detta område.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
upphäver riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm och överlåter
till kommundirektören att snarast utfärda kommunövergripande riktlinjer som
riktas till anställda inom detta område.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 89.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf

§176 Uppdrag om temadagar som kommunen bör uppmärksamma

Dnr 2019/KS 0309 001

Kommunstyrelsens beslut
- Beredningen för medborgardialog och integration ges i uppdrag att  sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på en årlig basis, samt att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020.

Beskrivning av ärendet
Förenta nationerna uppmärksammar varje år en rad olika frågor och ämnen  genom att tillägna en dag eller vecka till dessa. Detta göra man för att bringa
uppmärksamhet och medvetenhet till dessa och därmed skapa engagemang.
Frågor och ämnen som är tillägnade dagar kan beröra kvinnors rättigheter,
dagen mot rasism, hälsa och så vidare. Det finns även andra dagar eller
aktiviteter som kommunen redan idag uppmärksammar eller bör uppmärksamma, exempelvis Stockholm Pride. Det som kommunstyrelsen i första hand är intresserad av är dagar som kan anses ha ett gemensamt intresse och vara värt att uppmärksamma på en bredare front, alltså inte det som är tydligt knutet till en viss förvaltning som till exempel Förskolans dag.

Då beredningen för medborgardialog och integration (BMI) har till uppgift att
följa och bereda frågor inom ramen för internationella frågor, samt  medborgardialog och inflytande, föreslås kommunstyrelsen ge BMI följande
uppdrag:

- Att sammanställa vilka temadagar och andra större händelser som kommunen bör uppmärksamma på en årlig basis, samt
- Att återrapportera ett förslag till kommunstyrelsen under första kvartalet 2020

§177 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö  kommun revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter
bestämmelserna antagna i kommunfullmäktige 2018 -12-13 § 137.

Kommunstyrelsens beslut
2. Redovisningen av uppdraget om att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att
utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer
utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden.
Utredningen ska enligt beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att revidera bestämmelserna om arvoden och
ersättningar enligt kommunkansliets förslag vilket ersätter bestämmelserna
antagna i kommunfullmäktige 2018-12-13 § 137, samt att kommunstyrelsen
noterar redovisningen av uppdraget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 90.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf

§178 Strategidag november 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunstyrelsens beslut
- Strategidagen den 14 november 2019 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Strategidagen den 14 november 2019 för presidier och kommunledning föreslås
ställas in då underlag inför kommunplan 2021 ännu inte är framtaget.
Strategidagen planeras hållas i början av år 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
ställer in strategidagen den 14 november 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 91.pdf

§179 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och  föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda våra äldre att göra dagligvaruinköp via internet är en aktuell
fråga. Det handlar om valfrihet och möjlighet att ta del av digitala lösningar för
många av våra äldre. Men det handlar också om att kunna kvalitetssäkra och
effektivisera verksamheten, där tid kan frigöras för den personal som arbetar
närmast Tyresöborna. Inte minst, såsom också påpekas i motionen, handlar det  om arbetsmiljön för våra anställda.

Initiativet som togs redan av den förre ordföranden för socialnämnden, Dick
Bengtsson (M), är lovvärt och det finns inga planer på att vare sig stoppa eller  hejda den utvecklingen. Redan idag finns det möjlighet för våra äldre som har
biståndsbedömd hemtjänst att via internet beställa mat, antingen för
upphämtning eller hemkörning, vilket är positivt.

Det pågår också ett arbete för att utveckla detta i ett par parallella processer. Dels genomför hemtjänsten ett pilotprojekt och dels utreder förvaltningen  konsekvenser och effekter av större och bättre möjligheter till inköp av  dagligvaror via internet.

I nämndplanen för äldreomsorgen 2019 prioriteras också tekniska lösningar för  att skapa en mer modern, effektiv och kvalitativ äldreomsorg. Tillsammans för
Tyresö har inte som ambition att slå av på takten när det gäller innovativa idéer
och lösningar, tvärtom. Ambitionerna och takten ska öka, en del i detta är att se
över äldreomsorgens möjligheter vad gäller välfärdsteknik och andra tekniska
lösningar.

Tyresö kommun behöver fortsätta att tänka nytt, framförallt vad gäller
utnyttjandet av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom väl genomtänkta  och planerade processer kan tekniska lösningar inom verksamheten bidra till mer effektiv verksamhet närmast Tyresöborna, och leda till mer tid till att möta
invånarna i kommunen. Så stärker vi också vårt mål om att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Då arbetet är i full gång och dessutom en viktig del i en långsiktig utveckling av
våra verksamheter bör motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

§180 Svar på motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar

Dnr 2019/KS 0121 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Johanna Björksten (C) och Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att underlätta för små företag att delta i kommunens
upphandlingar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Kommunens upphandlingspolicy omarbetas för att tydligt underlätta för småföretag att delta i kommunens upphandlingar.
- Samtliga förvaltningar får i uppdrag att se över sina upphandlingsförfaranden.
- Säkerställa att små företagare och organisationer inte missgynnas eller
diskrimineras av upphandlingskriterier.
- Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler
innovationsupphandlingar.

Upphandlingsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett
förslag till svar på motionen om hur kommunen arbetar för att möjliggöra och
uppmuntra att små företag kan bli leverantörer hos Tyresö kommun.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, hur vi ska underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar. Det är en fråga som vi i Tillsammans för Tyresö (S, L och MP) sedan vi tillträdde vid årsskiftet också prioriterar, det är angeläget att våra företag i kommunen ska ha goda villkor. Dessutom är det bra för den lokala ekonomin och med minskade transporter är lokala leverantörer även positivt ur ett miljöperspektiv. Därför är en ny up phandlingspolicy under bearbetning och andra åtgärder är redan vidtagna, som framgår av tjänsteskrivelsen. Då arbetet redan pågår föreslår vi att motionen ska besvaras.

2017 och 2018 har Tyresös placering i Svenskt Näringslivs ranking om  företagsklimat tyvärr försämrats rejält. Vår ambition har varit att kunna vända
denna utveckling och att kommunen ska möjliggöra goda förutsättningar för att
fler företag ska etablera sig och växa i Tyresö. 2019 ser vi en förbättring, då
Tyresö istället klättrar sex placeringar. Kommunen ska fortsätta arbetet för att
det ska vara lätt att vara företagare i Tyresö, och ytterligare förbättra det lokala
företagsklimatet.

I det arbetet måste vi ha ett bredare perspektiv än upphandlingspolicyn.
Kommunen har inlett ett arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi. För
att hämta inspiration och lära av andra, åkte kommunledningen i våras till Rättvik för att se hur de gjorde sin förändring i det interna arbetet och tillsammans med näringslivet. För att vi i Tyresö ska nå kommunens mål om ett gott företagsklimat bör kommunens bemötande och dialog med näringslivet fortsätta utvecklas och förbättras. Vi behöver verka för regelförenklingar, minskat krångel och kortare handläggningstider. Det kommer att leda till fler företag, och därmed också fler arbetsplatser i Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Lund (KD), Johanna Björksten (C) och Per Carlberg  (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Anki
Svensson (M), Anna Lund (KD), Johanna Björksten (C) och Per Carlberg (SD).
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att underlätta för små företag att delta i
kommunens upphandlingar.pdf
Motion om att underlätta för små företag att delta i upphandlingar.pdf

§181 Svar på motion angående förbud mot tiggeri

Dnr 2019/KS 0107 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följande skrivs in i de kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken "Insamling av pengar" med tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alleplan, Strandtorget, Krusboda torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i  bilaga.”

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till  svar på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att människor tigger är en komplex fråga. Det inte är värdigt att utsatta
personer tvingas till tiggeri som sista utväg. Rumänien och Bulgarien måste ta
ett ansvar för alla sina medborgare och låta även romer omfattas av  grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en viktig fråga att hantera inom
ramen för EU-samarbetet.

Att människor som tigger i vissa fall kan vara kopplade till kriminalitet och
organiserad brottslighet är inget argument för lokala tiggeriförbud.  Människohandel och trafficking är redan kriminaliserat i vår lagstiftning och
lagstiftningen ska tillämpas. Att reducera människohandel till en fråga som
enkelt kan lösas med lokala ordningsregler kommer varken att hjälpa individer
eller motverka kriminalitet.

Det är i grunden orimligt att det ska finnas olika regelverk i landets 290
kommuner, varför frågan istället bör hanteras på det nationella planet.

I en kommun som Tyresö där ordningsstörande inslag på grund av tiggeri hittills är extremt litet kan det inte anses som ett så stort problem att de lokala
ordningsföreskrifterna behöver ändras. Motionen bör därför avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) och Per Carlbergs (SD) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående förbud mot tiggeri.pdf
Motion angående förbud mot tiggeri (M).pdf

§182 Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri

Dnr 2019/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Per Carlberg och Anders Wickberg från
Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar lägger till lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna platser inom kommunens är förbjudet."

- Tyresö kommun utreder vilka platser i kommunen som ska anses vara särskilt angivna platser med hänsyn till idag rådande tiggerisituation.

- Tyresö kommun till denna nya ordningsföreskrift bifogar de platser som föregående utredning anser vara lämpliga platser med tanke på idag rådande tiggerisituation.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till
svar på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att människor tigger är en komplex fråga. Det inte är värdigt att utsatta
personer tvingas till tiggeri som sista utväg. Rumänien och Bulgarien måste ta
ett ansvar för alla sina medborgare och låta även romer omfattas av  grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en viktig fråga att hantera inom
ramen för EU-samarbetet.

Att människor som tigger i vissa fall kan vara kopplade till kriminalitet och
organiserad brottslighet är inget argument för lokala tiggeriförbud.
Människohandel och trafficking är redan kriminaliserat i vår lagstiftning och
lagstiftningen ska tillämpas. Att reducera människohandel till en fråga som
enkelt kan lösas med lokala ordningsregler kommer varken att hjälpa individer
eller motverka kriminalitet.

Det är i grunden orimligt att det ska finnas olika regelverk i landets 290  kommuner, varför frågan istället bör hanteras på det nationella planet.

I en kommun som Tyresö där ordningsstörande inslag på grund av tiggeri hittills är extremt litet kan det inte anses som ett så stort problem att de lokala
ordningsföreskrifterna behöver ändras. Motionen bör därför avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifall er Per Carlbergs (SD) och Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tigger.pdf
Motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri (SD).pdf

§183 Svar på motion angående stärkt kameraövervakning

Dnr 2019/KS 0149 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut
2. Kommundirektören ges i uppdrag att årligen återrapportera en nulägesanalys för de samordnade förebyggande åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet.

Reservation
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Anki Svensson, Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna till kommunfullmäktige med förslag om att:

Kommunen, i nära samarbete med polisen, löpande prövar användandet av
kameraövervakning på allmänna platser och kommunala fastigheter och egendom i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Centrala platser såsom busstorget i Tyresö centrum, Granängstorget, Strandtorget och Alléplan prioriteras särskilt.

Säkerhetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till
svar på motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Precis som motionärerna beskriver är Tyresö en i grund och botten trygg och lugn kommun, där Tyresöbor i stor utsträckning kan känna sig trygga. Det innebär inte att kommunen är fri från problem med kriminalitet och otrygghet. Detta behöver diskuteras i politiska sammanhang och olika idéer för att stärka tryggheten bör prövas.

Sedan årsskiftet har det nya styret, Tillsammans för Tyresö, initierat en rad olika
initiativ för att stärka tryggheten i kommunen. Tyresö kommun har tillsammans
med Tyresö Bostäder, föreningar, polis och boende startat upp satsningen för
ett tryggare Granängsringen. Det har också bedrivits sommarjobbsaktiviteter
tillsammans med Tyresö Bostäder i Granängsringen.

Vidare finns det i kommunens budget för första gången öronmärka pengar för
ändamålet; ”Till kommunstyrelsens förfogande reserveras en ny anslagspost om
totalt 15 000 tkr under perioden 2020-2022. Dessa medel står till
kommunstyrelsens förfogande men är huvudsakligen avsedda för investeringar
som kan öka tryggheten i Tyresö. Insatser som kan vara aktuella är exempelvis
belysningsåtgärder, säkerhetskameror och upprustning av offentliga miljöer som
parker och lekplatser.”

Att sätta upp kameror ska givetvis inte vara den första eller enda åtgärden för att skapa trygghet, utan där det är lämpligt och som en del i ett större arbete. Det krävs utredning, ansökan och en tydlig motivering till varför kameraövervakning behövs på den aktuella platsen. Vi ser positivt på att låta den lösningen prövas i fler fall.

Vi får inte vara rädda för att identifiera de områden som Tyresöborna i
trygghetsenkäten pekat ut som otrygga. Det är där fokus bör ligga när det
kommer till trygghetsskapande åtgärder, helt enkelt för att vi behöver utgå från
verkligheten och det Tyresöborna faktiskt upplever.

Vi anser också det trygghetsskapande arbetet behöver tydliggöras.
Återrapporteringen har inte alltid varit tillfredställande vad gäller det arbete som
har utförts och som utförs i kommunen.

Därför bör motionen besvaras.

Vi föreslår också att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att
årligen återrapportera en nulägesanalys för de samordnade förebyggande
åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår 1) att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, samt 2) att kommundirektören ges i uppdrag att årligen återrapportera en nulägesanalys för de samordnade förebyggande åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Johanna Björksten (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet från
Anki Svensson (M), Johanna Björksten (C), Anna Lund (KD) och Per Carlberg
(SD). Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets punkt 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets
punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf
Motion angående stärkt kameraövervakning.pdf

§184 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande/ersättaryttrande i  kommunstyrelsen 2018-05-02 § 93 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunledningsutskottet har berett
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till motionen.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) och Anki Svenssons (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 93.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 § 69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

§185 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur - och  fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt
motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och
fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats och att anse motionens
andra attsats besvarad. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
första attsats och att anse motionens andra attsats besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats och att anse motionens
andra attsats besvarad.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD)
yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 94.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

§186 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen oktober 2019

Dnr 2018/KS 0442 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,  men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2019-09-25
Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
miljoutskott/protokoll?date=2019-09-25
Hållbarhetsutskottet 2019-09-25, se http://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2019-09-25

§187 Kommunstyrelsens meddelanden oktober 2019

Dnr 2018/KS 0403 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 19:38, se
http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_l en
gth=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
-

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund protokoll 2019 -08-27.pdf
Protokoll Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Delårsrapport 2 2019 Södertörns överfömyndarnämnd.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Information om inspektionsrapport
överförmyndarnämnd.pdf
Länsstyrelsen Stockholm Rapport inspektion Södertörns överförmyndarnämnd maj 2019.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 6 2019.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -09-24 § 1083
Lokalbehovsanalys.pdf
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2019 -09-11 § 28.pdf
Stadsbyggnad månadsrapport aug sept 2019.pdf
VA och Renhållning månadsrapport augusti 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190831.pdf