Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-12-07

Sammanträde 2021-12-07

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2021.pdf

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Kommunen oktober 2021.pdf
Månadsrapport KSF oktober 2021.pdf

3 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2021 § 212, att återremittera ärendet för att tillvarata kommunala funktionshindersrådet synpunkter om de ändringar som gjorts och förankra planen innan beslut fattas av kommunstyrelsen. Kommunala funktionshinderrådet behandlade ärendet den 30 oktober 2021 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen två ändringar i den tillgänglighetsplan som var uppe för beslut den 5 oktober 2021.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet och kommunledningsutskottet som föreslår att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 124.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-10-13 § 31.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 212.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupp inkommet 210915.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf
Tillgänglighetsplan 2022, reviderad 20211013.pdf

4 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

5 Egenavgifter för vuxna vid stöd- och omvårdnadsboende

Diarienummer 2021/ASN 0110

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

6 Reviderade taxor Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2021/KS 0299 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
3. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med 2022-01-01. Förslaget innebär att förbundets timavgift för 2022 lämnas oförändrad jämfört med 2021 samt att en succesiv övergång till efterhandsdebitering tillämpas under 2022 och 2023.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2021-10-20 §§ 91-95, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbanken
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.
2. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 123.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
2021-10-20 justerat av ordf.pdf
Bilaga till taxeärenden, Budget 2022.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa livsmedel.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 1.pdf
Ärende 6, Taxa miljöbalken, bilaga 2.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa strålskyddslagen.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa alkohol och tobak.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa internationella hot.pdf

7 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Diarienummer 2021/KS 0022 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
3. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Beskrivning av ärendet
I dokumentet "Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun" regleras vilket arvode de personer som av kommunfullmäktige har valts till olika politiska förtroendeuppdrag. I bilagorna regleras arvodet för politiker men även för uppdrag i Tyresö Bostäders styrelse liksom uppdrag i Tyresö vattenvårdsförbund och i den gemensamma överförmyndarmyndigheten.
I dokumentets första kapitel står följande; "Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)". I kommunlagen framgår att detta inte täcker in förtroendevalda utanför kommunens egen förvaltningsorganisation, exempelvis kommunala bolag. Tanken med dokumentet har från början varit att ha ett dokument som täcker in samtliga förtroendevalda och inte exkluderar någon. Därför föreslås följande förtydligande tillägg till meningen i första kapitlet, "samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Dokumentet Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, förtydligas genom att i första kapitlet lägga till "samt för styrelseledamöter i bolag ägda till 100% av Tyresö kommun".
2. Tillägget ska ligga till grund för eventuella tolkningar av ersättningar under hela den innevarande mandatperioden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 125.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättningar för förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun 2021 med bilagor (med ändringsmarkeringar).pdf

8 Ett tryggare Granängsringen

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen renoveras en lokal på Granängsringen 60, hyrd av Tyresö Bostäder, som är tänkt användas för att skapa en nytänkande mötesplats i Granängsringen. Målet är att skapa en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen.
Under 2021 finansieras såväl lokal samt löner med mera för att iordningställa lokalen med hjälp av medel från kommunstyrelsen medelsreserv i enlighet med beslut av kommunstyrelsen 2021-05-04 § 116. Ambitionen var att finansieringen av lokal samt lön för lokalansvarig från och med 2022 skulle finansieras med hjälp av anslag till Kultur och fritidsförvaltningen. I den budget som kommunfullmäktige har fastställt för 2022 saknas emellertid anslag för att helt kunna finansiera verksamheten. Därför äskas nu 700 tkr från kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 122.pdf
Tjänsteskrivelse Ett tryggare Granängsringen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse - 2021-05-04 prövning av barnets bästa.pdf

9 Slutredovisning Wättinge A1

Diarienummer KSM 2021-1228

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförandet av Wättinge etapp A1 breddning. Byggnationen avslutades under sommaren 2021.
Etapp A1 är en del Wättinge etapp A som ingår i arbetet med ut- och ombyggnad av infrastrukturen inom Wättingeområdet.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Wättinge A1.pdf
Slutrapport Wättinge A1.pdf

10 Redaktionella ändringar samt kompletteringar av översiktsplanen

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en uppföljning av översiktsplanen, dess konkretiserande strategier och dess underlag med syfte att pröva dokumentens aktualitet. Uppföljningen har även syftat till att fånga behov av att ta fram nya strategier och underlag.

Uppföljningen pekar på följande:
* Översiktsplanen rekommenderas ändras genom redaktionella ändringar men i övrigt behållas i sin nuvarande form.
* Översiktsplanen behöver kompletteras med två nya tematiska översiktsplaner (töp:ar), en för klimatrisker och en för att hantera miljökvalitetsnormer för vatten. Den senare föreslås tas som en del av en TÖP för grönt och blått
* Strategi för Östra Tyresö behöver revideras
* Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser behöver revideras.
* Det finns behov av ett politiskt beslutat Kulturmiljöprogram.
Nya planeringsunderlag behövs för:
* Ytor för samhällsservice och idrottsändamål
* Transportnät och målpunkter för farligt gods
* Ekologiska spridningssamband för enskilda arter eller artgrupper
Det finns behov av att uppdatera underlaget:
* Barnens närnatur (2011)
Det finns även ett behov av att ta ett omtag kring underlaget:
* Utvecklingsplan för attraktiva Alby (2014)

Av ovanstående arbeten föreslås redaktionella ändringar av översiktsplanen och framtagande av ett planeringsunderlag för ytor för samhällsservice och idrottsändamål startas upp omgående och genomföras så snart som möjligt.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 1. Uppföljning översiktsplan,strategier och underlag .pdf
Bilaga 2. Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna.pdf
Bilaga 3 Uppföljning av mål och inriktningar i Tyresö 2035 samt i dess konkretiserade strategier.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag reviderad 21-11-16.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa för uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 6. Länsstyrelsen underlag för Tyresö Planeringsstrategi.pdf
Bilaga 7. Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planerin.pdf
Bilaga 8. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

11 Förstudie Ökat återbruk

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att en ambulerande återbruksbil införs under 2022 för att öka återanvändandet och servicen för medborgarna. Återbruksbilen ska besöka kommunen ett par tillfällen varje år och stannar då vid ett par strategiskt utvalda platser, där medborgarna kan lämna föremål för återbruk. Lösningen är ett bra komplement till kretsloppscentralen, framförallt i samband med den planerade ombyggnationen av kretsloppscentralen.
Förslaget om att införa verktygsutlåning behöver utredas vidare för att bedöma de juridiska förutsättningarna för genomförande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie ökat återbruk.pdf
Förstudie ökat återbruk version 2.pdf
Bilaga Gestaltningskoncept Återbrukspunkten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 184.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf
Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2020-11-18 §46.pdf
Särskilt yttrande (C) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 § 57.pdf
Reservation (SD) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 §57.pdf
Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 § 57.pdf

12 Förstudie Solceller

Diarienummer KSM2020312 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande.
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en förstudie som syftar till att rekommendera befintliga kommunalägda fastigheter i centrumnära läge där solceller kan sättas upp. Ambitionen är att solceller ska kunna installeras under 2022. Nio fastigheter har inventerats och den rekommenderade lösningen är att initialt installera solceller på Radiovägen.

Bilaga 1 omfattas av sekretess enligt 19. kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse solceller förstudie.pdf
Förstudierapport Solel.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 10.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 48.pdf
Särskilt yttrande (M, C) hållbarhetsutskottet 2020-03-18 § 10.pdf

13 Förstudie Hundrastgård i Tyresö Strand

Diarienummer KSM2021-1099.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Beskrivning av ärendet
Från Tyresöinitiativet har förslag inkommit om att anlägga en hundrastgård i Tyresö Strandområdet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en förstudie som föreslår en plats och övergripande utformning i en grönyta mellan Pilvägens förlängning och Målarprinsens väg. En dialog med närboende ska genomföras innan slutlig placering och utformning fastställs.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Bilaga 1 Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

14 Uppdrag att ta fram en nödvattenplan

Diarienummer KSM-2021-1209.340

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en nödvattenplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en nödvattenplan. Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte har ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ska agera i händelse av en krissituation inom vattendistributionen.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en nödvattenplan.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Nödvattenplan.pdf

15 Fosforfällning i Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 92 att anta Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken och att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. En sådan förstudie har ännu inte genomförts, men en bedömning av den enskilda åtgärden fosforfällning i Drevviken har gjorts. Bedömningen är att åtgärden inte är en investering och den behöver därför finansieras med driftmedel. Eftersom den sedimentbehandling som anges i det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken (åtgärd A1) är planerad att genomföras under 2022 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medel för finansiering av genomförande av sedimentbehandling avsätts genom ett separat beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Fosforfällning Drevviken.pdf
Bilaga 1_PM - Fosforfällning Magelungen Drevviken.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 92.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf

16 Coronabonus för kommunens anställda 2021

Diarienummer 2020/KS 0332 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Beskrivning av ärendet
2021 har varit ett utmanande år för kommunens anställda. Arbetet har i stor grad präglats av Coronaviruset och den pandemi detta virus orsakat. För stora delar av verksamheten har detta inneburit svåra förutsättningar och en hel del extraarbete. Särskilt utmanande under året har det varit för de anställda som jobbar närmast det vi är till för. Utmaningen var störst under våren, vaccinationerna har inneburit en lättnad men utmaningar har funnits kvar under hela hösten.

2021 går kommunens verksamheter mot ett positivt resultat. Prognosen som tagits fram efter oktober månad visar på ett ekonomiskt resultat på 223 mnkr, varav överskott i kommunens nämnder förväntas bli 107 mnkr. Resultatet och överskotten är dels ett resultat av kompensation som kommunen fått från staten för de extra kostnader som uppstått på grund av pandemin dels ett resultat av gott arbete i kommunens samtliga förvaltningar.

Under året har förvaltningarna sökt olika sätt att visa uppskattning till personalen och tacka för den särskilda insatsen under en utmanande tid. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen betalar ut en Coronabonus till kommunens medarbetare.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Coronabonus för kommunens anställda 2021.pdf

17 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och råd 1 januari - 31 december 2022

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2022 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2022 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2022 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för år 2022 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2022 enligt förslag.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2022 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2022 redovisas i bilaga.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens beredning, utskott och råd 2022.pdf

18 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Fredrik Bergkuist (M), Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) godkänns.
2. Mikael Onegård (M) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet och i kommunledningsutskottet.
3. Petra Nygren (M) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet.
4. Joakim Grimborg (KD) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare föreslås Mikael Onegård (M).
Fredrik Bergkuist (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdragen som ersättare i stadsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Mikael Onegård (M). Som ny ersättare i kommunledningsutskottet föreslås Petra Nygren (M).

Mattias Eriksson (KD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Joakim Grimborg (KD).

Bilagor
Avsägelse Peter Freij (M), ersättare i kommunledningsutskottet.pdf
Avsägelse Mattias Eriksson (KD) ersättare i kommunstyrelsen och hållbarhetsutskottet.pdf
Avsägelse Fredrik Bergkuist (M), ersättare i kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet.pdf
Avsägelse Dick Bengtson (M), ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-10-20
Hållbarhetsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-10-20
Stadsbyggnadsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-11-17

Bilagor
Delegationsbeslut om upplåning.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon .pdf
Delegationsbeslut leasing fordon lokalvård 2021-10-22.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210921.pdf
Delegation funktionshyresavtal städmaskiner lokalvårdsenheten.pdf
Delegationsbeslut kommunledningsutskottet, protokollsutdrag 2021-11-17 § 120.pdf
Nyboda skola, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf
Föreningen fredagsfys, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf
Föreningen fredagsfys ansökan 2, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_38 Den nya visselblåsarlagen.pdf
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket 2021.pdf
Inspektionsrapport från kommunarkivets tillsyn vid barn och utbildningsförvaltningen 2021-10-28.pdf
Cirkulär 21_41 Ersättning KF och KP LSS 2022 - TA2.pdf
Cirkulär 21_39 Ersattning KF och KP SoL 2022 - TA.pdf - slutgiltig.pdf.pdf
Cirkulär 21_40 Ersättning familjehem 2022 - slutgiltig 413083_1_1.PDF
Cirkulär 21_42 2022 Omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt.pdf
Reviderat_Cirkular 21_41 Ersattning KF och KP LSS 2022 - TA3.pdf
Boverket - Startbidrag till byggemenskaper - Statligt stöd till bostadsprojekt.pdf

§262 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2021.pdf

§263 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Kommunen oktober 2021.pdf
Månadsrapport KSF oktober 2021.pdf

§264 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter för 2022.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober 2021 § 212, att återremittera ärendet för att tillvarata kommunala funktionshindersrådet synpunkter om de ändringar som gjorts och förankra planen innan beslut fattas av kommunstyrelsen.

Kommunala funktionshinderrådet behandlade ärendet den 30 oktober 2021 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen två ändringar i den tillgänglighetsplan som var uppe för beslut den 5 oktober 2021.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet och kommunledningsutskottet som föreslår att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 124.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-10-13 § 31.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 212.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupp inkommet 210915.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf
Tillgänglighetsplan 2022, reviderad 20211013.pdf

§266 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en långsiktig Vatten- och avloppsplan (VA-plan). Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte lever upp till vissa regler som kopplar till vattenförvaltningen och försvårar även den långsiktiga VA-planeringen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan (vatten- och avloppsplan) och eventuella kompletterande handlingsplaner.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse VA-plan.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-10-20 § 53.pdf

§270 Ett tryggare Granängsringen

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunstyrelsens beslut
* Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022.

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen renoveras en lokal på Granängsringen 60, hyrd av Tyresö Bostäder, som är tänkt användas för att skapa en nytänkande mötesplats i Granängsringen. Målet är att skapa en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen.
Under 2021 finansieras såväl lokal samt löner med mera för att iordningställa lokalen med hjälp av medel från kommunstyrelsen medelsreserv i enlighet med beslut av kommunstyrelsen 2021-05-04 § 116. Ambitionen var att finansieringen av lokal samt lön för lokalansvarig från och med 2022 skulle finansieras med hjälp av anslag till Kultur och fritidsförvaltningen. I den budget som kommunfullmäktige har fastställt för 2022 saknas emellertid anslag för att helt kunna finansiera verksamheten. Därför äskas nu 700 tkr från kommunstyrelsen för verksamhetsåret 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 700 tkr från kommunstyrelsens medelsreserv för år 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 122.pdf
Tjänsteskrivelse Ett tryggare Granängsringen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 116.pdf
Tjänsteskrivelse - 2021-05-04 + prövning av barnets bästa.pdf

§271 Slutredovisning Wättinge A1

Diarienummer KSM 2021-1228

Kommunstyrelsens beslut
* Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet med genomförandet av Wättinge etapp A1 breddning. Byggnationen avslutades under sommaren 2021.

Etapp A1 är en del Wättinge etapp A som ingår i arbetet med ut- och ombyggnad av infrastrukturen inom Wättingeområdet.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar slutredovisningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 126.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapport Wättinge A1.pdf
Slutrapport Wättinge A1.pdf

§272 Redaktionella ändringar samt kompletteringar av översiktsplanen

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en uppföljning av översiktsplanen, dess konkretiserande strategier och dess underlag med syfte att pröva dokumentens aktualitet. Uppföljningen har även syftat till att fånga behov av att ta fram nya strategier och underlag.

Uppföljningen pekar på följande:
* Översiktsplanen rekommenderas ändras genom redaktionella ändringar men i övrigt behållas i sin nuvarande form.
* Översiktsplanen behöver kompletteras med två nya tematiska översiktsplaner (töp:ar), en för klimatrisker och en för att hantera miljökvalitetsnormer för vatten. Den senare föreslås tas som en del av en TÖP för grönt och blått
* Strategi för Östra Tyresö behöver revideras
* Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser behöver revideras.
* Det finns behov av ett politiskt beslutat Kulturmiljöprogram.
Nya planeringsunderlag behövs för:
* · Ytor för samhällsservice och idrottsändamål
* Transportnät och målpunkter för farligt gods
* Ekologiska spridningssamband för enskilda arter eller artgrupper
Det finns behov av att uppdatera underlaget:
* Barnens närnatur (2011)
Det finns även ett behov av att ta ett omtag kring underlaget:
* Utvecklingsplan för attraktiva Alby (2014)

Av ovanstående arbeten föreslås redaktionella ändringar av översiktsplanen och framtagande av ett planeringsunderlag för ytor för samhällsservice och idrottsändamål startas upp omgående och genomföras så snart som möjligt.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 2 2022.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Steele (C), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 1. Uppföljning översiktsplan,strategier och underlag .pdf
Bilaga 2. Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna.pdf
Bilaga 3 Uppföljning av mål och inriktningar i Tyresö 2035 samt i dess konkretiserade strategier.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag reviderad 21-11-16.pdf
Bilaga 4. Revideringsbehov av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 5. Enklare prövning av barnets bästa för uppföljning av översiktsplan, strategier och underlag.pdf
Bilaga 6. Länsstyrelsen underlag för Tyresö Planeringsstrategi.pdf
Bilaga 7. Sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planerin.pdf
Bilaga 8. Sammanställning statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas planering.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

§273 Förstudie Ökat återbruk

Diarienummer KSM-2020-1378 259

Kommunstyrelsens beslut
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Reservation
Anki Svensson (M) och Anna Steele (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i hållbarhetsutskottet 2021-11-17 § 57, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att en ambulerande återbruksbil införs under 2022 för att öka återanvändandet och servicen för medborgarna. Återbruksbilen ska besöka kommunen ett par tillfällen varje år och stannar då vid ett par strategiskt utvalda platser, där medborgarna kan lämna föremål för återbruk. Lösningen är ett bra komplement till kretsloppscentralen, framförallt i samband med den planerade ombyggnationen av kretsloppscentralen.

Förslaget om att införa verktygsutlåning behöver utredas vidare för att bedöma de juridiska förutsättningarna för genomförande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudiens rekommenderade lösningsförslag, Ambulerande återbruksbil, godkänns för genomförande.
2. Uppdra åt kommundirektören att utreda de juridiska förutsättningarna för kommunen att tillhandahålla verktygsutlåning till medborgarna.
3. Införandet av en ambulerande återbruksbil föreslås finansieras inom ramen för gällande avfallstaxa.

Yrkande
Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie ökat återbruk.pdf
Förstudie ökat återbruk version 2.pdf
Bilaga Gestaltningskoncept Återbrukspunkten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-12-01 § 184.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-11-18 § 46.pdf
Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2020-11-18 §46.pdf
Särskilt yttrande (C) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 § 57.pdf
Reservation (SD) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 §57.pdf
Reservation (M) hållbarhetsutskottet 2021-11-17 § 57.pdf

§274 Förstudie Solceller

Diarienummer KSM2020312 301

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utföra en förstudie som syftar till att rekommendera befintliga kommunalägda fastigheter i centrumnära läge där solceller kan sättas upp. Ambitionen är att solceller ska kunna installeras under 2022. Nio fastigheter har inventerats och den rekommenderade lösningen är att initialt installera solceller på Radiovägen.

Bilaga 1 omfattas av sekretess enligt 19. kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra projekt Solceller på Radiovägen i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförandet enligt bilaga 1 godkänns.
3. Investeringen finansieras inom samlingsanslaget mindre investeringar till kommunstyrelsens förfogande
4. Drift- och kapitalkostnader för 2022 belastar verksamhetsområde 10 inom befintlig ram och beaktas i arbetet med kommunplanen för 2023.
5. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en utredning om hållbara byggnader.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Mats Larsson (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse solceller förstudie.pdf
Förstudierapport Solel.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-03-18 § 10.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 48.pdf
Särskilt yttrande (M, C) hållbarhetsutskottet 2020-03-18 § 10.pdf

§275 Förstudie Hundrastgård i Tyresö Strand

Diarienummer KSM2021-1099.280

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Beskrivning av ärendet
Från Tyresöinitiativet har förslag inkommit om att anlägga en hundrastgård i Tyresö Strandområdet. Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram en förstudie som föreslår en plats och övergripande utformning i en grönyta mellan Pilvägens förlängning och Målarprinsens väg. En dialog med närboende ska genomföras innan slutlig placering och utformning fastställs.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Tyresö strand i enlighet med förstudiens föreslagna inriktning.
2. Budget för genomförande enligt bilaga 1 godkänns.
3. Genomförandet finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar för 2022 enligt bilaga 1.
4. Framtida drift- och kapitalkostnader efter genomförande finansieras inom befintlig budget för VO 10, samhällsbyggnad, park.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 59.pdf
Tjänsteskrivelse förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Förstudie hundrastgård i Strand.pdf
Bilaga 1 Uppskattade kostnader för anläggandet av en hundrastgård i Tyresö strand.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §6.pdf

§276 Uppdrag att ta fram en nödvattenplan

Diarienummer KSM-2021-1209.340

Kommunstyrelsens beslut
* Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en nödvattenplan.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en nödvattenplan. Avsaknaden av plan innebär att kommunen inte har ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ska agera i händelse av en krissituation inom vattendistributionen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en nödvattenplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en nödvattenplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 60.pdf
Tjänsteskrivelse Nödvattenplan.pdf

§277 Fosforfällning i Drevviken

Diarienummer KSM 2021-220

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-30 § 92 att anta Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken och att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering i enlighet med kommunens investeringspolicy. En sådan förstudie har ännu inte genomförts, men en bedömning av den enskilda åtgärden fosforfällning i Drevviken har gjorts. Bedömningen är att åtgärden inte är en investering och den behöver därför finansieras med driftmedel. Eftersom den sedimentbehandling som anges i det lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken (åtgärd A1) är planerad att genomföras under 2022 föreslår kommunstyrelseförvaltningen att medel för finansiering av genomförande av sedimentbehandling avsätts genom ett separat beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra Tyresö kommuns del av den planerade fosforfällningen i Drevviken som anges i Lokalt åtgärdsprogram för Drevviken.
2. De föreslagna åtgärderna finansieras från medelreserven med 800 000 kronor under verksamhetsåret 2022 och finansiering om ytterligare 800 000 vad avser verksamhetsåret 2023 ska beaktas i arbetet med kommunplanen 2023.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Tjänsteskrivelse Fosforfällning Drevviken.pdf
Bilaga 1_PM - Fosforfällning Magelungen Drevviken.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-30 § 92.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-03-17 § 15.pdf

§278 Coronabonus för kommunens anställda 2021

Diarienummer 2020/KS 0332 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Jäv
Per Carlberg (SD), Åsa de Mander (L), Jeanette Hellmark (M) och Anna Steele (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
2021 har varit ett utmanande år för kommunens anställda. Arbetet har i stor grad präglats av Coronaviruset och den pandemi detta virus orsakat. För stora delar av verksamheten har detta inneburit svåra förutsättningar och en hel del extraarbete. Särskilt utmanande under året har det varit för de anställda som jobbar närmast det vi är till för. Utmaningen var störst under våren, vaccinationerna har inneburit en lättnad men utmaningar har funnits kvar under hela hösten.

2021 går kommunens verksamheter mot ett positivt resultat. Prognosen som tagits fram efter oktober månad visar på ett ekonomiskt resultat på 223 mnkr, varav överskott i kommunens nämnder förväntas bli 107 mnkr. Resultatet och överskotten är dels ett resultat av kompensation som kommunen fått från staten för de extra kostnader som uppstått på grund av pandemin dels ett resultat av gott arbete i kommunens samtliga förvaltningar.

Under året har förvaltningarna sökt olika sätt att visa uppskattning till personalen och tacka för den särskilda insatsen under en utmanande tid. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen betalar ut en Coronabonus till kommunens medarbetare.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Alla medarbetare (oaktat anställningsform) som under perioden 1 januari - 31 oktober arbetat minst motsvarande 50 % tjänstgöringsgrad (beräknat på antalet arbetstimmar där vi utgår ifrån vårt lägsta arbetstidsmått för heltid) får en extra Coronabonus på 1500 kronor som kompensation för de utmaningar i arbetet som Coronapandemin inneburit.
2. Kostnaden för bonusen har uppskattats till nära 6,0 mnkr.
3. Kostnaden för åtgärden belastar kommunstyrelsens medelsreserv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 127.pdf
Tjänsteskrivelse Coronabonus för kommunens anställda 2021.pdf

§279 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott, beredning och

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2022 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2022 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2022 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för år 2022 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2022 enligt förslag.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2022 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott, beredning och råd väljs för ett kalenderår i taget. Partiernas nomineringar till de olika posterna för perioden 1 januari - 31 december 2022 redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till kommunledningsutskottet för år 2022 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till stadsbyggnadsutskottet för år 2022 enligt förslag.
3. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till hållbarhetsutskottet för år 2022 enligt förslag.
4. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till beredningen för medborgardialog och integration enligt förslag för år 2022 enligt förslag.
5. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala pensionärsrådet för år 2022 enligt förslag.
6. Ledamot, ersättare och ordförande väljs till kommunala funktionshindersrådet för år 2022 enligt förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Nomineringar till kommunstyrelsens beredning, utskott och råd 2022.pdf

§280 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Fredrik Bergkuist (M), Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) godkänns.
2. Mikael Onegård (M) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet och i kommunledningsutskottet.
3. Petra Nygren (M) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet.
4. Joakim Grimborg (KD) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdragen som ledamot i hållbarhetsutskottet samt ersättare i kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i kommunledningsutskottet föreslås Mikael Onegård (M).

Fredrik Bergkuist (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdragen som ersättare i stadsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Som ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet föreslås Mikael Onegård (M). Som ny ersättare i kommunledningsutskottet föreslås Petra Nygren (M).

Mattias Eriksson (KD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i hållbarhetsutskottet. Som ny ersättare föreslås Joakim Grimborg (KD).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsägelserna från Fredrik Bergkuist (M), Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) godkänns.
2. Mikael Onegård (M) utses till ny ersättare i stadsbyggnadsutskottet och i kommunledningsutskottet.
3. Petra Nygren (M) utses till ny ersättare i kommunledningsutskottet.
4. Joakim Grimborg (KD) utses till ny ersättare i hållbarhetsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse Peter Freij (M), ersättare i kommunledningsutskottet.pdf
Avsägelse Mattias Eriksson (KD) ersättare i kommunstyrelsen och hållbarhetsutskottet.pdf
Avsägelse Fredrik Bergkuist (M), ersättare i kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet.pdf
Avsägelse Dick Bengtson (M), ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§281 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-11-17
Hållbarhetsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2021-11-17
Stadsbyggnadsutskottet 2021-11-17, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-11-17

Bilagor
Ordförandebeslut om justering av spänger i Strandängarna (signerad).pdf
PM Strandängarna Spänger.pdf
Strandängarna-väst-förslag211119.pdf
Strandängarna-öst-förslag211112.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad kommundirektör.pdf
Delegationsbeslut om upplåning.pdf
Delegationsbeslut leasing fordon .pdf
Delegationsbeslut leasing fordon lokalvård 2021-10-22.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210921.pdf
Delegation funktionshyresavtal städmaskiner lokalvårdsenheten.pdf
Delegationsbeslut kommunledningsutskottet, protokollsutdrag 2021-11-17 § 120.pdf
Nyboda skola, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf
Föreningen fredagsfys, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf
Föreningen fredagsfys ansökan 2, Delegationsbeslut ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2021.pdf

§282 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_38 Den nya visselblåsarlagen.pdf
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket 2021.pdf
Inspektionsrapport från kommunarkivets tillsyn vid barn och utbildningsförvaltningen 2021-10-28.pdf
Cirkulär 21_41 Ersättning KF och KP LSS 2022 - TA2.pdf
Cirkulär 21_39 Ersattning KF och KP SoL 2022 - TA.pdf - slutgiltig.pdf.pdf
Cirkulär 21_40 Ersättning familjehem 2022 - slutgiltig 413083_1_1.PDF
Cirkulär 21_42 2022 Omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt.pdf
Reviderat_Cirkular 21_41 Ersattning KF och KP LSS 2022 - TA3.pdf
Boverket - Startbidrag till byggemenskaper - Statligt stöd till bostadsprojekt.pdf
Cirkulär 21_44 Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser_BEA 20.pdf
Cirkulär 21_45 Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning_BAL 20.pdf