Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-03-05

Sammanträde 2024-03-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.
Information om tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken (ca 30 min).
Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2024.docx

2 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2023/VN 0010 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Beslut 1 och 2 ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen 2024-01-15, § 4.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs.

När kommunstyrelsen beredde ärendet 2024-01-16, § 4, stod det fel beslutsinstans i protokollet. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att beslutet tas om i kommunstyrelsen och att det ersätter det felaktiga beslutet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare 2024.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 4.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf

3 Överförande av medel för Väntjänsten

Diarienummer 2023/ASN 0149

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anslag för föreningsbidrag om 200 000 kronor år 2024 överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Bidraget fördelas inom ramen för nämndens riktlinjer för föreningsstöd och inriktas till verksamhet inom integration och mångfald.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av äldre- och omsorgsförvaltningen genomför kommunstyrelseförvaltningen en kartläggning av den verksamhet som bedrivs av föreningen Tyresö Väntjänst. Föreningen har under mycket lång tid bedrivit olika stödinsatser till framför allt äldre i kommunen. Verksamheten kompletterar äldreomsorgens verksamhet och finansieras huvudsakligen via föreningsstöd från äldre- och omsorgsnämnden.
Väntjänsten bedriver även insatser med inriktning på integration och mångfald sedan år 2017. Kommunstyrelsen tilldelar årligen Väntjänsten 200 000 kronor enligt avtal.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för att fördela detta föreningsbidrag med inriktning på integration och mångfald överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden. Inom ramen för avdelningen centrum för arbete och integration bedrivs angelägna projekt inom detta område. Verksamheten ser gärna att ett ökat samarbete med frivilligorganisationer, inte minst med Väntjänsten, kan utvecklas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet 2024-01-22, § 5.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Överförande av medel för Väntjänsten.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 5.docx.pdf

4 Beslut om förstudie för ytterligare en discgolfbana i kommunen

Diarienummer 2023/KFN 0133 71

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förstudie där alternativ för placering och utformning av ytterligare en
discgolfbana initieras och genomförs under 2024.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 75 000 kronor av medel från
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.
4. Ärendet överlämnas till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för ytterligare en discgolfbana i kommunen. Behovet av ytterligare discgolfbana är kopplat till kultur- och fritidsnämndens målsättning att skapa aktiviteter som främjar folkhälsan. Discgolf är en kostnadseffektiv träningsform som behöver stora ytor. Utmaningen är att hitta en tillräckligt stor yta som erbjuder bra förutsättningar för att bygga en discgolfbana, som båda ligger när kommunens befolkningskoncentrationer och som ligger så pass avskilt att det inte uppstår konflikter med andra.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-01-22, § 4.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse Discgolfbana.pdf
Behovsanalys Discgolfbana.pdf

5 Förstudie och startbesked för projektering av Strandskolans ombyggnation inkluderande fritidsgård

Diarienummer KSM2022-1169.280

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Strandskolans ombyggnation, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag, alternativ 1.
2. Budget för projektering enligt bilaga 1 godkänns.
3. Beslut om budget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en fördjupad lokalutredning kring skolorna i östra delen av Tyresö. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om att utöka Strandskolans lokaler genom en tillbyggnad (2022-10-11 §160).
Förstudien har utrett hur Strandskolans kapacitet kan utökas genom en tillbyggnad samt möjlighet att inrymma en fritidsgård i anslutning, och har lämnat förlag på hur behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1) tillgodoser skolans behov av att bibehålla sin kapacitet och tillskapar därutöver en ny mötesplats för områdets ungdomar genom att en fritidsgård etableras. Alternativet inkluderar även en ny skolgårdsdel för äldre elever samt utökad cykelparkering.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommendation, alternativ 1 samt att budgeten för projektering godkänns.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 3.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-01-24 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Strandskolans ombyggnation.pdf
Förstudierapport Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 1- (SEKRETESS) Ekonomisk bilaga Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 2- Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga 3- Enklare prövning av barnets bästa Strandskolan.pdf
Särskilt yttrande (M) Kultur- och fritidsnämnden 2024-01-22 § 3.pdf
Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf
Särskilt yttrande (SD)barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf
Särskilt yttrande (KD) barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf
Särskilt yttrande (L, MP, S) Kultur- och fritidsnämnden 2024-01-22 § 3.pdf

6 Utökade medel till förstudie för Stimmets skola

Diarienummer 2023/BUN 0257

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utökade medel från medelreserven beviljas med 100 tkr för förstudien Stimmets skola.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade nytt inriktningsbeslut för Stimmets skola 2024-01-24, § 5. I samband med det föreslår även barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beviljar utökade medel från medelreserven med 100 tkr för förstudien Stimmets skola.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022 och pausades innan den gick upp för beslut. Sedan dess har en del av skolan brunnit, vilket påverkar förutsättningarna så pass mycket att ett omtag av den påbörjade förstudien ansågs nödvändigt. I det skedet togs dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå barn och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändigt. Fokus är nu att lösa skolans behov på kort och lång sikt och pröva om funktionerna som identifierats ryms inom befintlig detaljplan för att spara tid och pengar på att undvika en detaljplaneprocess, om det inte behövs för att bygga en ny skola på nuvarande fastighet för Stimmets skola.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-01-24 § 5.pdf
Sverigedemokraternas Särskilt yttrande gällande Inriktningsbeslut Stimmets skola.pdf
Moderaternas Särskilt yttrande gällande Inriktningsbeslut Stimmets skola.pdf
Tjänsteskrivelse Stimmets förstudie.pdf
Bilaga 1. Möjlighetsskiss_MARGE_Arkitekter_A3_230616.pdf
Bilaga 2. Slutrapport Förstudie Särskola Nyboda (ej beslutad).pdf
Bilaga 3. Platsanalys Stimmet_210826.pdf
PM Möjlighetsanalys Förstudie Stimmets skola inom detaljplan 2023 06 19.pdf

7 Ansökan om medel för projekt Lindalshöjden

Diarienummer 2024/KS 0069

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanearbete har påbörjats för ett nytt företagsområde i Lindalshöjden. För att detaljplane- och utredningsarbetet ska kunna fortlöpa enligt plan behöver medel från medelreserven tas i anspråk.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 5.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för detaljplan Lindalshöjden.pdf
Bilaga 1. finansiering av detaljplan, utredningar och projektering.pdf

8 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023

Diarienummer 2024/KS 0108

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2023 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.
2. Bilaga 3 över politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelad på centrala funktioner (centrala staber och stöd- och servicekontoret), samt samhällsbyggnadskontoret.
Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

9 Svar på revisionsskrivelse och revisionsgranskning av intern kontroll i redovisningen

Diarienummer 2024/KS 0009

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 14 december 2023.
Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot sex rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Bokslutsprocessen, Löneprocessen, Inköpsprocessen inkl köp av huvudverksamhet, Faktureringsprocessen, Exploateringsprocessen, Närståendetransaktioner.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 6.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Revisionsskrivelse IK i räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

10 Ansvar för Tyresöarkivet

Diarienummer 2023/KFN 0160

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

Beskrivning av ärendet
Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.
I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.
I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.
Anledningen till förslaget är att kommunkansliet är den enhet som idag ansvarar för kommunens centrala arkiv samt är stödfunktion för kommunens arkivläggning. Därför vore kommunstyrelsen även en logisk organisatorisk placering av Tyresöarkivet.
Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-02-19. § 16.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

11 Motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor

Diarienummer 2023/KS 0286

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen.
Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2024-02-21, § 20 och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har berett ärendet 2024-02-22, § 14.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 20.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 14.pdf
Särskilt yttrande (L) gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-22 § 14.pdf
Motion (V) om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor.pdf
Tjänsteskrivelse motionssvar skolfrukost.pdf

12 Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk

Diarienummer 2023/KS 0288

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Kristdemokraterna (KD) i Tyresö har lämnat in en motion om utvecklingen av Vendelsövägen och Alléplan i Trollbäcken. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet.
I motionen föreslås att gällande planprogram för Trollbäckens centrumstråk revideras avseende hushöjder och att möjligheterna till att däcka över Gudöbroleden i anslutning till Alléplan utreds. Motionen innehåller också förslag på att en beredningsgrupp bildas där alla partier är representerade och som föreslås ha täta kontakter med representanter för de boende i området. KD har följande yrkanden:
* Att en beredningsgrupp tillsätts för Trollbäckens centrumstråk i avsikt att se över nu gällande planer.
* Att beredningsgruppen som första uppgift utreder om en överdäckning av Gudöbroleden vid Trollbäckens centrum är ekonomiskt försvarbar.
* Att Vendelsövägen ändrar namn till Trollbäcken Allé.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 5.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf
Ordförandeutlåtande avseende Motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf
Trollbäckens centrumstråk.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 14.docx

13 Motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Diarienummer 2023/KS 0285

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.

Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.
Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-02-19, § 16.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

Bilagor
Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf

14 Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3

Diarienummer KSM 2024-1

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Slutredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
En slutrapport har upprättats som avslutning på projekt Kryddvägen etapp 2 och 3. Projektet har omfattat genomförande av två detaljplaner som båda vann laga kraft 2017. Inom båda etapperna har radhus byggts av privata byggaktörer som förvärvat mark av kommunen. Etapp 2 har även inkluderat utbyggnad av kommunal infrastruktur i form av gator och ledningar, samt en lekplats och offentlig konst.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3.pdf
Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3, Reviderad efter stadsbyggnadsutskottet 2024-02-21.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-23 §117.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §16.pdf

15 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/KS 0088

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 4.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 4.pdf
Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf
Bildspel Incidentrapportering kommunstyrelsen 2023.pdf

16 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023

Diarienummer 2023/KS 0391 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.
Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 7.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 7.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf
Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf

17 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Ärende 17 Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Bilagor
Deligationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf
Deligations beslut Trafikanordningsplaner och schakttillstånd september - dece.pdf
Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf
Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf
Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - december 202.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 231213.pdf
Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-01.pdf
Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-18.pdf
Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf
Delegationsbeslut om utseende av företrädare på Kommuninvests föreningsstämma 2024.pdf
Delegationsbeslut om avslutande av utredning 2024-01-23.pdf
Delegationsbeslut om avskrivning av ärende 2024-02-11.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för verksamhet avseende personligt ombud 2024.pdf
Ordförandebeslut om datadelningsavtal för den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län - anmälan till KS.pdf
Deligationsbeslut Trafikanordningsplaner och Schakttillstånd sept - dec 2023.pdf
Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf
Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf
Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf
Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - dec 2023.pdf
Bilagor
17 Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för verksamhet avseende personligt ombud 2024.pdf (281 kb) 17 Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 231213.pdf (1 052 kb) 17 Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-01.pdf (304 kb) 17 Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-18.pdf (303 kb) 17 Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf (92 kb) 17 Delegationsbeslut om avskrivning av ärende 2024-02-11.pdf (390 kb) 17 Delegationsbeslut om avslutande av utredning 2024-01-23.pdf (341 kb) 17 Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf (762 kb) 17 Delegationsbeslut om utseende av företrädare på Kommuninvests föreningsstämma 2024.pdf (76 kb) 17 Deligations beslut Trafikanordningsplaner och schakttillstånd september - dece.pdf (366 kb) 17 Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023 (2).pdf (692 kb) 17 Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf (361 kb) 17 Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023 (2).pdf (364 kb) 17 Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf (364 kb) 17 Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - dec 2023.pdf (1 613 kb) 17 Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - december 202.pdf (352 kb) 17 Deligationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf (365 kb) 17 Deligationsbeslut Trafikanordningsplaner och Schakttillstånd sept - dec 2023.pdf (7 716 kb) 17 Ordförandebeslut om datadelningsavtal för den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län - anmälan till KS.pdf (457 kb)

18 Kommunstyrelsens meddelanden

Ärende 18 Diarienummer 2024/KS 0006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf
SSK_Minne231012.pdf
KdirMinne230921.pdf
KdirMinne231027.pdf
KdirMinne231215.pdf
SSK_beslutsunderlag_20231108.pdf
TYBO sammanträde 238.pdf
Cirkulär 24_01 Information om förändringar i föräldraförsäkringen.pdf
TYBO Sammanträde 240.pdf
Cirkulär 24_01 Studieförbund.pdf
Bilaga cirkulär 24_01- Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund.pdf
Bilaga cirkulär 24_01 - Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 2024 reviderad.pdf
Närvaro och anslag Södertörns ÖF 20240131.pdf
Cirkular-24_13 Internränta för 2025.pdf
Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf
Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 2.pdf
Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf
Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.docx
Beslut - KF § 11 2024-02-15, Förslag till ny förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Underlag sammanträdesarvode Södertörns Överförmyndarnämnd 2024-02-21.pdf
Bilagor
18 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.pdf (119 kb) 18 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.pdf (124 kb) 18 Beslut - KF § 11 2024-02-15, Förslag till ny förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (145 kb) 18 Bilaga cirkulär 24_01 - Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 2024 reviderad.pdf (228 kb) 18 Bilaga cirkulär 24_01- Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund.pdf (1 375 kb) 18 Cirkular-24_13 Internränta för 2025.pdf (97 kb) 18 Cirkulär 24_01 Information om förändringar i föräldraförsäkringen.pdf (181 kb) 18 Cirkulär 24_01 Studieförbund.pdf (91 kb) 18 KdirMinne230921.pdf (241 kb) 18 KdirMinne231027.pdf (236 kb) 18 KdirMinne231215.pdf (244 kb) 18 Närvaro och anslag Södertörns ÖF 20240131.pdf (321 kb) 18 Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf (114 kb) 18 Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf (108 kb) 18 SSK_beslutsunderlag_20231108.pdf (154 kb) 18 SSK_Minne231012.pdf (188 kb) 18 Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf (105 kb) 18 Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (73 kb) 18 Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (72 kb) 18 TYBO sammanträde 238.pdf (93 kb) 18 TYBO Sammanträde 240.pdf (154 kb) 18 Underlag sammanträdesarvode Södertörns Överförmyndarnämnd 2024-02-21.pdf (296 kb) 18 Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx (2).pdf (159 kb) 18 Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (159 kb) 18 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf (97 kb) 18 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 2.pdf (94 kb) 18 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf (92 kb)

§21 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2024/KS 0107

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Information om tillitsbaserad styrning och ledning i praktiken.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kommundirektörens rapport februari 2024.pdf

§22 Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024 *

Diarienummer 2023/VN 0010 004

Kommunstyrelsens beslut

- Beslut 1 och 2 ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen 2024-01-15, § 4.

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

 

Beskrivning av ärendet

Inför valet till Europaparlamentet 2024 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på ungefär samma nivå som vid de allmänna valen 2022 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har ungefär samma arvodesnivå som andra kommuner i länet. De förändringar som föreslås är att timarvodet höjs från 190 kronor/timme till 200 kronor/timme, samt att ett långhelgstillägg på 500 kronor införs.

 

När kommunstyrelsen beredde ärendet 2024-01-16, § 4, stod det fel beslutsinstans i protokollet. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att beslutet tas om i kommunstyrelsen och att det ersätter det felaktiga beslutet.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Beslut 1 och 2 ersätter tidigare beslut i kommunstyrelsen 2024-01-15, § 4.

 

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Ersättningar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. fastställs enligt förvaltningens förslag.
 2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare 2024.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 4.pdf

Valnämnden protokollsutdrag 2023-11-27 § 8.pdf

§23 Överförande av medel för Väntjänsten

Diarienummer 2023/ASN 0149

Kommunstyrelsens beslut

 1. Anslag för föreningsbidrag om 200 000 kronor år 2024 överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
 2. Bidraget fördelas inom ramen för nämndens riktlinjer för föreningsstöd och inriktas till verksamhet inom integration och mångfald.

 

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av äldre- och omsorgsförvaltningen genomför kommunstyrelseförvaltningen en kartläggning av den verksamhet som bedrivs av föreningen Tyresö Väntjänst. Föreningen har under mycket lång tid bedrivit olika stödinsatser till framför allt äldre i kommunen. Verksamheten kompletterar äldreomsorgens verksamhet och finansieras huvudsakligen via föreningsstöd från äldre- och omsorgsnämnden.

Väntjänsten bedriver även insatser med inriktning på integration och mångfald sedan år 2017. Kommunstyrelsen tilldelar årligen Väntjänsten 200 000 kronor enligt avtal.

Förvaltningen föreslår att ansvaret för att fördela detta föreningsbidrag med inriktning på integration och mångfald överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden. Inom ramen för avdelningen centrum för arbete och integration bedrivs angelägna projekt inom detta område. Verksamheten ser gärna att ett ökat samarbete med frivilligorganisationer, inte minst med Väntjänsten, kan utvecklas.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har berett ärendet 2024-01-22, § 5.

 

Ordförandeförslag

 Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Anslag för föreningsbidrag om 200 000 kronor år 2024 överförs från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och socialnämnden.
 2. Bidraget fördelas inom ramen för nämndens riktlinjer för föreningsstöd och inriktas till verksamhet inom integration och mångfald.

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Överförande av medel för Väntjänsten.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 5.docx.pdf

§24 Beslut om förstudie för ytterligare en discgolfbana i kommunen

Diarienummer 2023/KFN 0133 71

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förstudie där alternativ för placering och utformning av ytterligare en 
  discgolfbana initieras och genomförs under 2024.
 2. Kostnader för förstudien finansieras med 75 000 kronor av medel från medelreserven.
 3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.
 4. Ärendet överlämnas till förslagsställaren. 

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för ytterligare en discgolfbana i kommunen. Behovet av ytterligare discgolfbana är kopplat till kultur- och fritidsnämndens målsättning att skapa aktiviteter som främjar folkhälsan. Discgolf är en kostnadseffektiv träningsform som behöver stora ytor. Utmaningen är att hitta en tillräckligt stor yta som erbjuder bra förutsättningar för att bygga en discgolfbana, som båda ligger när kommunens befolkningskoncentrationer och som ligger så pass avskilt att det inte uppstår konflikter med andra.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-01-22, § 4.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Förstudie där alternativ för placering och utformning av ytterligare en 
  discgolfbana initieras och genomförs under 2024.
 2. Kostnader för förstudien finansieras med 75 000 kronor av medel från 
 3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.
 4. Ärendet överlämnas till förslagsställaren. 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 4.pdf

Tjänsteskrivelse Discgolfbana.pdf

Behovsanalys Discgolfbana.pdf

§25 Förstudie och startbesked för projektering av Strandskolans ombyggnation

Diarienummer KSM2022-1169.280

 

Kommunstyrelsens beslut

 1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Strandskolans ombyggnation, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag, alternativ 1.
 2. Budget för projektering enligt bilaga 1 godkänns.
 3. Beslut om budget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

 

Jäv

Jeanette Hellmark (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

 

Reservationer

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga)

 

Beskrivning av ärendet

Under 2022 gjordes en fördjupad lokalutredning kring skolorna i östra delen av Tyresö. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om att utöka Strandskolans lokaler genom en tillbyggnad (2022-10-11 §160).

Förstudien har utrett hur Strandskolans kapacitet kan utökas genom en tillbyggnad samt möjlighet att inrymma en fritidsgård i anslutning, och har lämnat förlag på hur behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1) tillgodoser skolans behov av att bibehålla sin kapacitet och tillskapar därutöver en ny mötesplats för områdets ungdomar genom att en fritidsgård etableras. Alternativet inkluderar även en ny skolgårdsdel för äldre elever samt utökad cykelparkering.

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommendation, alternativ 1 samt att budgeten för projektering godkänns.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Strandskolans ombyggnation, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag, alternativ 1.
 2. Budget för projektering enligt bilaga 1 godkänns.
 3. Beslut om budget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Yrkanden

Anki Svensson (M) tilläggsyrkar enligt följande: "att utreda möjligheten att ett profilfritids kan samnyttja fritidsgårdens blivande lokaler på Strandskolan." 

 

Anita Mattssons (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

 

Bjarne Vifell (SD), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Sedan ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

 

Särskilda yttranden

Bjarne Vifell (SD) hänvisar till särskilt yttrande från (SD) inlämnat till barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.

 

Bilagor

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 3.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-01-24 § 1.pdf

Tjänsteskrivelse Strandskolans ombyggnation.pdf

Förstudierapport Strandskolans ombyggnation.pdf

Bilaga 1- (SEKRETESS) Ekonomisk bilaga Strandskolans ombyggnation.pdf

Bilaga 2- Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf

Bilaga 3- Enklare prövning av barnets bästa Strandskolan.pdf

Särskilt yttrande (M) Kultur- och fritidsnämnden 2024-01-22 § 3.pdf

Särskilt yttrande (M) barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf

Särskilt yttrande (SD)barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf

Särskilt yttrande (KD) barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 1.pdf

Särskilt yttrande (L, MP, S) Kultur- och fritidsnämnden 2024-01-22 § 3.pdf

§26 Utökade medel till förstudie för Stimmets skola

Diarienummer 2023/BUN 0257

 

Kommunstyrelsens beslut

- Utökade medel från medelreserven beviljas med 100 tkr för förstudien Stimmets skola.

 

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden fattade nytt inriktningsbeslut för Stimmets skola 2024-01-24, § 5. I samband med det föreslår även barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beviljar utökade medel från medelreserven med 100 tkr för förstudien Stimmets skola.

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022 och pausades innan den gick upp för beslut. Sedan dess har en del av skolan brunnit, vilket påverkar förutsättningarna så pass mycket att ett omtag av den påbörjade förstudien ansågs nödvändigt. I det skedet togs dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå barn och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändigt. Fokus är nu att lösa skolans behov på kort och lång sikt och pröva om funktionerna som identifierats ryms inom befintlig detaljplan för att spara tid och pengar på att undvika en detaljplaneprocess, om det inte behövs för att bygga en ny skola på nuvarande fastighet för Stimmets skola. 

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utökade medel från medelreserven beviljas med 100 tkr för förstudien Stimmets skola.

 

Yrkanden

Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Särskilda yttranden

Bjarne Vifell (SD) hänvisar till särskilt yttrande från (SD) inlämnat till barn- och utbildningsnämnden 2024-01-24 § 5.

 

Bilagor

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-01-24 § 5.pdf

Sverigedemokraternas Särskilt yttrande gällande Inriktningsbeslut Stimmets skola.pdf

Moderaternas Särskilt yttrande gällande Inriktningsbeslut Stimmets skola.pdf

Tjänsteskrivelse Stimmets förstudie.pdf

Bilaga 1. Möjlighetsskiss_MARGE_Arkitekter_A3_230616.pdf

Bilaga 2. Slutrapport Förstudie Särskola Nyboda (ej beslutad).pdf

Bilaga 3. Platsanalys Stimmet_210826.pdf

PM Möjlighetsanalys Förstudie Stimmets skola inom detaljplan 2023 06 19.pdf

§27 Ansökan om medel för projekt Lindalshöjden

Diarienummer 2024/KS 0069

Kommunstyrelsens beslut

- Medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

 

Beskrivning av ärendet

Detaljplanearbete har påbörjats för ett nytt företagsområde i Lindalshöjden. För att detaljplane- och utredningsarbetet ska kunna fortlöpa enligt plan behöver medel från medelreserven tas i anspråk. 

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 5.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medel från medelreserven beviljas för detaljplanarbete, förprojektering och övriga utredningar för projekt Lindalshöjden i enlighet med bilaga 1.

 

Yrkanden

Anki Svensson (M) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf

Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för detaljplan Lindalshöjden.pdf

Bilaga 1.  finansiering av detaljplan, utredningar och projektering.pdf

§28 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023

Diarienummer 2024/KS 0108

Kommunstyrelsens beslut

 1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2023 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.
 2. Bilaga 3 över politiska uppdrag noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Planen är uppdelad på centrala funktioner (centrala staber och stöd- och servicekontoret), samt samhällsbyggnadskontoret. 

Verksamhetsberättelsen följer den mall som har tagits fram för uppföljning för alla nämnders verksamhet. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 2023 med uppföljning av mål, uppdrag, verksamhet, kvalitet och riskhantering godkänns.
 2. Bilaga 3 över politiska uppdrag noteras.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Bilaga 3. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

§29 Svar på revisionsskrivelse och revisionsgranskning av intern kontroll i

Diarienummer 2024/KS 0009

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

 

Beskrivning av ärendet

Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 14 december 2023.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot sex rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Bokslutsprocessen, Löneprocessen, Inköpsprocessen inkl köp av huvudverksamhet, Faktureringsprocessen, Exploateringsprocessen, Närståendetransaktioner.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 6.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 6.pdf

Tjänsteskrivelse - svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf

Revisionsskrivelse IK i räkenskaperna.pdf

Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

§30 Ansvar för Tyresöarkivet *

Diarienummer 2023/KFN 0160

 

Kommunstyrelsens beslut

- Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.

I dagsläget är verksamheten och budgeten är placerad under kultur- och fritidsnämndens ansvar.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ansvaret för Tyresöarkivet bör flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen (närmare bestämt Tyresöarkivet är ett kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas.

Anledningen till förslaget är att kommunkansliet är den enhet som idag ansvarar för kommunens centrala arkiv samt är stödfunktion för kommunens arkivläggning. Därför vore kommunstyrelsen även en logisk organisatorisk placering av Tyresöarkivet.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet 2024-02-19, § 16.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Medel för Tyresöarkivet på 1000 000 kronor överförs från kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde 9 till kommunstyrelsens verksamhetsområde 17. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer att verksamheten för Tyresöarkivet flyttar till kommunstyrelsen.

 

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Tyresöarkivets verksamhet inklusive personalansvar flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 april 2024.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf

Tjänsteskrivelse. Flytt av verksamheten Tyresöarkivet.pdf

§31 Motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns

Diarienummer 2023/KS 0286

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

 

Reservationer

Inger Gemicioglu (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till motionen.

 

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget och lämnar svar på hur förvaltningen arbetar med det motionen berör samt möjliga konsekvenser av förslaget i motionen. 

Barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet 2024-02-21, § 20 och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har berett ärendet 2024-02-22, § 14.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionens anses besvarad.

 

Yrkanden

Inger Gemicioglu (V) yrkar avslag till ordförandeförslaget och att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

 

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, i enlighet med Inger Gemicioglus (V) yrkande.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

 

Särskilda yttranden

Mats Lindblom (L) hänvisar till särskilt yttrande från (L) inlämnat till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-22 § 14, bilaga.

 

Bilagor

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 20.pdf

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 14.pdf

Särskilt yttrande (L)  gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-02-22 § 14.pdf

Motion (V) om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommuns grundskolor.pdf

Tjänsteskrivelse motionssvar skolfrukost.pdf

§32 Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk *

Diarienummer 2023/KS 0288

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

 

Reservationer

Ulf Perbo (KD) reserverar sig med hänvisning till motionen.

 

Beskrivning av ärendet

Kristdemokraterna (KD) i Tyresö har lämnat in en motion om utvecklingen av Vendelsövägen och Alléplan i Trollbäcken. Motionen har remitterats till stadsbyggnadsutskottet.

I motionen föreslås att gällande planprogram för Trollbäckens centrumstråk revideras avseende hushöjder och att möjligheterna till att däcka över Gudöbroleden i anslutning till Alléplan utreds. Motionen innehåller också förslag på att en beredningsgrupp bildas där alla partier är representerade och som föreslås ha täta kontakter med representanter för de boende i området. KD har följande yrkanden:

 • Att en beredningsgrupp tillsätts för Trollbäckens centrumstråk i avsikt att se över nu gällande planer.
 • Att beredningsgruppen som första uppgift utreder om en överdäckning av Gudöbroleden vid Trollbäckens centrum är ekonomiskt försvarbar.
 • Att Vendelsövägen ändrar namn till Trollbäcken Allé.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 5.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

 

Yrkanden

Ulf Perbo (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget och att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) biträder Ulf Perbos (KD) yrkande.

 

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Raymond Moubé (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, i enlighet med Ulf Perbos (KD) yrkande.

 

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

 

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 5.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf

Ordförandeutlåtande avseende Motion om Trollbäckens centrumstråk.pdf

Trollbäckens centrumstråk.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-04-20 § 14.docx

§33 Motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den

Diarienummer 2023/KS 0285

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

 

Beskrivning av ärendet

Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.


Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.

Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet 2024-02-19, § 16.

Kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på motionen samt det av förvaltningen utarbetade underlaget.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

 

Yrkanden

Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf

Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 16.pdf

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf

Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf

Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf

§34 Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3

Diarienummer KSM 2024-1

Kommunstyrelsens beslut

- Slutredovisningen noteras.

 

Jäv

Mats Lindblom (L) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

 

Beskrivning av ärendet

En slutrapport har upprättats som avslutning på projekt Kryddvägen etapp 2 och 3. Projektet har omfattat genomförande av två detaljplaner som båda vann laga kraft 2017. Inom båda etapperna har radhus byggts av privata byggaktörer som förvärvat mark av kommunen. Etapp 2 har även inkluderat utbyggnad av kommunal infrastruktur i form av gator och ledningar, samt en lekplats och offentlig konst.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera slutredovisningen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 3.pdf

Tjänsteskrivelse Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3.pdf

Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3, Reviderad efter stadsbyggnadsutskottet 2024-02-21.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-11-23 §117.pdf

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-02-23 §16.pdf

§35 Orientering av personuppgiftsincidenter 2023

Diarienummer 2024/KS 0088

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 4.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 4.pdf

Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf

Bildspel Incidentrapportering kommunstyrelsen 2023.pdf

§36 Redovisning av pågående och bifallna motioner 2023 *

Diarienummer 2023/KS 0391 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 9 motioner under beredning, se bifogad motionslista. Av dessa har inga passerat beredningstiden på ett år.

Även bifallna motioner från tidigare år, vilka ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet 2024-02-21, § 7.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

 

Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-02-21 § 7.pdf

Tjänsteskrivelse redovisning av pågående och ej verkställda motioner 2023.pdf

Sammanställning av pågående motioner 2023.pdf

§37 Kommunstyrelsens delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KS 0083

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

 

Bilagor

Deligationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf

Deligations beslut Trafikanordningsplaner och schakttillstånd september - dece.pdf

Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf

Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf

Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - december 202.pdf

Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 231213.pdf

Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-01.pdf

Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-18.pdf

Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf

Delegationsbeslut om utseende av företrädare på Kommuninvests föreningsstämma 2024.pdf

Delegationsbeslut om avslutande av utredning 2024-01-23.pdf

Delegationsbeslut om avskrivning av ärende 2024-02-11.pdf

Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för verksamhet avseende personligt ombud 2024.pdf

Ordförandebeslut om datadelningsavtal för den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län - anmälan till KS.pdf

Deligationsbeslut Trafikanordningsplaner och Schakttillstånd sept - dec 2023.pdf

Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf

Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf

Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf

Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - dec 2023.pdf

Bilagor
§ 37 Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag för verksamhet avseende personligt ombud 2024.pdf (281 kb) § 37 Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 231213.pdf (1 052 kb) § 37 Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-01.pdf (304 kb) § 37 Delegationsbeslut avslutande av anställning 2023-12-18.pdf (303 kb) § 37 Delegationsbeslut från samhällsbyggnadskontoret.pdf (92 kb) § 37 Delegationsbeslut om avskrivning av ärende 2024-02-11.pdf (390 kb) § 37 Delegationsbeslut om avslutande av utredning 2024-01-23.pdf (341 kb) § 37 Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf (762 kb) § 37 Delegationsbeslut om utseende av företrädare på Kommuninvests föreningsstämma 2024.pdf (76 kb) § 37 Deligations beslut Trafikanordningsplaner och schakttillstånd september - dece.pdf (366 kb) § 37 Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023 (2).pdf (692 kb) § 37 Deligationsbeslut flytt och skrotning av fordon september - december 2023.pdf (361 kb) § 37 Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023 (2).pdf (364 kb) § 37 Deligationsbeslut förordnande av parkeringsvakt september - december 2023.pdf (364 kb) § 37 Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - dec 2023.pdf (1 613 kb) § 37 Deligationsbeslut godkända upplåtelse av allmän plats september - december 202.pdf (352 kb) § 37 Deligationsbeslut om lokala trafikföreskrifter september - december 2023.pdf (365 kb) § 37 Deligationsbeslut Trafikanordningsplaner och Schakttillstånd sept - dec 2023.pdf (7 716 kb) § 37 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 37.pdf (98 kb) § 37 Ordförandebeslut om datadelningsavtal för den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län - anmälan till KS.pdf (457 kb)

§38 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2024/KS 0006

 

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

 

Bilagor

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf

SSK_Minne231012.pdf

KdirMinne230921.pdf

KdirMinne231027.pdf

KdirMinne231215.pdf

SSK_beslutsunderlag_20231108.pdf

TYBO sammanträde 238.pdf

Cirkulär 24_01 Information om förändringar i föräldraförsäkringen.pdf

TYBO Sammanträde 240.pdf

Cirkulär 24_01 Studieförbund.pdf

Bilaga cirkulär 24_01- Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund.pdf

Bilaga cirkulär 24_01 - Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 2024 reviderad.pdf

Närvaro och anslag Södertörns ÖF 20240131.pdf

Cirkular-24_13 Internränta för 2025.pdf

Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.docx

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf

Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 2.pdf

Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf

Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.docx

Beslut - KF § 11 2024-02-15, Förslag till ny förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

Underlag sammanträdesarvode Södertörns Överförmyndarnämnd 2024-02-21.pdf

Cirkulär 24_17 Överenskommelse om tillfällig avvikelse ifrån Allmänna bestämmelser avseende förläggning av arbetstid i samband med valet till EU-parlamentet.pdf

Cirkulär 24_16 Ekonomi.pdf

Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-3.pdf

Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-4.pdf

Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-5.pdf

Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-6.pdf

Bilagor
§ 38 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 2.pdf (119 kb) § 38 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-01-23 § 8.pdf (124 kb) § 38 Beslut - KF § 11 2024-02-15, Förslag till ny förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf (145 kb) § 38 Bilaga cirkulär 24_01 - Statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 2024 reviderad.pdf (228 kb) § 38 Bilaga cirkulär 24_01- Statsbidrag till Ibn Rushd studieförbund.pdf (1 375 kb) § 38 Cirkular-24_13 Internränta för 2025.pdf (97 kb) § 38 Cirkulär 24_01 Information om förändringar i föräldraförsäkringen.pdf (181 kb) § 38 Cirkulär 24_01 Studieförbund.pdf (91 kb) § 38 Cirkulär 24_16 Ekonomi.pdf (471 kb) § 38 Cirkulär 24_17 Överenskommelse om tillfällig avvikelse ifrån Allmänna bestämmelser avseende förläggning av arbetstid i samband med valet till EU-parlamentet.pdf (37 kb) § 38 KdirMinne230921.pdf (241 kb) § 38 KdirMinne231027.pdf (236 kb) § 38 KdirMinne231215.pdf (244 kb) § 38 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 38.pdf (101 kb) § 38 Närvaro och anslag Södertörns ÖF 20240131.pdf (321 kb) § 38 Redovisning av pågående uppdrag och motioner ASN 2024-01.pdf (114 kb) § 38 Reviderad Pågående uppdrag och motioner sammanställd lista januari 2024.pdf (108 kb) § 38 SSK_beslutsunderlag_20231108.pdf (154 kb) § 38 SSK_Minne231012.pdf (188 kb) § 38 Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-3.pdf (90 kb) § 38 Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-4.pdf (350 kb) § 38 Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-5.pdf (417 kb) § 38 Stockholms läns författningssamling 01FS 2024-6.pdf (92 kb) § 38 Tjänsteskrivelse, ASN, Granskningsplan 2024.pdf (105 kb) § 38 Tjänsteskrivelse, ASN, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (73 kb) § 38 Tjänsteskrivelse, ÄON, Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (72 kb) § 38 TYBO sammanträde 238.pdf (93 kb) § 38 TYBO Sammanträde 240.pdf (154 kb) § 38 Underlag sammanträdesarvode Södertörns Överförmyndarnämnd 2024-02-21.pdf (296 kb) § 38 Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx (2).pdf (159 kb) § 38 Årsrapport 2023, Granskning av socialtjänstens verksamheter.docx.pdf (159 kb) § 38 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 101.pdf (97 kb) § 38 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 2.pdf (94 kb) § 38 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-01-22 § 6.pdf (92 kb)