Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2015-04-02

Sammanträde 2015-04-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrummet Bollmora, Tyresö

2 Information om Södertörnssamarbetet

3 Information om samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna

4 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 *

5 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 *

6 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 *

7 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 *

9 Program med mål och riktlinjer för privata utförare *

10 Återrapportering av uppdraget om SL-kort genom löneavdrag

11 Svar på motion om skalskyddsförstärkning *

12 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten *

13 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering *

14 Svar på motion om en giftfri förskola *

15 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen *

16 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov *

§47 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras.

Beslut/Protokollsutdrag
§47_prot_20150402.pdf (164 kb)

§48 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20150402.pdf (164 kb)

§49 Information om samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna

Dnr 2013/KS 0336 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Catrine Hagner, chef för konsult- och servicekontoret, och projektledare Helena Franzén informerar vid sammanträdet om samordnad varudistribution i Södertörnskommunerna.

Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20150402.pdf (164 kb)

§50 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014

Dnr 2015/KS 0151 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 redovisas i bilagor.

Bilagor
§19_årsredov.pdf
Årsred 2014 signerad.pdf
§20_grankningsrapp.pdf
Rev_berättelse_2014.pdf
Revisionsrapport Årsredovisning 2014.pdf

§51 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0152 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen om att årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 21 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 är under utarbetande, och kompletteras ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde 21 april.

Förslaget är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska notera årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2014 samt bevilja förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beslut/Protokollsutdrag
§51_prot_20150402.pdf (164 kb)

§52 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014

Dnr 2015/KS 0153 10

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen om att årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 21 april noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 är under utarbetande, och kompletteras ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde 21 april.

Förslaget är att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska notera årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2014 samt bevilja ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet.

Beslut/Protokollsutdrag
§52_prot_20150402.pdf (164 kb)

§53 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014

Dnr 2015/KS 0154 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2014 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag årsredovisning 2014 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Ärende 4 Årsredovisning tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4 Årsredovisning 2014 rättad efter utskick samt beslutad på sammanträdet.pdf
Revisionsberättelse för år 2014.pdf
Revisionsrapport bilaga 2 Årsbokslut.pdf

§54 Ny plan- och bygglovtaxa

Dnr 2015/KS 0156 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan-och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till särskilt yttrande i byggnadsnämnden 26 mars 2015 § 23 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa är i behov att revideras. Den nuvarande taxan har inte reviderats sedan den togs fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har avvaktat en justering då Sveriges kommuner och landsting har informerat om att arbete med en rekommenderad taxa pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu bedömningen att revidering av taxan inte längre bör avvaktas och har tagit fram förslag till revidering.

Byggnadsnämnden behandlade förslaget till revidering av bygglovstaxan på sitt sammanträde den 26 mars 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kommer behandla ärendet om reviderad plantaxa på sitt sammanträde den 1 april 2015. Handlingarna läggs till ärendet inför kommunstyrelsens behandling.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta:

1. Ny plan- och bygglovstaxa antas att gälla från och med 1 juli 2015.
2. För ansökningar om plan-och bygglov som har inkommit före den 1 juli 2015 gäller tidigare taxebestämmelser.
3. Mät- och karttaxan som ändrades senast av kommunfullmäktige 2014-03-06 § 40, revideras inte i detta beslut, men lyfts in i dokumentet "Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa".

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa.pdf
Byggnadsnämnden 26 mars 2015 protokollsutdrag Plan- och bygglovtaxa.pdf

§55 Program med mål och riktlinjer för privata utförare

Dnr 2015/KS 0194 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 2015-2018 fastställs.
2. Programmet tillförs som en del i gällande kommunplan för mandatperioden.
Kommunledningsutskottets beslut
3. Kommundirektören ges i uppdrag att uppdatera riktlinjer för upphandling.

Beskrivning av ärendet
Sedan 1 januari 2015 har vissa förändringar införts i kommunalagen i syfte att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som upphandlats och som utförs av privata utförare. Kommunledningskontoret har tagit fram ett utkast till program för 2015-2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse program för uppföljning av privata och kommunala utförare.docx
Program för uppföljning av privata utförare 31 mars.docx

§56 Återrapportering av uppdraget om SL-kort genom löneavdrag

Dnr 2012/KS 0133 21

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunledningskontorets rekommendation att inte införa SL-kort genom löneavdrag, vare sig genom bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag, noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens särskilda utskott har givit kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten för anställda att köpa SL-kort via brutto- alternativt nettolöneavdrag. HR-avdelningen har utrett frågan och ärendet behandlades i kommunstyrelsens särskilda utskott den 23 oktober 2014, då ärendet återremitterades för kompletterande information. I det kompletterade svaret från kommunledningskontoret rekommenderas att inte införa detta. Sammantaget kan man se att ekonomiska incitament för att införa SL-kort genom bruttolöneavdrag i Tyresö kommun saknas för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Det ligger även i kommunens intresse att inte öka administrationen för lönehanteringen vilket skulle bli en effekt om man inför nettolöneavdrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SL kort genom löneavdrag.pdf
Kommunstyrelsens särskilda utskott protokollsutdrag 2014-10-23 § 50.pdf

§57 Svar på motion om skalskyddsförstärkning

Dnr 2014/KS 0487 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna 2014-11-21 till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skalskyddsförstärkning på Björkbackens äldreboende i form av nattliga övervakningskameror på byggnadens utsidor samt förstärkning av kodlås och låsta ytterdörrar större delen av dygnet. Motionen remitterades till säkerhetschefen för förslag till besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet. Mot bakgrund av detta har beslut tagits i samråd med verksamhetsansvarig att utvändig kameraövervakning för närvarande inte är aktuellt på Björkbackens äldreboende. För att hindra obehöriga tillträde till lägenheter och avdelningar görs nu en översyn att sätta in så kallade hotellås. I samband med det kommer övriga befintliga låssystem att ses över. Med hänvisning till detta föreslår kommunledningskontoret att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om skalskyddsförstärkning.pdf
Motion om skalskyddsförstärkning.pdf

§58 Svar på motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten

Dnr 2013/KS 0482 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion om att få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf
Motion om att låta Tyresös skolor och elever få chansen att höja kunskapsresultaten.pdf

§59 Svar på motion om ökad kunskap och stärkt profilering

Dnr 2012/KS 0338 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion till komunfullmäktige om ökad kunskap och stärkt profilering. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Motion om ökad kunskap och stärkt profilering från Martin Nilsson (S).pdf

§60 Svar på motion om en giftfri förskola

Dnr 2013/KS 0355 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna lämnade in en motion om giftfri förskola till kommunfullmäktige den 9 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag.pdf
Motion om en giftfri förskola.pdf

§61 Svar på motion om en förskola fri från farliga ämnen

Dnr 2013/KS 0359 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 10 oktober 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens svar på motion En förskola fri från farliga ämnen.pdf
Motion om en förskola fri från farliga ämnen.pdf

§62 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/KS 0440 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bostäder och mark för framtida behov. I motionen föreslås att Tyresö kommun:
- Utarbetar en plan för bostadsförsörjning, dvs att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för.
- Ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen tillgodoses.

Motionen har remitterats till socialnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. Samtliga föreslår att motionen ska anses besvarad. Kommunen arbetar brett och intensivt med att på såväl kort som lång sikt skapa en hållbar och framgångsrik mark- och bostadsplanering, vilket beskrivs i nämndernas yttranden. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till detta pågående arbete att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets svar på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Svar från kommunledningskontoret på motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf
Motion om bostäder och mark för framtida behov.pdf