Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-01-28

Sammanträde 2016-01-28

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

3 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

4 Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen *

Dnr 2016/KS 0025 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
-
Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Regeringsbeslut-tillfaelligt-stoed-inom-UO25.pdf

5 Information från fastighetsenheten november-december 2015

Dnr 2015KSM001-043

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Slutredovisning av Ballongen ombyggnad av hall noteras.
2. Slutredovisning av Bergfotens skola brandlarm noteras.
3. Slutredovisning av Dalskolan tillgänglighetsanpassning noteras.
4. Slutredovisning av Fårdala gård upprustning noteras.
5. Slutredovisning av Gymnasiet brandlarm noteras.
6. Slutredovisning av Kumla skola brandlarm noteras.
7. Slutredovisning av Njupkärrs skola brandlarm noteras.
8. Slutredovisning av Nya WC Strandskolan noteras.
9. Slutredovisning av Sofieberg effektivisering noteras.
10. Slutredovisning av Stimmet skola brandlarm noteras.
11. Slutredovisning av Trollbäckens IP noteras.
12. Slutredovisning av Tyresö skola samtalsrum noteras.
13. Slutredovisning av Villa Höglid noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från Fastighetsenheten finns i bilagor.

Bilagor
Slutredov.Ballongen omb.hall.pdf
Slutredov.Bergfotens skola brandlarm.pdf
Slutredov.Dalskolan tillg.hetsanpassn.pdf
Slutredov.Fårdala gård upprustn.pdf
Slutredov.Gymnasiet brandlarm.pdf
Slutredov.Kumla skola brandlarm.pdf
Slutredov.Njupkärrs skola brandlarm.pdf
Slutredov.Nya WC Strandskolan.pdf
Slutredov.Sofieberg effektivisering.pdf
Slutredov.Stimmet skola brandlarm.pdf
Slutredov.Trollbäckens IP.pdf
Slutredov.Tyresö skola samtalsrum.pdf
Slutredov.Villa Höglid.pdf

6 Utökning av ventilation vid Bergfotens skola *

Dnr 2016/KS 0046 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola.
2. Den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen planerar att på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen utföra en utökning av ventilationen vid Bergfotens skola för att möjliggöra en kapacitetshöjning med 7 personer per klassrum. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2016. Investeringsutgiften är beräknad till ca 8,5 miljoner kronor, och är inte finansierad i befintligt investeringsprogram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad ventilation vid Bergfotens skola.pdf
Bergfoten-ventilation-2016-01-21.pdf

7 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2015

Dnr 2016/KS 0040 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2015.

Bilagor
160119 Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2015.pdf

8 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 - 2017

Dnr 2016/KS 0041 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2016 - 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. Den 18 februari 2014 antog kommunstyrelsen en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014 och 2015. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2016 och 2017 till kommunstyrelsen.

Bilagor
160118 TJSKR Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf
160118 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf

9 Inköps- och upphandlingspolicy *

Dnr 2016/KS 0043 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Inköps- och upphandlingspolicyn antas.
2. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Beskrivning av ärendet
Kommunens upphandlingspolicy beslutades 2010 och behöver revideras. Upphandlingsenheten har tagit fram förslag till inköps- och upphandlingspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilken föreslås ersätta upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Inköps- och upphandlingspolicy.pdf

10 Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018

Dnr 2015/KS 0623 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingsplan för näringslivsarbetet antas för perioden 2016-2018.

Beskrivning av ärendet
Ett av de strategiska målområdena i kommunplanen är "Blomstrande näringsliv". En framgångsfaktor för detta är en nära samverkan med näringslivet. Det ska också vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb.

Näringslivschefen har med stöd av deltagare från kommundirektörens ledningsgrupp (chef för konsult- och servicekontoret) under år 2015 arbetat fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med ett blomstrande näringsliv. I arbetet har varje förvaltning ingått och avstämning med näringsidkarna har gjorts vid två tillfällen.

Beslutet avses gälla under innevarande mandatperiod.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018.pdf
Handlingsplan för ett blomstrande näringsliv i Tyresö.pdf

11 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

Dnr 2016/KSP 0001 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens HR-enhet har tagit fram förslag till likabehandlingsplan för 2016-2019 som ska beslutas av kommunstyrelsen. I förslaget beskrivs inriktning och prioriterade områden för arbetet med likabehandling vad gäller medarbetare, medborgare och besökare i Tyresö kommun. Likabehandlingsplanen utgår från kommunens likabehandlingspolicy och diskrimineringslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf

12 Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för traineejobb

Dnr 2016/KSP 0002 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal om bestämmelser för traineejobb antas.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har fattat beslut om så kallade traineejobb. Bakgrunden är att det har uppmärksammats att många arbetslösa har en gymnasial utbildning men ändå inte får ett arbete. Syftet är att genom traineejobben motverka ungdomsarbetslösheten samtidigt som traineejobben är avsedda att bidra till kompetensförsörjning inom sektorer där allt fler går i pension. Reglering av traineejobb finns angivet i förordningen om särskilt anställningsstöd.

Sveriges kommuner och landsting och arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse om bestämmelser för traineejobb med Svenska kommunalarbetareförbundet. Deras respektive styrelser rekommenderar sina respektive medlemmar att anta lokalt kollektivavtal om bestämmelser för traineejobb som lokalt kollektivavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för traineejobb.pdf
Cirkulär 15031 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.pdf
Redogörelsetext till Bestämmelser för traineejobb.pdf
Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.pdf

13 Svar på remiss av förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län

Dnr 2016/KS 0023 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har skickat remissen Förslag att ansöka om Regionbildning i Stockholms län. Den i Stockholms län aktuella frågan om regionbildning handlar konkret om att det statliga regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och länsplan för regional transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till landstinget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har berett frågan och tagit fram ett förslag till remissvar. Förvaltningen är positiv till en regionbildning i Stockholms län under förutsättning att frågeställningarna i remissvaret besvaras.

Bilagor
Svar på remiss Regionbildning.pdf
Remiss 2015-11-03 LS 2015-0997.pdf
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen § 225.pdf

14 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö *

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Ordförandeutlåtande
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse och något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är också mycket tack vare expanderande små och medelstora företag som den mycket låga arbetslösheten i Tyresö kan hållas på en fortsatt lika låg nivå.

Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med ny näringslivschef och medvetet arbete för att förbättra företagsservice och information. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är det deltagande i projektet "Förenkla helt enkelt" som genomförts under 2014. Där har chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer genomgår tre utbildningssteg i syfte att de ska vara bidragande till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå i de mätningar som görs men vårt mål, som en del av visionen om Tyresö som den attraktivaste kommunen, är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och förtätning av våra företagsområden och genom tillskapandet av fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Här pågår idag flera olika arbeten som översynen av de olika företagsområdena i kommunen där Bollmora Företagsområde står först i fokus, centrumutvecklingen i Tyresö Centrum och centrumutvecklingen i Trollbäcken är två andra exempel.

Inom ramen för de olika initiativ för att fortsätta utveckla och stärka företagsklimatet som Alliansen tagit har kommunen även sett på olika varianter av så kallade företags-hub. Studiebesök har genomförts vid två sådana i Stockholmsregionen. Det ena är ett helt privat drivet initiativ i form av en internationell franchaise och det andra - i Vårby Gård - har mer av inblandning från kommun och det offentliga i stödet runt om. Diskussioner har också först med Företagarna och olika nätverk i Tyresö på detta tema. Slutsatsen är att etableringen av en företags-hub kan vara intressant men att det huvudsakliga initiativet måste komma från det lokala näringslivet. Kommunen kan och vill gärna samverka i ett sådant projekt och vi kan säkert om det börjar röra på sig bidra på olika sätt. Jag ser framför mig att vi fortsätter dialogen med det lokala näringslivet om bland annat detta.

Jag vill också påtala att det är orealistiskt att anta att en företags-hub skulle kunna rymmas i kommunhuset. Som sägs i tjänsteskrivelsen har kommunhuset de senaste åren förtätats rejält med fler arbetsplatser men vi har ändå behov av ytterligare lokaler bland annat för att möta fler anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av Tyresös popularitet och där till kopplad expansion.

Från Alliansens sida föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf

15 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd *

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf

16 Svar på motion om Fairtrade city *

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering. Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt ordförandeutlåtande nedan att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna Mathias Tegnér och Jannice Rockstroh föreslår att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade-kommun med avsikt att söka certifiering.

För att en kommun ska bli diplomerad som en Fairtrade-kommun måste den göra vissa åtaganden och leva upp till en rad kriterier. Dessa har uppdaterats sedan 1 november 2015 och lyder som nedan (i motionen anges de tidigare, numera ej gällande, kriterierna).

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.

2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.

3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.

4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.

5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Det finns mycket som är problematiskt med Fairtrade-märkningen som i ordets mening säger sig stå för en "rättvis handel" ur ett socialt och etiskt perspektiv.

Det absolut viktigaste är det inte gynnar alla bönder, långt därifrån. För att bli en Fairtrade-märkt producent ställs höga krav. Inte minst på produktion och organisation. Något som de allra fattigaste jordbrukarna inte har råd med. Marknadsmekanismer som bygger på utbud och efterfrågan sätts likaledes ur spel då Fairtrade använder sig av ett system med minimipriser och att överskottet dumpas på den reguljära marknaden. Återigen till nackdel för de som står utanför. De som är i störst behov av stödhjälp.

Det är heller inte helt oproblematiskt för en kommun att bli diplomerad som en Fairtrade City. Engagemanget förutsätter att kommunen aktivt medverkar i en styrgrupp vars huvudsyfte är att bedriva informationsarbete och marknadsföra butiker och företag som tillhandahåller den specifika märkningen, samt att i övrigt verka i ett sammanhang med direkt koppling till Fairtrade. Detta skulle kunna vara gynnande av enskild näringsidkare och strida mot kommunallagen.

Men även om så inte skulle vara fallet anser jag det ändå olämpligt att kommunen utsätter sig för en situation där vår konkurrensneutralitet kan ifrågasätts, om det inte finns synnerliga skäl för att så göra.

Diplomeringen kräver dessutom att omfattande personella resurser avsätts för att anordna träffar och aktivt informera om Fairtrade. I det läge som vi är i med stora kostnadsökningar på flera områden anser jag det inte vara ekonomiskt försvarbart.

Vidare förutsätter diplomeringen att det finns ett intresse hos näringslivet. I ett projekt med angränsande tema "Projekt Matlust", vilket syftar till att ge små och medelstora företag stöd i arbetet med hållbara livsmedel, har efterfrågan från Tyresöföretagen hitintills varit svalt. Att då starta upp ytterligare ett projekt som går att jämföra med det som motionärerna vill, känns inte helt rationellt.

Ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till är Fairtrade Sverige AB:s ägarstruktur. Landsorganisationen i Sverige (LO) äger 50 procent av bolaget. Ett LO som är starkt förknippat med det socialdemokratiska partiet och som varje år betalar in mångmiljonbelopp till Socialdemokraterna. Att Tyresö kommun skulle ansluta sig till Fairtrade, tillika motivera andra att köpa de licensavgifter som bolaget säljer för att få använda sig av Fairtrade-märkningen, skulle därav kunna ses som ett indirekt partistöd.

Det tycker inte jag att skattebetalarna i Tyresö ofrivilligt ska behöva bidra till.

Med anledning av detta yrkar jag avslag på motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf

17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Investeringsbeslut 2015-12-30, dnr 2016/KS 0049 10

Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Delegationsbeslut om lån 2016-01-13, dnr 2015/KS 0210 11

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2016-01-13.pdf
Investeringsbeslut 2015-12-30.pdf

§1 Ekonomisk information

Dnr 2015/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160128.pdf (165 kb)

§2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2015/KS 0023 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160128.pdf (165 kb)

§3 Information om flyktingmottagande

Dnr 2015/KS 0452 61

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar om flyktingmottagandet från den särskilda ledningsgrupp under kommundirektörens ledning som arbetar med dessa frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20160128.pdf (165 kb)

§4 Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen

Dnr 2016/KS 0025 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Extra medel för ökade flyktingkostnader fördelas enligt följande:

- 1,7 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom socialnämnden
- 1,0 miljoner kronor till verksamhetsområde flyktingmottagning inom kommunstyrelsen
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde grundskola, samt
- 2,5 miljoner till verksamhetsområde gymnasieskola

Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat att utbetala ett extra bidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Tyresö kommun har fått totalt 8,3 miljoner kronor som får användas under 2015 och 2016, med lägst 1/13 under 2015 och 12/13 under 2016. Beloppet för 2016 uppgår till 7,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till hur det extra statsbidraget ska fördelas, se tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fördelning av extra flyktingmedel.pdf
Regeringsbeslut-tillfaelligt-stoed-inom-UO25.pdf

§5 Information från fastighetsenheten november-december 2015

Dnr 2015KSM001-043

Kommunledningsutskottets beslut
1. Slutredovisning av Ballongen ombyggnad av hall noteras.
2. Slutredovisning av Bergfotens skola brandlarm noteras.
3. Slutredovisning av Dalskolan tillgänglighetsanpassning noteras.
4. Slutredovisning av Fårdala gård upprustning noteras.
5. Slutredovisning av Gymnasiet brandlarm noteras.
6. Slutredovisning av Kumla skola brandlarm noteras.
7. Slutredovisning av Njupkärrs skola brandlarm noteras.
8. Slutredovisning av Nya WC Strandskolan noteras.
9. Slutredovisning av Sofieberg effektivisering noteras.
10. Slutredovisning av Stimmet skola brandlarm noteras.
11. Slutredovisning av Trollbäckens IP noteras.
12. Slutredovisning av Tyresö skola samtalsrum noteras.
13. Slutredovisning av Villa Höglid noteras.

Beskrivning av ärendet
Slutredovisningar från Fastighetsenheten finns i bilagor.
Bilagor
Slutredov.Ballongen omb.hall.pdf
Slutredov.Bergfotens skola brandlarm.pdf
Slutredov.Dalskolan tillg.hetsanpassn.pdf
Slutredov.Fårdala gård upprustn.pdf
Slutredov.Gymnasiet brandlarm.pdf
Slutredov.Kumla skola brandlarm.pdf
Slutredov.Njupkärrs skola brandlarm.pdf
Slutredov.Nya WC Strandskolan.pdf
Slutredov.Sofieberg effektivisering.pdf
Slutredov.Stimmet skola brandlarm.pdf
Slutredov.Trollbäckens IP.pdf
Slutredov.Tyresö skola samtalsrum.pdf
Slutredov.Villa Höglid.pdf

§6 Utökning av ventilation vid Bergfotens skola

Dnr 2016/KS 0046 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. 8,5 miljoner kronor anslås för utökning av ventilation vid Bergfotens skola.
2. Den ökade driftkostnaden finansieras inom barn- och utbildningsförvaltningens ram.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fastighetsavdelningen planerar att på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen utföra en utökning av ventilationen vid Bergfotens skola för att möjliggöra en kapacitetshöjning med 7 personer per klassrum. Projektet kommer att genomföras under sommaren 2016. Investeringsutgiften är beräknad till ca 8,5 miljoner kronor, och är inte finansierad i befintligt investeringsprogram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad ventilation vid Bergfotens skola.pdf
Bergfoten-ventilation-2016-01-21.pdf

§7 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2015

Dnr 2016/KS 0040 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen 2015 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen under 2015.

Bilagor
160119 Verksamhetsberättelse alkohol och tobak 2015.pdf

§8 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016 - 2017

Dnr 2016/KS 0041 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2016 - 2017 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn enligt tobakslagen över detaljhandel med tobaksvaror. I tobakslagen finns det inget krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet. Den 18 februari 2014 antog kommunstyrelsen en tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen för åren 2014 och 2015. Kvalitetsenheten har nu tagit fram ett förslag till tillsynsplan för åren 2016 och 2017 till kommunstyrelsen.

Bilagor
160118 TJSKR Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf
160118 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.pdf

§9 Inköps- och upphandlingspolicy

Dnr 2016/KS 0043 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Inköps- och upphandlingspolicyn antas.
2. Policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (ej inlämnat vid justering).

Beskrivning av ärendet
Kommunens upphandlingspolicy beslutades 2010 och behöver revideras. Upphandlingsenheten har tagit fram förslag till inköps- och upphandlingspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilken föreslås ersätta upphandlingspolicyn som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att inköps- och upphandlingspolicyn antas samt att policyn ersätter tidigare upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2010-11-04 § 8.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att policyn ska kompletteras med krav på kollektivavtal och att följa ILO-konventionen, samt att även innefatta sociala krav, huvudentreprenörs ansvar och ekonomisk brottslighet.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att sociala och etiska aspekter ska skrivas in under punkt 1.4 Hållbarhet.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande och finner att kommunledningsutskottet har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunledningsutskottet har avslagit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inköps- och upphandlingspolicy.pdf
Upphandlingspolicy_2016_tillbeslut.pdf

§10 Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018

Dnr 2015/KS 0623 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingsplan för näringslivsarbetet antas för perioden 2016-2018.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (ej inlämnat vid justering).

Beskrivning av ärendet
Ett av de strategiska målområdena i kommunplanen är "Blomstrande näringsliv". En framgångsfaktor för detta är en nära samverkan med näringslivet. Det ska också vara enkelt att vara företagare och entreprenör i Tyresö - kommunens service ska vara god och snabb.

Näringslivschefen har med stöd av deltagare från kommundirektörens ledningsgrupp (chef för konsult- och servicekontoret) under år 2015 arbetat fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med ett blomstrande näringsliv. I arbetet har varje förvaltning ingått och avstämning med näringsidkarna har gjorts vid två tillfällen.

Beslutet avses gälla under innevarande mandatperiod.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018.pdf
Handlingsplan för ett blomstrande näringsliv i Tyresö.pdf

§11 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

Dnr 2016/KSP 0001 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 antas.

Särskilt yttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (ej inlämnat vid justering).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens HR-enhet har tagit fram förslag till likabehandlingsplan för 2016-2019 som ska beslutas av kommunstyrelsen. I förslaget beskrivs inriktning och prioriterade områden för arbetet med likabehandling vad gäller medarbetare, medborgare och besökare i Tyresö kommun. Likabehandlingsplanen utgår från kommunens likabehandlingspolicy och diskrimineringslagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf
Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019.pdf

§12 Lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för traineejobb

Dnr 2016/KSP 0002 20

Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal om bestämmelser för traineejobb antas.

Beskrivning av ärendet
Regeringen har fattat beslut om så kallade traineejobb. Bakgrunden är att det har uppmärksammats att många arbetslösa har en gymnasial utbildning men ändå inte får ett arbete. Syftet är att genom traineejobben motverka ungdomsarbetslösheten samtidigt som traineejobben är avsedda att bidra till kompetensförsörjning inom sektorer där allt fler går i pension. Reglering av traineejobb finns angivet i förordningen om särskilt anställningsstöd.

Sveriges kommuner och landsting och arbetsgivarförbundet Pacta har träffat överenskommelse om bestämmelser för traineejobb med Svenska kommunalarbetareförbundet. Deras respektive styrelser rekommenderar sina respektive medlemmar att anta lokalt kollektivavtal om bestämmelser för traineejobb som lokalt kollektivavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av lokalt kollektivavtal om Bestämmelser för traineejobb.pdf
Cirkulär 15031 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.pdf
Redogörelsetext till Bestämmelser för traineejobb.pdf
Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb.pdf

§13 Svar på remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Dnr 2016/KS 0023 006

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Stockholms läns landsting har skickat remissen Förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län. Den i Stockholms län aktuella frågan om regionbildning handlar konkret om att det statliga regionala utvecklingsansvaret, som omfattar regionalt tillväxtarbete och länsplan för regional transportinfrastruktur, flyttas från länsstyrelsen till landstinget.

Stadsbyggnadsförvaltningen har berett frågan och tagit fram ett förslag till remissvar. Förvaltningen är positiv till en regionbildning i Stockholms län under förutsättning att frågeställningarna i remissvaret besvaras.

Bilagor
Svar på remiss Regionbildning.pdf
Remiss 2015-11-03 LS 2015-0997.pdf
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen § 225.pdf

§14 Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö

Dnr 2013/KS 0321 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Mathias Tegnér (S) har lämnat in en motion om att inrätta ett handelshus Tyresö. I motionen föreslås att kommunen verkar för att ett fristående Handelshus utformas i samverkan med existerande organisationer och lokala företagarnätverk, och lokaliseras till kommunhuset. Kommunledningskontoret har besvarat motionen och ser i nuläget inte några möjligheter att etablera ett handelshus som föreslås i motionen. Däremot kan det vara intressant att pröva ett visst stöd om det kommer en entreprenör som vill starta en sådan verksamhet. Den får dock lokaliseras till annan plats än kommunhuset. Motionen föreslås anses besvarad.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet 2015-02-05 och beslöt då att remittera motionen till företagarorganisationerna. Organisationen Företagarna har svarat muntligt och är positiva till att ett fristående handelshus etableras i kommunen. Affärsnätverket BNI har inte lämnat något yttrande.

Ordförandeutlåtande
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Här finns över 1 000 småföretag och nära 11 000 arbetstillfällen. En nära samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet är av stor betydelse och något vi i Alliansen ser som prioriterat i utvecklingen av Tyresö. Det är också mycket tack vare expanderande små och medelstora företag som den mycket låga arbetslösheten i Tyresö kan hållas på en fortsatt lika låg nivå.

Det är mot den bakgrunden som vi de senaste åren tagit initiativ till att stärka näringslivsarbetet i Tyresö med ny näringslivschef och medvetet arbete för att förbättra företagsservice och information. Detta har gett positiva effekter. Ett ytterligare steg för att förbättra kommunens näringslivsarbete är det deltagande i projektet "Förenkla helt enkelt" som genomförts under 2014. Där har chefer och tjänstemän på en lång rad förvaltningar och nivåer genomgår tre utbildningssteg i syfte att de ska vara bidragande till att utveckla och stärka företagsklimatet i Tyresö.

Företagsklimatet i Tyresö ligger sedan några år tillbaka på en hög nivå i de mätningar som görs men vårt mål, som en del av visionen om Tyresö som den attraktivaste kommunen, är att långsiktigt och stabilt vara i det absoluta toppskiktet när det gäller företagsklimatet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Tyresö och få den service som behövs. Kommunen ska dessutom vara ett föredöme genom att inte konkurrera med näringslivet. Genom kommunens planering kan vi också bidra till att förbättra för det lokala näringslivet. Fler arbetsplatser och företag kan rymmas och expandera i Tyresö genom översyn och förtätning av våra företagsområden och genom tillskapandet av fler lokaler i samband med olika byggprojekt. Här pågår idag flera olika arbeten som översynen av de olika företagsområdena i kommunen där Bollmora Företagsområde står först i fokus, centrumutvecklingen i Tyresö Centrum och centrumutvecklingen i Trollbäcken är två andra exempel.

Inom ramen för de olika initiativ för att fortsätta utveckla och stärka företagsklimatet som Alliansen tagit har kommunen även sett på olika varianter av så kallade företags-hub. Studiebesök har genomförts vid två sådana i Stockholmsregionen. Det ena är ett helt privat drivet initiativ i form av en internationell franchaise och det andra - i Vårby Gård - har mer av inblandning från kommun och det offentliga i stödet runt om. Diskussioner har också först med Företagarna och olika nätverk i Tyresö på detta tema. Slutsatsen är att etableringen av en företags-hub kan vara intressant men att det huvudsakliga initiativet måste komma från det lokala näringslivet. Kommunen kan och vill gärna samverka i ett sådant projekt och vi kan säkert om det börjar röra på sig bidra på olika sätt. Jag ser framför mig att vi fortsätter dialogen med det lokala näringslivet om bland annat detta.

Jag vill också påtala att det är orealistiskt att anta att en företags-hub skulle kunna rymmas i kommunhuset. Som sägs i tjänsteskrivelsen har kommunhuset de senaste åren förtätats rejält med fler arbetsplatser men vi har ändå behov av ytterligare lokaler bland annat för att möta fler anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen till följd av Tyresös popularitet och där till kopplad expansion.

Från Alliansens sida föreslår vi att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på Remiss till Tyresös företagarorganisationer om att inrätta handelshus i Tyresö.pdf
Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 26.pdf
Motion om att inrätta ett Handelshus i Tyresö.pdf

§15 Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd

Dnr 2015/KS 0330 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Jerry Svensson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om vikten av ett förstärkt löpande underhåll av yttre miljö vid kommunens fastighetsbestånd för att Tyresö kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. I motionen föreslås att fastighetsförvaltningen ges i uppdrag att snarast vidta åtgärder för det akuta behovet av upprustning och för förstärkt kontinuerligt underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.

Motionen remitterades till fastighetsavdelningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen vilka föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf
Motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.pdf

§16 Svar på motion om Fairtrade city

Dnr 2015/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat bifall till motionen om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Mathias Tegnér (S) och Jannice Rockstroh (S) har inkommit med en motion om att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade City med målsättning att söka certifiering. Kommunkansliet har tillsammans med näringslivschefen utrett ärendet och föreslår att motionen anses besvarad. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i sitt ordförandeutlåtande nedan att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna Mathias Tegnér och Jannice Rockstroh föreslår att Tyresö kommun ska utreda effekterna av att bli en Fairtrade-kommun med avsikt att söka certifiering.

För att en kommun ska bli diplomerad som en Fairtrade-kommun måste den göra vissa åtaganden och leva upp till en rad kriterier. Dessa har uppdaterats sedan 1 november 2015 och lyder som nedan (i motionen anges de tidigare, numera ej gällande, kriterierna).

1. Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
2. Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som t ex näringsliv, handeln, frivilligorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen.
3. En kartläggning av Fairtrade-märkta produkter i dagligvaruhandeln, serveringsställen så som caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion.
4. De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Fairtrade på jobbet inkluderas som en del av redovisningen.
5. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst 4 informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska anordnas för kommunens medborgare.

Det finns mycket som är problematiskt med Fairtrade-märkningen som i ordets mening säger sig stå för en "rättvis handel" ur ett socialt och etiskt perspektiv.

Det absolut viktigaste är det inte gynnar alla bönder, långt därifrån. För att bli en Fairtrade-märkt producent ställs höga krav. Inte minst på produktion och organisation. Något som de allra fattigaste jordbrukarna inte har råd med. Marknadsmekanismer som bygger på utbud och efterfrågan sätts likaledes ur spel då Fairtrade använder sig av ett system med minimipriser och att överskottet dumpas på den reguljära marknaden. Återigen till nackdel för de som står utanför. De som är i störst behov av stöd.

Det är heller inte helt oproblematiskt för en kommun att bli diplomerad som en Fairtrade City. Engagemanget förutsätter att kommunen aktivt medverkar i en styrgrupp vars huvudsyfte är att bedriva informationsarbete och marknadsföra butiker och företag som tillhandahåller den specifika märkningen, samt att i övrigt verka i ett sammanhang med direkt koppling till Fairtrade. Detta skulle kunna vara gynnande av enskild näringsidkare och strida mot kommunallagen.

Men även om så inte skulle vara fallet anser jag det ändå olämpligt att kommunen utsätter sig för en situation där vår konkurrensneutralitet kan ifrågasätts, om det inte finns synnerliga skäl för att så göra.

Diplomeringen kräver dessutom att omfattande personella resurser avsätts för att anordna träffar och aktivt informera om Fairtrade. I det läge som vi är i med stora kostnadsökningar på flera områden anser jag det inte vara ekonomiskt försvarbart.

Vidare förutsätter diplomeringen att det finns ett intresse hos näringslivet. I ett projekt med angränsande tema "Projekt Matlust", vilket syftar till att ge små och medelstora företag stöd i arbetet med hållbara livsmedel, har efterfrågan från Tyresöföretagen hitintills varit svalt. Att då starta upp ytterligare ett projekt som går att jämföra med det som motionärerna vill, känns inte helt rationellt.

Ytterligare en faktor som man bör ta hänsyn till är Fairtrade Sverige AB:s ägarstruktur. Landsorganisationen i Sverige (LO) äger 50 procent av bolaget. Ett LO som är starkt förknippat med det socialdemokratiska partiet och som varje år betalar in mångmiljonbelopp till Socialdemokraterna. Att Tyresö kommun skulle ansluta sig till Fairtrade, tillika motivera andra att köpa de licensavgifter som bolaget säljer för att få använda sig av Fairtrade-märkningen, skulle därav kunna ses som ett indirekt partistöd.

Det tycker inte jag att skattebetalarna i Tyresö ofrivilligt ska behöva bidra till.

Med anledning av detta yrkar jag avslag på motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om Fairtrade City.pdf
Motion om Fair Trade City.pdf

§17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2016/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattat av kommundirektören
Investeringsbeslut 2015-12-30, dnr 2016/KS 0049 10
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Delegationsbeslut om lån 2016-01-13, dnr 2015/KS 0210 11

Bilagor
Investeringsbeslut 2015-12-30.pdf
Delegationsbeslut om lån 2016-01-13.pdf

§18 Ny ishall Tyresövallen

Dnr 2016/KS 0048 12

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. Totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-20 § 84 (bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att uppföra en ny ishall i Tyresö centrum till en beräknad investeringsutgift om 133 miljoner kronor. I investeringsprogrammet har upptagits 110 miljoner kronor avsatta i investeringsprogrammet.

Den senaste beräkningen visar att ishallen kostar 132 - 138 miljoner kronor att bygga. Kostnaden är beroende av utförande.

Förvaltningen överlämnar ställningstagandet avseende finansiering av den ökade driftkostnaden för politiskt ställningstagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att totalt 133 miljoner kronor anslås för uppförande av ny ishall i Tyresö centrum och återkommer i kommunstyrelsen om förslag avseende finansiering av den ökade driftkostnaden.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar avslag med hänvisning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-05-20 § 84 (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (L) avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny ishall Tyresövallen.pdf
Ny ishall i Tyresö centrum-2016-01-21.pdf

§19 Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola

Dnr 2016/KS 0047 12

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
3. Anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att bygga tillagningskök i alla skolor. Idag återstår endast Sofiebergs skola. Investeringsutgiften för Sofiebergs tillagningskök har beräknats till ca 15 miljoner kronor. Därtill kommer utgifter för utökad ventilation med ca 2 miljoner kronor. Av tidigare beviljade anslag för byggnation av tillagningskök återstår 10 miljoner, vilket inte räcker. Ytterligare anslag om totalt 9 miljoner krävs för att genomföra byggnationen.

Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet avseende investering samt eventuell justering i driftbudget för politiskt ställningstagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 17 miljoner kronor anslås för tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola, samt att anslaget till verksamhetsområde grundskola höjs med 1,1 miljoner kronor från 2017 som kompensation för ökad driftkostnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på att ta upp ärendet som ett extra ärende och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.pdf
Kalkyl Tillagningskök Sofieberg 2016-01-21.pdf