Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från Hemsö om förslag till kultur- och kunskapscenter

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arkitekt från Hemsö informerar vid kommunledningsutskottets sammanträde om Hemsös förslag till kultur- och kunskapscenter.

2 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Sigbrith Martinsson föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

4 Ansökan om serveringstillstånd för Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB på Delin på Torget, Alléplan 4

Dnr 2016/KS 0073 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB, 556809-2166, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Delin på Torget, Alléplan 4. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB, 556809-2166, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Delin på Torget, Alléplan 4. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Delin på Torget.pdf

5 Ansökan om ändring av serveringstillstånd för White Rice AB på restaurang White Rice, Östangränd 17

Dnr 2015/KS 0630 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 23.30 på uteserveringen avslås.
2. White Rice AB, 556961-3630, får utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang White Rice till klockan 23.00 under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 23:30.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
White Rice AB, 556961-3630, har stadigvarande tillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang White Rice, Östangränd 17. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Bolaget har ansökt om utökad serveringstid till klockan 23.30 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar till närboende är begränsad och att utökad serveringstid till klockan 23.00 kan beviljas för en prövotid på ett år. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 23:30. Med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen föreslås att ansökan om stadigvarande servering till klockan 23.30 utomhus avslås.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad serveringstid utomhus White Rice.pdf

6 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 samt remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016

Dnr 2016KSM0747 510

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" dnr SL 2015-1135 inklusive tillhörande bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016" från Stockholms läns landstings trafikförvaltning respektive Nobina.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" dnr SL 2015-1135 med tillhörande bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016"

"Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" kommer från Stockholms läns landstings (SLL) trafikförvaltning och redogör för förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken inför december 2016. Bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016" kommer från Nobina utifrån det uppdrag Nobina har åt SLL Trafikförvaltningen och gäller enbart busslinjerna 401, 491, 783 samt alla busslinjer i 800-serien. Remissen redogör för förslag till förändringar i busstrafiken med tänkt införande i augusti 2016.

Miljö- och trafikenheten vid tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar och föreslår kommunledningsutskottet att tekniska kontorets skrivelse ska antas som utskottets svar på remisserna.

Bilagor
Bilaga 1.pdf
Remiss Trafikförändringar T17.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken samt svar på remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016.pdf

7 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi *

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi som bilagor antas.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att följa upp och revidera kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Kontoret har tagit fram ett förslag till en reviderad energieffektiviseringsstrategi och en reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas. De flesta åtgärderna/åtaganden är klara eller pågående. Nya åtgärder/åtaganden ska tas fram fortlöpande. Ett förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram. Den reviderade energieffektiviseringsstrategin och energiplanen föreslås ingå som bilagor i den nya klimat- och energistrategin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av energiplan och energieffektiviseringsstrategi samt uppföljning av klimatstrategi och förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi.pdf
Energiplan.pdf
Energieffektiviseringsstrategi.pdf
Klimat- och energistrategi för Tyreso kommun.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf

8 Hyresindikation och programskiss för kultur- och kunskapscenter

Dnr 2016/KS 0117 44

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Parternas målsättning är att programhandlingarna ska vara färdiga under juni 2016. Kommunstyrelsen har därför att besluta om den föreslagna hyresindikationen, det vill säga godkänna en preliminär hyra om vi ska gå vidare med projektet. Om inte hyresindikationen godkänns föreslås ett avslut av projektet.

Beskrivning av ärendet
Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal. Det finns två preliminära avtal A respektive B där A även ersätter del av de befintliga p-platser som tas i anspråk vid utbyggnaden av norra Tyresö centrum.

Parternas målsättning är att programhandlingarna ska vara färdiga under juni 2016. Kommunstyrelsen har därför att besluta om den föreslagna hyresindikationen, det vill säga godkänna en preliminär hyra om vi ska gå vidare med projektet. Om inte hyresindikationen godkänns föreslås ett avslut av projektet.

Bilagor
Programskiss hyresindikation Hemsö.pdf
TKKC_Samlat dok_20160310-A4.pdf
Tidsplan Hemsö.pdf
Indextillägg.pdf

9 Information om behovsanalyser inom versamhetsområdena 11-14 samt 16

Dnr 2016/KS 0094 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö- och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning samt 16 Näringsliv för åren 2017-2021 (handlingar under utarbetande). Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.

10 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015 *

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2015 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för 2015 har upprättats (handlingar under utarbetande).

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf

11 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 *

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

12 Årsredovisning 2015 Tyresö vindkraft AB *

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2015 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2015 redovisas i bilaga (handlingar under utarbetande). Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

I enlighet med kommunallagen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2015 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2015 noteras.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen bedöma att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

13 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 *

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 redovisas i bilaga (handlingar under utarbetande). Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

I enlighet med kommunallagen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheten inom Tyresö Näringslivsaktiebolag under 2015 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen bedöma att verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

14 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 *

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf

15 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd *

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf

§30 Information från Hemsö om förslag till kultur- och kunskapscenter

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arkitekt från Hemsö informerar vid kommunledningsutskottets sammanträde om Hemsös förslag till kultur- och kunskapscenter.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20160323.pdf (167 kb)

§31 Ekonomisk information

Dnr 2016/KS 0066 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor föredras om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport 2016-03-17.pdf
Månadsuppföljning februari.pdf

§32 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2016/KS 0067 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Bo Renman informerar om aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20160323.pdf (167 kb)

§33 Ansökan om serveringstillstånd för Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB på Delin på Torget, Alléplan 4

Dnr 2016/KS 0073 013

Kommunledningsutskottets beslut
- Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB, 556809-2166, får stadigvarande tillstånd att servera alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang Delin på Torget, Alléplan 4. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Italiensk Deli & Catering i Stockholm AB, 556809-2166, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på restaurang Delin på Torget, Alléplan 4. Ansökan gäller servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Delin på Torget.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20160323.pdf (170 kb)

§34 Ansökan om ändring av serveringstillstånd för White Rice AB på restaurang White Rice, Östangränd 17

Dnr 2015/KS 0630 013

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 23.30 på uteserveringen avslås.
2. White Rice AB, 556961-3630, får utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang White Rice till klockan 23.30 under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31. Som villkor för tillståndet gäller:
a)   Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 24:00.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade yrkat avslag till ordförandeförslaget om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
White Rice AB, 556961-3630, har stadigvarande tillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker till allmänheten på restaurang White Rice, Östangränd 17. Serveringstiderna är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 22.00 på uteserveringen. Bolaget har ansökt om utökad serveringstid till klockan 23.30 på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att risken för störningar till närboende är begränsad och att utökad serveringstid till klockan 23.00 kan beviljas för en prövotid på ett år. Ett villkor föreslås om att ätande och drickande gäster inte får vistas på uteserveringen efter klockan 23:30. Med stöd av 8 kap 17 § alkohollagen föreslås att ansökan om stadigvarande servering till klockan 23.30 utomhus avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att
1. Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid till klockan 23.30 på uteserveringen avslås.
2. White Rice AB, 556961-3630, får utökad serveringstid på uteserveringen på restaurang White Rice till klockan 23.30 under perioden 2016-04-01 - 2017-03-31. Som villkor för tillståndet gäller:
a) Ätande och drickande gäster får inte vistas på uteserveringen efter klockan 24:00.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet har bifallit det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse utökad serveringstid utomhus White Rice.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§35 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 samt remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016

Dnr 2016KSM0747 510

Kommunledningsutskottets beslut
1. Tekniska kontorets skrivelse antas som kommunledningsutskottets svar på "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" dnr SL 2015-1135 inklusive tillhörande bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016" från Stockholms läns landstings trafikförvaltning respektive Nobina.
2. Högst prioriterat bland kommunens synpunkter i remissvaret är att direktbussarna till/från centrala Stockholm (linjerna 812C, 813C, 815C och 818C) ska trafikeras även under sommarperioden.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga). Ej inlämnat vid justeringen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit "Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" dnr SL 2015-1135 med tillhörande bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016"

"Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)" kommer från Stockholms läns landstings (SLL) trafikförvaltning och redogör för förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken inför december 2016. Bilaga 1 "Remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016" kommer från Nobina utifrån det uppdrag Nobina har åt SLL Trafikförvaltningen och gäller enbart busslinjerna 401, 491, 783 samt alla busslinjer i 800-serien. Remissen redogör för förslag till förändringar i busstrafiken med tänkt införande i augusti 2016.

Miljö- och trafikenheten vid tekniska kontoret har tagit fram förslag till remissvar och föreslår kommunledningsutskottet att tekniska kontorets skrivelse ska antas som utskottets svar på remisserna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken samt svar på remiss om trafikförändringar i busstrafiken på Södertörn sommaren och hösten 2016.pdf
Remiss Trafikförändringar T17.pdf
Bilaga 1.pdf

§36 Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi

Dnr 2016/KS 0118 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Uppföljningen av energiplanen noteras.
2. Uppföljningen av energieffektiviseringsstrategin noteras.
3. Uppföljningen av klimatstrategin noteras.
4. Ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och reviderad energieffektiviseringsstrategi, utan mål 5 och 6, som bilagor antas.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut nr. 4.

Beskrivning av ärendet
Tekniska kontoret har fått i uppdrag att följa upp och revidera kommunens energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi. Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen beslutas av kommunfullmäktige.

Kontoret har tagit fram ett förslag till en reviderad energieffektiviseringsstrategi och en reviderad energiplan (informationsdel). Målen i dokumenten är uppfyllda eller på god väg att uppfyllas. De flesta åtgärderna/åtaganden är klara eller pågående. Nya åtgärder/åtaganden ska tas fram fortlöpande. Ett förslag till ny klimat- och energistrategi som motsvarar den tidigare klimatstrategin och beslutsdelen i energiplanen har tagits fram. Den reviderade energieffektiviseringsstrategin och energiplanen föreslås ingå som bilagor i den nya klimat- och energistrategin.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att mål 5 och 6 i den reviderade energieffektiviseringsstrategin tas bort.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut 1-3 och finner att kommunledningsutskottet har bifallit dem. Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut nr. 4, med justering enligt ordförandeförslaget att mål 5 och 6 i den reviderade energieffektiviseringsstrategin tas bort, och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av  energiplan och energieffektiviseringsstrategi samt uppföljning av klimatstrategi och förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi.pdf
Energiplan.pdf
Energieffektiviseringsstrategi.pdf
Klimat- och energistrategi  för Tyreso kommun.pdf
Samlat åtgärdsdokument för energiplan energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi.pdf

§37 Hyresindikation och programskiss för kultur- och kunskapscenter

Dnr 2016/KS 0117 44

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
 
Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) deltar inte i beslut.

Reservation
Kristjan Vaigur (S), Marie Åkesdotter (MP) och Marcus Obligado (V) reserverar sig med hänvisning till gemensam reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-03-26 § 20 Remiss förslag till lokalisering och utformning av multihus (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Framtagen programskiss för Tyresö kultur- och kunskapscenter och hyresindikation redovisas för beslut i kommunstyrelsen enligt upprättat avtal. Det finns två preliminära avtal A respektive B där A även ersätter del av de befintliga p-platser som tas i anspråk vid utbyggnaden av norra Tyresö centrum.

Parternas målsättning är att programhandlingarna ska vara färdiga under juni 2016. Kommunstyrelsen har därför att besluta om den föreslagna hyresindikationen, det vill säga godkänna en preliminär hyra om vi ska gå vidare med projektet. Om inte hyresindikationen godkänns föreslås ett avslut av projektet.

Bilagor
Programskiss hyresindikation Hemsö.pdf
TKKC_Samlat dok_20160310-A4.pdf
Tidsplan Hemsö.pdf
Indextillägg.pdf

§38 Information om behovsanalyser inom verksamhetsområdena 11-14 samt 16

Dnr 2016/KS 0094 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsområdena 11 Väghållning och park, 12 Miljö- och trafik, 13 Vatten och avlopp, 14 Renhållning för åren 2017-2021. Behovsanalyserna kommer att utgöra underlag till den strategiska planeringen av kommunplanen. Analyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamheternas uppdrag.
 
Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv läggs till ärendet i kallelsen till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om behovsanalyser inför kommunplan 2015-2018 budget 2017.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 12 miljö- och trafik.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 13 vatten- och avlopp.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 14 renhållning.pdf
Behovsanalys för verksamhetsområde 11 Väghållning och Park.pdf

§39 Årsredovisning för Tyresö kommun 2015

Dnr 2016/KS 0091 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årsredovisningen för 2015 godkänns.

Marie Åkesdotter (MP), Marcus Obligado (V) och Kristjan Vaigur (S) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi för 2015.
 
Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Tyresö kommun 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö kommun 2015 (till KLU).pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-02-17 § 4.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2016-02-18 § 2.pdf
Protokollsutdrag socialnämnden 2016-02-24 § 1015.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 2 årsbokslut.pdf
Protokollsutdrag 20160218 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden § 3 verksamhetsberättelse.pdf
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 160222 § 2 Verksamhetsberättelse.pdf

§40 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015

Dnr 2016/KS 0123 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten i Tyresö Bostäder AB under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Marcus Obligado (V) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2015 inklusive revisionsberättelse redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö bostäder 2015.pdf
Årsredovisning Tyresö bostäder 2015.pdf
Yttrande företagsledning.pdf
Styrelsens yttrande 2015.pdf
Lekmannarevisor granskningsrapport och PM.pdf
Revisionsberättelse 2015.pdf

§41 Årsredovisning 2014-09-18 - 2015-12-31 för Tyresö vindkraft AB

Dnr 2016/KS 0128 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 redovisas i bilaga. Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisning för Tyresö vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31 noteras.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen bedöma att verksamheten i Tyresö vindkraft AB under perioden 2014-09-18 - 2015-12-31 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Årsredovisning Tyresö Vindkraft AB 2014-09-18 - 2015-12-31.pdf

§42 Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015

Dnr 2016/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning för Tyresö näringslivsaktiebolag 2015 redovisas i bilaga. Inför kommunstyrelsens sammanträde kommer ärendet att kompletteras med revisorernas granskningsrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att årsredovisning för Tyresö näringslivsbolag 2015 noteras.

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen bedöma att verksamheten i Tyresö näringslivsbolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bilagor
Årsredovisning 2015_NäringslivsAB.pdf

§43 Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015

Dnr 2016/KS 0101 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2015 redovisas i bilagor.

Bilagor
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund protokoll 2016-02-16 § 5.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2015.pdf
Södertörns miljö -och hälsoskyddsförbund Rapportering av revision per den 31 december 2015.pdf

§44 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till reservation i socialnämnden 2016-02-24 § 1017 (bilaga).

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) hänvisar till röstförklaring i socialnämnden 2016-02-24 § 1017 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Rickard Svensson från Miljöpartiet lämnade in en motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd till kommunfullmäktige den 21 mars 2013. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle avslås. Kommunfullmäktige beslutade den 12 september 2013 via minoritetsåterremiss att återremittera ärendet för komplettering.

Socialnämnden kompletterade sitt svar på motionen den 24 februari 2016 och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att motionen avslås.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämnden protokollsutdrag 2016-02-24 § 1017.pdf
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-09-12 § 107.pdf
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

§45 Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt

Dnr 2016/KS 0137 10

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
2. 242 831 tkr överförs avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 enligt bilaga.
3. -3 171 tkr överförs avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2015.

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2015 har upprättats. Sammantaget för projekten enligt bilaga 1 uppgår budget som ska överföras till 2016 till 242 831 tkr. I kommunen finns ett antal intäktsfinansierade enheter vars ekonomiska resultat förs över i ny räkning påföljande år. Det sammanlagda beloppet uppgår till 3 171 tkr, fördelat på verksamheter som beskrivs i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Överföring av resultat samt budget för ej färdigställda investeringsprojekt.pdf

§46 Bemyndigande att teckna kommunens firma

Dnr 2016/KS 0139 003

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m. uppdateras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av personalförändringar behöver regelverket "Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton för ekonomiska transaktioner m.m." uppdateras.

Bilagor
Bemyndigande att teckna kommunens firma, disponera konton m.m KS 2016-04-12.pdf