Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2011-10-12

Sammanträde 2011-10-12

Datum
Klockan
Plats

§103 Nämndplan

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Föreliggande förslag till nämndplan antas.

Särskilt yttrande

Den socialdemokratiska gruppen i miljö- och samhällsbyggandsutskottet deltar inte i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag och lämnar ett skriftligt yttrande i ärendet.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Varje nämnd ska styra och leda sin verksamhet med en nämndplan. Den ska utgå från den övergripande kommunplan och vara ettårig. Den ska inne­hålla:

1. En omvärldsanalys innehållande bland annat analys av resultaten i bokslutet, ny lagstiftning och annat som påverkar nämndens verksamhet.

2. Ettåriga mål med budget, investeringar, taxor och avgifter för varje verksamhet. Målen ska vara (SMART): Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.

3. Kvalitetsgarantier som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av de som arbetar inom respektive verksamhetsområde.

4. En redovisning hur arbetet ska gå till för att uppnå målen. Den ska bland annat innehålla en beskrivning av peronalbehovet (kompetensutveckling och nyrekrytering) samt ekonomi.

5. Uppföljning, utvärdering och kommunikation. Uppföljningen ska ske var fjärde månad och omfattar ekonomi, mål och kvalitetsgrantier. Den ska även innefatta förslag till ågärder när det uppstår avvikelser mot belutade mål, kvalitetsgarantier, budget och investeringsramar.

6. En beskrivning av hur styrprocessen löper över året, årshjul. Nämnd­plan ska fastställas under oktober månad.

7. En förteckning över aktuella styrdokument som gäller för verksam­heterna ska finnas tillgänga.

Arbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar följande verksam­hets­områden från den 1 januari 2012: Plan och exploatering, Gatu och parkverksamhet, Miljö- och trafik samt sidoordnad verksamhet, Vatten och avlopp, Renhållning, Fritidsanläggningar och Centralkök.

Nämndplan för bygglovsverksamheten beslutas av byggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till nämndplan för de versamheter som miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (kommun­styrelsen) svarar för.

Ordförandeutlåtande

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets första nämndplan är nu färdig att antas. Planen beskriver vad vi inom de sju verksamhetsområden som faller under utskottets ansvar ska åstadkomma under 2012 för att kunna nå fram till de mål som finns beskrivna i kommunplanen för 2014. Planen anger också vilka kvalitetsgarantier som vi ställer ut till Tyresöborna inom de olika områdena.

De mål som beskrivs i planen har diskuterats i den politiska majoriteten vid några tillfällen och vi är eniga om utformningen och känner förtroende för att vi tillsammans med förvaltningen kan uppnå det som sägs.

Planen innehåller viktiga steg framåt när det gäller stadsbyggnads­utvecklingen inte minst med avseende på centrumomvandlingen.

Den innehåller också energieffektiviseringsåtgärder och miljöåtgärder på olika områden och en rad nya kvalitetsgarantier bland annat på fritidssidan.

Målen är kvantifierbara och på så sätt underlättas en bra och rimlig upp­följning, något som är viktigt för att se att arbetet i den här förvaltningen bidrar till kommunens övergripande mål och vision.

Jag föreslår därmed att miljö- och samhällsbyggandsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta föreliggande förslag till nämndplan.

Till ärendet hörande handling

Nämndplan 2012

_____

§104 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Kumla 3:1264

Dnr: 2011KSM00410

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Kumla 3:1264 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Kumla 3:1264 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 15000 kronor per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Avtal om anläggningsarrende

_____

§105 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Hanviken 2:1

Dnr. 2011KSM00411

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark inom fastigheten Hanviken 2:1 för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet

En ansökan om att uppföra en basstation inom den kommunägda fastigheten Hanviken 2:1 har inkommit till kommunen. Bygglov för uppförandet har beviljats.

Upplåtelse av mark sker genom ett anläggningsarrende som löper 10 år med förlängning årsvis om uppsägning inte sker inom nio månader från det att avtalet upphör att gälla. För denna rättighet betalar nyttjanderättshavaren 15000 kronor per år till Tyresö kommun.

Arrendator är Telia

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Avtal om anläggningsarrende

§106 Information och beslut om inriktning för eventuella ändringar av planbestämmelser (byggrätter) för Östra Tyresö

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen och diskussionerna noteras.

Beskrivning av ärendet

Enligt Plan- och bygglagens 2 kap och 8 kap. ska planläggning ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, samt att byggnationen av en obebyggd tomt ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

De erfarenheter kommunen gjort av omvandlingsområden i Tyresö Strand och de första etapperna på Brevikshalvön är att man avsevärt kan förbättra hur ny bebyggelse passas in på tomterna så att hänsyn tas till de befintliga kvalitéer områdena har.

När den fördjupade översiktplanen för Östra Tyresö arbetades fram 2003 gjordes ett gestaltningsprogram (sid 42-) där man angav riktlinjer för att anpassa ny bebyggelse efter tomtens topografi. Dessa riktlinjer har kommit till uttryck i generella planbestämmelser som gäller för hela planområden. Utvärdering visar att planbestämmelsernas formuleringar inte är tillräckligt tydliga och inte ger tillräckligt stöd i bygglovhandläggningen för att få fram den bebyggelse som avses i den fördjupade översiktplanen.

Förbättrade planbestämmelser kan ge bygglovhandläggarna ett ökat stöd i handläggningen av bygglov. Ny bebyggelse ska anpassas efter tomten och inte tvärtom. Bättre planbestämmelser ska stötta fastighetsägaren i val av hustyp och att bygga med bättre anpassning till befintlig tomt. De nya planbestämmelsernas arbetas fram i samråd mellan planenheten och bygglovenheten och tillämpas för första gången i etapp 9 Ugglevägen och etapp 10 Brobänken på Östra Tyresö.

_____

§107 Uppdrag att utreda förutsättningarna för ändring av detaljplanerna för yttre Brevik inom östra Tyresö

Dnr: 2011KSM0404

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra planbestämmelserna för yttre Brevik inom östra Tyresö för att ge möjligheter till större byggrätter.

Beskrivning av ärendet

Östra Tyresö saknar idag kommunalt vatten och avlopp och vägarna är smala med dålig standard. Eftersom allt fler flyttar till området innebär det en hård belastning på miljön med ett ökat uttag av grundvattnet och på­verkan från undermåliga enskilda avlopp. Vägarna är inte dimensionerade för den större trafikmängden och det saknas gång- och cykelbanor, väg­belysning och service i området. Gällande detaljplaner i form av avstyckningsplaner och byggnadsplaner är avsedda för fritidshusbebyggelse och ger en mycket liten byggrätt.

Den fördjupade översiktsplanen antogs i mars 2003 och innehåller en etappindelning av Solberga, Raksta, Bergholm samt de inre delarna av Brevik, där man bedömer att nya planer kan tas fram inom rimligt tid (fram till 2030). För de yttre delarna av Brevik gjordes ingen etappindelning, eftersom en utbyggnad av området bedömdes ligga alltför långt fram i tiden för att det skulle vara meningsfullt.

Eftersom majoriteten av fastigheterna i dag bebos permanent finns det ett stort intresse hos de fastighetsägarna i hela Östra Tyresö att bygga ut sina hus utöver vad de gamla planerna medger. Tidigare har generösa avvikelser i strid mot gällande planer medgivits, vilket har lett till att en majoritet av bebyggelsen i området redan är betydligt större än vad gällande byggrätt medger.

I juni 2011 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag från kommun­styrelsen att ändra planbestämmelserna för att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom etapp­indelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden.

På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider i så hög takt som möjligt.

Länsstyrelsen har vid inledande diskussioner varit försiktigt positiv till förslaget, eftersom kommunen har en tydlig tidplan och strategi för planläggning och utbyggnad av det kommunala VA-systemet inom området. En förutsättning för att länsstyrelsen ska godkänna en planändring är dock att större delarna av det etappindelade området har fått eller snart kommer att få nya detaljplaner år 2021 när Kalvfjärden och Erstaviken enligt EU:s vattendirektiv ska ha uppnått god status.

Kommunen vill nu pröva möjligheten att även ge yttre Brevik nya planbe-stämmelser i avvaktan på nya detaljplaner och kommunalt VA på samma sätt som för det etappindelade området.

Förvaltningen föreslås därför få ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ändrade planbestämmelser i yttre Brevik och få ett tidigt ställningstagande från länsstyrelsen i frågan.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Tidplan

Kostnadsberäkning för exploatering

§108 Ansökan om upprättande av ny detaljplan för Lastbilen 4

Dnr. 2011KSM0303

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra detaljplanen för Lastbilen 4 för att möjliggöra en utökad byggrätt på fastigheten.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt på den södra delen som i dag är belagd med byggnadsförbud. Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att planändringen är möjlig och att en hallbyggnad skulle kunna vara mer lämplig avslutning av industriom­rådet mot leklandets gård än det upplag och parkeringsplats som finns där i dag. Det är dock viktigt att klarlägga brandskyddsreglernas inverkan på möjligheten att bebygga den smala delen av fastigheten.

Till ärendet hörande handling

Planbesked/ tjänsteskrivelse

_____

§109 Ansökan om upprättande av ny detaljplan för fastigheten Brevik 1:71

Dnr. 2011KSM0346

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Begäran om upprättande av ny detaljplan för fastigheterna avslås.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Brevik 1:71 inkom i september 2011, via ombud, med en förfrågan om att upprätta en ny detaljplan för Brevik 1:71 för att göra det möjligt att dels uppföra bostadsbebyggelse på en del av fastigheten. Fastigheten ligger i området Sjöberga på yttre Brevikshalvön och är i dag parkmark i gällande plan från 1932. Området omfattas av strandskydd 100 meter från Erstaviken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det varken är lämpligt eller möjligt upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse inom Brevik 1:71. Fastigheten ingår i ett område som inte kommer att förses med kommunalt vatten- och avlopp inom överskådlig tid. Området är i dag strandnära parkmark, som enligt den fördjupade översiktsplanen, ska bevars. Ska området bebyggas måste strandskyddet upphävas, vilket kräver särskilda skäl. Några särskilda skäl föreligger inte i detta fall, enligt förvaltningens bedömning.

Till ärendet hörande handling

Planbesked/ tjänsteskrivelse

_____

§110 Redovisning av pågående planer och projekt

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Planer som vunnit laga kraft men fortfarande är under genomförande

- Utbyggnad av Skrubba malmväg pågår och ska vara färdig till hösten 2011.

- Skrubba trafikplats byggs ut 2011-2013.

- Bostäder, handel och park i Tyresö centrum: Fastighetsbildning pågår, försäljning av bostadsrättslägenheter pågår. Byggstart 2012?

- Strandängarna: Bygglov för första etappen ”Utkiken” är beviljat, cirka 50 % av lägenheterna är bokade. Byggstart inom kort.

- Trygghetsboendet: Bygget pågår och ska vara klart 2012.
Dalgränds förlängning med rondeller invigdes i september. Trädplantering kommer att ske våren 2012.

- Seniorbostäder i Kv. Porträttet: Byggstart med markarbeten i december. 18 av cirka 60 lägenheter är bokade.

- Orrnäset- Breviksvägen, etapp 5: Utbyggnad pågår. Klart 2013.

- Måsvägen, etapp 6: Utbyggnad pågår. Klart 2012.

- Slånbacken etapp 13: Utbyggnad påbörjas inom kort.

- Sjöbacken: Vann laga kraft den 6 oktober 2011. Utbyggnad påbörjas under våren 2012.

Övriga pågående byggprojekt

- Siklöjevägen: Första etappen byggd. Försäljning av andra etappen (cirka 110 lägenheter) är påbörjad. Gatan byggs om.

- Simhall i Tyresö centrum: Bygge pågår. Klart december 2012.

- Omsorgsboende vid Sågen: Byggs under 2012 eller 2013.

- Strandudden: 10 av 17 lägenher är bokade. Förhandlingar pågår för att möjliggöra tillträde snarast.

Överklagade planer

Flis- och masshanteringsplats – ärendet ligger hos regeringen

Gränsvägen 10 – ärendet ligger hos regeringen

Sjötungan – ärendet ligger hos länsstyrelsen

Pågående planer

- Solberga och del av Raksta, etapp 7: Planen färdig, men kan inte antas innan överklagandet av §113 är avgjort.

- Bostadsbebyggelse mm vid Bäverbäcken: Kvalitetsprogram och ut­ställnings­handlingar är färdiga. Utställning när/om markförvärvsfrågan är löst.

- Trädgårdsstaden etapp 3: Samråd under sommaren. Utställning under 2012.

- Bostäder vid Bollmora allé: Avtalet antas av kommunfullmäktige i november. Planen antas i kommunstyrelsen i november. Byggstart under 2012?

- Lekland och dagvattenpark vid Petterboda: Förhandlingar pågår. Utställning under vintern?

- Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen: Beslut om utställning i november.

- UR-tomten: Planarbete påbörjat. Samråd under senhösten.

- Ugglevägen, etapp 9: Samråd vintern 2011-2012.

Övriga pågående:

- Utvidgning av Lindalens industriområde

Utställning i vinter

- Tennisbanor vid rackethallen Nytt läge utreds

- Nya bestämmelser på Östra Tyresö

- Trinntorp 1:26 samråd pågår

- Infartsparkering vid Videvägen samråd pågår

- Brobänken, etapp 10 och 15

- Hasselbacken samråd i vår

- Nya planbestämmelser på Östra Tyresö samråd inom kort

Kommande planer

- Nyfors: Inventeringar klara. Projektering pågår. Planstart i början av 2012.

- Östra centrum, Tvillinghusen: Förhandlingar mellan ING och Strabag pågår.

- Centrumomvandlingen

- Pluto: Flera intressenter finns

_____

§111 Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Dnr. 2011KS0215 91

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar på länsstyrelsens förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har överlämnat ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län för yttrande.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att utarbeta en klimat- och energistrategi för länet. Strategin är avsedd som ett underlag i länets arbete för att uppfylla klimatmålen.

Att begränsa klimatpåverkan tillhör vår tids stora utmaningar. För Stockholmsregionens del ska det detta klaras samtidigt som regionen tillväxer starkt. För att nå de långsiktiga målen kommer förändringar i många delar av samhället att krävas.

Strategin innehåller förslag till regionala klimatmål samt ett antal tematiska delstrategier som underlag för aktörernas åtgärder för att uppnå målen. Ett ställningstagande till klimat- och energistrategin innebär ställningstagande till målen samt till inriktningen av delstrategierna. Det är sedan upp till aktörer i länet att med underlag av strategin utveckla, besluta och genomföra åtgärder.

Genomförande av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Länsstyrelsen kommer därför att återkommande hos länets aktörer efterfråga en rapportering av beslutade och genomförda åtgärder för att ge en samlad bild av hur länets klimatarbete framskrider. Uppföljningarna kommer att visa på behov av fortsatta insatser, sprida goda exempel och erbjuda underlag för samarbeten.

Remissvar på förslaget till strategi ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 oktober 2011.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en tjänsteskrivelse daterad 2011-09-27 upprättat ett förslag till yttrande.

Av yttrandet framgår att förvaltningen positivt inställd till att länsstyrelsen tagit fram en förslag klimat- och energistrategi för länet med övergripande mål. Det är också positivt att konsumtionens klimatpåverkan poängteras i startegin men genomgående saknas det konkreta mätbara mål och nyckeltal för de föreslagna åtgärderna.

I det kommunala perspektivet finns det behov av såväl regionala som nationella styrmedel för att klimat- och energiarbetet ska drivas frammåt för att uppnå klimatmålen till år 2020 respektive år 2050.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

Klimat- och energistrategi för Stockholms län (utsänd till föregående sammanträde) bifogas ej.

§112 Energieffektiviseringsstrategi för Tyresö kommun

Dnr. 2011KSTK 0118 91

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Föreliggande förslag till energieffektiviseringsstratgi för Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har gått med i EU-överenskommelsen Borgmästaravtalet och även sökt (och erhållit) Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd.

Båda dessa kräver en energieffektiviseringsstrategi. Borgmästaravtalet har som krav att strategin ska vara politiskt antagen.

Miljö- och trafikenheten arbetade fram ett förslag på en energi­effektiviserings­­strategi under hösten 2010 – våren 2011. Den skickades ut för påsyn till berörda enheter för att få in synpunkter under sensommaren 2011 och ändringar i dokumentet har gjorts i enlighet med dessa. Strategin ska vara ett levande dokument där åtaganden kan tilläggas eller förändras.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§113 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för september 2011 inklusive ekonomisk uppföljning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under sseptember 2011. I bilagor till rapporten återfinns:

- en redovisning av kostnader för skador och åverkan med jämförelsetal från tidigare år

- månadsförbrukning av värme, el och vatten med jämförelsetal från tidigare år

Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomiska uppföljning skickas ut separat.

_____

§114 Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Byggnadsentreprenaden

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Elinstallationer

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Rörinstallationer

Ombyggnad av Dalskolans skolrestaurang Luftbehandlingsinstallationer

Om och tillbyggnad av Strandskolan

Brandskyddsprodukter, storköksservice, park o lekredskap, vitvaror, el-material och rörmaterial upphandlas genom ramavtal med HBV (Husbyggnadsvaror)

Stimmet: Ny ventilation i ett hus.

Nyboda utemiljö: konstgräs, p-plats, mm

Nyboda skola och hall: Styrutrusning för ventilation med mera

Övriga

Pågående upphandlingar

Kommande upphandlingar

Gemensam plattform för mät-, kart- och GIS-verksamheten tillsammans med de övriga sju kommunerna på Södertörn.

Slånbackens detaljplan - Anläggningsarbeten för gata, va, el, tele och vägbelysning

Nytt handläggarstöd för bygglovsenheten.

Entreprenad för behandling matavfall

_____

§115 Övrigt - information

Regeringen har satt upp som mål att varje kommun ska ha en bred­bands­strategi för att täcka minst 80 % av innevånarna i kommunen.

_____

§116 Planuppdrag för Brobänken, etapp 10, Östra Tyresö

Dnr. 2011KSM0361

1. Planuppdraget för etapp 10, Brobänken, utökas för att även omfatta etappen 15 och fem fastigheter från etappen 17.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadutskottets beslutade den 14 september 2011 uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett förslag till detalj­plan för Brobänken, etapp 10.

Under sommaren har en utredning om vattentillgången på Brevikshalvön genomförts. Den visar bland annat att etapp 15 är underförsörjt då det gäller tillgången till grundvatten. För att förbättra situationen i detta och intilliggande områden har samhällsbyggnadsförvaltningen funnet det teknisk möjligt att påskynda planläggningen av etapp 15. Detta sker genom att utöka etapp 10 till att även omfatta etapp 15 samt fem fastigheter från etapp 17.

_____

§117 Tennisbanor i Petterboda

Dnr. 2010 KSM 0159

Miljö- och samhällsbyggandsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Planarkitekt Christian Nützel redovisar alternativa lägen för anläggande av tennisbanor i Petterboda parkstråk.

Det ena läget är i anslutning till befintlig anläggning för bangolf, cirka 450 meter från rackethallen. Den andra platsen används vintertid som snöupplag och ligger cirka 380 meter från rackethallen

_____