Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2012-03-14

Sammanträde 2012-03-14

Datum
Klockan
Plats

§27 Beslut om antagande gällande detaljplan för Hanviken 9:2

Dnr. 2011 KSM 0511.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Hanviken 9:2

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Hanviken 9:2 inkom i december 2011 med en för­frågan om att ändra detaljplanen för fastigheten. Detta för att möjliggöra en utökad byggrätt inom fastighetens västra del som i dag är belagd med

byggnadsförbud. Syftet är att bygga ut befintlig byggnad avsedd för småindustriverksamhet.

Kommunens bedömning är att det är lämpligt att upprätta en ny detaljplan med enkelt förfarande för det aktuella området.

Förslaget till detaljplanen har varit på samråd under perioden 31 januari – 21februari. Under samrådet inkom sammanlagt sju yttranden, samtliga från remissinstanser och myndigheter, utan erinran.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådredogörelse

Särskilt utlåtande

_____

§28 Beslut om planuppdrag och samråd för Bergaliden 6 och Bergaliden 7

Dnr. 2011 KSM 0486.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Bergaliden 6 och Bergaliden 7. I uppdraget ingår samråd. Detaljplanen ska tas fram med enkelt planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Bergaliden 7 i Trollbäcken inkom i december 2011 med en förfrågan om att ändra gällande detaljplan för att göra det möjligt att

stycka fastigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att fastigheten är lämplig att stycka förutsatt att en samordning av uppfartsväg kan ske med grann­fastigheten, Bergaliden 6. Fastighetsägaren till Bergaliden 6 har ställt sig positiv till att ingå i detaljplanen.

Detaljplanen innebär således att sammanlagt fyra fastigheter kan tillskapas från de två befintliga fastigheterna, Bergaliden 6 och 7.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§29 Beslut om planuppdrag och samråd för Lastbilen 3 och 4

Dnr. 2010 KSM 0303.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Lastbilen 3 och 4. I uppdraget ingår samråd. Detaljplanen ska tas fram med enkelt planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Lastbilen 4 inkom i augusti 2011 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att möjliggöra en utökad byggrätt inom fastighetens södra del som i dag är belagd med byggnads­förbud.

Syftet är att uppföra en hallbyggnad för förvaring av fordon. Uppförandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 skulle innebära att avståndet till befintlig byggnad inom Lastbilen 3 blir relativt litet. För att säkerställa att upp­förandet av en ny byggnad inom Lastbilen 4 sker på ett tillfredsställande sätt utifrån ett brandsäkerhets- samt plantekniskt perspektiv har fastigheten Lastbilen 3 tillförts planområdet.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§30 Strategi för planläggning och bygglovhantering på östra Tyresö

Dnr. 2012 KSM 0156.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tillämpa nedan­stående strategi vid bygglovshantering och planläggning på Östra Tyresö.

Beskrivning av ärendet

Eftersom majoriteten av fastigheterna i dag bebos permanent finns det ett stort intresse hos de fastighetsägarna, som ännu inte fått nya detaljplaner, att bygga ut sina hus utöver vad de gamla planerna medger.

Tyresö kommun har därför under 2011, i dialog med länsstyrelsen, under­sökt möjligheten att ge en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i de delar av östra Tyresö som inte kommer att få nya detaljplaner inom de närmaste åren. Detta skulle kunna ske genom en ändring av gällande planers bestämmelser. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostads­standard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen ändrar plan­bestäm­melserna för de fastigheter på östra Tyresö som visar sig lämpliga efter att ytterligare utredningar utförts av områdets geologi, grundvattentillgång, möjlig­heter till godkänd avloppslösning samt stabilitet. Dock begränsas byggrätten till 105 kvm bruttoarea. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls.

Slutsats och strategi

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planläggningen och bygglovs­hantering följer nedanstående strategi:

Etapp 9 och 10

Planläggning pågår för fullstora byggrätter, kommunalt VA med mera. Etapperna kommer inte omfattas av planändringen. Bygglovsstopp råder.

Etapp 8 och 11

Planläggning för fullstora byggrätter, kommunalt VA med mera kommer att påbörjas inom de närmaste åren. För att inte riskera att planläggningen hindras av ändrade planbestämmelsers genomförandetid, kommer etapperna inte att omfattas av planändringen. Bygglovsstopp inträder vid planuppdrag.

Etapp 12 — 22 samt yttre Brevik

De fastigheter som efter ytterligare utredningar av områdets geologi, grund­vattentillgång, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet utförts, visar sig lämpliga kommer att få ändrade planbestämmelser som sedan successivt ersätts av "permanenta" planer enligt etappindelningen. De fastig­heter, som av olika skäl inte är möjliga att ändra planbestämmelserna för, kommer att behålla gällande planer med en begränsad byggrätt tills plan­läggningen når dessa områden.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteutlåtande

E-post från länsstyrelsen

_____

§31 Avslutande av planarbete för Bergholmsområdet

Dnr. 2011 KSM 0402.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att avsluta arbetet med att ändra planen för Bergholmsområdet.

Beskrivning av ärendet

Den 14 juni 2011 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planbestämmelserna för att möjliggöra en ökad byggrätt för de fastigheter på östra Tyresö som ligger inom etappindelningen, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Befintlig fastighets­struktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. Det nu aktuella Bergholmsområdet ingår i etapp 18 och 19.

Inför planarbetet lät kommunen WSP i samarbete med KTH ta fram vattenbalansberäkning för östra Tyresö för att bedöma grundvatten-förekomsten i området. Enligt vattenbalansberäkningen är Bergholm ett område som vid full permanentning riskerar en negativ vattenbalans under torrår.

Förslag till ändring av bestämmelserna för Bergholmsområdet var på sam­råd under tiden 24 oktober till den 21 november 2011. I januari 2012 inkom länsstyrelsens yttrande över planförslaget. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de bedömer att den bristande grundvattentillgången i området kan innebära att bebyggelsen kan bli olämplig med hänsyn till människors hälsa. Om kommunen antar förslaget till ändrade planbestämmelser kan därför länsstyrelsen komma att pröva och upphäva antagandebeslutet.

Slutsats

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är meningsfullt att fortsätta planarbetet i området då länsstyrelsen tydligt aviserat i sitt sam­råds­­­yttrande att de kan komma att upphäva kommunens antagandebeslut om förslaget antas i föreliggande form. Förvaltningen föreslår därför att plan­arbetet avslutas.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Länsstyrelsens samrådsyttrande

_____

§32 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Raksta

Dnr. 2011 KSM 0435.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget till ändrade planbestämmelser för del av Raksta för granskning.

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för del av Raksta syftar till att möjlig­göra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastig­hets­struktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora bygg­rätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 31 oktober till den 21 november 2011. Under samrådet inkom 17 syn­punkter. Dessa finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter att ytterligare utredningar utförts av områdets geologi, möjlig­heter till godkänd avloppslösning och stabilitet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§33 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-Näs

Dnr. 2011 KSM 0252.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget till ändrade planbestämmelser för del av Tyresö-Näs för granskning.

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för del av Tyresö-Näs syftar till att möjlig­göra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora bygg­rätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 28 november till den 19 december 2011. Under samrådet inkom 15 syn­punkter. Dessa finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter att ytterligare utredningar utförts av områdets geologi, grundvatten­tillgång, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§34 Planuppdrag för ändring av planbestämmelserna för delar av yttre Brevik (Brevik, Sjöberga, Trinntorp och Ällmora)

Dnr. 2011 KSM 0404.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra planbestäm­melserna för delar av yttre Brevik för att ge möjligheter till större byggrätter. Planen ska tas fram med normalt planförfarande utan program.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB behöver därför inte upprättas

Beskrivning av ärendet

Under sommaren 2011 lät kommunen WSP i samarbete med KTH ta fram vattenbalansberäkning för östra Tyresö för att bedöma grundvattenföre­komsten i området. Enligt vattenbalansberäkningen innehåller yttre Brevik både områden som har en positiv vattenbalans och där fortsatt uttag från enskilda brunnar borde kunna göras utan att vattenbrist uppstår och områden som vid full permanentning riskerar en negativ vattenbalans under torrår.

Slutsats

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är rimligt att försöka hitta en lösning som möjliggör en större byggrätt även för de yttre delarna av Brevik, som inte kommer få nya detaljplaner inom en överskådlig tid. Detta skulle kunna ske genom en ändring av gällande planers bestämmelser. En ändring kan endast göras för de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter att ytterligare utredningar utförts av områdets geologi, grundvatten­till­gång, möjligheter till godkänd avloppslösning samt stabilitet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§35 Beslut om granskning av ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp

Dnr. 2011 KSM 0444.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslaget till ändrade planbestämmelser för södra Trinntorp för granskning.

Beskrivning av ärendet

Ändringen av planbestämmelserna för södra Trinntorp syftar till att möjlig­göra en ökad byggrätt för bostadsfastigheterna i området. Befintlig fastig­hets­struktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya permanenta planerna med fullstora bygg­rätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider parallellt.

Förslaget till ändrade planbestämmelser har varit ute på samråd under tiden 7 november till den 28 november 2011. Under samrådet inkom 12 syn­punkter. Dessa finns redovisade i en särskild samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det, med hänsyn taget till de synpunkter som inkom från remissinstanserna under samrådet, är möjligt att gå vidare med planläggningen av de fastigheter i området som visar sig lämpliga efter att ytterligare utredningar utförts av områdets geologi, möjligheter till godkänd avloppslösning och stabilitet.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§36 Redovisning av planförslag för del av fastigheten Pluto 8

Dnr. 2012 KSM 0154.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Utvärderingen av inkomna planförslag på del av fastigheten Pluto 8 noteras.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att kontakta företagen för erbjudande om markanvisning enligt redovisad prioritetsordning. Markanvisning ska ske enligt prissättning utifrån en opartisk värdering av fastigheten.

Beskrivning av ärendet

I april 2011 skickade Tyresö kommun ut en intresseförfrågan till ett flertal byggherrar angående kommande detaliplanearbete för bostäder på del av fastigheten Pluto 8. I förfrågan framgick planområdets storlek och att tanken med en ny detaljplan var att kunna möjliggöra för cirka 30 lägenheter för i första hand ungdomar och studenter.

I november 2011 gjordes en uppföljning av de intresseanmälningar som kommit in. Byggherrarna uppmanades att inkomma med skisserade förslag på hur området kan komma att utformas. I uppföljningen uppgavs att för­slagen skulle redovisa maximalt fem (5) våningar och att kommunen primärt vill att hyreslägenheter ska byggas på platsen, varför sådana förslag skulle prioriteras.

Sex förslag till bebyggelse av bostäder på del av fastigheten Pluto 8 har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa förslag har utvärderats och poängsatts utifrån fem olika kriterier.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen arbetar vidare med planförslaget med den byggherre som först är intresserad av markanvisning enligt given nedanstående prioritering:

1. Bygg Vesta

2. Sbc Bo

3. Brabo Stockholm AB LVG fastighetsutveckling

4. Sjaelso

5. Markku Peuttilä

6. Husindustrier AB

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Redovisning av utvärderingen

_____

§37 Planbesked för Näsby 4:314, Näsby 4:1159 och Näsby 4:311, ”Bostäder vid Södergården”

Dnr. 2012 KSM 0101.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Näsby 4:324, 4:1159 samt 4:311 för att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse.

Reservation

Anita Mattsson för S-gruppen i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämar ett särskilt yttrande i ärendet.

Ersättaryttrande

Elisabeth Hedlund förvänsterpartiet meddelar att om hon hade haft belutande­rätt skulle ha krävt att upplåtelseformen för bostäderna enbart ska vara hyresrätter.

Beskrivning av ärendet

Strabag har kontaktat kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan för området i anslutning till Vendelsövägen/Kärrvägen/Klock­vägen, sydöst om Trollbäcken centrum. Avsikten är att möjliggöra tätare bostadsbebyggelse i fyra våningar för cirka 50 lägenheter.

Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att planen är möjlig att ändra för att tillgodose Strabags önskemål och att en förtätning av området med bostäder ligger väl i linje med kommunens visioner om utvecklingen av Tyresö.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsuyskottet ser positivt på att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för området för att möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att kommunen i första hand bör pröva möjligheten att sälja marken till Tyresö Bostäder för att bygga hyresrätter eller möjligen att uppföra kollektivhus. I andra hand yrkas att upplåtelseformen för bostäderna enbart ska vara hyresrätt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förstahandsyrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Ordförande ställer proposition på andrahandsyrkandet från Anita Mattsson (S) och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har därmed beslutat enligt ordförande­förslaget.

Till ärendet hörande handling

Planbesked

_____

§38 Tyresö stadslekpark

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Planchef Sara Kopparberg lämnar en muntlig redovisning om hur Tyresö stadslekpark kan utformas. Den kommer att ligga i direkt anslutning till Skateparken vid Wättinge gårdsväg nedanför Bollmoradalens kyrka.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar notera redovisningen.

Yrkande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö yrkar att frågan om anläggandet av en boulplan i anslutning till stadslekparken ska utredas.

Ordförande anser att det räcker med att önskemålet framförts muntligen till samhällsbyggnadsförvaltningen i det fortsatta arbetet en stadslekparken utformning.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på yrkandet från Marie Åkesdotter (MP) och finner att miljö- och samhällsbyggandsutskottet har avslagit detsamma.

Miljö- och samhällsbyggandsutskottet har därmed beslutat enligt ordförande­förslaget.

Till ärendet hörande handling

Skiss på stadslekparken

_____

§39 Samarbetsavtal mellan Skanova och Tyresö kommun

Dnr. 2012 KSM 0152.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtalet mellan Skanova och Tyresö kommun

2. Kommunstyrelsen ordförande samt chefen för samhällsbyggnads-förvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet

Skanova äger och driver fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige. Nätet avser telefoni, internet och tv och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Skanovas mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år 2014.

I början av 2012 inkom Skanova med en förfrågan om att få nedlägga fiberkablar i kommunens mark inom områdena Tyresö strand, Gimmersta och Öringe. Förfrågan har kompletterats till att även omfatta delar av Trollbäcken.

Då Skanova och Tyresö kommun har ett gemensamt intresse av att marken för kablar och kanalisationer upplåts med nyttjanderätt har ett förslag till samverkansavtal gällande Skanovas anläggningar i kommunen tagits fram.

För upplåtelse av marken föreslås Skanova betala en årlig summa till kommunen.

Avtalet är i dagsläget inte slutförhandlat. Ett färdigt avtal kommer att finns innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

_____

§40 Redovisning av kommunens markinnehav och värderingsprinciper vid försäljning av kommunal mark

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Markchef Anders Lind lämnar en muntlig redovisning av kommunens markinnehav och de värderingsprinciper med mera som tillämpas vid försäljning av kommunal mark.

Till kallelsen bifogade handlingar

PM angående marknadsvärdet av bostadsrätter i centrala Tyresö vid Bollmoravägen

Värdeutlåtande avseende del av Bollmora 1:94, handelstomten vid kv Bollmoragården, Tyresö kommun

_____

§41 Renhållningsordning, föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun

Dnr: 2012 KSTK 0008.83

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa föreliggande förslaget till reviderad renhållningsordning för Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 14 februari 2008, § 10, renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun.

Ett förslag till reviderad renhållningsordning har arbetats fram av renhållningsenheten under hösten 2011. Förslaget har varit utställt för granskning 23 januari till 23 februari 2012. Under granskningsperiden har inga synpunkter inkommit över förslaget.

Förslaget innehåller en anpassning till förändringar i gällande författningar med avseende på arbetsmiljö. Dessa förändringar berör avstånd för slang­dragning vid tömning av enskilda avloppsanläggningar, tömnings­frekvenserna för och anpassning till de nytillkomna tjänsterna för separat insamling av matavfall samt införande av behovsstyrd avfallshämtning.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Förslag till ”Lokal renhållningsordning med föreskrifter för avfallshantering i Tyresö kommun”

_____

§42 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr. 2011 KSTK 0060.82

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten och avloppsanläggningar i enlighet med bilagd karta.

Beskrivning av ärendet

Enligt Vattentjänstlagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år.

Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Slånbacken, del av Strandvägen, samt även del av Strandallen.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Karta över Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

_____

§43 Motfinansiering av tillgänglighets-, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder som motprestation till sökta och beviljade medel från trafikverket och länsstyrelsen (LOVA) 2012

Dnr. 2012 KSTK 0024.12

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt och beviljats med­finansiering från trafikverket och länsstyrelsen. Det gäller åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken samt andra trafiksäkerhets- och miljö­åtgärder. Åtgärderna kräver motfinansiering av kommunen på 50 % av kostnaderna. Kommunens del av kostnaderna uppgår till 4 130 000 kronor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den aktuella motfinansieringen av de projekt som beviljats statsbidrag löses dels inom de medel som står till förfogande 2012 och dels genom förtida utnyttjande av medel som tagits upp för investeringsutgifter under 2013.

Kommunen ska senast den 7 april skriftligen insända en bekräftelse för att verifiera att medfinansieringen kommer att nyttjas.

Till ärndet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§44 Vattenplan för Haninge kommun

Dnr. 2012 KSTK 0026.90

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse antas som yttrande över remissen "".

Beskrivning av ärendet

Haninge kommun har upprättat ett förslag till vattenplan för kommunen och skickat ut planen på remiss.

Medlemskommunerna i Tyresåns vattenvårdsförbund har antagit ett

åtgärdsprogram som sträcker sig till och med 2015 års utgång.

Vattenprogrammet tar upp många av förbundets föreslagna åtgärder. Vid genomförande av åtgärderna skapas goda förutsättningar att uppnå en god ekologisk och kemisk status för de gemensamma vattenförekomsterna till utgången av år 2021.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Vattenplan för Haninge kommun

_____

§45 Saluplatser på offentlig kommunal mark i Tyresö kommun

Dnr. 2012 KSTK 0027.80

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Föreliggande förslag till saluplatser godkänns med tillhörande regelverk.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om salutplatser med tillhörande regelverk inom kommunen.

Befintliga saluplatser är: Bollmoravägen vid Amaryllisparken, Rid­skole­vägen – Bagarsvängen, Tyresövägen 1, Myggdalsvägen – Bondevägen och

Kärrvägen – Skolvägen – Skälsätravägen.

Förslag till nya saluplatser: Tegvägen vid korsningen Näsbyvägen, Vendelsö­vägen – Kärrvägen, Vendelsövägen – Fornuddsvägen – Sjöhagsvägen, Farmarstigen – Basilikagränd, Forelltorget i anslutning Bollmorahallen, Myggdalsvägen – Krusbodavägen och Tyresövägen – Strandallén.

Fasta saluplatser vid bad: Kumlabadet, saluhållning sker via kiosk

Albybadet, saluhållning inom området sker vi kiosk med servering.

Saluplats för ideella föreningar, skolklasser med mera: Forelltorget i anslutning Bollmorahallen.

Regler med mera för upplåtelse av saluplatserna på kommunal mark

- Upplåtelse av platserna i den ordning ansökan inkommit till polis­myndig­heten.

- Högst två platser per sökande. Tilldelning sker efter den turordning som angetts i ansökan om fler än två platser angetts.

- Debitering sker månadsvis i efterhand enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa för upplåtelse av offentlig plats i Tyresö kommun. Av­giften utgår för den tid som anges i polisens tillstånd.

- Avstädning och bortforsling av avfall på och i anslutning till försäljnings­platsen ska ske dagligen.

- Uppskyltning får endast ske i direkt anslutning till försäljningsplatsen. Skyltar får inte fästas på belysningsstolpar, stolpar för trafikmärken med mera. Efter avslutad försäljning (varje dag) ska skyltar tas bort.

- På försäljningsplatsen ska det finnas en tydlig skylt som visar namn och telefonnummer på tillståndshavaren.

- Platsen för försäljningen anvisas av kommunen och den disponibla ytan är cirka 10 kvm.

- Misskötsel av ordningsregler kan medföra omedelbar avhysning.

Till ärendet hörande handling

Tjänsteskrivelse

_____

§46 ”Trafikstrategi för Huddinge kommun - Vägen mot ett hållbart och attraktivt samhälle"

Dnr. 2012 KSTK 0003.005

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över remissen ”Huddinge kommuns trafikstrategi – Vägen mot ett hållbart och attraktivt samhälle”.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun har erbjudit Tyresö kommun liksom övriga kommuner på Södertörn möjlighet att yttra sig över Huddinges Trafikstrategi.

Huddinge kommuns vision för transportsystemet som presenteras i Trafikstrategin är att det ska:

- Vara långsiktigt hållbart samt tillgängligt, tryggt och säkert

- Stödja en utveckling av attraktiva och hållbara livsmiljöer

Huddinge kommuns övergripande strategi för att uppfylla visionen är:

- Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras

- Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten vid all planering

- Områden ska byggas ut där kollektivtrafikens turtäthet främjas

I samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande pekas på behovet av en broförbindelse för gång- och cykeltrafik över Trångsundet. En sådan förbindelse mellan de båda kommunerna skulle ligga väl i linje med trafikstrategins intentioner och prioritera gång, cykel, och kollektivtrafik.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Remissutgåva ”Trafikstrategi för huddinge kommun – Vägen mot ett hållbart och attraktivt samhälle”

_____

§47 Yttrande över förslag till ”Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 – en strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass”

Dnr. 2012 KSM 0157

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över remissen ” Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 – en strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass”

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Strategin ska ge styrande principer för hur staden ska prioritera i beslut om stadens egna vägar och gator. Precis som det påpekas krävs samarbete mellan flera aktörer för att uppnå målen och det är viktigt att samtliga aktörer gör motsvarande arbete för sin respektive pusselbit i den stora helhet som utgör trafiksystemet.

Strategin anger fyra planeringsinriktningar samt 14 mål för väg- och gatunätet vilka bidrar till att uppfylla översiktsplanen. Inriktningarna är att:

1. Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas genom att fler använder kapacitetsstarka färdmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång.

2. Framkomligheten i väg- och gatunätet ska förbättras genom att öka reshastigheten för de kapacitetsstarka färdmedlen och höja restids­pålitligheten för alla trafikanter.

3. Vägarnas och gatornas roll som attraktiva platser ska förstärkas genom att förbättra gångvänligheten i promenadstaden.

4. De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändning till de resor där bilen gör mest samhällsnytta.

Strategin är tydlig med att fler människor och mer gods behöver kunna transportera sig på samma yta som idag. För att uppfylla målen i Fram­komlighets­strategin kommer plats att tas från parkeringar eller biltrafik, då bilen tar stort utrymme i trafiksystemet.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 En strategisk inriktning för storstadsgator i världsklass

_____

§48 Yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun

Dnr. 2012 KSM 0128

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som yttrande över utställningsförslag till ny översiktsplan för Nacka kommun.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun noterar att de synpunkter som lämnades i yttranden över samrådsförslaget i stort har tillgodosetts. Översiktsplanens upplägg med underlag redovisade i en separat bilaga är ett intressant grepp som gör planen strategisk och samtidigt möjliggör att faktauppgifter uppdateras - helt i linje med plan- och bygglagens intentioner om rullande översiktsplanering.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteyttrande

Översiktsplan för Nacka kommun ”Hållbar framtid för Nacka”

_____

§49 Uppföljning av energiplanen

Dnr. 2008 KSM 0085.225

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Uppföljningen av energiplanen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter för miljöpartiet de Gröna i Tyresö lämnar ett särskilt yttrande i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Den nu gällande energiplanen för Tyresö kommun antogs 2008. En första uppföljning av planen genomfördes i början av 2010. Detta är den andra uppföljningen.

Planen innehåller mål och åtgärder för områdena:

1. Energihushållning och energieffektivisering

2. Energitillförsel

3. Resor och transporter

4. Fysisk planering

Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen visar att det pågår ett aktivt arbete inom alla åtgärdsområdena.

Arbetet har kommit längst inom åtgärdsområde 2, där målet är att användningen av olja och el ska minska genom konvertering till fjärrvärme baserad på förnyelsebar energiråvara, bergvärme eller annan förnyelsebar energi. Kommunen arbetar även aktivt med energieffektivisering genom stödet från Energimyndigheten.

Det område där kommunen är längst ifrån att nå målet är att minska miljöbelastningen från trafiken. Här pågår dock en hel del arbete. En resepolicy för kommunen kommer att tas fram under 2012. Den kommer att omfatta både tjänsteresor och resor till och från arbetet. Andelen miljöbilar i den kommunala organisationen ökar successivt och andelen tjänsteresor med egen bil minskar. Två elbilar är beställda till fordonspoolen och fler kommer att beställas under 2012. Vidare genomförs under våren 2012 en förstudie om samordnade varutransporter inom Södertörnssamarbetet.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Bilaga Uppföljning av åtgärderna i energiplanen

_____

§50 Rapportering energieffektiviseringsstrategin

Dnr. 2011KSTK 0118.91

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Rapporten godkänns och överlämnas till Energimyndigheten

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har fått stöd från Energimyndigheten för att arbeta med energieffektivisering genom att bland annat ta fram en strategi för energieffektivisering. Strategin antogs i oktober 2011. Rapportering av hur stödet används och hur arbetet går med strategin ska ske årligen fram till och med 2014. Detta är första återrapporteringen.

Strategin innehåller mål för energieffektivisering i byggnader och tran­sporter för den egna verksamheten (inklusive Tyresö Bostäder) för åren 2014 och 2020. Uppföljningen visar att energianvändningen i kommunens byggnader har minskat något mellan 2009 och 2011. Oljeanvändningen har minskat betydligt. Energianvändningen för kommunens transporter har däremot ökat under samma period. Positivt är att användningen av privata bilar i tjänsten har mer än halverats.

Strategin innehåller en handlingsplan med 33 åtgärder. Av dessa handlar 24 åtgärder om att minska energianvändningen i kommunens egen verksamhet. Övriga åtgärder handlar om att begränsa utsläppen av växthusgaser från kommunen som geografiskt område. Det pågår ett aktivt arbete med flertalet åtgärder. För att nå målen krävs dock att takten i åtgärdsarbetet ökar och att fler åtgärder tas fram.

Till ärendet hörande handlingar

Tjänsteskrivelse

Bilaga Uppföljning av handlingsplanen i Tyresö kommuns energi­effektiviserings­strategi

_____

§51 Verksamhetsberättelse 2011 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr. 2012 KSTK 0030.10

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse för år 2011 läggs med ett godkännade till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I samhällsbyggnadförvaltningens verksamhetsberättelse återfinns detaljerade redovisningar från samtliga enheter som ingår i samhälls­byggnadsförvaltningen. Det gäller såväl måluppfyllelse som det ekonomiska utfallet.

Dessutom upprättas en särskild redovisning för byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Till ärendet hörande handling

Verksamhetsberättelse 2011 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

_____

§52 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för februari månad 2012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnads­förvaltningens verksamhetsområde under februari månad 2012.

Rapporten skickas ut separat.

_____

§53 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Meddelande om Lokala trafikföreskrifter – januari och februari 2012

Förbjuden vänstersväng i korsningen Tyresövägen - Vårvägen

Fordon som färdas i östlig riktning får inte längre svänga vänster in på Vårvägen. Det innebär att man i framtiden måste åka fram till Strandallérondellen och vända där.

Bakgrund: Korsningen ligger strax efter ett backkrön och risken för upp­hinnande­olyckor är uppenbar. Beslut om föreskrift togs mot bakgrund av en uppmärksammad olycka hösten 2011.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-03-02

Förbud att parkera fordon på Skarvstigen

Förbud att parkera längst in (i vändzonen) på Skarvstigen har införts.

Bakgrund: På grund av att bilar parkerats i vändzonen har sopbilen inte kunnat komma runt och därför inte kunnat tömma soporna. Beslutet fattades efter önskemål från renhållningen.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-02-29

Förbud mot trafik med motorfordon på istäckta vatten

Förbud mot trafik med motorfordon på istäckta vattenområden inom hela Tyresö kommun har införts.

Bakgrund: Klagomål på buskörningar på Kalvfjärden. Då polisen uppfattat att man saknat lagstöd för att ingripa beslutades om nya föreskrifter.

Föreskrifterna träder i kraft: 2012-02-10

Flyttning skrotning av fordon, januari och februari 2012

63 långtidsuppställda eller övergivna fordon har protokollförts.

19 fordon har skrotats och 22 fordon har efter skriftlig anmaning flyttats av fordonsägaren. Fem fordon är uppställda på kommunens uppställningsplats (gamla reningsverket).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, januari och februari 2012

34 parkeringstillstånd för rörelsehindrade har beviljats, två ansökningar har avgivits avslag och fem ansökningar har sänts vidare till kommunens förtroendeläkare för utredning.

Schaktningstillstånd, januari och februari 2012

14 tillstånd har beviljats för Vattenfall Nordic AB, ELTEL AB,Tridem och City net.

Tillstånd för tunga och breda transporter, januari och februari 2012

Fem tillstånd har medgivits: Transport av husmoduler till Simhallsvägen, mobilkran Pluggvägen, simhallen, Dalgränd och en båttransport från Stjärnstigen.

Upplåtelse av allmän plats

Uppställning av 13 tidningsställ för tidningen Metro under 2012.

_____

§54 Pågående upphandlingar

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Sammanställning av pågående och kommande upphandlingar.

Kommande upphandlingar

Upphandling av gemensam GIS-plattform. Förvaltningsdomstolen har förordnat kommunerna att göra om den tidigare upphandlingen.

Beläggningsunderhåll, asfalt (februari)

Sjöbackens detaljplan (mars)

Lastbilstransporter (maj)

Grus och bergkross (under sommaren)

Solberga/Brakmarsvägens detaljplan (under hösten)

_____

§55 Meddelande om vidaredelegation till markenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr. 2012 KSTK 0032.003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut

1. Meddelandet noteras.

Beskrivning av ärendet

Vidaredelegationen till markenheten har reviderats (aktbilaga)

_____