Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-02-05

Sammanträde 2014-02-05

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Detaljplan Norra Tyresö centrum etapp 1

2 Detaljplaner längs Tyresövägen

3 Detaljplan för fastigheten Vinrankan 3

4 Förändringar i mät- och karttaxan 2015

5 Remiss- Aktualitetsprövning av Promenadstaden översiktsplan för Stockholm

6 Svar på remiss, Åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn

7 Svar på remiss, Cykelplan Nacka

9 Månadsrapporter från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014

10 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

11 Information och meddelanden

§19 Detaljplan Norra Tyresö centrum etapp 1

Dnr 2014KSM0095.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för första etappen i Norra Tyresö centrum i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse i form av ett höghus samt nya lokalgator.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Reservation
Anita Mattson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent samt antal våningsplan.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om miljökonsekvensbeskrivning, att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent samt antal våningsplan.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Mats Larsson (FP) hänvisar till tidigare särskilt yttrande § 178 2013-12-04 (bilaga).

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent samt Marie Åkesdotters (MP) yrkande om miljökonsekvensbeskrivning om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 nya bostäder.

Enligt kvalitetsprogrammets etappindelning ska byggrätten för det höghus som är tänkt att ligga mellan Bollmorahallen och den stora markparkeringen planläggas först. I planen är även den så kallade Tvärgatan och Simvägens förlängning tänkt att ingå för att skapa en stomme för infrastrukturen inför fortsatt planarbete med kommande bostadsetapper.

Höghuset är planerat att bli ett punkthus på ca 16 våningar. Exakt utformning och innehåll i byggrätten samt vilken byggherre som ska genomföra projektet, utses i samband med en markansvisningstävling som kommer att utlysas under senvåren 2014. I samband med planens granskningsskede kommer ett kvalitetsprogram arbetas fram i samarbete med exploatören, för att säkerställa kvaliteten i förslaget under genomförandet.

Ordförandeförslag
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för första etappen i Norra Tyresö centrum i syfte att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse i form av ett höghus samt nya lokalgator.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar på att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras för hela norra Tyresö centrum.

Anita Mattsson (S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent . Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till förslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar på cirka 23 våningar i höghuset.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar på att se över alternativen 10, 16 och 23 våningar i höghuset.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar på cirka 16 våningar i höghuset enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras för hela norra Tyresö centrum. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag 2. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslag 2.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) med instämmande av Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent. Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet avslår Anita Mattssons (S) yrkande om att andelen hyresrätter i denna plan ska vara 100 procent.

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande på cirka 23 våningar i höghuset.
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande på att se över alternativen 10, 16 och 23 våningar i höghuset.
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhl (M) yrkande på cirka 16 våningar i höghuset enligt förvaltningens förslag. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller Fredrik Saweståhls (M) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag 1 och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, planuppdrag Norra Tyresö centrum.pdf

§20 Detaljplaner längs Tyresövägen

Dnr 2014KSM0096.214
       2014KSM0097.214
       2014KSM0098.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till tre detaljplaner längs Tyresövägen. I uppdraget ingår beslut om samråd.

Beskrivning av ärendet
För att kunna genomföra, samt säkerställa ett eventuellt framtida behov, åtgärder längs Tyresövägen krävs ändringar av gällande detaljplaner längs Tyresövägen. I kommunens gällande översiksplan från 2008 anges flera specifika åtgärder längs Tyresövägen för att förbättra framkomligheten men dock inget om en framtida breddning. Förslagen detaljplanering bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner och är en förutsättning för kommunens fortsatta utveckling av Östra Tyresö på lång sikt.

I ett inledande skede har tre områden där det finns behov av planändringar under 2014 identifierats. Dessa tre områden är:
- cirkulationsplatsen vid Bäverbäcken
- korsningen Tyresövägen - Ridskolevägen
- planerad gång- och cykelväg vid Vårvägen

Nya detaljplaner krävs eftersom de åtgärder som bedöms behövas i framtiden inte ryms inom det trafikområde som idag finns avsatt för Tyresövägen. Detaljplanerna syfte är att avsätta att de markområden som behövs för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa framkomligheten på Tyresövägen. Detaljplanernas avgränsning och utformning är beroende av den projektering för Tyresövägen som är planerad att genomföras under våren 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om planuppdrag och samråd detaljplaner längs Tyresövägen.pdf

§21 Detaljplan för fastigheten Vinrankan 3

Dnr 2013KSM1170.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för Vinrankan 3.

Beskrivning av ärendet
Plåtföretaget Reforma AB kontaktade Tyresö kommun i december 2013 med önskemålet att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vinrankan 3. Syftet är att möjliggöra ett flerbostadshus i tre till fyra våningar, vilket skulle innebära att cirka 30 nya lägenheter. Reformas avsikt är att hyra ut lägenheterna som personalbostäder.

Fastigheten är belägen på Skolvägen 4 i Trollbäcken, söder om Kumla skola och cirka 500 meter sydost om Trollbäcken centrum. Vinrankan 3 ägs av Tyresö kommun och är 1 258 kvm. Fastigheten är obebyggd och utgörs idag av en gräsmatta med fyra träd.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet.

Bilagor
Planbesked, Vinrankan 3.pdf

§22 Förändringar i mät- och karttaxan 2015

Dnr 2014KSM0089.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner ändringarna i mät- och karttaxan.

Beskrivning av ärendet
Nu gällande plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011. Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med att ta fram ett nytt förslag på normaltaxa för plan, bygglov, mät- och kartverksamheterna. I väntan på detta finns det dock behov av förtydliganden och mindre ändringar i nuvarande mät- och karttaxa.

Bilagor
Bilaga_Ändringar i mätkarttaxan_2015.pdf
Tjänsteskrivelse, förändringar i mät- och karttaxan 2015.pdf

§23 Remiss- Aktualitetsprövning av Promenadstaden översiktsplan för Stockholm

Dnr 2008KSM0770.212

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 besvaras med förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stads Stadsbyggnadskontor har bjudit in till remiss om översiktsplanens, Promenadstadens, aktualitet. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2010.

Underlaget för aktualitetsprövningen och föremål för remissen är den bifogade rapporten " Fokus Promenadstaden - uppföljning av Översiktsplan för Stockholm". Rapporten behöver läsas tillsammans med översiktsplanen för att det ska vara möjligt att bedöma de ställningstaganden som görs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, aktualitetsprövning Stockholms öp rev.pdf

§24 Svar på remiss, Åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn

Dnr 2014KSM0084.211

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Trafikverkets remiss av Åtgärdsvalsstudie - Tvärförbindelse Södertörn besvaras med det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Åtgärdsvalsstudien har tagits fram för att beskriva och analysera problem samt föreslå åtgärder som ger en förbättrad tillgänglighet tvärledes i södra Stockholmsregionen. I studien studeras tillgängligheten mellan infrastrukturstråken i väster (E4/E20 samt tunnelbanans röda linje) och öster (väg 73 och Nynäsbanan).
Kommunikationerna i öst-västlig riktning i södra Stockholmsområdet är bristfälliga för både gång, cykel, kollektivtrafik, gods och personbilar. Som följd av planerade nya anläggningar kommer problem med trängsel och trafiksäkerhetsbrister att öka.

Efter åtgärdsstudien är nästa steg att fatta beslut om inriktning gällande föreslagna åtgärder samt ansvaret för dessa åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, åtgärdsvalsstudie tvärförbindelse Södertörn.pdf
Södertörnskommunernas yttrande.pdf

§25 Svar på remiss, Cykelplan Nacka

Dnr 2013KSM1237.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet godkänner förvaltningens yttrande över Nacka kommuns remissversion av "CYKELPLAN 2014".

Beskrivning av ärendet
Nacka har erbjudit Tyresö kommun att lämna synpunkter på Remissversionen av "CYKELPLAN 2014". Tyresö kommun fokuserar i detta yttrande på de mellankommunala frågorna och sambanden.

Tyresös invånare är i hög utsträckning beroende av standarden på Nackas cykelvägnät. 1000 Tyresöbor pendlar dagligen till Stockholm och allt fler av dem väljer att cykelpendla och då ofta via Nacka.

Bilagor
Missiv Cykelplan 2014 Nacka kommun.pdf
Cykelplan 2014. Nacka kommun.pdf
Tjänsteskrivelse, remiss Nackas cykelplan.pdf

§26 Snöröjningsrapport, ur medborgarperspektiv

Dnr 2013KSM1006.314

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar rapporten och förvaltningens yttrande.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tyresö kommun beslutade den 27 november 2012 om en granskningsplan för fristående och kommunal verksamhet för år 2013. Ett av uppdragen var att granska hur snöröjningen i Tyresö kommun fungerar ur ett medborgarperspektiv. Granskningen har genomförts av kvalitetsgruppen,
projekt Medborgarfokus. Uppdraget omfattar granskning av den snöröjning på vägar och gång- och cykelvägar som kommunen är ansvarig för. Med snöröjning avses plogning, halkbekämpning och snödeponering.
Resultatet är baserat på underlag från undersökningar, synpunkter från medborgarna och felanmälningar. Materialet har sammanställts, bearbetats och analyserats. För att ta reda på hur snöröjningen är organiserad och strukturerad har dokumentgranskning och intervjuer med tjänstemän genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, snöröjningsrapport.pdf
Snöröjningsrapport.pdf

§27 Månadsrapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under januari månad 2014.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen januari 2014.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20140205.pdf (111 kb)

§28 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar februari 2014.pdf

§29 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
Inbjudan Tyresåns vattenvårdsförbund.pdf
Samverkansavtal Teliasonera.pdf
MSU rapport februari 2014.pdf
Ansökan Miljöanslaget Tyrestakilen Naturskyddsf Sthlms län 140131.pdf
UH röjning lokalnät.pdf
20131227 Lst Vattenfall samråd röjning lokalnät ÄT8221 Stormyra översiktskarta.pdf
20131114 Vattenfall underhållsröjning 2014 ÄT8211_Tyresö kartaA3.pdf

§30 Beslut om inställning gällande försäljning av bostadsarrendet vid Strömstugan

Dnr. 2014KSM0131.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
 2. Kommunstyrelsen avböjer ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänner nytillkommande arrendator.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Mats Larsson (FP) reserverar sig i mot beslutet.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Marie Åkesdotters (MP) och Mats Larssons (FP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har sedan lång tid tillbaka upplåtit ett bostadsarrende för Strömstugan belägen vid Follbrinksströmmen, Brakmarsvägen 3. Nuvarande arrendator avled i våras, vilket medfört att arrendet är ute till försäljning med dödsboet som företrädare.

Objektet:
Arrendets utformning framgår av bifogat arrendekontrakt och mäklarannons.

Försäljningen:
Med anledning av att bostadsarrendet avyttras så uppkommer frågan om jordägaren (kommun) kan godkänna ny arrendator eller vill lösa in arrendet via ett hembud, se Jordabalken 10 kap, 7 §.

7 § Utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta annan i sitt ställe, om ej annat följer av andra och tredje styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.

Genom bodelning, arv eller testamente eller genom exekutiv försäljning eller i arrendatorns konkurs kan arrenderätten övergå till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas, utan att erbjudande enligt andra stycket lämnats.
Förbehåll som strider mot andra eller tredje stycket gäller mot arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att miljö- och samhällsbyggnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen att avböja ett hembud av bostadsarrendet, samt godkänna nytillkommande arrendator.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) med instämmande av Mats Larsson (FP) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet inte ska ta ställning i frågan tills det finns mer underlag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet inte ska ta ställning i frågan tills det finns mer underlag. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Strömstugan.pdf
Bostadsarrende.pdf
mäklarannons.pdf
Kulturmiljöunderlag, Solberga och del av Raksta.pdf