Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-12-12

Sammanträde 2016-12-12

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om godkännande för planprogram för Wättingeområdet

Dnr 2015 KSM0313.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till kommunstyrelsen. I april 2015 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att arbeta fram ett planprogram för Wättingeområdet som omfattar både området kring Tyresö gymnasium, kallat Wättingebacken, och Wättingestråket.

Planprogrammet ska, förutom att tydliggöra Wättingestråkets avgränsning och möjliggöra för skyddande och utveckling av stråkets rekreativa och ekologiska kvaliteter, möjliggöra för ca 800 nya bostäder och service i området mellan Wättingestråket och Granängsringen. Projektet genomförs med särskild fokus på social hållbarhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet_godkännande_planprogram.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del2.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del1.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del2.pdf

2 Planbesked för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585, Tyresö centrum

Dnr 2016 KSM 1351.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger positivt planbesked för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 för att möjliggöra utvecklingen av befintlig centrumkvarter med mer lokaler och parkering för centrumändamål samt bostäder.

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i juli 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 i Tyresö centrum. Syftet med ansökan är att göra det möjligt att utveckla befintligt centrumkvarter med fler lokaler för centrumändamål, utöka parkeringsgaraget samt uppföra bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, att göra en ny detaljplan för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 i Tyresö centrum för att möjiggöra en utveckling av kvarteret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Planbesked för Bollmora 2:591, Siklöjevägen

Dnr 2016 KSM 1732.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger under de förutsättningar som anges i planbeskedet, positivt planbesked för att pröva möjligheterna att ändra detaljplanene för fastigheten Bollmora 2:591, på Siklöjevägen 5.

Beskrivning av ärendet
24 Storage AB inkom till kommunen i februari med en förfrågan om att ändra del av detaljplan nummer 351 för fastigheten Bollmora 2:591, på Siklöjevägen 5 söder om Tyresövägen och Bäverbäckens verksamhetsområde. Syftet är att möjliggöra uppförandet av ytterligare en våning invändigt i del av byggnaden. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen för Bollmora 2:591 för att möjliggöra invändig komplettering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

4 Beslut om granskning för ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde)

Dnr 2016 KSM1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan för Linde 13:9 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande förslag av ändring av detaljplan för Villa Linde. Ändringen tar bort bestämmelsen kring störningsskydd då det inte krävs enligt lag och skapar bättre boendemiljö för boende på Villa Linde. Förslaget var på samråd mellan 10 november till 24 november Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Linde.pdf
planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Samrådsredgörelse_Linde.pdf

5 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB) *

Dnr 2016 KSM 1715.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården för förslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska ta beslut om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

6 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15) *

Dnr 2016/SBF 0154

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården för förslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska ta beslut om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

7 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården *

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder vid Södergården.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige. Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen.

Bilagor
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
KS Protokollsutdrag 2016-05-31 §100.pdf

8 Förfrågan om markupplåtelse för fiber

Dnr 2016KSM1879

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Tyresö kommun kommer inte förhandla om eller teckna markupplåtelseavtal för fiber med Eastern Light AB.

Beskrivning av ärendet
Eastern Light AB har inkommit med en förfrågan om markupplåtelseavtal för att lägga ner fiberledning i kommunens fastigheter. Eastern light AB är ett privatägt telekombolag som grundades för att etablera och operera internationella fiberförbindelser för datakommunikation och de planerar nu ett nytt fiberoptiskt sjökabelsystem i Östersjön.

Förfrågan innebär att Eastern light vill förlägga så kallad svart fiberkabel genom Tyresö och inte ett nytt stadsnät. Svartfiber innebär att man säljer rätten till en liten del av den fysiska kablen (så kallade fiber-IRU:er, en eller ett par av de fysiska glasfibertrådarna i kabeln). Kunderna består vanligen av stora internationella eller nationella teleoperatörer men också andra typer av större företag och organisationer inom och utanför IT-branschen. Eastern light är operatörs neutrala dvs. de hyr ut fibern utifrån lika och öppna villkor. I dagsläget kommer inga företag eller tyresöbor att ansluta sig.

Bilagor
Tjänsteskrivelse signerad.pdf
Eastern Light - forslag till kabelförläggning i Tyresö.pdf
Presentation av Eastern Light.pdf

9 Yttrande på remiss: Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag

Dnr 2016 KSM 1973.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Remiss av Stockholms stads "Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag", besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har bjudit in till remiss av samrådsförslag "Översiktsplan för Stockholm". Tyresö kommun har tagit del av stadens förslag. Inriktningen av Stockholm stads samrådsförslag är i stort i linje med det som tas upp i Tyresö kommuns granskningsförslag till Översiktsplan 2035.

Tyresö kommun fokuserar i yttrandet på de mellankommunala frågorna och det som berör Tyresö kommun vilket är regionala sammanhang, Skrubba och LÄSK-samarbete, framkomlighet för kollektivtrafik, cykelstråk, arbetsplatser och gröna samband.

Arbetet med en ny översiktsplan för Tyresö kommun pågår och beräknas vara klart under våren 2017. I denna plan tar vi upp de mellankommunala frågor som rör Stockholm stad, bland annat markanvändning i Skrubba, regionala grönkilar, regionala cykelnätverk och framkomlighet för kollektivtrafik.
Samrådsförslaget för Översiktsplan för Stockholm och ytterligare underlag finns att tillgå på http://vaxer.stockholm.se/tema/oversiktsplan-for-stockholm/uppdatering-av-oversiktplanen/

Bilagor
Yttrande Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag.pdf

10 Yttrande på remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029

Dnr 2016 KSM1972.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Remiss av Länsstyrelsens "Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029.

Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till Tyresö kommun önskat få förslag på prioriterade åtgärder och objekt som kommunen vill se ska ingå i en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. Länstyreslen efterfrågar även förslag på medfinansieringsprojekt över 25 miljoner. I utvärderingsarbetet kommer Länsstyrelsen att lägga stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. De kommer även att ta stöd av arbetet med RUFS 2050, den storregionala systemanalysen inom "En bättre sits" och Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Länsstyrelsen planerar för remiss av Länsplanen 2018-2029 under maj-oktober 2017.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Ifyllnadstabell Transportlänsplan SE.xlsx

11 Södertörnsgemensamt yttrande på remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029

Dnr 2016/SBF 0161

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner Södertörnskommunernas gemensamma yttrande över behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till Tyresö kommun önskat få förslag på prioriterade åtgärder och objekt som kommunen vill se ska ingå i en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. Länstyreslen efterfrågar även förslag på medfinansieringsprojekt över 25 miljoner. I utvärderingsarbetet kommer Länsstyrelsen lägga stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. De kommer även att ta stöd av arbetet med RUFS 2050, den storregionala systemanalysen inom "En bättre sits" och Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län.

De objekt som Södertörnskommunerna bedömer ska ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt. Det gemensamma yttrandet har ingen erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Förutom det gemensamma yttrandet skriver Tyresö kommun ett eget yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Södertörnskommunernas inspel till länsplan 2018-2029 slutversion 2.docx.pdf
Södertörnskommunernas inspel stora objekt i länsplan 2018-2029 Bilaga slutversion.xlsx

12 Information om entreprenaden vid Petterboda

Dnr 2016/SBF 0150

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Johansson informerar om entreprenaden vid Petterboda.

13 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2016/SBF 0151

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om projektet Norra Tyresö Centrum.

14 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport november.pdf

§149 Beslut om godkännande av planprogram för Wättingeområdet

Dnr 2015 KSM0313.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet godkänns.

Anita Mattson (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokrater inte deltar i beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) meddelar att tjänstgörande miljöpartister inte deltar i beslutet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens har tagit fram förslag till plan- och kvalitetsprogram för Wättingeområdet till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till kommunstyrelsen. I april 2015 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att arbeta fram ett planprogram för Wättingeområdet som omfattar både området kring Tyresö gymnasium, kallat Wättingebacken, och Wättingestråket.

Planprogrammet ska, förutom att tydliggöra Wättingestråkets avgränsning och möjliggöra för skyddande och utveckling av stråkets rekreativa och ekologiska kvaliteter, möjliggöra för ca 800 nya bostäder och service i området mellan Wättingestråket och Granängsringen. Projektet genomförs med särskilt fokus på social hållbarhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Wättingeområdet_godkännande_planprogram.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingebacken 161202 del2.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del1.pdf
Kvalitetsprogram Wättingestråket 161202 del2.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del1.pdf
Planprogram Wättingeområdet 161202 del2.pdf

§150 Planbesked för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585, Tyresö centrum

Dnr 2016 KSM 1351.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger positivt planbesked för att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 för att möjliggöra utvecklingen av befintligt centrumkvarter med mer lokaler och parkering för centrumändamål samt bostäder.

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i juli 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 i Tyresö centrum. Syftet med ansökan är att göra det möjligt att utveckla befintligt centrumkvarter med fler lokaler för centrumändamål, utöka parkeringsgaraget samt uppföra bostäder.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, att göra en ny detaljplan för fastigheterna Forellen 22 och Bollmora 2:585 i Tyresö centrum för att möjiggöra en utveckling av kvarteret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§151 Planbesked för Bollmora 2:591, Siklöjevägen

Dnr 2016 KSM 1732.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger under de förutsättningar som anges i planbeskedet, positivt planbesked för att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen för fastigheten Bollmora 2:591, på Siklöjevägen 5.

Beskrivning av ärendet
24 Storage AB inkom till kommunen i februari med en förfrågan om att ändra del av detaljplan nummer 351 för fastigheten Bollmora 2:591, på Siklöjevägen 5 söder om Tyresövägen och Bäverbäckens verksamhetsområde. Syftet är att möjliggöra uppförandet av ytterligare en våning invändigt i del av byggnaden. Stadsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen för Bollmora 2:591 för att möjliggöra invändig komplettering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§152 Beslut om granskning av ändring av detaljplan för Linde 13:9 (Villa Linde)

Dnr 2016 KSM1390.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Granskningshandlingarna för ändring av detaljplan för Linde 13:9 godkänns.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning gällande förslag av ändring av detaljplan för Villa Linde. Bestämmelsen kring störningsskydd föreslås tas bort då det inte krävs enligt lag och skapar bättre boendemiljö för boende på Villa Linde. Förslaget ställdes ut för samråd mellan 10 november till 24 november Ändringen av detaljplanen upprättas med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Linde.pdf
planbeskrivning.pdf
Plankarta.pdf
Samrådsredgörelse_Linde.pdf

§153 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården, Abacus (Näsby 4:1159 AB)

Dnr 2016 KSM 1715.251

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Näsby 4:1159 AB godkänns.
- Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anita Mattson (S) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 §155 (se bilaga).

Mats Lindbom (L) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 §155 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården för förslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Förslaget ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen och beslut om att godkänna exploateringsavtalet tas därefter i kommunfullmäktige.

Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden, genomförandet samt överlåtelse av den kommunägda fastigheten Näsby 4:314. Ett exploateringsbidrag på ca 5,4 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet. För överlåtelsen av den kommunägda fastigheten erlägger Näsby 4:1159 AB ca 8,3 miljoner kronor till kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Abacus.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

§154 Godkännande av exploateringsavtal för bostäder vid Södergården BoCenter (BRF ELP 15)

Dnr 2016/SBF 0154

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och Brf Elp 15 godkänns.
- Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 §155 (se bilaga).

Mats Lindblom (L) hänvisar till reservation i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016-12-12 §155 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för Bostäder vid Södergården för förslag till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Förslaget ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen och beslut om att godkänna exploateringsavtalet tas därefter i kommunfullmäktige. Avtalets syfte är att säkerställa kvalitén i projektet samt reglera ansvarsförhållanden och genomförande. Ett exploateringsbidrag på ca 5,3 miljoner kronor kommer att tas ut för kommuns investeringar i projektet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Exploateringsavtal inkl Ök Bocenter.pdf.pdf
Kvalitetsprogram.pdf.pdf

§155 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder vid Södergården

Dnr 2012 KSM 0101. 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Reservation
Anita Mattsson (S) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
Mats Lindblom (L) lämnar en skriftlig reservation(se bilaga).

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Marcus Obligade (V) anmäler ett ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Marcus Obligado (V) hade bifallit Mats Lindbloms (L) återremissyrkande om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:311, 4:314 och Kumla 3:1264 med flera. Förslaget till ska beredas i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen och beslut om att godkänna förslag till detaljplan tas därefter i kommunfullmäktige.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader i 3-4 våningar för bostadsändamål och verksamhetslokaler med underjordiska parkeringsgarage. Planen omfattar ett område som är ca 14000 kvm och möjliggör ca 230 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Planen möjliggör även för ett trafiksäkert gaturum inom planområdet med trafikseparering av fotgängare, cyklister och bilburna. Två torgytor tillskapas i korsningen Vendelsövägen/Kärrvägen/Slättvägen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Planen var utställd för granskning den 14 juni till den 30 september 2016.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att miljö- och samhällbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens förslag att detaljplan för bostäder vid Södergården antas.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss med motiveringen att i det färdiga planförslaget har inte tillräcklig hänsyn tagits till de under granskningen inkomna synpunkterna från i första hand de närboende men även från övriga berörda och relevanta intresseorganisationer. Avståndet från den nya bebyggelsen till tomtgränsen för de angränsande villatomterna är för litet, i synnerhet med tanke på bygghöjden. De höga fyrvåningslängorna på sidogatorna tycks ge skuggnings- och insynproblematik för de närboende.

Den höga exploateringsgraden tillsammans med verksamhetslokalerna i gatuplanet, ställer höga krav på parkeringsmöjligheter i området. Behovet av besöksparkeringar, både för gäster till restaurangerna i området samt för besökande till de boende, tillsammans med de långsiktigt begränsade möjligheterna till parkering i närliggande områden, gör att vi anser att p-talen är för låga.

Liberalerna efterfrågar med bakgrund av ovan
1. Större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn.
2. En lägre exploateringsgrad.
3. Förbättrade parkeringsmöjligheter.

Anita Mattsson (S) stödjer i första hand Liberalernas yrkande om återremiss.

Anita Mattsson (S) tilläggsyrkar i andra hand att
1. Södergården ingår i den utvecklingsplan som ska utarbetas för hela stråket längs Vendelsövägen från Södergården till Drevviken.
2. Maximera bebyggelsen till tre våningar. Genom att harmonisera bebyggelsen med "Vinrankan" kan lika många lägenheter tillskapas som i nuvarande alternativ.
3. Södergården är ett utmärkt läge för ett småskaligt äldreboende, varför ett sådant bör ingå i planen.
4. Bostäderna bör upplåtas med blandade upplåtelseformer, särskilt med utgångspunkt från att kommunen äger en av de aktuella tomterna. Minst 30 procent bör vara hyresrätter.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer med Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att återremittera detaljplanen enligt Mats Lindbloms (L) yrkande om återremiss och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit det.

Ordförande ställer frågan om att detaljplanen ska kompletteras utifrån Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har avslagit det.

Ordföranden ställer frågan om att anta detaljplanen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_antagande_Södergården.pdf
Södergården_granskningsutlåtande_antagande2.pdf
Södergården_plankarta_antagande.pdf
Södergården-planbeskrivning_antagande.pdf
KS Protokollsutdrag 2016-05-31 §100.pdf
MSU Protokollsutdrag 2016-05-18 §76.pdf

§156 Förfrågan om markupplåtelse för fiber

Dnr 2016KSM1879

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tyresö kommun kommer inte förhandla om eller teckna markupplåtelseavtal för fiber med Eastern Light AB.

Beskrivning av ärendet
Eastern Light AB har inkommit med en förfrågan om markupplåtelseavtal för att lägga ner fiberledning i kommunens fastigheter. Eastern light AB är ett privatägt telekombolag som grundades för att etablera och operera internationella fiberförbindelser för datakommunikation och de planerar nu ett nytt fiberoptiskt sjökabelsystem i Östersjön.

Förfrågan innebär att Eastern light vill förlägga så kallad svart fiberkabel genom Tyresö och inte ett nytt stadsnät. Svartfiber innebär att man säljer rätten till en liten del av den fysiska kablen (så kallade fiber-IRU:er, en eller ett par av de fysiska glasfibertrådarna i kabeln). Kunderna består vanligen av stora internationella eller nationella teleoperatörer men också andra typer av större företag och organisationer inom och utanför IT-branschen. Eastern light är operatörs neutrala dvs. de hyr ut fibern utifrån lika och öppna villkor. I dagsläget kommer inga företag eller tyresöbor att ansluta sig.  

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att förvaltningen kompletterar tjänsteskrivelsen med en motivering samt att Tyresö kommun kommer inte att förhandla om eller teckna markupplåtelseavtal för fiber med Eastern Light AB.

Beslutsgång
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Eastern Light - forslag till kabelförläggning i Tyresö.pdf
Presentation av Eastern Light.pdf

§157 Svar på remiss: Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag

Dnr 2016 KSM 1973.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Remiss av Stockholms stads "Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag", besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad har bjudit in till remiss av samrådsförslag "Översiktsplan för Stockholm". Tyresö kommun har tagit del av stadens förslag. Inriktningen av Stockholm stads samrådsförslag är i stort i linje med det som tas upp i Tyresö kommuns granskningsförslag till Översiktsplan 2035.

Tyresö kommun fokuserar i yttrandet på de mellankommunala frågorna och det som berör Tyresö kommun vilket är regionala sammanhang, Skrubba och LÄSK-samarbete, framkomlighet för kollektivtrafik, cykelstråk, arbetsplatser och gröna samband.

Arbetet med en ny översiktsplan för Tyresö kommun pågår och beräknas vara klart under våren 2017. I denna plan tar vi upp de mellankommunala frågor som rör Stockholm stad, bland annat markanvändning i Skrubba, regionala grönkilar, regionala cykelnätverk och framkomlighet för kollektivtrafik.

Samrådsförslaget för Översiktsplan för Stockholm och ytterligare underlag finns att tillgå på http://vaxer.stockholm.se/tema/oversiktsplan-for-stockholm/uppdatering-av-oversiktplanen/

Bilagor
Yttrande Översiktsplan för Stockholm - samrådsförslag.pdf

§158 Svar på remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029

Dnr 2016 KSM1972.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Länsstyrelsens "Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning" besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande samt det Södertörnsgemensamma yttrandet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till Tyresö kommun önskat få förslag på prioriterade åtgärder och objekt som kommunen vill se ska ingå i en ny länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029. Länstyreslen efterfrågar även förslag på medfinansieringsprojekt över 25 miljoner. I utvärderingsarbetet kommer Länsstyrelsen att lägga stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hållbart resande, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. De kommer även att ta stöd av arbetet med RUFS 2050, den storregionala systemanalysen inom "En bättre sits" och Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. Länsstyrelsen planerar för remiss av Länsplanen 2018-2029 under maj-oktober 2017.
De objekt som Södertörnskommunerna bedömer ska ingå i den nya länsplanen för att stötta kommunens bostadsutveckling, hållbart resande samt ökad framkomlighet och tillgänglighet pressenteras i bilaga. Matrisen redogör för prioriterade åtgärdsobjekt. Det gemensamma yttrandet har ingen erinran om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö Ifyllnadstabell Transportlänsplan SE.xlsx
Tyresö Ifyllnadstabell Transportlänsplan SE.pdf

§159 Södertörnsgemensamt svar på remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2019-2029 - ärendet slås ihop med §158

§160 Information om entreprenaden vid Petterboda

Dnr 2016/SBF 0150

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Michael Johansson informerar om entreprenaden vid Petterboda.

Beslut/Protokollsutdrag
§160_prot_20161212.pdf (168 kb)

§161 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2016/SBF 0151

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson informerar om projektet Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§161_prot_20161212.pdf (168 kb)

§162 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Dnr 2016/SBF 0006

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport november.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§162_prot_20161212.pdf (168 kb)

§163 Samrådsyttrande för utbyggnaden av tunnelbana till Nacka och söderort

Dnr 2016/SBF 0162

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Remiss av Stockholms läns landsting, SLL "Samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort" samrådshandling besvaras med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har givits tillfälle att yttra sig över Stockholms läns landsting, SLL ,planering att bygga ut blå tunnelbanelinje från Kungsträdgården via Sofia till Nacka centrum och från Sofia via Gullmarsplan till Sockenplan. Samrådet pågår fram till den 8 december, men svarstiden har förlängts till den 12 december 2016. Handlingar finns tillgängliga på SLL:s webbplats nyatunnelbanan.sll.se/nackasoderort.

Samtidigt som järnvägsplanen tas fram tar även Nacka kommun och Stockholms stad fram detaljplaner som säkrar att utbyggnaden av tunnelbanan. Kommunerna kommer att tillgodogöra sig synpunkterna i detaljplaneprocessen genom ett så kallat samordnat planförfarande. Inkomna synpunkter berör alltså järnvägsplanen och detaljplanerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, samrådsyttrande.pdf

§164 Anmälan av delegationsbeslut 2016

Dnr 2016/SBF 0163

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut 2016-11-01 - 2016-11-30.pdf