Din position: Hem > Tyresö kommun > Planberedningen > Sammanträde 2006-11-29

Sammanträde 2006-11-29

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§29 Utökat planuppdrag för Tyresö centrum

Planberedningens beslut

  1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur nya ICA och centrumgallerian kan byggas till med flera nya butiker och kommunikationsytor inklusive del av Dalgränd i ny sträckning.

  2. Planförslaget ska behandlas av planberedningen innan det skickas ut för samråd.

Ärendebeskrivning

Den 5 december fick planeringsavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för ICA:s parkeringshus och markparkering med enkelt planförfarande.

Då en betydande del av planområdet utgörs av allmän platsmark som kommer att öka i omfattning kan enkelt planförfarande inte tillämpas. Det innebär att stadsbyggnadskontoret måste ges ett utökat planuppdrag till att omfatta normalt förfarande.

Samrådsförslag ska visar på hur nya ICA och centrumgallerian kan byggas till med flera nya butiker och kommunikationsytor. Förslaget kommer även att omfatta delar av Dalgränd med förslag till en ny sträckning.

Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum fungerar som ett underlag för denna och kommande detaljplaner.

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 16 november 2006

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett samrådsförslag som visar på hur nya ICA och centrumgallerian kan byggas till med flera nya butiker och kommunikationsytor inklusive del av Dalgränd i ny sträckning. Innan planförslaget skickas ut för samråd ska planförslaget redovisas i planberedningen.

_____

§30 Förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:266 och 1:749 (Hästhagens förskola)

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:266 och 1:749. I uppdraget ingår samråd.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafson (v) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga)

Ärendebeskrivning

På fastigheten finns en förskola med tillfälligt bygglov till den 7 december 2011. Avsikten med planläggningen är att fastställa markanvändningen för förskola och att kunna utöka förskolan med ytterligare avdelningar. Idag är marken inte planlagd.

I förslag till ny översiktsplan pekas området ut som kommunal verksamhet för skola eller förskola alternativt grupp- eller äldreboende.

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 11 november 2006.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tyresö 1:266 och 1:749. I uppdraget ingår att genomföra samråd.

_____

§31 Förslag till detaljplan för fastigheterna Tavlan 1 och 2 (förskola eller omsorgsboend på Strandallén)

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tavlan 1 och 2. I uppdraget ingår samråd.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus för s-gruppen lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga)

Ärendebeskrivning

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att förskola och omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan. Detaljplanen anger bostadsändamål och en för liten exploateringsgrad för ett omsorgsboende.

Befintlig plan antogs den 10 januari 2001 och har en genomförandetid på 15 år. I plan- och bygglagen anges att en detaljplanen endast får ändras eller upphävas, före genomförandetidens utgång, om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid plan­läggningen.

Fastigheten används för närvarande som upplag för massor från exploateringen av Tyresö Strand.

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 20 november 2006.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Tavlan 1 och 2. I uppdraget ingår samråd.

_____

§32 Förslag till detaljplan för fastigheten Forellen 15 (evenemangshall och idrottsområde)

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för delar av fastigheterna Forellen 15, Gimmersta 1:1, Bollmora 1:94 och 2:1.

Reservation

Anders Bergérus, för s-gruppen, lämnar skriftlig reservation i ärendet (bilaga).

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Tyresö centrums evenemangshall och idrottsområde är en av de första detaljplaner som görs med utgångspunkt i programmet och berör de norra delarna av centrumområdet. Syftet med planen är ersätta den starkt nedslitna simhallen och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. Planen kommer också att innehålla Bollmoravallens fotbollsplaner och en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen

Till ärendet hörande handlingar:

Start-PM daterad den 28 november 2006.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att planberedningen beslutar uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för delar av fastigheterna Forellen 15, Gimmersta 1:1, Bollmora 1:94 och 2:1

_____

§33 Förslag till detaljplan för fastigheten för del av fastigheten Näsby 3:1264 (Näsby udde)

Planberedningens beslut

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Näsby 3:1264. I uppdraget ingår samråd.

Ärendebeskrivning

Möjligheten att komma ner till Näsby udde är i dag mycket begränsad. Från Näsbyvägen leder endast en smal stig omgiven av privata fastigheter. Det medför att området får karaktären av privat mark. Detta förstärks ytterligare genom att kommunal naturmark har annekterats av intilliggande fastigheten.

För att kommunen skall kunna sköta området och göra det tillgängligt för allmänheten måste en planändring komma till stånd.

Kompetterande text och Start-PM skickas antingen ut senare eller delas ut på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att planberedningen uppdrar åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Näsby 3:1264. I uppdraget ingår samråd.