Din position: Hem > Tyresö kommun > Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden > Sammanträde 2024-06-03

Sammanträde 2024-06-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende, Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588

Diarienummer 2024/SHN 0015

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588.

Beskrivning av ärendet
Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende. Tyresö har en växande äldre befolkning och det finns ett behov av lokaler för vård- och omsorgsverksamhet efter att Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud inträdde för Björkbackens befintliga lokaler i Bollmora.
Planområdet omfattar preliminärt fastigheterna Bollmora 2:134, 2:509 och del av 2:588 och är beläget nära Tyresö centrum, vilket ger god tillgång till service och kollektivtrafik.
Planprocessen kommer att inkludera utredningar om bland annat bullernivåer, biotopskydd och dagvattenhantering. Planarbetet finansieras via medelreserven och byggnationen inom ramen för kommunens investeringsprogram.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då platsens förutsättningar bedöms kunna beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Planuppdrag vård- och omsorgsboende Björkbacken.pdf

2 Återrapport Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder

Diarienummer KSM2024-266

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
1. Återrapporten godkänns.
2. Rapporten anmäls till kommunstyrelsen som meddelande.

Beskrivning av ärendet
Detta är den första halvårsrapporten av uppdraget ’Projekt trafiksäkerhetsåtgärder’ för år 2024.
Bakgrunden till uppdraget är det av Kommunstyrelseförvaltningen uppmärksammade behovet av ett mer systematiskt och effektivt arbete för genomförande av åtgärder i Tyresös gatumiljö för en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tryggande av säkra skolvägar. Uppdraget gavs kommundirektören (Kommunstyrelsen 2024-01-16 §2) varpå Samhällsbyggnadskontoret nu påbörjat ett genomförande.
Ett antal platser i behov av åtgärder finns identifierade och en sammanvägd bedömning av vilka som bör prioriteras för genomförande har gjorts. Bedömningen grundar sig utifrån statistik, trafikmätningar och medborgarsynpunkter samt de utpekade prioriteringarna i kommunens trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter” och dess underliggande trafikplaner. Säkerställande av säkra skolvägar har varit en viktig prioritet i urvalet.
För 2024 är tre platser beslutade av projektets styrgrupp, Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning, att genomföras.
Platserna är:
- Korsningen Kumla allé/Ängsvägen.
- Korsningen Stamvägen/Vendelsövägen
- Korsningen Stamvägen/Fornuddsvägen
För samtliga tre platser finns lösningsförslag framtagna som nu utreds vidare i ett projekteringsskede och förfrågningsunderlag planeras vara färdigt under början av Q3 2024. Fortsatt tidplan är sedan produktionsstart för Ängsvägen/Kumla allé efter sommaren med färdigställande under Q4 2024. För de övriga två platserna planeras produktionen att starta efter kommande vinter när årstiden är lämplig, vilket bedöms bli början av Q2 2025.
De planerade åtgärderna finansieras genom tidigare beslutade budgetanslag. (Kommunstyrelsen 2024-01-16 §2)
Nästa steg i arbetet under året är sedan att föreslå vilket objekt som står näst på tur att prioriteras där Bränneribacken nu ligger som förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapport Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder.pdf
Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa.pdf

3 Reviderad handlingsplan till "Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030"

Diarienummer 2024/SHN 0011

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om revidering av handlingsplan till Avfallsplan 2030. Handlingsplanen är fastställd av kommundirektören. Den kommer att ligga som en bilaga till Avfallsplan 2030, vilket fastställs av kommunfullmäktige.
Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 med tillhörande handlingsplan, ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter, samt för kommunikation till kommunens invånare. Handlingsplanen bidrar till att steg för steg uppnå målen i Avfallsplan 2030, genom dem tar kommunen även steg mot en allt mer cirkulär ekonomi. Nu har handlingsplanen för perioden 2021-2023 följts upp. Det visar att Tyresö kommuns utveckling går åt rätt håll i de flesta av de i avfallsplanen uppsatta målen. Tre av 14 etappmål för 2025 har hunnit uppnås, de berör kommunalt avfall, fossilfria transporter och kundnöjdhet. Mål kring matavfall för 2025 kommer dock bli svåra att uppnå. Ett mål för 2030 har redan uppnåtts, det berör närhet till återbruksstation. Uppföljningen visar att en ny avfallsplan med sikte på 2035 behöver tas fram.
I handlingsplanen för perioden 2024-2026 har vissa åtgärder omformuleras, andra tagits bort och nya har tillkommit. Resurssättning av handlingsplanens åtgärder sker inom driftsbudgetram för respektive verksamhetsområde om inte särskilda skäl föreligger. Större investeringar hanteras som projekt med separat budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny handlingsplan till avfallsplan 2030.pdf
Bilaga 1 Handlingsplan 2024 Avfallsplan 2030.pdf
Bilaga 1 Handlingsplan 2024 Avfallsplan 2030.docx

4 Ansökan till Länsstyrelsen om avklassning av Gudöbroleden, del av väg 260, som farligt godsled

Diarienummer 2024/SHN 0016

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunen har genomfört en utredning av väg 260, Gudöbroleden, med syfte se över möjligheten att avklassa sträckan inom Tyresö kommun som sekundärled för farligt gods.
I utredningen ingår en inventering av nuvarande målpunkter för farligt gods längs leden, samt ledens funktion som omledningsväg för väg 73. Utredningen rekommenderar ett alternativ där leden avklassas som farligt godsled med hänsyn till samhällsnytta och riskhantering. Kommunstyrelseförvaltning avser att skicka en formell ansökan till Länsstyrelsen om avklassning av leden. Länsstyrelsen kommer därefter i samråd med andra myndigheter att avslå eller bevilja avklassning. Vid beviljande kommer ett formellt beslut om avklassning senare beslutas i kommunstyrelsen, med Länsstyrelsens bedömning som underlag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SHN Avklassning av Gudöbroleden.pdf
Utredning sekundärled för farligt gods Gudöbroleden del av väg 260.pdf

5 Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/SHN 0012

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning antas och gäller från och med 2024-05-31.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på nämnden.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf
Delegationsordning samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

6 Antagande av ändring av detaljplan 471 och 479 för Granitvägen

Diarienummer 2024/SHN 0003

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Ändring av detaljplan 471 och 479 för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Den 22 mars 2023 §10 beslutade stadsbyggnadsutskottet om planuppdrag för ändring av detaljplan för Granitvägen. Förslaget avser att möjliggöra en tredimensionell fastighetsindelning. Syftet är att det befintliga garaget ska kunna utgöra en egen fastighet inom Bollmora Berg 2. Under granskningen inkom det totalt sju yttranden. Endast redaktionella ändringar har genomförts samt att en illustration har uppdaterats i plankartan efter granskning. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till ändring kan antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan för Granitvägen.pdf
Bilaga 1. Plankarta Antagande.pdf
bilaga 3. Granskningsutlåtande.docx
Bilaga 2. Ändringsbeskrivning.docx

7 Planuppdrag för Stenen 7, Strandallén 37

Diarienummer 2024/SHN 0004

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Stenen 7, Strandallén 37.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om planbesked för att pröva möjligheten att stycka fastigheten Stenen 7 inkom till stadsbyggnadskontoret i augusti 2021. Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 23 februari 2022 § 6. Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Strand samt med kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.
Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare.
Planen omfattar endast kvartersmark som ska planläggas för att möjliggöra ytterligare en bostadsfastighet, och därför kommer en prövning av barnets bästa inte att genomföras inom ramen för planuppdraget. En prövning av barnets bästa kan bli aktuellt i ett senare skede.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Stenen 7 i Strand planuppdrag.pdf

8 Samrådsyttrande, vägplan väg 260

Diarienummer KSM2024-321

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande på Trafikverkets samrådsförslag för vägplan väg 260 Gudöbroleden, TRV 2018/130240.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått möjlighet att inkomma med yttrande på Trafikverkets samrådsförslag till vägplan för väg 260. Vägplanen tas fram i syfte att bygga ut cykelinfrastrukturen längs delar av sträckan, samt komplettera med kollektivtrafikkörfält på utvalda platser. Tyresö kommun välkomnar åtgärdernas syfte och mål med fokus på cykel och kollektivtrafik, men saknar samtidigt ett helhetsgrepp om vägen kopplat till övergripande funktion, hastighet och sammanhållen gestaltning, inklusive frågan om buller och annan negativ hälsopåverkan på främst gång- och cykeltrafikanter. Kommunen ser också att det behövs ändring av detaljplan för många platser, vilket kan påverka projektets tidplan avsevärt. Vidare behöver ledningsrätt eller ledningsservitut säkerställas för åtkomst till VA-ledningar i det utökade vägområdet, liksom att det finns önskemål om en mer detaljerad beskrivning av omhändertagande av dagvatten och skyfall och effekter från vägen som barriär. Masshantering kan bli extra känslig i detta projekt då det innefattar sträckor med invasiva arter. En detaljerad beskrivning av alla synpunkter återfinns i Bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse samrådsyttrande vägplan väg 260.pdf
Bilaga 1. Detaljerade synpunkter vägplan väg 260_.pdf

9 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken 2024/2025 (T25)

Diarienummer KSM-2024-328

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms ”Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken” (T25) med diarienummer TN 2023-1082.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har erhållit ”Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken” (T25) med diarienummer TN 2023-1082. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2024.
Inga trafikförändringar som berör kollektivtrafiken i Tyresö kommun har föreslagits.
Tyresö kommun har idag en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen och trafikoperatören Nobina, där synpunkter från kommuninvånare lyfts och i många fall omhändertas. Följande synpunkter behöver särskilt beaktas eftersom de ännu inte har hanterats inom dialogen mellan trafikförvaltningen, trafikoperatören och Tyresö kommun.
Tyresö vill framföra krav om minskad trängsel på samtliga linjer mot Gullmarsplan och Stockholms C i morgonrusning samt mot Tyresö under rusningstid under eftermiddag/kväll. Trängselkravet, om sittplats på sträckor där den skyltade hastigheten är över 70 km/h, ska efterlevas för att garantera säkerheten för resenärerna.
Linje 817: Tyresö kyrka - Raksta
Tyresö vill att tidtabellen samt linjedragning ses över, med särskilt fokus på att matcha skoltider för barn som går på Tyresö skola och Strandskolan.
818 C Stockholm C – Brandbergen med stopp i Trollbäcken
Tyresö vill särskilt framföra krav på minskad trängsel på linjen i rusningstid så att trängselkravet, om sittplats på sträckor där den skyltade hastigheten är över 70 km/h, efterlevs.
Linje 840 Handens station - Nacka strand (med stopp i Trollbäcken C och Tyresö C)
Det har inkommit många klagomål från resenärer om trängselproblematik på linje 840. Det är av yttersta vikt att det finns en funktionell förbindelse mellan kommunerna, både i nuläget och i framtiden.
Ökad turtäthet för området Fornudden
Vidare har kommunen har tagit emot önskemål från kommuninvånare om att utöka turtätheten för området Fornudden.
Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 5 juni 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remiss trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken T25.pdf
Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken T25.pdf

10 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och beslut om vilka VA-tjänster som tillgängliggörs *

Diarienummer KSM2024-381.349

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Tegelbruket, etapp 11) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
2. Dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inom kort klar med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Tegelbruket etapp 11. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Tegelbruket etapp 11är dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utvidgning av verksamhetsområde VA tjänster Tegelbruket_et11.pdf
Bilaga1_VO_Tegelbruket.pdf
Bilaga 2 kartbild.pdf
Bilaga1_VO_Tegelbruket.xlsx

11 Dataskyddsombud till samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/SHN 0014

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utseende av dataskyddsombud.pdf

12 Sammanträdesdatum samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Diarienummer 2024/SHN 0013

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till beslut
- Datum för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden fastställer sammanträdesdatum.
Datumen tar hänsyn till kommunstyrelsens och andra nämnders sammanträden och årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.
Sammanträdesdatum 2024
Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 9. För månader märkta med asterisk (*) hålls sammanträden enbart vid brådskande ärenden.
18 juni*
4 september
25 september
23 oktober
13 november
18 december

Bilagor
Tjänsteskrivelse - sammanträdesdatum för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.docx

§1 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende, Bollmora 2:134, Bollmora 2:509

Diarienummer 2024/SHN 0015

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588.

Jäv

Björn Stenqvist (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Beskrivning av ärendet

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra ett nytt vård- och omsorgsboende. Tyresö har en växande äldre befolkning och det finns ett behov av lokaler för vård- och omsorgsverksamhet efter att Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud inträdde för Björkbackens befintliga lokaler i Bollmora.

Planområdet omfattar preliminärt fastigheterna Bollmora 2:134, 2:509 och del av 2:588 och är beläget nära Tyresö centrum, vilket ger god tillgång till service och kollektivtrafik. 

Planprocessen kommer att inkludera utredningar om bland annat bullernivåer, biotopskydd och dagvattenhantering. Planarbetet finansieras via medelreserven och byggnationen inom ramen för kommunens investeringsprogram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en planprövning kan påbörjas då platsens förutsättningar bedöms kunna beaktas och hanteras under detaljplanearbetet.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att:

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588.

 

Vidare föreslår ordförande att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden godkänner de redaktionella ändringarna som förvaltningen påtalar.

 

 

Yrkanden

Christina Melzén (L) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att besvara ett antal frågor (bilaga återremissyrkande (L)).

Anita Mattsson (S), Fredrik Bergkvist (M) och Mikael Onegård (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget samt att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

 

Beslutsgång

Först ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Christina Melzéns (L) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Sedan ställer ordföranden frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden avslår ordförandeförslaget. Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Planuppdrag vård- och omsorgsboende Björkbacken.pdf

§2 Återrapport Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder

Diarienummer KSM2024-266

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

 1. Återrapporten godkänns.
 2. Rapporten anmäls till kommunstyrelsen som meddelande.

 

Beskrivning av ärendet

Detta är den första halvårsrapporten av uppdraget ’Projekt trafiksäkerhetsåtgärder’ för år 2024.

Bakgrunden till uppdraget är det av Kommunstyrelseförvaltningen uppmärksammade behovet av ett mer systematiskt och effektivt arbete för genomförande av åtgärder i Tyresös gatumiljö för en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tryggande av säkra skolvägar. Uppdraget gavs kommundirektören (Kommunstyrelsen 2024-01-16 §2) varpå Samhällsbyggnadskontoret nu påbörjat ett genomförande.

Ett antal platser i behov av åtgärder finns identifierade och en sammanvägd bedömning av vilka som bör prioriteras för genomförande har gjorts. Bedömningen grundar sig utifrån statistik, trafikmätningar och medborgarsynpunkter samt de utpekade prioriteringarna i kommunens trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter” och dess underliggande trafikplaner. Säkerställande av säkra skolvägar har varit en viktig prioritet i urvalet.  

För 2024 är tre platser beslutade av projektets styrgrupp, Samhällsbyggnadskontorets kontorsledning, att genomföras.

Platserna är: 
- Korsningen Kumla allé/Ängsvägen. 
- Korsningen Stamvägen/Vendelsövägen
- Korsningen Stamvägen/Fornuddsvägen

För samtliga tre platser finns lösningsförslag framtagna som nu utreds vidare i ett projekteringsskede och förfrågningsunderlag planeras vara färdigt under början av Q3 2024. Fortsatt tidplan är sedan produktionsstart för Ängsvägen/Kumla allé efter sommaren med färdigställande under Q4 2024. För de övriga två platserna planeras produktionen att starta efter kommande vinter när årstiden är lämplig, vilket bedöms bli början av Q2 2025. 

De planerade åtgärderna finansieras genom tidigare beslutade budgetanslag. (Kommunstyrelsen 2024-01-16 §2)

Nästa steg i arbetet under året är sedan att föreslå vilket objekt som står näst på tur att prioriteras där Bränneribacken nu ligger som förslag.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att:

 1. Återrapporten godkänns.
 2. Rapporten anmäls till kommunstyrelsen som meddelande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse återrapport Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder.pdf

Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§3 Reviderad handlingsplan till ”Tyresö kommuns strategi för en hållbar

Diarienummer 2024/SHN 0011

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Information om revidering av handlingsplan till Avfallsplan 2030. Handlingsplanen är fastställd av kommundirektören. Den kommer att ligga som en bilaga till Avfallsplan 2030, vilket fastställs av kommunfullmäktige.

Tyresö kommuns strategi för en hållbar avfallshantering - Avfallsplan 2030 med tillhörande handlingsplan, ska fungera som ett verktyg för att tydliggöra riktningen för arbetet i kommunens verksamheter, samt för kommunikation till kommunens invånare. Handlingsplanen bidrar till att steg för steg uppnå målen i Avfallsplan 2030, genom dem tar kommunen även steg mot en allt mer cirkulär ekonomi. Nu har handlingsplanen för perioden 2021-2023 följts upp. Det visar att Tyresö kommuns utveckling går åt rätt håll i de flesta av de i avfallsplanen uppsatta målen. Tre av 14 etappmål för 2025 har hunnit uppnås, de berör kommunalt avfall, fossilfria transporter och kundnöjdhet. Mål kring matavfall för 2025 kommer dock bli svåra att uppnå. Ett mål för 2030 har redan uppnåtts, det berör närhet till återbruksstation. Uppföljningen visar att en ny avfallsplan med sikte på 2035 behöver tas fram.

I handlingsplanen för perioden 2024-2026 har vissa åtgärder omformuleras, andra tagits bort och nya har tillkommit. Resurssättning av handlingsplanens åtgärder sker inom driftsbudgetram för respektive verksamhetsområde om inte särskilda skäl föreligger. Större investeringar hanteras som projekt med separat budget.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att notera informationen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Ny handlingsplan till avfallsplan 2030.pdf

Handlingsplan 2024 till Avfallsplan 2030.pdf

Bilaga 1 Handlingsplan 2024 Avfallsplan 2030.docx

§4 Ansökan till Länsstyrelsen om avklassning av Gudöbroleden, del av väg 260,

Diarienummer 2024/SHN 0016

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Informationen noteras

 

Beskrivning av ärendet

Kommunen har genomfört en utredning av väg 260, Gudöbroleden, med syfte se över möjligheten att avklassa sträckan inom Tyresö kommun som sekundärled för farligt gods. 

I utredningen ingår en inventering av nuvarande målpunkter för farligt gods längs leden, samt ledens funktion som omledningsväg för väg 73. Utredningen rekommenderar ett alternativ där leden avklassas som farligt godsled med hänsyn till samhällsnytta och riskhantering. Kommunstyrelseförvaltning avser att skicka en formell ansökan till Länsstyrelsen om avklassning av leden. Länsstyrelsen kommer därefter i samråd med andra myndigheter att avslå eller bevilja avklassning. Vid beviljande kommer ett formellt beslut om avklassning senare beslutas i kommunstyrelsen, med Länsstyrelsens bedömning som underlag. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse SHN Avklassning av Gudöbroleden.pdf

Utredning sekundärled för farligt gods Gudöbroleden del av väg 260.pdf

§5 Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2024/SHN 0012

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning antas och gäller från och med 2024-05-31.

 

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på nämnden.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att:

- Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens delegationsordning antas och gäller från och med 2024-05-31.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delegationsordning samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

Delegationsordning samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.pdf

§6 Antagande av ändring av detaljplan 471 och 479 för Granitvägen

Diarienummer 2024/SHN 0003

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Ändring av detaljplan 471 och 479 för Granitvägen antas.

 

Beskrivning av ärendet

Den 22 mars 2023 §10 beslutade stadsbyggnadsutskottet om planuppdrag för ändring av detaljplan för Granitvägen. Förslaget avser att möjliggöra en tredimensionell fastighetsindelning. Syftet är att det befintliga garaget ska kunna utgöra en egen fastighet inom Bollmora Berg 2. Under granskningen inkom det totalt sju yttranden. Endast redaktionella ändringar har genomförts samt att en illustration har uppdaterats i plankartan efter granskning. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till ändring kan antas.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att:

- Ändring av detaljplan 471 och 479 för Granitvägen antas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan för Granitvägen.pdf

Bilaga 1. Plankarta Antagande.pdf

bilaga 3. Granskningsutlåtande.docx

Bilaga 2. Ändringsbeskrivning.docx

§7 Planuppdrag för Stenen 7, Strandallén 37

Diarienummer 2024/SHN 0004

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Stenen 7, Strandallén 37.

 

Beskrivning av ärendet

Ansökan om planbesked för att pröva möjligheten att stycka fastigheten Stenen 7 inkom till stadsbyggnadskontoret i augusti 2021. Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked 23 februari 2022 § 6. Föreslagen fastighetsstorlek överensstämmer med de områdesprinciper som är gällande i Strand samt med kommunens översiktsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens fortsatta bedömning är att det är lämpligt att pröva den föreslagna ändringen som möjliggör styckning.

Planarbetet finansieras genom planavtal med fastighetsägare. 

Planen omfattar endast kvartersmark som ska planläggas för att möjliggöra ytterligare en bostadsfastighet, och därför kommer en prövning av barnets bästa inte att genomföras inom ramen för planuppdraget. En prövning av barnets bästa kan bli aktuellt i ett senare skede.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar att:

- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Stenen 7, Strandallén 37.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Stenen 7 i Strand planuppdrag

§8 Samrådsyttrande, vägplan väg 260

Diarienummer KSM2024-321

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

 1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande på Trafikverkets samrådsförslag för vägplan väg 260 Gudöbroleden, TRV 2018/130240.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har fått möjlighet att inkomma med yttrande på Trafikverkets samrådsförslag till vägplan för väg 260. Vägplanen tas fram i syfte att bygga ut cykelinfrastrukturen längs delar av sträckan, samt komplettera med kollektivtrafikkörfält på utvalda platser. Tyresö kommun välkomnar åtgärdernas syfte och mål med fokus på cykel och kollektivtrafik, men saknar samtidigt ett helhetsgrepp om vägen kopplat till övergripande funktion, hastighet och sammanhållen gestaltning, inklusive frågan om buller och annan negativ hälsopåverkan på främst gång- och cykeltrafikanter. Kommunen ser också att det behövs ändring av detaljplan för många platser, vilket kan påverka projektets tidplan avsevärt. Vidare behöver ledningsrätt eller ledningsservitut säkerställas för åtkomst till VA-ledningar i det utökade vägområdet, liksom att det finns önskemål om en mer detaljerad beskrivning av omhändertagande av dagvatten och skyfall och effekter från vägen som barriär. Masshantering kan bli extra känslig i detta projekt då det innefattar sträckor med invasiva arter. En detaljerad beskrivning av alla synpunkter återfinns i Bilaga 1. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar:

 1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns yttrande på Trafikverkets samrådsförslag för vägplan väg 260 Gudöbroleden, TRV 2018/130240.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse samrådsyttrande vägplan väg 260.pdf

Bilaga 1. Detaljerade synpunkter vägplan väg 260_.pdf

§9 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken 2024/2025

Diarienummer KSM-2024-328

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

 1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms ”Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken” (T25) med diarienummer TN 2023-1082.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har erhållit ”Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken” (T25) med diarienummer TN 2023-1082. Remissen kommer från trafikförvaltningen i Region Stockholm och redogör för förslag på trafikförändringar i kollektivtrafiken inför tidtabellskiftet i december 2024. 

Inga trafikförändringar som berör kollektivtrafiken i Tyresö kommun har föreslagits.

Tyresö kommun har idag en kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen och trafikoperatören Nobina, där synpunkter från kommuninvånare lyfts och i många fall omhändertas. Följande synpunkter behöver särskilt beaktas eftersom de ännu inte har hanterats inom dialogen mellan trafikförvaltningen, trafikoperatören och Tyresö kommun.

Tyresö vill framföra krav om minskad trängsel på samtliga linjer mot Gullmarsplan och Stockholms C i morgonrusning samt mot Tyresö under rusningstid under eftermiddag/kväll. Trängselkravet, om sittplats på sträckor där den skyltade hastigheten är över 70 km/h, ska efterlevas för att garantera säkerheten för resenärerna.

Linje 817: Tyresö kyrka - Raksta

Tyresö vill att tidtabellen samt linjedragning ses över, med särskilt fokus på att matcha skoltider för barn som går på Tyresö skola och Strandskolan.

818 C Stockholm C – Brandbergen med stopp i Trollbäcken 

Tyresö vill särskilt framföra krav på minskad trängsel på linjen i rusningstid så att trängselkravet, om sittplats på sträckor där den skyltade hastigheten är över 70 km/h, efterlevs.

Linje 840 Handens station - Nacka strand (med stopp i Trollbäcken C och Tyresö C)

Det har inkommit många klagomål från resenärer om trängselproblematik på linje 840. Det är av yttersta vikt att det finns en funktionell förbindelse mellan kommunerna, både i nuläget och i framtiden. 

Ökad turtäthet för området Fornudden

Vidare har kommunen har tagit emot önskemål från kommuninvånare om att utöka turtätheten för området Fornudden.

Slutligt remissvar skall ställas till trafikförvaltningen (registrator.tf@sll.se) senast den 5 juni 2024.

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar:

 1. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande antas som Tyresö kommuns svar på Region Stockholms ”Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken” (T25) med diarienummer TN 2023-1082.
 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse svar på remiss trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken T25.pdf

Remiss inför trafikförändringar i SL- och WÅAB-trafiken T25.pdf

§10 Utvidgning av geografiskt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster och

Diarienummer KSM2024-381.349

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Tegelbruket,  etapp 11) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
 2. Dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun är inom kort klar med genomförandet av utbyggnaden av vägar och allmänt VA inom omvandlingsområdet Tegelbruket etapp 11. Innan fastighetsägare kan koppla på sig och börja nyttja VA-tjänsterna så måste etappen införlivas i kommunens geografiska verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. De VA-tjänster som blir aktuella för området Tegelbruket etapp 11är dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Föreslaget utvidgat (att inkludera Tegelbruket,  etapp 11) geografiskt verksamhetsområde för allmänna VA-tjänster godkänns.
 2. Dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata är de VA-tjänster som tillhandahålls av VA-huvudman.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Utvidgning av verksamhetsområde VA tjänster Tegelbruket_et11.pdf

Bilaga1_VO_Tegelbruket.pdf

Bilaga 2 kartbild.pdf

Bilaga1_VO_Tegelbruket.xlsx

§12 Sammanträdesdatum samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Diarienummer 2024/SHN 0013

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens beslut

- Datum för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Reservationer

Björn Stenqvist (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden fastställer sammanträdesdatum.

Datumen tar hänsyn till kommunstyrelsens och andra nämnders sammanträden och årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.

Sammanträdesdatum 2024

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 9. För månader märkta med asterisk (*) hålls sammanträden enbart vid brådskande ärenden.

18 juni*

4 september

25 september

23 oktober

13 november 

18 december

Ordförandeförslag

Ordförande Anki Svensson (M) föreslår att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden beslutar:

- Datum för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens arbetsutskotts sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Yrkanden

Björn Stenqvist (MP) yrkar att samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämndens sammanträden ska ske på kvällstid.

Fredrik Bergquist (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden Björn . Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Protokollsanteckningar

Christina Melzén (L) hade yrkat bifall till Björn Stenqvists (MP) om hon hade haft rösträtt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - sammanträdesdatum för samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden.docx