Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-02-28

Sammanträde 2018-02-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen plan 1

1 Granskning av gruppboenden i kommunal regi, Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra

Dnr 2018/SN 0032 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskningar av två gruppboenden enligt LSS som bedrivs i kommunal regi. Granskningarna har genomförts under perioden oktober - december 2017. Plats på boendena, Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra, beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS.

Sammanfattningsvis visar granskningarna på en god kvalitet, både på Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning av gruppboenden.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd.pdf
Granskningsrapport Villa skälsätra 2017.pdf

2 Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö.

Dnr 2018/SN 0037 013

Socialnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under vintern 2017 - 2018 genomfört granskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och stödboende för vuxna/mellanvårdsboende för yngre personer och dubbeldiagnos med psykisk funktionsnedsättning/missbruk enligt SoL (den kommunala socialpsykiatrin) i Tyresö kommun. Granskningen ingår i kvalitetsuppföljning enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete för medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Intrycket från kvalitetsgranskningen av hälso- och sjukvården på LSS-gruppboenden och stödboenden för psykiskt funktionsnedsatta är att det bedrivs en hälso- och sjukvårds-verksamhet som är väl anpassad till brukarnas behov.

Kvalitetsgranskningen visar att det finns en del brister och behov av utveckling när det gäller lokala rutiner. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i kommunal regi inom viss LSS-verksamhet har varit igång ca två år och en genomlysning behöver genomföras, om den legitimerade personalen som finns idag och utför dessa insatser är tillräcklig. Samarbetet och samverkan med vårdgrannar, landstingets primärvård och psykiatri, behöver förbättras och tydliga samverkansformer och rutiner ska utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning HSL.pdf
Kvalitetsgranskning hälso- och sjukvård LSS och soc.psykiatri.docx.pdf

3 Verksamhetsberättelser 2017

Dnr 2018/SN 0033 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelser för socialnämndens verksamhetsområden 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.

Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelser.pdf
Verksamhetsberättelse IFO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse FO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO 2017.pdf

4 Ny gruppbostad enligt LSS

Dnr 2018/SN 0035 51

Socialnämndens förslag till beslut
- Omsorgsverksamheten vid ny gruppbostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Strandvägen, med fastighetsbeteckning 1:531, ska drivas i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
I samband med kommunens lokalförsörjningsprocess 2017 identifierades behov av två gruppbostäder enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2017, § 84, att två nya gruppbostäder enligt LSS, ska uppföras. LSS-boendet i Strand, som föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:531, omfattas inte av någon detaljplan och kan enligt kommunens lokalförsörjningsplan för planperioden 2018- 2030 stå klart runt 2019.

Omsorgsverksamheten vid gruppbostaden Strandvägen, föreslås drivas i kommunal regi och kommer därmed inte prövas för konkurrensutsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny gruppbostad enligt LSS..pdf

5 Yttrande till JO gällande klagomål

Dnr 2018/SN 0034 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till JO som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
JO har begärt yttrande från socialnämnden avseende en anmälan från Stefan Sulin om underlåtenhet att verkställa Kammarrätten i Stockholms avgörande från den 12 september 2017. Socialnämnden har genom socialchefen Magnus Lublin den 8 januari 2018 bemött anmälan.

Socialnämnden i Tyresö kommun har därefter, den 26 januari 2018, mottagit en begäran om förnyat yttrande över vad som framförts i Stefan Sulins anmälan. Socialnämnden ska särskilt yttra sig över verkställigheten av Kammarrättens avgörande den 12 september 2017 (mål nr. 5203-17) och Stefan Sulins anmälan.

Yttrandet ska, efter anstånd, vara JO tillhanda senast den 9 mars 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande JO.pdf
Yttrande JO 2018-02-13.pdf
Bilaga Beslut JO 2014-07-10.pdf
Bilaga Beslut Tyresö kommun 2017-10-13.pdf
Bilaga Beslut Tyresö kommun 2017-10-27.pdf
Förnyad remiss JO 5465-2017.pdf

6 Reviderad delegationsordning för socialnämnden med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/SN 0028 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Socialnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta har delegationsordningen för socialnämnden gåtts igenom. Ändringarna som föreslås är i huvudsak uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya kommunallagen. Även andra uppdateringar av lagrum har gjorts då nya lagar trätt i kraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Delegationsordning reviderad utifrån ny KL.docx.pdf

7 Svar på motion om Nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun *

Dnr 2017/SN 0282 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att socialförvaltningen, i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet (KPR), ska arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun.

Förvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion (V).pdf

8 Wi-Fi på vård- och omsorgsboenden

Dnr 2017/SN 0111 009

Socialnämndens förslag till beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen fick vid socialnämndens sammanträde den 14 juni 2017, § 1056 i uppdrag att utreda förutsättningar och finansiering för att installera Wi-Fi på kommunens äldreboenden i samverkan med berörda fastighetsägare.
Utredningen visar att tillgång till internet redan finns på flera av kommunens äldreboenden. Nu ställer socialförvaltningen krav på tillgång till internet vid upphandlingar. Vidare finns idag goda möjligheter för alla att på eget hand teckna mobilt bredband utan installationskostnader.

Bilagor
Wi-Fi på vård- och omsorgsboende.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14, § 1056.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-02-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

10 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport som bifogas.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista februari.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens förslag till beslut
Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden.pdf
Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.pdf
Barn-med-funktionsnedsattning Faktablad.pdf
Cirkulär 18004.pdf
Pressmeddelande Storsthlm.pdf
Beslut kammarrätten mål nr 7043-17.pdf
Dom kammarrätten, mål nr 6433-6434-17.pdf
Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsrogen 2017.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §26.pdf

§1012 Granskning av gruppboenden i kommunal regi, Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra

Dnr 2018/SN 0032 013

Socialnämndens beslut
- Granskningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten i Tyresö kommun har, i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet, genomfört granskningar av två gruppboenden enligt LSS som bedrivs i kommunal regi. Granskningarna har genomförts under perioden oktober - december 2017. Plats på boendena, Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra, beviljas genom biståndsbeslut enligt LSS.

Sammanfattningsvis visar granskningarna på en god kvalitet, både på Kanelgränd 22 och Villa Skälsätra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskning av gruppboenden.pdf
Granskningsrapport Kanelgränd.pdf
Granskningsrapport Villa skälsätra 2017.pdf

§1013 Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö.

Dnr 2018/SN 0037 013

Socialnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under vintern 2017 - 2018 genomfört granskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och stödboende för vuxna/mellanvårdsboende för yngre personer och dubbeldiagnos med psykisk funktionsnedsättning/missbruk enligt SoL (den kommunala socialpsykiatrin) i Tyresö kommun. Granskningen ingår i kvalitetsuppföljning enligt systematiskt kvalitetsledningsarbete för medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Intrycket från kvalitetsgranskningen av hälso- och sjukvården på LSS-gruppboenden och stödboenden för psykiskt funktionsnedsatta är att det bedrivs en hälso- och sjukvårds-verksamhet som är väl anpassad till brukarnas behov.

Kvalitetsgranskningen visar att det finns en del brister och behov av utveckling när det gäller lokala rutiner. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i kommunal regi inom viss LSS-verksamhet har varit igång ca två år och en genomlysning behöver genomföras, om den legitimerade personalen som finns idag och utför dessa insatser är tillräcklig. Samarbetet och samverkan med vårdgrannar, landstingets primärvård och psykiatri, behöver förbättras och tydliga samverkansformer och rutiner ska utvecklas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning HSL.pdf
Kvalitetsgranskning hälso- och sjukvård LSS och soc.psykiatri.docx.pdf

§1014 Verksamhetsberättelser 2017

Dnr 2018/SN 0033 10

Socialnämndens beslut
 - Verksamhetsberättelser för socialnämndens verksamhetsområden 2017 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2017 för socialnämndens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen.
 
Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelser av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelser.pdf
Verksamhetsberättelse IFO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse FO 2017.pdf
Verksamhetsberättelse ÄO 2017.pdf

§1015 Ny gruppbostad enligt LSS

Dnr 2018/SN 0035 51

Socialnämndens beslut
- Omsorgsverksamheten vid ny gruppbostad enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Strandvägen, med fastighetsbeteckning 1:531, ska drivas i kommunal regi.

Beskrivning av ärendet
I samband med kommunens lokalförsörjningsprocess 2017 identifierades behov av två gruppbostäder enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2017, § 84, att två nya gruppbostäder enligt LSS, ska uppföras. LSS-boendet i Strand, som föreslås ligga på Strandvägen/Tranmyravägen Tyresö 1:531, omfattas inte av någon detaljplan och kan enligt kommunens lokalförsörjningsplan för planperioden 2018- 2030 stå klart runt 2019.

Omsorgsverksamheten vid gruppbostaden Strandvägen, föreslås drivas i kommunal regi och kommer därmed inte prövas för konkurrensutsättning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny gruppbostad enligt LSS..pdf

§1016 Yttrande till JO gällande klagomål

Dnr 2018/SN 0034 009

Socialnämndens beslut
- Socialnämnden antar yttrandet till JO som sitt eget.

Beskrivning av ärendet
JO har begärt yttrande från socialnämnden avseende en anmälan från Stefan Sulin om underlåtenhet att verkställa Kammarrätten i Stockholms avgörande från den 12 september 2017. Socialnämnden har genom socialchefen Magnus Lublin den 8 januari 2018 bemött anmälan.

Socialnämnden i Tyresö kommun har därefter, den 26 januari 2018, mottagit en begäran om förnyat yttrande över vad som framförts i Stefan Sulins anmälan. Socialnämnden ska särskilt yttra sig över verkställigheten av Kammarrättens avgörande den 12 september 2017 (mål nr. 5203-17) och Stefan Sulins anmälan.

Yttrandet ska, efter anstånd, vara JO tillhanda senast den 9 mars 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse yttrande JO.pdf
Yttrande JO 2018-02-13.pdf
Bilaga Beslut JO 2014-07-10.pdf
Bilaga Beslut Tyresö kommun 2017-10-13.pdf
Bilaga Beslut Tyresö kommun 2017-10-27.pdf
Förnyad remiss JO 5465-2017.pdf

§1017 Reviderad delegationsordning för socialnämnden med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/SN 0028 003

Socialnämndens beslut
- Socialnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta har delegationsordningen för socialnämnden gåtts igenom. Ändringarna som föreslås är i huvudsak uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya kommunallagen. Även andra uppdateringar av lagrum har gjorts då nya lagar trätt i kraft.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad delegationsordning.pdf
Delegationsordning reviderad utifrån ny KL.docx.pdf

§1018 Svar på motion om Nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Dnr 2017/SN 0282 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att socialförvaltningen, i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet (KPR), ska arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun.

Förvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen.

Bilagor
Svar på motion.pdf
Motion (V).pdf

§1019 Wi-Fi på vård- och omsorgsboenden

Dnr 2017/SN 0111 009

Socialnämndens beslut
- Utredningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen fick vid socialnämndens sammanträde den 14 juni 2017, § 1056 i uppdrag att utreda förutsättningar och finansiering för att installera Wi-Fi på kommunens äldreboenden i samverkan med berörda fastighetsägare.
Utredningen visar att tillgång till internet redan finns på flera av kommunens äldreboenden. Nu ställer socialförvaltningen krav på tillgång till internet vid upphandlingar. Vidare finns idag goda möjligheter för alla att på eget hand teckna mobilt bredband utan installationskostnader.

Bilagor
Wi-Fi på vård- och omsorgsboende.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14, § 1056.pdf

§1020 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2018/SN 0009 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts till socialutskottet.

Socialutskottet 2018-02-13.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut.pdf

§1021 Förvaltningschefen informerar.

Dnr 2018/SN 0012 001

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär.

Information om pågående uppdrag redovisas i separat rapport som bifogas.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport.pdf
Socialnämndens uppdragslista februari.pdf

§1022 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2018/SN 0011 001

Socialnämndens beslut
Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämndens meddelanden januari listas i bifogad rapport.

Bilagor
Socialnämndens meddelanden NY.docx.pdf
Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.pdf
Barn-med-funktionsnedsattning Faktablad.pdf
Cirkulär 18004.pdf
Pressmeddelande Storsthlm.pdf
Beslut kammarrätten mål nr 7043-17.pdf
Dom kammarrätten, mål nr 6433-6434-17.pdf
Återrapportering av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsrogen 2017.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-02-06 §26.pdf
Kommunala pensionärsrådet 2018-02-13.pdf
Kommunala funktionshinderrådet 2018-02-13.pdf