Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-11-27

Sammanträde 2013-11-27

Datum
Klockan
Plats

1 Muntlig information om valfrihetssystem enligt LOV, Hjälp i hemmet

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2013-08-28, § 1066 om att införa ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem, LOV inom hemtjänst, ledsagning/ledsagarservice och avlösning/avlösarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Beslut om förfrågningsunderlag delegerades till förvaltningschef.

Vid sammanträdet lämnas muntlig information om förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Utredarna Ulla Gumesson och Monika André från socialförvaltningens stab medverkar.

2 Policy för anhörigstöd i Tyresö kommun

Dnr 2013/SN 0188 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Policy för anhörigstöd antas.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen i Tyresö kommun har tagit fram en policy för anhörigstöd. Syftet med policyn är att tydliggöra socialnämndens förhållningssätt och grundprinciper i frågan samt skapa en tydligare gemensam struktur för hur förvaltningen ska arbeta med att utveckla anhörigstödet.

Bilagor
Policy för anhörigstöd.doc
Tjänsteskrivelse policy anhörigstöd.pdf

3 Budgetuppföljning oktober 2013

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens förslag till beslut
- Den ekonomiska rapporten avseende utfall per 31 oktober samt prognos för helåret 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet
Utfall och prognos sammanfattas i Bilaga till skrivelse. Även kortare kommentarer och analyser återfinns i bilagan.

Enligt beslut 2013-11-07, § 122, har Kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 2.200 tkr från Äldreomsorgen och 4.200 tkr från verksamhetsområden funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen. Omdisponeringen av totalt 6.400 tkr till Individ- och familjeomsorgen medför en betydligt större budgetmässig balans för respektive verksamhetsområde. Detta åskådliggörs i bifogad sammanställning.

Bilagor
Månadsuppföljning okt 2013 131112 REVIDERING.xlsx
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning oktober 2013.pdf

4 Södertörns nyckeltal 2013

Dnr 2013/SN 0189 010

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats.
Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.
Årets rapporter för socialförvaltningen berör Funktionshinderområdet-Stöd i boendet enligt LSS, Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen.

Rapporterna är nyckeltal för 2013, dvs. dokument som publiceras 2013 (bilagor).

5 Sammanträdesplan 2014

Socialnämndens förslag till beslut
- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2014 fastställs enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2014. Följande datum föreslås för sammanträden 2014. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00.

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

- Socialutskottet 2013-10-22, 2013-11-06, 2013-11-19.

Bilagor
Bilaga delegationsbeslut november.docx

7 Anmälningar/meddelanden november

Dnr 2013/SN 0172 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige
- Sammanträdesprotokoll 2013-11-07.

Kommunala pensionärsrådet
- Sammanträdesprotokoll 2013-10-22.

Socialförvaltningen
- Åtgärdsplan Lindalens hemtjänst (bilaga).

Bilagor
Åtgärdsplan Lindalens hemtjänst.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2013/SN 0196 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av övergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Förvaltningschefens rapport november.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (53 kb)

§1090 Muntlig information om valfrihetssystem enligt LOV, Hjälp i hemmet

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden beslutade 2013-08-28, § 1066 om att införa ett valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem, LOV inom hemtjänst, ledsagning/ledsagarservice och avlösning/avlösarservice för barn och vuxna enligt SoL och LSS. Beslut om förfrågningsunderlag delegerades till förvaltningschef.
Vid sammanträdet lämnas muntlig information om förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Utredarna Ulla Gummesson och Monika André från socialförvaltningens stab medverkar.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 20:35-20:55.

Beslut/Protokollsutdrag
§1090_prot_20131127.pdf (45 kb)

§1091 Policy för anhörigstöd i Tyresö kommun

Dnr 2013/SN 0188 003

Socialnämndens beslut

- Policy för anhörigstöd antas.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen i Tyresö kommun har tagit fram en policy för anhörigstöd. Syftet med policyn är att tydliggöra socialnämndens förhållningssätt och grundprinciper i frågan samt skapa en tydligare gemensam struktur för hur förvaltningen ska arbeta med att utveckla anhörigstödet.

Bilagor

Policy för anhörigstöd.pdf

Tjänsteskrivelse policy anhörigstöd.pdf

§1092 Budgetuppföljning oktober 2013

Dnr 2013/SN 0101 10

Socialnämndens beslut

- Den ekonomiska rapporten avseende utfall per 31 oktober samt prognos för helåret 2013 noteras.

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos sammanfattas i Bilaga till skrivelse. Även kortare kommentarer och analyser återfinns i bilagan.
Enligt beslut 2013-11-07, § 122, har Kommunfullmäktige beslutat att omdisponera 2.200 tkr från Äldreomsorgen och 4.200 tkr från verksamhetsområden funktionsnedsättning till Individ- och familjeomsorgen. Omdisponeringen av totalt 6.400 tkr till Individ- och familjeomsorgen medför en betydligt större budgetmässig balans för respektive verksamhetsområde. Detta åskådliggörs i bifogad sammanställning.

Bilagor

Tjänsteskrivelse budgetuppföljning oktober 2013.pdf

Månadsuppföljning oktober.pdf

§1093 Södertörns nyckeltal 2013

Dnr 2013/SN 0189 010

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter. Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats. Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen. Årets rapporter för socialförvaltningen berör Funktionshinderområdet-Stöd i boendet enligt LSS, Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorgen samt Äldreomsorgen.
Rapporterna är nyckeltal för 2013, dvs. dokument som publiceras 2013 (bilagor).

Bilagor

Individ- och familjeomsorg nyckeltal 2013.pdf

Äldreomsorg nyckeltal 2013.pdf

Funktionshinderområdet nyckeltal 2013.pdf

Socialpsykiatri nyckeltal 2013.pdf

§1094 Sammanträdesplan 2014

Socialnämndens beslut

- Sammanträdesdagar för socialnämnden 2014 fastställs enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har att fastställa datum för nämndens sammanträden under 2014. Följande datum föreslås för sammanträden 2014. Sammanträdesdagarna är förlagda till Myggdalens sammanträdesrum på onsdagar med början klockan 19.00.

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
26 november
17 december

Beslut/Protokollsutdrag
§1094_prot_20131127.pdf (44 kb)

§1095 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/SN 0012 003

Socialnämndens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande
- Socialutskottet 2013-10-22, 2013-11-06, 2013-11-19.

Bilagor

Bilaga delegationsbeslut november.pdf

§1096 Anmälningar/meddelanden november

Dnr 2013/SN 0172 001

Socialnämndens beslut

- Anmälningar och meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige -  Sammanträdesprotokoll 2013-11-07.
Kommunala pensionärsrådet - Sammanträdesprotokoll 2013-10-22.
Socialförvaltningen -  Åtgärdsplan Lindalens hemtjänst (bilaga).

Bilagor

Åtgärdsplan Lindalens hemtjänst.pdf

§1097 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2013/SN 0196 001

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen  lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av övergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Förvaltningschefens rapport november.pdf

§1098 Rapport gällande barnavårdsutredningar

Dnr 2013/SN 0207 52

Socialnämndens beslut

1. Åtgärdsplanen godkänns. 2. Åtgärderna återrapporteras vid nämndens sammanträde i februari 2014. 3. Ansvar för de individuella ärendena överlämnas till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder.

Särskilt yttrande

Andreas Jonsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande för majoriteten (bilaga).
Susann Ronström (S) och Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande för oppositionen (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Utredningsenheten för barn- och ungdom inom individ- och familjeomsorgen har tagit fram en rapport som beskriver en överbelastad arbetssituation. Arbetssituationen medför att man inte kan genomföra utredningar i den takt och omfattning som behövs. Med hänvisning till vad som beskrivs i rapporten görs bedömningen att individ- och familjeomsorgen inte har möjlighet att fullfölja delegationerna för de redovisade individuella ärendena. Med anledning av detta bör ansvaret för de individuella ärendena lämnas till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder.

Ordförandeförslag

1. Åtgärdsplanen godkänns.

2. Åtgärderna återrapporteras vid nämndens sammanträde i februari 2014.

3. Ansvar för de individuella ärendena överlämnas till socialutskottet för vidare hantering och åtgärder.

Yrkande

Susann Ronström (S) yrkar att socialnämnden inger ett gemensamt särskilt yttrande. Peter Söderlund (MP) stödjer socialdemokraternas yrkande.
Susann Ronström (S) yrkar på ändring av beslutspunkt 3 till ”Ansvar för de individuella ärendena överlämnas till socialnämnden för vidare hantering och åtgärder”. Peter Söderlund (MP) stödjer socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 22:25 och 22:35.
Ordförande ställer proposition på Susann Ronströms (S) yrkande om ett gemensamt särskilt yttrande och finner att yrkandet avslås.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 22:40 och 22.45.
Ordföranden ställer proposition på Susann Ronströms (S) yrkande om ändring av beslutspunkt 3. Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Socialnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Miljöpartiet begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Susann Ronström (S) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 7 ja, 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Socialnämnden har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

Rapport gällande barnavårdsutredningar.pdf

Tjänsteskrivelse rapport barnavårdsutredningar.pdf