Din position: Hem > Tyresö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-28

Sammanträde 2015-01-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Information om arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information av enhetschef Leena Andersson om stöd och boende till ensamkommande ungdomar som tas i emot av Tyresö kommun i överenskommelse med Migrationsverket. Med ensamkommande ungdomar menas personer under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl, utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare i Sverige. Issa Babor och Amaria Sebhatu som arbetar i vår boende kedja medverkar också vid sammanträdet.

2 Tillägg i ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Dnr 2012/SN 0071 52

Socialnämndens förslag till beslut
1. Särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder erhåller utöver arvode från och med 1 februari 2015 ersättning enligt förvaltningens förslag för bilresor som görs i samband med uppdraget.

2. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i avsnitt 18 enligt socialförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Särskilt förordnad vårdnadshavare är en person som utsetts för att ombesörja personliga angelägenheter för ensamkommande barn/ungdomar under 18 år som beviljats uppehållstillstånd. Den förordnade vårdnadshavaren erhåller ett arvode för uppdraget. Förvaltningen föreslår att den förordnade vårdnadshavaren även ska få ersättning för bilresor som görs inom uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

3 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/SN 0251 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
I motion "Bostäder och mark för framtida behov" (Dnr 2014/KS 0440 001) föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att Tyresö kommun utarbetar en plan för bostadsförsörjning, d.v.s. att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för. Vidare föreslås att Tyresö kommun ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen, tillgodoses.

Socialnämnden har fått motionen på remiss som ett led i kommunstyrelsens beredning av ärendet. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion.pdf

4 Socialförvaltningens dokumenthantering

Dnr 2014/SN 0176 003

Socialnämndens förslag till beslut
1. Dokumenthanteringsplanen antas.
2. Gallringsbeslut godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
I ärendet redovisas förvaltningens hantering av allmänna handlingar. Socialförvaltningens föregående dokumenthanteringsplan antagen av socialnämnden 2011-05-04, § 1030, reviderad 2012-07-06 var i behov av omarbetning. En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram av arkivarie Cecilia Lundin, kommunkansliet i samarbete med avdelningscheferna.

Dokumentanteringsplanen utgår från gallringsråd från Sveriges Kommuner och Landsting och Tyresö kommuns övergripande dokumenthanteringsplan för samtliga förvaltningar och nämnder antagen av KS 2010-09-28, § 145. Kommunstyrelsen är kommunens övergripande arkivmyndighet som ger råd till och utövar tillsyn över nämnderna i dokumenthanteringsfrågor.

En gallringsutredning har gjorts gällande avgiftsbeslut med underlag för fastställande av avgift från biståndsavdelningen på socialförvaltningen. För att undvika ett mycket tidskrävande arbete med att sortera in avgiftsbesluten tagna fram till år 2012 i personakterna föreslås en omgående gallring, med undantag för avgiftsbeslut tillhörande personer födda 5,15 och 25 varje månad. Dessa måste då sorteras ut ur pärmarna och läggas till respektive personakt (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Gallringsutredning avgiftsbeslut.pdf
Dokumenthanteringsplan.pdf

5 Redvisning av verksamhet med personligt ombud 2014 - anmälan

Dnr 2015/SN 0003 12

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag. Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Verksamheten med personligt ombud bedrivs med statsbidrag.

I redogörelsen för verksamheten för år 2014 beskrivs omfattningen av verksamheten, prioriteringar, organisation och brister som uppmärksammats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning.pdf

6 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31december 2014. Vid detta sammanträde finns inga ej verkställda beslut på individ- och familjeomsorgen att rapportera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik december 2014.pdf

7 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-01-27.

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut.pdf
Ersättning utförare hjälp i hemmet 2015.pdf
Ersättning utförare daglig verksamhet 2015.pdf
Ersättning utförare sysselsättning 2015.pdf
Ansökan statsbidrag personligt ombud 2015.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag till lokala värdighetsgarantier 2014 (bilaga)
- Meddelandeblad nr 1/2015, Lex Sarah

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
- Beslut om tillsyn av Hällebo barnboende (bilaga)

Kommunfullmäktige
- Utdrag sammanträdesprotokoll 2014-12-16, § 144 (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2014-12-10.

Bilagor
Beslut om statsbidrag lokala värdighetsgarantier 2014.pdf
Meddelandeblad nr 1 2015- Lex Sarah.pdf
Beslut om tillsyn av Hällebo barnboende.pdf
Cirkulär 15-2 SKL Utfall utjämningsystem 2015.pdf
KF protokollsutdrag 2014-11-27 § 144.pdf

9 Förvaltningschefens rapport januari

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Rapport januari.pdf

§1004 Information om arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information av enhetschef Leena Andersson om stöd och boende till ensamkommande ungdomar som tas i emot av Tyresö kommun i överenskommelse med Migrationsverket. Med ensamkommande ungdomar menas personer under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl, utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare i Sverige. Boendestödjare Issa Babor  medverkar också vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§1004_prot_20150128.pdf (109 kb)

§1005 Tillägg i ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Dnr 2012/SN 0071 52

Socialnämndens beslut
1. Särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder erhåller utöver arvode från och med 1 februari 2015 ersättning enligt förvaltningens förslag för bilresor som görs i samband med uppdraget.

2. I socialnämndens delegationsordning görs tillägg i avsnitt 18 enligt socialförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Särskilt förordnad vårdnadshavare är en person som utsetts för att ombesörja personliga angelägenheter för ensamkommande barn/ungdomar under 18 år som beviljats uppehållstillstånd. Den förordnade vårdnadshavaren erhåller ett arvode för uppdraget. Förvaltningen föreslår att den förordnade vårdnadshavaren även ska få ersättning för bilresor som görs inom uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§1006 Svar på motion om bostäder och mark för framtida behov

Dnr 2014/SN 0251 001

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Carl-Johan Karlsson (s) reserverar sig för de socialdemokratiska ledamöternas räkning och inkommer med en skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
I motion "Bostäder och mark för framtida behov" (Dnr 2014/KS 0440 001) föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att Tyresö kommun utarbetar en plan för bostadsförsörjning, d.v.s. att ur ett korttidsperspektiv snarast möjligt kunna tillskapa och reservera boenden för nyanlända och andra som kommunen har ett uttalat ansvar för. Vidare föreslås att Tyresö kommun ur ett långtidsperspektiv utarbetar en plan för en aktiv markpolitik, där kommunens behov av bostäder och mark, inklusive mark för framtida industri- och företagsetableringar i kommunen, tillgodoses.

Socialnämnden har fått motionen på remiss som ett led i kommunstyrelsens beredning av ärendet. Socialförvaltningen lämnar förslag till nämndens yttrande.

Yrkande
Carl-Johan Karlson (s) yrkar att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att socialnämnden har beslutat enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion.pdf

§1007 Socialförvaltningens dokumenthantering

Dnr 2014/SN 0176 003

Socialnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplanen antas.
2. Gallringsbeslut godkänns enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
I ärendet redovisas förvaltningens hantering av allmänna handlingar. Socialförvaltningens föregående dokumenthanteringsplan antagen av socialnämnden 2011-05-04, § 1030, reviderad 2012-07-06 var i behov av omarbetning. En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram av arkivarie Cecilia Lundin, kommunkansliet i samarbete med avdelningscheferna.

Dokumentanteringsplanen utgår från gallringsråd från Sveriges Kommuner och Landsting och Tyresö kommuns övergripande dokumenthanteringsplan för samtliga förvaltningar och nämnder antagen av KS 2010-09-28, § 145. Kommunstyrelsen är kommunens övergripande arkivmyndighet som ger råd till och utövar tillsyn över nämnderna i dokumenthanteringsfrågor.

En gallringsutredning har gjorts gällande avgiftsbeslut med underlag för fastställande av avgift från biståndsavdelningen på socialförvaltningen. För att undvika ett mycket tidskrävande arbete med att sortera in avgiftsbesluten tagna fram till år 2012 i personakterna föreslås en omgående gallring, med undantag för avgiftsbeslut tillhörande personer födda 5,15 och 25 varje månad. Dessa måste då sorteras ut ur pärmarna och läggas till respektive personakt (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Gallringsutredning avgiftsbeslut.pdf
Dokumenthanteringsplan.pdf

§1008 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 - anmälan

Dnr 2015/SN 0003 12

Socialnämndens beslut
- Rapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Ombudet arbetar på den enskildes uppdrag. Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare. Verksamheten med personligt ombud bedrivs med statsbidrag.

I redogörelsen för verksamheten för år 2014 beskrivs omfattningen av verksamheten, prioriteringar, organisation och brister som uppmärksammats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Redovisning.pdf

§1009 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr 2014/SN 0092 006

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL). Från 1 juli 2008 gäller detta även gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Rapporteringsmyndighet är fr.om 1 juni 2013 IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. Socialnämnden beslutade den 25 oktober 2006, under § 1057, hur rapportering av beslut som inte genomförts inom tre månader ska ske. Den avidentifierade informationen som ska lämnas till kommunfullmäktige ska först redovisas i socialnämnden vid sammanträde som infaller närmast efter datum för rapportering till IVO.

Informationen ska redovisas i statistikform. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31december 2014. Vid detta sammanträde finns inga ej verkställda beslut på individ- och familjeomsorgen att rapportera.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Sammanställning - statistik december 2014.pdf

§1010 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2015/SN 0006 003

Socialnämndens beslut
- Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av socialnämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut samt ordförandebeslut som anmälts vid utskottssammanträden enligt följande

Socialutskottet 2015-01-27.

Bilagor
Förteckning delegationsbeslut.pdf
Ersättning utförare hjälp i hemmet 2015.pdf
Ersättning utförare daglig verksamhet 2015.pdf
Ersättning utförare sysselsättning 2015.pdf
Ansökan statsbidrag personligt ombud 2015.pdf

§1011 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2015/SN 0007 001

Socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen
- Beslut om statsbidrag till lokala värdighetsgarantier 2014 (bilaga)
- Meddelandeblad nr 1/2015, Lex Sarah

IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
- Beslut om tillsyn av Hällebo barnboende (bilaga)

Kommunfullmäktige
- Utdrag sammanträdesprotokoll 2014-12-16, § 144 (bilaga)

Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesprotokoll 2014-12-10.

Bilagor
Beslut om statsbidrag lokala värdighetsgarantier 2014.pdf
Meddelandeblad nr 1 2015- Lex Sarah.pdf
Beslut om tillsyn av Hällebo barnboende.pdf
Cirkulär 15-2 SKL Utfall utjämningsstystem 2015.pdf
KF protokollsutdrag 2014-11-27 § 144.pdf

§1012 Förvaltningschefens rapport januari

Dnr 2015/SN 0009 001

Socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Särskilt yttrande
Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Förvaltningschefen informerar vid detta sammanträde muntligt om en inkommen Lex Sarah rapport inom individ- och familjeomsorgen.

Bilagor
Rapport januari.pdf