Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2020-06-17

Sammanträde 2020-06-17

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Beskrivning av ärendet
- Handlingar är under utarbetande.

2 Beslut om ny granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Beskrivning av ärendet
- Handlingar är under utarbetande.

3 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter, vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av
fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för iordningställande av allmänna anläggningar och markförvärv.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 2_Ansökan och Överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf
Bilaga 8_Avtalsservitut.pdf
Vallmon_Exploateringsavtal.pdf

4 Beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr 2015/SBF 0103

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen 51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar förslaget tio lägenheter i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam infartsgata samt ytor för lek, umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Trollbäcken samt möjliggör breddning av Långsjövägen för framtida gångbana.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf

5 Gatukostnad för arrendatorer

Dnr KSM2020-595-260

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Beskrivning av ärendet
I gatukostnadsutredningar beräknas andelstal för alla fastigheter inom
fördelningsområdet. Gatukostnader ska fördelas mellan fastighetsägarna på ett
skäligt och rättvist sätt. Andelstal fördelas utifrån fastigheternas nytta av de
allmänna anläggningar som gatukostnaderna finansierar, fördelningen sker normalt sett utifrån fastighetens tillåtna användning. I de fall mark och/eller vatten detaljplaneläggs för att kunna användas för båtplatser tilldelas denna fastighet ett andelstal i gatukostnadsutredningen mot bakgrund av vad som anges ovan. Dessa fastigheter är ofta, men inte alltid, kommunalt ägda och området upplåts ibland till en båtklubb eller bryggförening genom arrendeavtal/nyttjanderättsavtal.

För de båtklubbar och bryggföreningar som arrenderar mark/vatten av Tyresö
kommun och fastigheten har erhållit ett andelstal i gatukostnadsutredning på grund av den planerade båtverksamheten har en avgift motsvarande gatukostnaden debiterats vissa båtklubbar/bryggföreningar. En sådan avgift ska debiteras fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Den avgift som ska debiteras arrendatorn är arrendeavgiften. Arrendeavgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för det utarrenderade området.

De båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad föreslås få den
inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald eftersom gatukostnader inte kommer
vidaredebiteras arrendatorer på detta sätt framledes. Sammantaget kan återbetalningarna innebära kostnader för kommunen på cirka 50 000 – 350 000
kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

6 Avtal om ändring av exploateringsavtal

Dnr KSM2018-1519-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85 och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades om att Filadelfiaförsamlingen har option på att frånträda förvärvet. Köpeskillingen för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en värdegrundande area om 1752 kvm ljus BTA, vilket gav en preliminär köpeskilling om totalt åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor.

Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsamlingen framfört önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag till avtal om ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har tidigare förlängts genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om ändring av exploateringsavtal”. Avt alet innebär att optionen förlängs året ut och att köpeskillingen ändras utifrån det byggrättsvärde för hyresrätter som överenskommits i exploateringsavtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

7 Beslut om planuppdrag för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17

Dnr KSM2020-554-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i januari 2018, för fastigheten Nyboda 1:17. Fastighetsägarens ansökan gällde ny bostadsbebyggelse och en
parkeringslösning. Positivt planbesked gavs under förutsättningar att området utreddes i ett större sammanhang, kring bebyggelsetyp, gestaltning samt att
parkeringsbehovet inkluderade en framtida bebyggelse.

Syftet med förslaget är att bygga ett nytt garage i två våningar varav en våning är
delvis under mark. Ovanpå garaget planeras tre våningar med lägenheter i
trämodul-hus. Närmast Wättingestråket föreslås även ett punkthus i 5 våningar med eventuellt en förskola i samma byggnad. Förslaget innebär cirka 160 nya
lägenheter. Projektet behöver samordnas med Granängstorget och Wättingbacken etapp 2. Säckgator bör undvikas och gång- och cykelvägar prioriteras. I övrigt innebär förslaget ett område för teknisk anläggning längs med Granängsvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

8 Beslut om planuppdrag och samråd för Villa Persudde, Kumla 7:1

Dnr KSM2020-555-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplanen 227, för Villa Persudde, Kumla 7:1.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag ett ökat behov av platser för gruppbostäder inom ramen för LSS. Inom fastigheten Kumla 7:1 finns idag, LSS boendet Villa Persudde som består av 5 stycken lägenheter i kommunal regi. I Lokalförsörjningsplanen 2020-2023 föreslås det en utbyggnad till 6 lägenheter inom gruppbostaden för att skapa fler lägenheter och samtidigt skapa bättre driftsekonomi. För att möjliggöra utbyggnaden krävs en ändring av gällande detaljplan.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner om att kunna erbjuda bostäder för alla. Området är utpekat som medeltät bebyggelse och utvecklingen i Trollbäcken ska vara en förtätning längs fastställda stråk och med viss kompletteringsbebyggelse. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en planprövning kan påbörjas och att platsens specifika förutsättningar kan beaktas och hanteras under planprocessen.

Planarbetet finansieras genom plankostnadsavtal med kommunens enhet för samhällsfastigheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

9 Spänger vid Prästholmen

Dnr 2020/SBF 0057

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information om huvudmannaskapet för marken och kostnaden för spängerna som kan möjliggöra strandpromenad runt Prästholmen.

10 Uppdrag om Rundmar 1:35 (Hällberga) Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut

Dnr 2020/BN 0025 92

Kommundirektören ges i uppdrag att:
1. Komma med förslag på lämplig publik användning av huvudbyggnaden samt vilka åtgärder som krävs för att få byggnaden i skick för detta.
2. Säkerställa att området utformas och fastighetsbildas på ett sådant sätt i kommande markanvisning att det blir möjligt att använda huvudbyggnaden till ett mer publikt ändamål och att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen säkras.
3. Se över behovet av att eventuellt ändra detaljplanen för att anpassa den till ovanstående.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Lindblom har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska se över hur delar av Rundmar 1:35 (Hällberga) kan bli ett mer publikt ändamål, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
I augusti 2019 förvärvade kommunen efter kommunstyrelsebeslut fastig heten
Rundmar 1:35 (Hällberga). Enligt den nya detaljplanen för Nyfors från augusti 2017 har Rundmar 1:35 (Hällberga) en byggrätt för att uppföra par-, rad- eller kedjehus för bostadsändamål med en tillåten byggnadsarea på 180 + 270 kvm. Den befintliga huvudbyggnaden har en q-bestämmelse i detaljplanen vilket innebär att byggnaden, grunder, tomt och tomtanläggningar ska bevaras och skyddas från förvanskning, interiört och exteriört. Planens genomförandetid går ut 2024-08-14.

Kommunen äger även sedan tidigare andra fastigheter i Nyfors-området där det
enligt den nya detaljplanen också är möjligt att bygga bostäder. Inköpet av Rundmar 1:35 (Hällberga) har möjliggjort för Tyresö kommun att skapa ett samordnat byggprojekt i Nyfors genom att utveckla de sedan tidigare ägda fastigheterna tillsammans med Rundmar 1:35 (Hällberga). Ett sådant samordnat
byggprojekt kommer att ge bättre ekonomi i projektet och inbringa större intäkter till kommunen.

I och med inköpet av Rundmar 1:35 (Hällberga) har också möjligheten öppnats för att göra fastigheten i allmänhet och strandlinjen i synnerhet mer tillgängligt för Tyresöborna. Någon evenemangsverksamhet i stil med den som en gång i tiden förekom på Hällberga är dock inte möjlig, då den nya detaljplanen inte medger det.

Med anledning av detta föreslås stadsbyggnadsutskottet att ge kommundirektören i uppdrag att:
1. Komma med förslag på lämplig publik användning av huvudbyggnaden samt vilka åtgärder som krävs för att få byggnaden i skick för detta.
2. Säkerställa att området utformas och fastighetsbildas på ett sådant sätt i kommande markanvisning att det blir möjligt att använda huvudbyggnaden till ett mer publikt ändamål och att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen säkras.
3. Se över behovet av att eventuellt ändra detaljplanen för att anpassa den till ovanstående.

11 Uppdrag om grundlig uppföljning av översiktsplanen

Dnr 2020/SBF 0058 92

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att:
1. Inleda arbetet med en grundlig uppföljning av översiktsplanen, i syfte att kunna genomföra en översyn av översiktsplanen senast under år 2021.
2. Ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Lindblom har lämnat in förslag till uppdrag, att kommundirektören inleder arbetet med en grundlig översyn av översiktplanen, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Översiktsplan Tyresö 2035 antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Antagandet föregicks av en framtagandeprocess med start redan 2013. I framtagandeprocessen ingick en omfattande tidig medborgardialog med Tyresöborna.

Fram till 1 april i år har funnits lagstiftning som kräver att en aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan görs minst en gång under varje mandatperiod. Sedan 1 april i år har vi emellertid en ny lagstiftning som innebär att aktualitetsprövningen ersätts av något som heter planeringsstrategi. Bakgrunden till den förändrade lagstiftningen är att det sedan tidigare funnits oklarheter i hur en aktualitetsprövning ska genomföras.

Planeringstrategin är att betrakta som en handlingsplan för kommande strategiskt arbete och innefattar i sig själv inga strategiska vägval. Planeringstrategins målgrupp är både politiker och tjänstepersoner och svarar på hur det strategiska arbetet ska genomföras och inom vilka områden det behöver fördjupas. Kommunfullmäktige ska i samband med planeringsstrategins antagande ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

På grund av att det inte finns några övergångsbestämmelser gällande aktualitetsprövningen behöver kommunerna enligt den nya lagen inte aktualitetspröva sin översiktsplan den här mandatperioden utan lagstiftningen anger istället att planeringsstrategin ska tas fram senast 24 månader efter valet 2022. I annat fall förklaras översiktsplanen inaktuell.

Det är ändå högst rimligt att inleda arbetet med en grundlig uppföljning av
översiktsplanen redan nu, i syfte att kunna göra en översyn av översiktsplanen
senast under år 2021. Det har vid den tidpunkten ändå gått över fyra år sedan den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige. En sådan tidplan ger också en process som är synkroniserad med Länsstyrelsens pågående arbete med en sammanfattande redogörelse över huruvida de anser att vår översiktsplan är aktuell.

Uppföljningen ger samhällsbyggnadskontoret möjlighet att analysera inom vilka
områden översiktplanearbetet behöver utvecklas eller förändras, och föreslå om det bör göras förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer. Det finns i det skedet också möjlighet till politiska ställningstaganden i frågor som har bäring på översiktplanen.

Med anledning av detta föreslås stadsbyggnadsutskottet att ge kommundirektören i uppdrag att:
1. Inleda arbetet med en grundlig uppföljning av översiktsplanen, i syfte att kunna genomföra en översyn av översiktsplanen senast under år 2021.
2. Ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer.

12 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0021

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj.docx.pdf

13 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för maj 2020.
Bilagor till protokoll
Protokoll del 1.pdf (104 kb)

§12 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning. Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Anita Mattson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick före detta samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Tegelbruket etapp 11_beslut om ny granskning_200616.pdf Tegelbruket etapp 11_Bilaga 1 till planbeskrivning (kartor)_UTKAST.pdf Tegelbruket etapp 11_Bilaga 2 till planbeskrivning (fastighetskonsekvensbeskrivning)_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_planbeskrivning_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_plankarta del 1_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_plankarta del 2_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_PM byggrätter.pdf Tegelbruket_etapp11_granskningsutlåtande_UTKAST.pdf

§13 Beslut om ny granskning av gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2014 KSM 0978.254

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning. Anki Svensson (M), Ulrica Riis Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) lämnar in särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 har före detta samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda frågan om uttag av gatukostnader i området. Den fördelningsbara kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 19 268 839 kronor. Detta innebär att gatukostnaden för en befintlig bostadsfastighet, baserat på kostnadsnivån i maj 2020, blir 331 080 kronor.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning för Tegelbruket etapp 11 godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tegelbruket etapp 11_tjänsteskrivelse.pdf
Tegelbruket etapp 11_gatukostnadsutredning_UTKAST.pdf
Tegelbruket etapp 11_granskningsutlåtande_UTKAST.pdf

§14 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter, vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av
fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för
iordningställande av allmänna anläggningar och markförvärv.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslå r att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 2_Ansökan och Överrenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf
Bilaga 8_Avtalsservitut.pdf
Vallmon_Exploateringsavtal.pdf

§15 Beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr 2015/SBF 0103

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen 51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar
förslaget tio lägenheter i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam
infartsgata samt ytor för lek, umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen
Trollbäcken samt möjliggör breddning av Långsjövägen för framtida gångbana.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf

§16 Gatukostnad för arrendatorer

Dnr KSM2020-595-260

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
I gatukostnadsutredningar beräknas andelstal för alla fastigheter inom fördelningsområdet. Gatukostnader ska fördelas mellan fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt. Andelstal fördelas utifrån fastigheternas nytta av de allmänna anläggningar som gatukostnaderna finansierar, fördelningen sker normalt sett utifrån fastighetens tillåtna användning. I de fall mark och/eller vatten detaljplaneläggs för att kunna användas för båtplatser tilldelas denna fastighet ett andelstal i gatukostnadsutredningen mot bakgrund av vad som anges ovan. Dessa fastigheter är ofta, men inte alltid, kommunalt ägda och området upplåts ibland till en båtklubb eller bryggförening genom arrendeavtal/nyttjanderättsavtal. För de båtklubbar och bryggföreningar som arrenderar mark/vatten av Tyresö kommun och fastigheten har erhållit ett andelstal i gatukostnadsutredning på grund av den planerade båtverksamheten har en avgift motsvarande gatukostnaden debiterats vissa båtklubbar/bryggföreningar. En sådan avgift ska debiteras fastighetsägaren enligt plan- och bygglagen. Den avgift som ska debiteras arrendatorn är arrendeavgiften. Arrendeavgiften ska täcka de kostnader som kommunen har för det utarrenderade området. De båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad föreslås få den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald eftersom gatukostnader inte kommer vidaredebiteras arrendatorer på detta sätt framledes. Sammantaget kan återbetalningarna innebära kostnader för kommunen på cirka 50 000 – 350 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Båtklubbar och bryggföreningar som genom avtal tecknade efter den 1 maj 2010 har vidaredebiterats fastighetsägarens direkta gatukostnad får den inbetalda gatukostnadsavgiften återbetald.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att reglera återbetalningen i tilläggsavtal som upprättas mellan kommunen och arrendatorn. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna sådana tilläggsavtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§17 Avtal om ändring av exploateringsavtal

Dnr KSM2018-1519-251

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna
exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85 och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades om att Filadelfiaförsamlingen har option på att
frånträda förvärvet. Köpeskillingen för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en
värdegrundande area om 1752 kvm ljus BTA, vilket gav en preliminär
köpeskilling om totalt åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor. Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsamlingen framfört önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag till avtal om ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har tidigare förlängts genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om ändring av exploateringsavtal”. Avtalet innebär att optionen förlängs året ut och att köpeskillingen ändras utifrån det byggrättsvärde för hyresrätter som överenskommits i exploateringsavtalet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

§18 Beslut om planuppdrag för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17

Dnr KSM2020-554-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis Pedersen (C) lämnar in en skriftlig reservation (se bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav positivt planbesked i januari 2018, för fastigheten
Nyboda 1:17. Fastighetsägarens ansökan gällde ny bostadsbebyggelse och en
parkeringslösning. Positivt planbesked gavs under förutsättningar att området
utreddes i ett större sammanhang, kring bebyggelsetyp, gestaltning samt att
parkeringsbehovet inkluderade en framtida bebyggelse.

Syftet med förslaget är att bygga ett nytt garage i två våningar varav en våning är delvis under mark. Ovanpå garaget planeras tre våningar med lägen heter i
trämodul-hus. Närmast Wättingestråket föreslås även ett punkthus i 5 våningar
med eventuellt en förskola i samma byggnad. Förslaget innebär cirka 160 nya
lägenheter. Projektet behöver samordnas med Granängstorget och Wättingbacken etapp 2. Säckgator bör undvikas och gång- och cykelvägar prioriteras. I övrigt innebär förslaget ett område för teknisk anläggning längs med Granängsvägen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Granbacksvägen, del av Nyboda 1:17.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar på återremiss med anledning att positivt planbesked gavs i januari 2018 under förutsättningar att området utreddes i ett större
sammanhang, kring bebyggelsetyp, gestaltning samt att parkeringsbehovet
inkluderade en framtida bebyggelse. Detta anser vi inte är uppfyllt i utskottets
handlingar.

Ulrica Riis Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) ställer sig bakom återremissyrkandet.

Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svenssons (M) yrkande. Stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§19 Beslut om planuppdrag och samråd för Villa Persudde, Kumla 7:1

Dnr KSM2020-555-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplanen 227, för Villa Persudde, Kumla 7:1.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag ett ökat behov av platser för gruppbostäder inom ramen för LSS. Inom fastigheten Kumla 7:1 finns idag, LSS boendet Villa Persudde som består av 5 stycken lägenheter i kommunal regi. I Lokalförsörjningsplanen 2020-2023 föreslås det en utbyggnad till 6 lägenheter inom gruppbostaden för att skapa fler lägenheter och samtidigt skapa bättre driftsekonomi. För att möjliggöra utbyggnaden krävs en ändring av gällande detaljplan.

Förslaget följer översiktsplanens intentioner om att kunna erbjuda bostäder för alla. Området är utpekat som medeltät bebyggelse och utvecklingen i Trollbäcken ska vara en förtätning längs fastställda stråk och med viss kompletteringsbebyggelse. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en
planprövning kan påbörjas och att platsens specifika förutsättningar kan beaktas
och hanteras under planprocessen.

Planarbetet finansieras genom plankostnadsavtal med kommunens enhet för
samhällsfastigheter.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplanen 227, för Villa Persudde, Kumla 7:1.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§20 Spänger vid Prästholmen - ärendet utgår

§21 Uppdrag om Rundmar 1:35 (Hällberga)

Dnr KSM-2020-775-260

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att:
1. Komma med förslag på lämplig publik användning av huvudbyggnaden samt vilka åtgärder som krävs för att få byggnaden i skick för detta.
2. Säkerställa att området utformas och fastighetsbildas på ett sådant sätt i kommande markanvisning att det blir möjligt att använda huvudbyggnaden till ett mer publikt ändamål och att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen säkras.
3. Se över behovet av att eventuellt ändra detaljplanen för att anpassa den till ovanstående.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Lindblom (L) 1.har lämnat in ett förslag till uppdrag att kommundirektören ska se över hur delar av Rundmar 1:35 (Hällberga) kan bli ett mer publikt ändamål, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
I augusti 2019 förvärvade kommunen efter kommunstyrelsebeslut fastigheten
Rundmar 1:35 (Hällberga).

Enligt den nya detaljplanen för Nyfors från augusti 2017 har Rundmar 1:35
(Hällberga) en byggrätt för att uppföra par-, rad- eller kedjehus för bostadsändamål med en tillåten byggnadsarea på 180 + 270 kvm. Den befintliga
huvudbyggnaden har en q-bestämmelse i detaljplanen vilket innebär att byggnaden, grunder, tomt och tomtanläggningar ska bevaras och skyddas från
förvanskning, interiört och exteriört. Planens genomförandetid går ut 2024-08-14.

Kommunen äger även sedan tidigare andra fastigheter i Nyfors-området där det
enligt den nya detaljplanen också är möjligt att bygga bostäder.

Inköpet av Rundmar 1:35 (Hällberga) har möjliggjort för Tyresö kommun att skapa ett samordnat byggprojekt i Nyfors genom att utveckla de sedan tidigare ägda fastigheterna tillsammans med Rundmar 1:35 (Hällberga). Ett sådant samordnat byggprojekt kommer att ge bättre ekonomi i projektet och inbringa
större intäkter till kommunen.

I och med inköpet av Rundmar 1:35 (Hällberga) har också möjligheten öppnats för att göra fastigheten i allmänhet och strandlinjen i synnerhet mer tillgängligt för Tyresöborna. Någon evenemangsverksamhet i stil med den som en gång i tiden förekom på Hällberga är dock inte möjlig, då den nya detaljplanen inte
medger det.

Med anledning av detta föreslås stadsbyggnadsutskottet att ge
kommundirektören i uppdrag att:
1. Komma med förslag på lämplig publik användning av huvudbyggnaden samt vilka åtgärder som krävs för att få byggnaden i skick för detta.
2. Säkerställa att området utformas och fastighetsbildas på ett sådant sätt i kommande markanvisning att det blir möjligt att använda huvudbyggnaden till ett mer publikt ändamål och att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen säkras.
3. Se över behovet av att eventuellt ändra detaljplanen för att anpassa den till
ovanstående.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

§22 Uppdrag om grundlig uppföljning av översiktsplanen

Dnr KSM-2020-774-212

Stadsbyggnadsutskottets beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att:
1. Inleda arbetet med en grundlig uppföljning av översiktsplanen, i syfte att kunna genomföra en översyn av översiktsplanen senast under år 2021.
2. Ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Mats Lindblom har lämnat in förslag till uppdrag, att kommundirektören inleder arbetet med en grundlig översyn av översiktplanen, se ordförandeförslaget nedan.

Ordförandeförslag
Översiktsplan Tyresö 2035 antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Antagandet föregicks av en framtagandeprocess med start redan 2013. I framtagandeprocessen ingick en omfattande tidig medborgardialog med Tyresöborna.

Fram till 1 april i år har funnits lagstiftning som kräver att en aktualiseringsprövning av gällande översiktsplan görs minst en gång under varje
mandatperiod. Sedan 1 april i år har vi emellertid en ny lagstiftning som innebär
att aktualitetsprövningen ersätts av något som heter planeringsstrategi. Bakgrunden till den förändrade lagstiftningen är att det sedan tidigare funnits
oklarheter i hur en aktualitetsprövning ska genomföras.

Planeringstrategin är att betrakta som en handlingsplan för kommande strategiskt arbete och innefattar i sig själv inga strategiska vägval.

Planeringstrategins målgrupp är både politiker och tjänstepersoner och svarar på hur det strategiska arbetet ska genomföras och in om vilka områden det behöver
fördjupas. Kommunfullmäktige ska i samband med planeringsstrategins antagande ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet.

På grund av att det inte finns några övergångsbestämmelser gällande
aktualitetsprövningen behöver kommunerna enligt den nya lagen inte
aktualitetspröva sin översiktsplan den här mandatperioden utan lagstiftningen
anger istället att planeringsstrategin ska tas fram senast 24 månader efter valet
2022. I annat fall förklaras översiktsplanen inaktuell.

Det är ändå högst rimligt att inleda arbetet med en grundlig uppföljning av
översiktsplanen redan nu, i syfte att kunna göra en översyn av översiktsplanen
senast under år 2021. Det har vid den tidpunkten ändå gått över fyra år sedan
den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige. En sådan tidplan ger också en process som är synkroniserad med Länsstyrelsens pågående arbete med en sammanfattande redogörelse över huruvida de anser att vår översiktsplan är aktuell.

Uppföljningen ger samhällsbyggnadskontoret möjlighet att analysera inom vilka
områden översiktplanearbetet behöver utvecklas eller förändras, och föreslå om
det bör göras förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer. Det finns i det skedet också möjlighet till politiska ställningstaganden i
frågor som har bäring på översiktplanen.

Med anledning av detta föreslås stadsbyggnadsutskottet att ge kommundirektören i uppdrag att:
1. Inleda arbetet med en grundlig uppföljning av översiktsplanen, i syfte att kunna genomföra en översyn av översiktsplanen senast under år 2021.
2. Ta fram förslag på hur en förnyad medborgardialog kan genomföras för att förankra förändringar i översiktplanen och/eller i andra strategier och planer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

§23 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0021

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla l ämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut maj.docx.pdf

§24 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Information noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för maj 2020.

Bilagor
Månadsrapport Maj - Vo. 10.docx.pdf