Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2021-03-17

Sammanträde 2021-03-17

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2022.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf

2 Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Diarienummer KSM-2018-1583/210

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö är ett strategiskt planeringsunderlag och en konkretisering av översiktsplanen i kommunen. Den beskriver hur arkitektur och gestaltning ska användas som verktyg för att skapa attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Strategin är ett stöd för alla typer av processer som leder till förändringar i kommunens gestaltade livsmiljö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf

3 Beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samrådshandlingar för detaljplan Amaryllis godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen detaljplan för Amaryllis för samråd.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis, Lindalen. Syftet är att möjliggöra fyra kvarter med flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170- 200 lägenheter samt ett allmänt parkområde. Förslaget möjliggör även planberedskap för en förskola. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Lindalen.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner och Bollmoras utveckling.

En barnkonsekvensanalys har gjorts och beskrivs i planbeskrivningen i avsnitt barnperspektiv.

Planarbetet finansernas av byggaktör i enlighet med upprättat planavtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om samråd för detaljplan Amaryllis.pdf
Planbeskrivning detaljplan Amaryllis Samråd.pdf
Plankarta detaljplan Amaryllis_samråd_A1-L.pdf
Barnkonsekvensanalys.pdf
Geoteknisk undersökning_inkl Bilagor.pdf
Grön resplan.pdf
Naturvärdesinventering.pdf
Riskutredning.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf

4 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för Granitvägen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen ändring av detaljplan för Granitvägen på samråd.
3. Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
För kvarteret C inom planen, kallat Granaterna, har en avvikelse mellan gällande detaljplan och tillhörande kvalitetsprogram upptäckts. Mellan de två östra bostadshusen i kvarteret är det i kvalitetsprogrammet föreslaget en gemensam bostadsgård ovanpå garaget. Max tillåtna bjälklagshöjd är 51,5 m över angivet nollplan vilket är nivån som garageplanet bör ligga på för att kunna nås från gata. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet ska gå att genomföra behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om 54 m över angivet nollplan. Syftet med ändringen av detaljplanen är alltså att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget.

Genomförandet av ändringen av detaljplaner bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en planprövning är lämplig med syfte på den ändring av detaljplanen som angivits och att planen därmed kan ställas ut för samråd.

Planarbetet finansernas av byggaktör i enlighet med upprättat plankostnads-avtal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planuppdrag samråd Granitvägen.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Planbeskrivning.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Plankarta.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Undersökning av miljöpåverkan.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Kvalitetsprogram.pdf

5 Inriktningsbeslut för Tyresövägen

Diarienummer 2012 KSM 0890

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2 2 körfält kollektivtrafik.

Beskrivning av ärendet
Ett arbete med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har pågått under flera år. Åtgärder har gjorts utifrån den så kallade fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) där nyinvesteringar och större ombyggnationer ska ses som en sista åtgärd när behoven inte kan tillgodoses genom de tre tidigare stegen.
Åtgärdsprogrammet för Tyresövägen antogs 2012. Sedan dess har nya förutsättningar tillkommit som har påverkan på inriktningen för Tyresövägens utveckling.

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadskontor har under vintern 2019 och våren 2020 utrett behovet för trafik längs med Tyresövägen. Fyra utbyggnadsalternativ har studerats med utgångspunkt från trafikperspektivet för att avgöra vilka som skulle utgöra det bästa långsiktiga alternativet för Tyresövägens utbyggnad.

Arbetets utgångspunkt har varit att pröva de olika utbyggnadsalternativen mot en målmatris som är framarbetad utifrån de fem huvudområdena som är utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter".

Att utöka Tyresövägen med ytterligare körfält kommer i alla alternativ ovan att underlätta för biltrafikens framfart vilket troligtvis också innebär en ökad biltrafik. Om ytterligare körfält ska anläggas bör dessa perspektiv utredas ytterligare och utgå från ställningstagande med förslag till konsekvens, kompensation och åtgärder utifrån gestaltningsprogrammets utgångspunkt. Ingen detaljerad studie kring kostnader eller markinlösen som ger ett tillförlitligt underlag för kostnadsaspekten har genomförts.

Baserat på detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2 2 körfält kollektivtrafik.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_inriktningsbeslut_Tyresövägen.pdf
Gestaltningsprogram Tyresövägen.pdf

6 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda

Diarienummer 2021/SBF 0022 80

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Beskrivning av ärendet
En åtgärdsrapport för Tyresövägen som utifrån målanalysen av Tyresös trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter" har tagits fram tillsammans med ett gestaltningsprogram för Tyresövägen där konsekvenser utöver de trafiktekniska i och intill gaturummet har redovisats.

För att mer i detalj kunna titta på konsekvenserna av en utbyggnad föreslås en förstudie göras för en delsträcka av Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Petterboda. Förutom att titta närmare på perspektiven som beaktats i ovan nämnda åtgärdsrapport och gestaltningsprogram kommer även de ekonomiska konsekvenserna samt eventuella markintrång på privata fastigheter redovisas i förstudien.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen. Vid redovisning av uppdraget ska ekonomiska konsekvenser av alternativen inom förstudierapporten redovisas.
En prövning av barnets bästa kommer att ingå i förstudien.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

Diarienummer KSM2021-208.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beskrivning av ärendet
Boverket fick i juni 2019 i uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Syftet med beräkningarna är att de ska kunna användas av offentliga aktörer, på lokal och regional nivå, i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.

Rapportens förslag är en modell som utgår från att bostadsbrist mäts som antalet (eller andelen) hushåll som saknar en rimlig bostad. Den ger inte något mått på hur många bostäder som behöver byggas eller hur mycket priser och hyror behöver ändras. Modellen är framtagen ur ett behovsperspektiv och beräkningsmetoden gör antagandet att bostadsbrist är binär, antingen saknar ett hushåll en rimlig bostad eller så gör den inte det.

Kriterierna för en rimlig bostad har tagits fram utifrån författningar och andra offentliga normer och riktlinjer, samt en del egna avvägningar. Kriterierna för en rimlig bostad som är framtagna är;
* Rimlig materiell boendestandard
* En rimlig boendeyta som medger matlagning, hygien, sömn, umgänge, lek och förvaring
* En rimlig boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten
* Ett rimligt geografiskt läge i förhållande till arbetsplatser, skola och service
* Att bostaden disponeras under en rimligt lång tidsperiod
* Att det tar rimlig tid att hitta en ny bostad

Modellen ska sedan användas av Boverket för att ta fram återkommande bedömningar av bostadsbehoven som kommunerna kan använda sig av vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Boverkets rapport mått på bostadsbristen.pdf
Boverkets rapport Mått på bostadsbristen (005).pdf

8 Svar på remiss om "Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen"

Diarienummer KSM2021-209.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt nuvarande formulering ska riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper (personer med låg betalningsförmåga, trångbodda hushåll, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, studenter, hemlösa, nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende) och marknadsförutsättningar.

Finansdepartementet har skickat ut promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) på samråd. I promemorian föreslås att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna ändras, förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Förslaget innebär att utöver den analys av den demo­grafiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Kravet på analys av bostadsbehovet för särskilda grupper stryks.

Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett statistiskt underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda Boverkets underlag som stöd för sina analyser i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Ändringarna i bostadsförsörjningslagen och i förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i förordningen med instruktion för Boverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021_2 (003).pdf
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen_ds_20212.pdf

§15 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM-2019-544.051

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2022.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2022. Tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer ses över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås endast indexregleras enligt PKV inför 2022 när denna blir känd hösten 2021, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och Kommunstyrelsen respektive Byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Således kommer de slutliga priserna i taxan för 2022 att beräknas i slutet av 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta taxan för bygglov, plan och geografisk information samt att taxan börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-01-01_SU.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 januari 2022_ej indexreglerad.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information signerad.pdf

§16 Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Diarienummer KSM-2018-1583/210

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö antas.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns Strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö är ett strategiskt planeringsunderlag och en konkretisering av översiktsplanen i kommunen. Den beskriver hur arkitektur och gestaltning ska användas som verktyg för att skapa attraktiva och väl gestaltade livsmiljöer i kommunen. Strategin är ett stöd för alla typer av processer som leder till förändringar i kommunens gestaltade livsmiljö.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Tyresö kommuns strategi för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Strategi för gestaltad livsmiljö.pdf
Tjänsteskrivelse Stategi för gestaltad livsmiljö signerad.pdf

§17 Beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för vidare beredning enligt följande kommentarer:
* Komplettera och korrigera de slutsatser som dras i handlingarna med avseende på att bouleaktiviteterna fortsättningsvis inte kommer att inrymmas inom planområdet.
* Uppdatera samtliga handlingar med korrekta strukturskisser.
* Kommunstyrelseförvaltningen bör vidare undersöka hur de boende i området kan utnyttja parkområdet.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade biträtt Mats Lindbloms (L) återremissyrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om samråd av detaljplan för Amaryllis, Lindalen. Syftet är att möjliggöra fyra kvarter med flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170- 200 lägenheter samt ett allmänt parkområde. Förslaget möjliggör även planberedskap för en förskola. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Lindalen.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den föreslagna utvecklingen är förenlig med översiktsplanens intentioner och Bollmoras utveckling.
En barnkonsekvensanalys har gjorts och beskrivs i planbeskrivningen i avsnitt barnperspektiv.

Planarbetet finansernas av byggaktör i enlighet med upprättat planavtal.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar på återremiss (se bilaga) med följande motivering:
* Komplettera och korrigera de slutsatser som dras i handlingarna med avseende på att bouleaktiviteterna fortsättningsvis inte kommer att inrymmas inom planområdet.
* Uppdatera samtliga handlingar med korrekta strukturskisser.
Anki Svensson (M) biträder Mats Lindbloms (L) återremissyrkande.
Marie Åkesdotter (MP) biträder Mats Lindbloms (L) återremissyrkande.
Per Carlberg (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att kommunstyrelseförvaltningen vidare bör undersöka hur de boende i området kan utnyttja parkområdet, vidare biträder han Mats Lindbloms (L) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet yrkar bifall till återremissyrkandet och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut om samråd för detaljplan Amaryllis.pdf
Planbeskrivning detaljplan Amaryllis samråd.pdf
Plankarta detaljplan Amaryllis samråd.pdf
Geoteknisk undersökning inkl Bilagor.pdf
Grön resplan.pdf
Naturvärdesinventering.pdf
Riskutredning.pdf
Undersökning av miljöpåverkan.pdf
Barnkonsekvensanalys.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om samråd för detaljplan Amaryllis sigerad.pdf
§17 Återremissyrkande (L) samråd för detaljplan Amaryllis.pdf

§18 Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för Granitvägen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen ändring av detaljplan för Granitvägen på samråd.
3. Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
För kvarteret C inom planen, kallat Granaterna, har en avvikelse mellan gällande detaljplan och tillhörande kvalitetsprogram upptäckts. Mellan de två östra bostadshusen i kvarteret är det i kvalitetsprogrammet föreslaget en gemensam bostadsgård ovanpå garaget. Max tillåtna bjälklagshöjd är + 51,5 m över angivet nollplan vilket är nivån som garageplanet bör ligga på för att kunna nås från gata. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet ska gå att genomföra behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om +54 m över angivet nollplan. Syftet med ändringen av detaljplanen är alltså att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget.

Genomförandet av ändringen av detaljplaner bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en planprövning är lämplig med syfte på den ändring av detaljplanen som angivits och att planen därmed kan ställas ut för samråd.

Planarbetet finansernas av byggaktör i enlighet med upprättat plankostnads-avtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ändring av detaljplan för Granitvägen.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut föreslagen ändring av detaljplan för Granitvägen på samråd.
3. Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse planuppdrag samråd Granitvägen.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Planbeskrivning.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Plankarta.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Undersökning av miljöpåverkan.pdf
Detaljplan Ändring Granitvägen_Kvalitetsprogram.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om planuppdrag och samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen signerad.pdf

§19 Inriktningsbeslut för Tyresövägen

Diarienummer 2012 KSM 0890

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Reservation
Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett arbete med att förbättra framkomligheten på Tyresövägen har pågått under flera år. Åtgärder har gjorts utifrån den så kallade fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) där nyinvesteringar och större ombyggnationer ska ses som en sista åtgärd när behoven inte kan tillgodoses genom de tre tidigare stegen.

Åtgärdsprogrammet för Tyresövägen antogs 2012. Sedan dess har nya förutsättningar tillkommit som har påverkan på inriktningen för Tyresövägens utveckling.

Kommunstyrelseförvaltningens Samhällsbyggnadskontor har under vintern 2019 och våren 2020 utrett behovet för trafik längs med Tyresövägen. Fyra utbyggnadsalternativ har studerats med utgångspunkt från trafikperspektivet för att avgöra vilka som skulle utgöra det bästa långsiktiga alternativet för Tyresövägens utbyggnad.

Arbetets utgångspunkt har varit att pröva de olika utbyggnadsalternativen mot en målmatris som är framarbetad utifrån de fem huvudområdena som är utpekade i kommunens trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter".

Att utöka Tyresövägen med ytterligare körfält kommer i alla alternativ ovan att underlätta för biltrafikens framfart vilket troligtvis också innebär en ökad biltrafik. Om ytterligare körfält ska anläggas bör dessa perspektiv utredas ytterligare och utgå från ställningstagande med förslag till konsekvens, kompensation och åtgärder utifrån gestaltningsprogrammets utgångspunkt. Ingen detaljerad studie kring kostnader eller markinlösen som ger ett tillförlitligt underlag för kostnadsaspekten har genomförts.

Baserat på detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutat att inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält kollektivtrafik.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförförandeförslaget till förmån för eget förslag på inriktningsbeslut för Tyresövägen: "Framkomligheten på Tyresövägen ska öka för alla trafikslag. Förslag som tas fram behöver inte följa trafikstrategin. Exempelvis ska man bortse från ambitionen med cykel- och gångväg på bägge sidorna av vägen. Vi behöver ta stor hänsyn till ekonomin och vägen ska göra så litet avtryck som möjligt. Lösningar som innebär att närboende ska behöva ta långa omvägar ska ses över."

Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget till förmån för eget förslag till inriktningsbeslut för Tyresövägen: "Inriktningen för Tyresövägen vid en eventuell ombyggnation ska utgå från 2+2 körfält blandtrafik."
Ulrica Riis-Pedersen (C) biträder Anki Svenssons (M) yrkande.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Ordförande ställr frågan om stadsbyggnadsutskotter bifaller Per Carlbergs (SD) yrkande. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_inriktningsbeslut_Tyresövägen.pdf
Gestaltningsprogram Tyresövägen.pdf
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för Tyresövägen signerad.pdf
§ 19 Särskilt yttrande (MP) Inriktning Tyresövägen.pdf

§20 Uppdrag om förstudie för Tyresövägen, delsträcka Bäverbäcken till Petterboda

Diarienummer 2021/SBF 0022 80

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Reservation
Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga)
Per Carlberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
En åtgärdsrapport för Tyresövägen som utifrån målanalysen av Tyresös trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter" har tagits fram tillsammans med ett gestaltningsprogram för Tyresövägen där konsekvenser utöver de trafiktekniska i och intill gaturummet har redovisats.

För att mer i detalj kunna titta på konsekvenserna av en utbyggnad föreslås en förstudie göras för en delsträcka av Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Petterboda. Förutom att titta närmare på perspektiven som beaktats i ovan nämnda åtgärdsrapport och gestaltningsprogram kommer även de ekonomiska konsekvenserna samt eventuella markintrång på privata fastigheter redovisas i förstudien.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom Kommunstyrelseförvaltningen. Vid redovisning av uppdraget ska ekonomiska konsekvenser av alternativen inom förstudierapporten redovisas.
En prövning av barnets bästa kommer att ingå i förstudien.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för delsträckan Bäverbäcken till Petterboda.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet kan avslå ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet kan bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet har bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda.pdf
Tjänstekskrivelse Förstudie Bäverbäcken - Petterboda signerad.pdf
§ 20 Särskilt yttrande (MP) Förstudie tyresövägen petterboda.pdf

§21 Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

Diarienummer KSM2021-208.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beskrivning av ärendet
Boverket fick i juni 2019 i uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras samt att lämna förslag på begrepp som ska användas vid kommunikation kring bostadsbristen. Syftet med beräkningarna är att de ska kunna användas av offentliga aktörer, på lokal och regional nivå, i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor.

Rapportens förslag är en modell som utgår från att bostadsbrist mäts som antalet (eller andelen) hushåll som saknar en rimlig bostad. Den ger inte något mått på hur många bostäder som behöver byggas eller hur mycket priser och hyror behöver ändras. Modellen är framtagen ur ett behovsperspektiv och beräkningsmetoden gör antagandet att bostadsbrist är binär, antingen saknar ett hushåll en rimlig bostad eller så gör den inte det.

Kriterierna för en rimlig bostad har tagits fram utifrån författningar och andra offentliga normer och riktlinjer, samt en del egna avvägningar. Kriterierna för en rimlig bostad som är framtagna är;
* Rimlig materiell boendestandard
* En rimlig boendeyta som medger matlagning, hygien, sömn, umgänge, lek och förvaring
* En rimlig boendekostnad i förhållande till den disponibla inkomsten
* Ett rimligt geografiskt läge i förhållande till arbetsplatser, skola och service
* Att bostaden disponeras under en rimligt lång tidsperiod
* Att det tar rimlig tid att hitta en ny bostad

Modellen ska sedan användas av Boverket för att ta fram återkommande bedömningar av bostadsbehoven som kommunerna kan använda sig av vid framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) förslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen - förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Boverkets rapport mått på bostadsbristen.pdf
Boverkets rapport Mått på bostadsbristen (005).pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Boverkets rapport Mått på bostadsbristen signerad.pdf

§22 Svar på remiss om "Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen"

Diarienummer KSM2021-209.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun ta fram riktlinjer för planering av bostadsförsörjningen i kommunen. Enligt nuvarande formulering ska riktlinjerna grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper (personer med låg betalningsförmåga, trångbodda hushåll, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och unga vuxna, studenter, hemlösa, nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar och personer i behov av skyddat boende) och marknadsförutsättningar.
Finansdepartementet har skickat ut promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) på samråd. I promemorian föreslås att kraven på den analys som ska ligga till grund för uppgifterna i riktlinjerna ändras, förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen. Förslaget innebär att utöver den analys av den demo­grafiska utvecklingen och marknadsförutsättningarna som ska göras, föreslås att uppgifterna i riktlinjerna särskilt ska grundas på en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Kravet på analys av bostadsbehovet för särskilda grupper stryks.

Vidare föreslås att Boverket ska få i uppgift att bedöma och redovisa vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden, och att myndigheten ska förse kommunerna med ett statistiskt underlag baserat på denna bedömning. Kommunerna ska använda Boverkets underlag som stöd för sina analyser i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Ändringarna i bostadsförsörjningslagen och i förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Ändringen i förordningen med instruktion för Boverket föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) förslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remissen om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på remiss om Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen.pdf
Remissmissiv Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021_2 (003).pdf
Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen_ds_20212.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss Ett bättre underlag för att bedömma bostadsbristen signerad.pdf