Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2022-06-29

Sammanträde 2022-06-29

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bollmora

1 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende på Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bondevägen med standardförfarande.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler fram till och med den 30 juni 2023, därefter inträder Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyrt ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras vilket innebär att en ny lösning för ett äldreboende i kommunal regi behövs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bondevägen.pdf

2 Planbesked för fastigheten Sommaren 7

Diarienummer KSM-2021-1348-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Negativt planbesked ges.

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägare till Sommaren 7 ansökte om planbesked i november 2021. Ansökan gällde att upprätta en ny detaljplan för att kunna uppföra 5 parhus inom fastigheten. Kompletteringar har inkommit under våren där antalet parhus minskats till 3 stycken.

Fastigheten Sommaren 7 på Slumnäsvägen, ligger i Strand och är idag planlagd för en fristående huvudbyggnad. I översiktsplanen är området utpekat för medeltät bebyggelse.

Förslaget enligt ansökan bedöms inte kunna följa kraven i boverkets byggregler eller översiktsplanen om att bebyggelsen ska passa in i terrängen och landskapet. Ska en detaljplan göras för fastigheten behöver även intilliggande 9 fastigheter planläggas.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder enligt ansökan om planbesked. Ett negativt planbesked föreslås.

Ansökan om planbesked bekostas av sökande enlig taxa. Planbesked bedöms ligga inom kategori 2, enligt taxan för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planbesked Sommaren 7.pdf

3 Planuppdrag för Lindalshöjden

Diarienummer KSM-2022-551-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lindalshöjden med utökat planförfarande.

Beskrivning av ärendet

Området Lindalshöjden låg tidigare i Nacka kommun men ägdes av Stockholm stad. Våren 2018 tecknade Tyresö kommun ett köpekontrakt med Stockholms stad om förvärv av området med syfte om att införliva det i Tyresö kommun. Därefter inledes en process för fastighetsreglering och kommungränsjustering. Parallellt med denna process pågick en förstudie med huvudsakligt syfte att ta fram rekommendation till framtida markanvändning för området.

Kommunstyrelsens beslutade den 21 augusti 2021 §181 i enlighet med förstudiens rekommendationer, att i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation. Under våren 2022 blev kommungränsjusteringen mot Nacka kommun klar och området införlivades formellt i Tyresö kommun, vilket möjliggör att detaljplanering kan påbörjas.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Planuppdrag för Lindalshöjden.pdf
Bilaga 1. Förstudie för Erstavik 6.14.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6.14.pdf

4 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM-2020-774-212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen noteras.
Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1 Översiktsplan för Tyresö kommun2035.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

5 Svar på remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Diarienummer KSM 2022-375.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

Beskrivning av ärendet

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad har lämnats till Tyresö kommun på remiss till den 22 augusti 2022.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på remiss Sänk tröskeln till en god bostad.pdf
Sank_troskeln_till_en_god_bostad_SOU202214.pdf
Remissmissiv_Sanktroskeln till en god bostad.pdf

§37 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende på Bondevägen

Diarienummer KSM-2022-569-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 • Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bondevägen med standardförfarande.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler fram till och med den 30 juni 2023, därefter inträder Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyrt ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras vilket innebär att en ny lösning för ett äldreboende i kommunal regi behövs.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende på Bondevägen med standardförfarande.

Yrkanden

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Bondevägen.pdf

§38 Planbesked för fastigheten Sommaren 7

Diarienummer KSM-2021-1348-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 • Negativt planbesked ges.

 

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägare till Sommaren 7 ansökte om planbesked i november 2021. Ansökan gällde att upprätta en ny detaljplan för att kunna uppföra 5 parhus inom fastigheten. Kompletteringar har inkommit under våren där antalet parhus minskats till 3 stycken.

Fastigheten Sommaren 7 på Slumnäsvägen, ligger i Strand och är idag planlagd för en fristående huvudbyggnad. I översiktsplanen är området utpekat för medeltät bebyggelse.

Förslaget enligt ansökan bedöms inte kunna följa kraven i boverkets byggregler eller översiktsplanen om att bebyggelsen ska passa in i terrängen och landskapet. Ska en detaljplan göras för fastigheten behöver även intilliggande 9 fastigheter planläggas.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny detaljplan för att möjliggöra bostäder enligt ansökan om planbesked. Ett negativt planbesked föreslås.

Ansökan om planbesked bekostas av sökande enlig taxa. Planbesked bedöms ligga inom kategori 2, enligt taxan för 2021.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ge ett negativt planbesked.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Planbesked Sommaren 7.pdf

§39 Planuppdrag för Lindalshöjden

Diarienummer KSM-2022-551-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 • Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lindalshöjden med utökat planförfarande.

Reservationer

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget förslag till beslut, se bilaga.

 

Beskrivning av ärendet

Området Lindalshöjden låg tidigare i Nacka kommun men ägdes av Stockholm stad. Våren 2018 tecknade Tyresö kommun ett köpekontrakt med Stockholms stad om förvärv av området med syfte om att införliva det i Tyresö kommun. Därefter inledes en process för fastighetsreglering och kommungränsjustering. Parallellt med denna process pågick en förstudie med huvudsakligt syfte att ta fram rekommendation till framtida markanvändning för området.

Kommunstyrelsens beslutade den 21 augusti 2021 §181 i enlighet med förstudiens rekommendationer, att i fortsatt planering, pröva möjligheten att utveckla området för företag, drivmedelstationer och brandstation. Under våren 2022 blev kommungränsjusteringen mot Nacka kommun klar och området införlivades formellt i Tyresö kommun, vilket möjliggör att detaljplanering kan påbörjas.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att kommundirektören ges i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lindalshöjden med utökat planförfarande.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut enligt bilaga.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande enligt bilaga. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Protokollsanteckningar

Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Planuppdrag för Lindalshöjden.pdf

Bilaga 1. Förstudie för Erstavik 6.14.pdf

Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa- Erstavik 6.14.pdf

Alternativt förslag till beslut (MP) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 39.pdf

§40 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035 *

Diarienummer KSM-2020-774-212

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Återrapporteringen av uppdraget att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen noteras.

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

2. Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Reservationer

Anki Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation, se bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.

Deltar inte i beslutet

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar att notera återrapporteringen av uppdraget att genomföra redaktionella ändringar av översiktsplanen. Vidare föreslår ordföranden att stadsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplanen Tyresö 2035 med nya redaktionella ändringar.

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkt 2.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslagets punkt 2.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1 och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller den.

Sedan ställer ordföranden frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2. Ordförande ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet avslår ordförandeförslagets punkt 2. Ordföranden finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller den.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

Bilaga 1 Översiktsplan för Tyresö kommun2035.pdf

Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf

Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf

§41 Svar på remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad

Diarienummer KSM 2022-375.217

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

 • Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

 

Beskrivning av ärendet

SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad har lämnats till Tyresö kommun på remiss till den 22 augusti 2022.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns remissvar på SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Svar på remiss Sänk tröskeln till en god bostad.pdf

Sank_troskeln_till_en_god_bostad_SOU202214.pdf

Remissmissiv_Sanktroskeln till en god bostad.pdf

§42 Information rörande komplettering av ärenden för Wättinge och

Diarienummer KSM2018-791-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende. 
 2. Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen informerar om paraplyprojektet Wättinge och Granängstorget med fokus på komplettering av återremitterade ärenden för Wättingebacken etapp 2 som återremitterades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115 samt Granängstorget kvarter C som återremitterades i stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 29 för att:

 1. få en helhetsbild att kunna visualisera hela området med dess kringomgivning,
 2. se fördelning av hyresrätter och bostadsrätter över området,
 3. få uppgift om man kan garantera att bostadsrätter byggs,
 4. utreda konsekvenserna av att avslå detaljplanen.

Ordförandeförslag

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att att stadsbyggnadsutskottet beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende. Vidare föreslår han att stadsbyggnadsutskottet beslutar att notera informationen. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information rörande komplettering Wättinge Granängstorget.docx.pdf