Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-06-18

Sammanträde 2014-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats

3 Justeringens tid och plats: torsdag den 26 juni kl. 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

6 Svar på interpellation (V) om klagomål mot fristående skolor

7 Svar på Interpellation (V) om att vidta åtgärder mot sämre arbetsmiljö inom kvinnodominerad verksamhet.

8 Val av ersättare i finansieringsnämnden för utbildning

23 Svar på motion - Förbättra tillgången till Farstalandet

24 Svar på motion om Giftfri förskola - den tredje vägen

26 Svar på motion om att skapa fler arbetsplatser i kommunen

27 Svar på motion om effektivare infartsparkeringar

28 Svar på motion om Skeviksstrands busshållplats

29 Svar på motion om arbetsregler för Värmdö kommuns näringslivsråd

31 Svar på motion (-) om stöd till familjer avseende aktiviteter kommunen anordnar utanför den normala skolgången.

34 Svar på motion (MP) kunskapslyft genom utveckling av individuella utvecklingsplaner.

§82 Svar på interpellationer

§83 Befrielse från uppdrag samt val av ersättare i

§84 Reviderad taxa för slangdragning vid tömning av enskilda

§85 Bestämmelser om ersättningar mm till förtroendevalda och

§86 Angående nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB

§87 Nytt avtal om samverkan avseende överförmyndarnämnd

§88 Värmdö Bostäder ABs hemställan om borgen för

§89 Fortsatt försök med allmänhetens frågestund i

§90 Belysningsprogram för Värmdö kommun

§91 Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar

§92 Antagande av avfallsplan

§93 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

§94 Exploateringsavtal avseende Östra Mörtnäs, del av fastigheten

§95 Antagande av detaljplan för Östra Mörtnäs, del av Mörtnäs 1:12

§96 Exploateringsavtal för Dragudden, Torsby 1:342

§97 Antagande av detaljplan för Dragudden, Torsby 1:342

§98 Svar på motion (S) – Förbättra tillgängligheten till Farstalandet

§99 Svar på motion (S) om Giftfri förskola – den tredje vågen

§101 Nya interpellationer