Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

10 Bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun.

15 Aspviksvägen, drift och underhållsansvar

17 Separat planläggning för Torsby gård

20 Ändring av avgifter 2013, gällande Felparkeringsavgifter och kontrollavgift.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (127 kb)

§13 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lägga delgivningar och delegationsbeslut till handlingarna.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Delegationsbeslut

13SPN/0051

1.2

Lantmäterisamråd

Eva Brytting

2013-01-24

13SPN/0051

1.2

Lantmäterisamråd

Sara Bolander

2013-02-06

13SPN/0051

1.2

Lantmäterisamråd

Sara Bolander

2013-02-21

3.1

VA-lån

Lars Öberg

2013-01-29

3.1

VA-lån

Lars Öberg

2013-02-25

13SPN/0076

Avtal med Norrtälje kommun om behandling av latrin

Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef

2013-02-20

11 SPN/0416

Avtal med Elkretsen om omhändertagande av elavfall

Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef

2013-02-20

Ändring av avtal om nyttjanderätt

Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef

2013-03-01

Delgivningar

Detaljplanelista mars 2013.

_____________________________________________________________


 

§14 Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av behandling av grovavfall

Dnr 12SPN/0367

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av behandling av grovavfall från fastlandet och skärgården i Värmdö kommun.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

En ny upphandling av kommunens behandling av grovavfall behöver utfö­ras. Gällande avtal med Sita Sverige AB (Sita) förlängs till nytt avtal träder i kraft. Upphandlingen omfattar:

Mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av följande avfallsslag från återvinningscentraler (ÅVC) i Värmdö kommun:

• Blandat brännbart avfall till sortering

• Ris, kvistar och grenar

• Trä

• Wellpapp

• Metall

Mottagning, sortering, mellanlagring och behandling av grovavfall från Skärgården insamlat med färja under grovavfallskampanj i Värmdö kom­mun.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av behandling av grovavfall, 2013-02-11.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________

§15 Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

Dnr 11SPN/0414

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Godkänna Samverkansavtal med Förpacknings- och Tidningsin­samlingen AB (”FTI”) om hantering av förpackningar.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

KSLs (Kommunförbundet Stockholms län) har p.g.a. de problem som varit tagit initiativ till att arbetat fram ett nytt förslag. KSL har i samarbete med olika parter tagit fram detta förslag till avtal och rekommenderar nu kom­munerna att godkänna avtalet med FTI. KSL ger även rekommendationer och förslag på avtal för upplåtelse av mark för etablering av återvinnings­stationer på kommunal mark. KSL:s arbete med detta avtal har samordnats av en förhandlingsgrupp bestående av två kommunala tjänstemän utsedda av Stockholmsregionens avfallsråd (STAR), en

representant från KSL, sakkunnig jurist anlitad av KSL samt tre företrädare från FTI. Resultatet från förhandlingarna har kontinuerligt diskuterats med kommunerna genom Stockholmsregionens avfallsråd STAR samt ett särskilt anordnat samrådsmöte under våren 2011.

En utökning för Värmdö är att kommunen får ett transportbidrag för in­samling av tidningar och glasförpackningar från mindre skärgårdsöar. I det tidigare avtalet fanns ingen ersättning för denna transport.

Kraven på FTI´s arbete kring och med ÅVS-stationerna har tydliggjorts i detta avtal. Det belyser samråd med kommunen, informationsansvaret, felanmälan, nedskräpning vid stationerna, tillsyn, fastighetsnära insamling m.m.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Godkännande av samverkansavtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), 2013-02-06.

Sändlista

KS

SBK

§16 Verksamhetsberättelse 2012-12-31 samt Internkontrollplan 2012

Dnr 11SPN/0393

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Godkänna verksamhetsberättelsen med bilagorna mål- och uppdrags­uppföljning samt internkontrollplan.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Underskottet för samhällsplaneringsnämnden beror i huvudsak på att vi har kostnadsfört ca 5,8 mnkr som tidigare bokförts som immateriella tillgångar samt på grund av de omfattande snöfallen under året. Kontoret har i uppdrag att effektivisera snöröjningen. Vi ser att tilldelad ram kommer att vara svår att uppnå över tid. Budgetramen för funktionen Arbetsplatskostnad har överskri­dits på grund av engångskostnader. De överskott som finns inom kontoret vid årets slut har sin grund i vakanta tjänster, lägre kapitalkostnader samt lägre tryck- och portokostnader i och med övergången till användandet av elektro­niska läsplattor inom nämndarbetet.

VA-kollektivet visar ett underskott på 8,1 mnkr vilket är en avvikelse på 3,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på ej utdebiterade an­slutningsavgifter samt försenad förläggning av vattenledningen till Stavsnäs. Årets överskott inom renhållningskollektivet på 1,2 mnkr är att hänföra till för­senad utbyggnad av Djurö återvinningscentral.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2012-12-31 och Intern kontrollplan 2012, 2013-02-10.

Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar att nämnden ska godkänna verksamhetsberättelsen med bilagorna mål- och uppdragsuppföljning samt internkontrollplan

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om samhällsplaneringen beslutar enligt Frejs yrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Sändlista

SBK

Ekonomiavdelningen

_____________________________________________________________

§17 Bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun

Dnr 11SPN/0120

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Anta bestämmelser för entreprenadarbeten inom vattenskydds-områden i Värmdö Kommun.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Värmdö Kommun använder enbart grundvatten till produktion av dricksvat­ten. Grundvattentäkterna är skyddade med vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifter reglerar inte entreprenadarbeten vilka är en av de största riskerna för förorening vid en grundvattentäkt. Föreslagna bestämmelser är tänkta att gälla för alla kommunens vattenskyddsområden. Entreprenadföreskrifterna är framtagna i samarbete med kommunens bygg och miljöenhet som även utövar tillsyn över vattenskyddsområdena.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun, 2013-02-17.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________

§18 Yttrande inför trafikförändringar av SL 2013/2014

Dnr 13SPN/0110

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Förslaget till yttrande godkänns.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendeberedning

Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför de­cember 2013. Arbetet innefattar möjliga trafikförändringar men även even­tuella reduceringar i trafikutbudet. Många av förslagen innebär utökad tur­täthet under rusningstid för att minska trängseln men också nya avgångar kvällstid för att underlätta resandet.

En del av förslagen är svåra att konsekvensbedöma då underlaget är bristfäl­ligt. T.ex. anges inte vilka avgångar som avses och med hur många av­gångar SL tänker stärka trafiken. Utförligare beskrivning om varje föränd­ring är utförligare beskrivna i yttrandet.


Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Yttrande inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014, 2013-02-13.

Yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014, 2013-02-14.

Sändlista

SBK

SL

_____________________________________________________________

§19 Genomförandeavtal för infartsparkering och tidsreglering Hemmesta vägskäl

Dnr 13SPN/0119

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Genomförandeavtal mellan Trafikverket Region Stockholm och Värmdö kommun avseende utbyggnad av infartsparkering samt ytor för kollektivtrafikens tidsreglering vid Hemmesta i korsningen mel­lan väg 274 och väg 667 inom Värmdö kommun godkänns.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Nuvarande trafiksituation vid Hemmesta vägskäl har brister både när det gäller trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet. En process för att komma tillrätta med dessa pro­blem pågår. I en av Trafikverket nyligen utförd förstudie har föreslagits ett antal förbättrande åtgärder. Mot bakgrund av att dessa förslag för närva­rande inte fullt ut har finansiering, har Trafikverket i samråd med Kommu­nen och SL beslutat att i ett första steg genomföra objektet i mindre omfatt­ning.

Under 2012 har diskussioner mellan SL, Kommunen och Trafikverket lett fram till en principöverenskommelse om fortsatt arbete. Överenskommelsen bygger på att Trafikverket tar huvudansvaret för finansiering av tillkom­mande anläggningar. Kommunen åtar sig byggherreansvaret för ovanstå­ende om- och tillbyggnader samt framtida drift- och underhåll av delar som inte ingår i vägområde tillhörande väg 274.

I enlighet med vad som tidigare överenskommits tecknas därför detta avtal för att reglera kostnads- samt drift- och underhållsansvar för delen som av­ser utbyggnad av ovanstående anordningar.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse. Genomförandeavtal för infartsparkering och tidsreglering vid Hemmesta vägskäl, 2013-02-06.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________

§20 Områdesbestämmelser för Barnvik

Dnr 12SPN/0077

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Granskningsutlåtandet för områdesbestämmelser för Barnvik god­känns.

2. Områdesbestämmelser för Barnvik antas.

3. Innan samhällsplaneringsnämnden går vidare med nästa områdesbe­stämmelse skall frågan om plan- och bygglovstaxa klarläggas och rapporteras till nämnden.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Syftet med områdesbestämmelser är att vägleda och säkerställa att utveckl­ingen av mark och bebyggelse inom bestämmelseområdet sker med beak­tande av de kulturvärden som finns i form av äldre byggnader och landskap. Områdesbestämmelser för Barnvik har varit ute på granskning under peri­oden 2013-01-03 – 2013-02-24. Förslaget har kungjorts samt skickats ut till 78 fastighetsägare, varav 12 är direkt berörda av bestämmelserna. Totalt har 7 yttranden inkommit under granskningstiden, varav 3 från berörda fastig­hetsägare. Antagandehandlingarna har justerats efter granskningsskedet. Enligt delegationsordning daterad 2012-05-02 får samhällsplaneringsnämn­den besluta om områdesbestämmelser då dessa ej innebär avsteg från rå­dande översiktsplan. Enligt översiktsplanen fastslås att markområden av kulturhistoriskt riksintresse eller lokalt värde ska bevaras och skyddas ge­nom information och i vissa fall genom utökad lovplikt genom områdes-bestämmelser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Områdesbestämmelser för Barnvik, 2013-02-11.

Yrkanden

Malin Åberg Aas (M) yrkar bifall till förslaget till beslut med komplette­ringen att innan samhällsplaneringsnämnden går vidare med nästa områdes­bestämmelse så ska frågan om plan- och bygglovstaxa klarläggas och rap­porteras till nämnden.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om samhällsplaneringsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med komplettering enligt yrkandet från Åberg Aas och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

Jäv

Anders Gullander (FP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningarna och beslutet.

Sändlista

SBK

_____________________________________________________________

§21 Antagande av detaljplan för Siggesta 1:6

Dnr 06KS/0583

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Detaljplan för del av Siggesta 1:6 antas.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Planen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av området kring Siggesta gård. Genom att omfatta såväl gårdsmiljön som kringliggande kultur- och naturlandskap syftar den även till att styra markanvändningen som helhet. I och med planläggningen stärks skyddet för riksintresset kulturmiljön, höga naturvärden bevaras och tillgängligheten för allmänheten förbättras.

I planförslaget föreslås ett nytt hotell med ny infart och parkering. För bevarande av befintliga kulturmiljöer föreslås skydds- och utökade varsamhetsbestämmelser samtidigt som en mindre kompletteringsbebyggelse prövas. Den befintliga angöringen till Siggesta gård ges en ny och mer trafiksäker utformning än idag. Planförslaget innebär en mindre påverkan på våtmarksskogen vid hotellet, men ger i övrigt skydd åt de naturområden som är angivna som naturvärden i naturvärdesbedömningen och som annars skulle ha varit oskyddade.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av detaljplan för Siggesta 1:6, 2013-01-17.

Sändlista

KF

KS

SBK

_____________________________________________________________

§22 Aspviksvägen, drift- och underhållsansvar

Dnr 12SPN/0458

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Framställan från Aspviks samfällighetsförening avslås.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

I början av 1990-talet upphörde statens huvudmannaskap för Aspviksvägen. Den aktuella vägsträckan är 3 km lång och förvaltas nu som gemensamhets­anläggning vilken inrättades 1992. Ärendet har tidigare (2009) varit föremål för behandling sedan föreningen ansökt om att kommunen skulle överta ansvaret. Samhällstekniska nämnden avslog då föreningens begäran.

Som argument för kommunalt huvudmannaskap andrar föreningen följande:

Till Aspviks brygga går buss 426 (en gång i timmen) och föreningen förval­tar även bussvändplan vid bryggan. Kommunen har deponi på fastigheten Kårboda 1:3 och är därigenom en stor användare av Aspviksvägen. Asp­viksvägen används av motionärer från andra områden och kan anses som allmän plats. Kommunen är huvudman för Aspviksvägen fram till Ösby grind, liksom för Lagnövägen fram till Skeviks gård och borde därför vara det även för resten av Aspviksvägen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Aspviksvägen, drift- och underhållsansvar, 2013-01-24.

Reservationer och protokollsanteckningar

Ej tjänstgörande ersättaren Bertil Krakenberger (V) lämnar följande er­sättaryttrande:

” Aspviksvägen nordost om Ösby grind har haft Aspviks samfällighetsför­ening som huvudman sedan 1992 då staten frånsade sig ansvaret. Vägen trafikeras av SL:s busslinje 426 och den passerar dessutom en lång glest befolkad sträcka.

Vänsterpartiet tycker inte att vägar som trafikeras av kollektivtrafik ska ha privat huvudmannaskap. Det är dessutom i dålig överensstämmelse med PBL (2010:900) som utrycker att kommunalt huvudmannaskap ska vara första alternativ om inget särskilt pekar i annan riktning. 4 kap, 7 §: ”Kom­munen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att kommunen inte ska vara huvudman för en eller flera allmänna platser.”

I kommunen har det varit kutym att i så stor utsträckning som möjligt inrätta privat huvudmannaskap. Men det kan knappast anses vara det särskilda skäl som krävs enligt PBL.

Samfällighetsföreningen har begärt att kommunen ska ta över huvudmanna­skapet då kostnaderna för driften drabbar orättvist. Nämndes beslut att inte ta över måste ses som orimligt ur rättvisesynpunkt och dessutom tveksamt i förhållande till svensk lag.”

Sändlista

Sökanden

SBK

_____________________________________________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för fastigheterna Torsby 1:9 och 1:17

Dnr 12SPN/0237

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Ägarna till fastigheterna Torsby 1:9 och 1:17, har inkommit med ansökan om en ny detaljplan. Syftet med ansökan är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål, med 24 tomter á ca 2500 kvm.

Området ligger inom ett prioriterat förändringsområde (PFO) och en nyexploatering av 24 nya tomter är inte aktuellt i detta skede, på grund av att huvudsyftet med PFO är att kunna bygga ut vatten och avlopp. Inte heller överensstämmer det inkomna förslaget med kommunens framtagna program över området där en viss utredning har föregått, förslaget överensstämmer inte heller med den politiskt antagna Översiktsplanen där kommunen betonar restriktiviteten av styckningar och avvisande på att ta i anspråk jungfrulig mark. Under nuvarande detaljplanearbete har även en dagvattenutredning tagits fram där föreslagna platser för ytterligare bebyggelse är väldigt utsatt för översvämningsrisker och på så sätt olämplig att bebygga på.

Torsby 1:9 består av en ekbacke och är olämplig att bebygga på grund av mycket värdefull naturmark som har redovisats i detaljplaneprogrammet.

Torsby 1:17 ligger utefter en väg där vatten- och avloppsledningar ska dras fram. Med tomter på båda sidor blir det bättre utnyttjandegrad av de framtida vatten- och avloppsledningarna. Likväl ligger de önskade tomterna i norrläge, det är jungfrulig mark och kräver egna utredningar då det klassas som en exploatering som inte ska bekostas av PFO, exploateringen går emot program, ÖP och dagvattenutredning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för fastigheterna Torsby 1:9 och 1:7, 2013-02-11.

Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.


Propositioner

Ordföranden ställer proposition om återremissyrkandet bifalles och finner att det bifalles.

Sändlista

SBK

Sökanden

_____________________________________________________________

§24 Separat planläggning för Torsby Gård

Dnr 12SPN/0237

Samhällsplaneringsnämndens beslut

Lyfta ut Torsby Gård med idag tillhörande fastigheter väster om Torsbyvägen ur det prioriterade förändringsområdet kallat T3&4, och skapa en egen plan, på grund av att det krävs ytterligare utred­ningar för de omständigheter som platsen kallar, området kan inte behandlas som ett vanlig PFO planläggning.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Idag används Torsby Gård som ett hem för vård och boende samt särskilt boende med tillhörande fastigheter med bostäder som uthyrning. Det är en och samma fastighetsägare till dessa fastigheter som brukas idag. Området är utpekat i program som verksamhetsområde, vidare utredningar har inte gjorts vad som anses bäst lämpat och vad som kan regleras i detaljplanen.

I och med planläggningen av området träffas fastighetsägaren av en påtaglig kostnad gällande VA-anslutningsavgifter. Alternativet för fastighetsägaren är om de själva inte kan betala alla 13 stycken anslutningar, att sälja de fastigheter som inte kan påkostas.

Eftersom att området är utpekat med utvecklingsmöjligheter anser kontoret att de västra delarna, sett från Torsbyvägen, av fastighetsbeståndet ska lyftas ut ur PFO och särskilt planavtal och exploateringsavtal tecknas. Skulle inte fastighetsägaren gå med på detta fortsätter fastigheterna, som de är skapade idag, vara med i fortsatt detaljplanearbete för T3&4.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Separat planläggning för Torsby Gård, 2013-02-11.

Sändlista

SBK

Sökanden

_____________________________________________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Planbesked Eknö 1:47 m.fl., Sandhamn

Dnr 11SPN/0288

Samhällsplaneringsnämndens beslut

  1. Avslå ansökan om planbesked.

  1. Avgiften för planbeskedet är 12 840 kr enligt gällande taxa. Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadskontoret anser att begäran om planbesked bör avslås med motivering att en exploatering och detaljplaneläggning av fastigheterna Eknö m.fl., Sandhamn berör riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövår­den, naturvård och friluftsliv enligt MB 3 kap 6 § (redovisade i LST:s Na­turkatalog 1996).

Området är vidare beläget inom föreslagen primär- och sekundär zon för kommunens dricksvatten och vattentillgången från de befintliga 9 dricksvat­tenbrunnarna på Sandön är begränsad. Uttaget av grundvatten är redan idag i närheten av de mängder som maximalt är tillåtna på Sandön och vid ett överutnyttjande av grundvattentäkten så riskeras saltvatteninträngning som kan göra dricksvattenbrunnarna obrukbara. Om grundvattentäkten slås ut och dricksvatten måste levereras till ön kan man med stor sannolikhet räkna med stora ekonomiska konsekvenser då det inte är lämplig hållbart att trans­portera vatten från fastlandet. Kontoret bedömer vidare att merparten av den föreslagna exploateringen utgör en utvidgning av en bebyggelseinfluerad zon och ansökan har inte påvisat att bebyggelsen kommer att användas för permanent bosättning som kommunen prioriterar vid planering av ny be­byggelse. Vidare antog Samhällstekniska nämnden 2009-01-20 åtta kriterier för prioritering av planärenden/planuppdrag.

Den föreslagna planändringen utgör inte ett planuppdrag som faller in ramen för dessa kriterier.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Planbesked Eknö 1:47 m.fl., Sandhamn, 2013-02-11.

Sändlista

Sökanden

SBK

_____________________________________________________________

§26 Kommunal spillvattenanslutning till Gustavsberg 1:109

Dnr 12SPN/0445

Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Bevilja spillvattenanslutning till fastigheten Gustavsberg 1:109 under följande förutsättningar:

o Att fastighetsägaren kan uppvisa nödvändiga servitut att lägga ledningar från fastighetsgräns till upprättad förbindelsepunkt.

o Att fastighetsägaren redovisar ritningar för hur anslutningen är tänkt att genomföras som kommunens VA-enhet kan godkänna.

o Förbindelsepunkt upprättas vid pumpstationen Farsta Slottsvik (Oxenstiernas väg).

2. Fastigheten Gustavsberg 1:109 lämnas utanför kommunens VA-verksamhetsområde och fastighetsägaren debiteras regional anslutningsavgift.

Anslutning sker i samarbete med Gustavsberg 1:114 och punkterna ovan kan genomföras gemensamt.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Ärendebeskrivning

Fastigheten Gustavsberg 1:109 har ansökt om anslutning till det kommunala spillvattennätet. Fastigheten ligger cirka 600 meter från gränsen för det kommunala VA-verksamhetsområdet. Mellan fastigheten och verksamhet­sområdets gräns finns inga andra bostadsfastigheter, varför Gustavsberg 1:109 kan betraktas som en randfastighet. SPN har antagit PM:et ”Vägledning för samhällsplaneringsnämnden och samhällsbyggnadskon­toret för anslutning av randfastigheter till kommunens VA-nät”. I PM:et listas ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att fastigheten ska beviljas VA-anslutning trots att den ligger utanför kommunens VA-verksamhetsområde. Fastigheten Gustavsberg 1:109 uppfyller kriterierna i PM:et och bör därför beviljas en anslutning till kommunens spillvattennät.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Kommunal spillvattenanslutning till Gustavsberg 1:109, 2013-02-11.

Sändlista

Sökanden

SBK

_____________________________________________________________

§27 Ändring av avgifter 2013, gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgift

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Felparkeringsavgift och kontrollavgift ska debiteras i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2012 gällande bilagor taxor och avgifter, och att beslutet gäller tillsvidare.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Under år 2010 beslutades att felparkeringsavgifterna inom Värmdö skulle höjas, och att avgifter skulle vara, 700:- för överträdelse mot stannandeför­bud och 500:- för överträdelser mot villkor för parkering eller förbud mot parkering. För budgetarbete både för 2012 och 2013 har ansvarig handläg­gare tillfrågats om eventuell avgiftsförändring. Bägge dessa år har föränd­ring inte varit aktuell. Vid språkkontroll innan utläggning på internet av 2013 avgifter uppdagades att har en sänkning av avgifter för felparkerings­avgifter gjorts till, 600:- för överträdelse mot stannandeförbud och 400:- för överträdelser mot villkor för parkering eller förbud mot parkering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Ändring av avgifter 2013, gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgift,

Sändlista

SBK

KS

KF

_____________________________________________________________

§28 Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Värmdö kommun

Dnr 13KS/0080

Samhällsplaneringsnämndens förslag

Tjänsteutlåtande och förslag till yttrande skickas vidare till kommun­styrelsen utan eget ställningstagande. Förvaltningen uppmanas att tydligare konkretisera det som skiljer Värmdös uppfattning från Länsstyrelsens förslag.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen ska senast 31 december 2014 fatta beslut om utvidgat strand­skydd. Ett förslag har sänts till kommunen för synpunkter. Utvidgningen omfattar land- eller vattenområde, 300 meter från strandlinjen i båda rikt­ningarna vid medelvattenstånd. Länsstyrelsen har valt att göra en översyn av de strandområden som redan idag omfattas av utvidgat strandskydd samt en översyn av områden där kommunerna uttryckt önske­mål om utvidgning för specifika områden.

Kommunen har i samband med framtagandet av Översiktsplan 2012-2030 sett över strandskyddets utbredning och lämnat förslag till utökat strand­skydd på fastlandsöar och de fem största skärgårdsöarna. Kommunfullmäk­tiges ställningstagande i och med antag­an­det av planen ligger till grund för kommunens ställningstagande till länsstyrelsens förslag.

Värmdö kommun anser att Länsstyrelsen måste fastställa en bestämd admi­nistrativ linje för strandskyddet på land. Fastställs inte en begränsningslinje på karta måste kommunen vid all handläggning och planering beräkna strandskyddets omfattning efter att först ha bestämt medevattennivå.


Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Värmdö kommun, 2013-02-28.

Yrkanden

Malin Åberg Aas (MP) yrkar att nämnden ska besluta att skicka tjänsteutlå­tandet och förslaget till yttrande vidare till kommunstyrelsen utan eget ställ­ningstagande och uppmana förvaltningen att tydligare konkretisera det som skiljer Värmdös ställningstagande från Länsstyrelsens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om Åberg Aas yrkande bifalles och finner att det bifalles.

Sändlista

KS

_____________________________________________________________