Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-03-17

Sammanträde 2011-03-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 (Adm)

7 Cykelparkeringar inom projekt Citybanan - lägesredovisning (Tp + Expl)

8 En samlad parkeringsplan för Stockholms stad. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin (MP) (Tp)

9 Styr och övervakningssystem för Stockholms trafiksignaler. Slutredovisning (Tp)

10 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2011. Genomförandebeslut (Tp)

11 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010 (Tp)

12 Bullerdämpande åtgärder samt cykelåtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Reviderat inriktingsbeslut (Anl)

13 Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48). Svar på remiss (Stm)

14 Idébok från Boverket "Avfallshantering - säkert, tillgängligt och estetiskt". Anmälan av svar på remiss (A)

15 Förlängning av avtal avseende manuell insamling av hushållsavfall inom område 3 Kungsholmen, 4 Vasastan och 11 Östermalm (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 22 mars 2011.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Skrivelse för beredning

Inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden anmäls enligt följande:

1. Skrivelse angående Kungsholmens Brandstation, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2011-320-01208

2. Insamling av matavfall i flerfamiljshus, från Kajsa Stenfelt (V).
Dnr T2011-703-01204

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Frukostmöte om parkering den 22 mars 2011
Inbjudan till frukostmöte om parkering den 22 mars 2011 är utskickad och utdelad till nämnden.

Skolpolisverksamhet
Staffan Forsell berättar att en utvärdering av skolpolisverksamheten har utförts och att rapporten finns tillgänglig på stadens hemsida. Frågan återkommer till trafik- och renhållningsnämnden för behandling.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 7 mars 2011 och den 17 mars 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 2/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 7 februari 2011 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2 2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Cykelparkeringar inom projekt Citybanan – lägesredovisning och planbeställning

Dnr T2011-313–00309

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesredovisningen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att arbetet med att åstadkomma cykelparkeringar vid station Odenplan och Södra station prioriteras framför cykelparkering vid station City.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 17 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande lägesbeskrivning.

2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att arbetet med att åstadkomma cykelparkeringar vid stationen Stockholm City ges lika hög prioritet som vid Stockholm Odenplan och Södra Station samt att nämnden därutöver anför följande:

När det byggs nya spår för pendeltåg är det avgörande att samtidigt ge förutsättningar för hållbara resmönster genom att göra det lätt för trafikanterna att kombinera sina resor med tåg och cykel.

Cykeln är en mycket viktig del av innerstadstrafiken. Därför är det oacceptabelt att inte prioritera cykelparkeringar vid den nya stationen Stockholm City. En stor utbyggnad av säkra och smidiga cykelparkeringar i city behöver genomföras omgående. Det är viktigt att anlägga cykelparkeringar både i garage och i ytläge, anpassade efter olika cyklisters behov och önskemål. Det måste finnas möjliga utrymmen för cykelparkeringar i city bl.a. i stora garage som exempelvis under Hotell Sheraton. Det borde inte vara nödvändigt att ta parkmark i anspråk för att anlägga cykelparkeringar, så som föreslås vid Södra Station, samtidigt som biltrafiken föreslås vara helt opåverkad. Det måste även gå att planera kantstensparkeringar för cykel.

I riksdagsrapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden”, från 2011, står det ”För att lyckas skapa ett trafiksystem för hållbart transportbeteende behövs att man alltid startar planering av städer med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil”. I den moderatledda majoritetens budget anges att målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet. Vi vill påpeka att vid Hovedbanegården i Köpenhamn finns det parkeringsplatser för 7000 cyklar. Miljöpartiet har en hög ambition att bygga ut cykelinfrastrukturen och vi har avsatt 100 miljoner kr per år för detta i vårt budgetalternativ.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesredovisningen.

2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att i övrigt återremittera ärendet till trafikkontoret beträffande city delen, samt att nämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Allt är möjligt. Allt, utom att uppföra en cykelparkering vid station City, Stockholms Centralstation och T-centralen.

I tjänsteutlåtandet kan vi på flera ställen läsa om det stora värdet av att lätt kunna resa från dörr till dörr utan problem, att en väl fungerande cykelparkering är en viktig del av ”hela resan” och att bra cykelparkeringsförutsättningar vid Citybanans stationer gör det lättare för människor att välja det miljövänliga alternativet cykel.

I tjänsteutlåtandet hänvisas också till ett viktigt avsnitt i den nya cykelplanen som kommer att handla om just utveckling och utbyggnad av stadens cykelparkeringar, särskilt i anslutning till kollektivtrafikpunkter.

Trots detta blir ändå slutsatsen att på den största knutpunkten är det inte möjligt, åtminstone inte inom en överskådlig framtid.

Trafikkontoret bör därför återuppta kontakten med Trafikverket angående frågan om en cykelparkering i anslutning till citybanans station City. Alla möjligheter bör utredas bland annat förutsättningarna för att tillskapa ett cykelgarage i samband med tunnel- och stationsbygget.

Att Trafikkontoret inte funnit en lösning vid station City som man kan rekommendera får inte innebära att frågan prioriteras ned. Att konkurrensen om utrymmet över under mark är stort är snarast ett argument för att frågan måste lösas, inte ett skäl att avstå.

Att öka möjligheterna att använda cykel för resor inom innerstaden och i kombination med kollektivtrafik är en fråga av strategisk betydelse när Stockholmsregionen ska växa i enlighet med Vision 2030 och den regionala utvecklingsplanen. Cykelparkeringar som uppfattas som säkra att lämna cykeln på över dagen (utpendlare) eller natten (inpendlare) är en faktor som ökar viljan att använda cykeln. Dessutom talar rena utrymmes- och ordningsskäl för att cykelparkeringar byggs, i första hand vid stationerna City och Odenplan där antalet trafikanter kommer att öka och därmed konkurrensen om utrymmet.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden delvis bifaller kontorets förslag till beslut samt att nämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Stockholm får fler och fler cyklister varje dag, vilket är glädjande, och då måste staden ta sitt miljöansvar och tydligt visa medborgarna, att det lönar sig att vara klimatsmart.

Det är positivt att det vid genomförandet av Citybanan tillskapas cykelparkeringar i anslutning till stationerna Odenplan och Södra Station.

Men det är helt oacceptabelt att i nuläget inte prioritera station City.

Vi har för länge sedan efterlyst en säker cykelparkering vid Centralstationen, och då fått till svar, att det skall utredas i samband med genomförandet av Citybanan.

Nu är vi där, och får då till svar att det inte finns något alternativ som bedöms vara genomförbart.

Det är inte acceptabelt.

Vid Stockholms Central råder utrymmesbrist och problem med tillstånd från markägare för cykelparkering. Möjlig lösning skulle då kunna vara att t.ex. ta ett våningsplan av parkeringshuset på Mäster Samuelsgatan 69 eller annat närliggande parkeringshus och göra om det till cykelparkering.

En säker cykelparkering vid Centralstationen kan inte vänta på en eventuell överdäckning av bangården – det måste ske snarast!

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Mark Klambergs (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

För att underlätta för den ökande cykeltrafiken är det viktigt att man från stadens sida utvärderar och genomför åtgärder som förbättrar förutsättningarna för cykeltrafiken. Detta pågår fn i och med arbetet med att ta fram en ny cykelplan för hela Stockholm. Möjlighet till att parkera cyklar är en viktig förutsättning för en ökad cykeltrafik därför är det positivt att cykelparkeringar är en del av projekt Citybanan. Nämnden vill understryka att cykelparkeringar inom projekt Citybanan bara är en del av stadens insatser för att förbättra möjligheter till cykelparkering.

Ersättaryttrande:

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§8 En samlad parkeringsplan för Stockholms stad. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin (MP)

Dnr T2010-340–04366

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Stockholms stad behöver en modern heltäckande parkeringsstrategi med målsättningen att minska trängseln och göra staden tillgäng för alla. Parkeringsstrategin ska stödja hållbar stadsutveckling och uppmuntra till att fler väljer kollektivtrafik och cykel. Hållbara transportsätt måste ges högsta prioritet så att andelen av dessa ökar.

I Riksdagens rapport ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden”, från 2011, klargörs att: För att lyckas skapa ett trafiksystem för hållbart transportbeteende behövs att man alltid startar planering av städer med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil.

Det är positivt att Trafikkontoret ska arbeta fram en trafikplaneringsstrategi och att parkering här är identifierat som en nyckelfråga. Men det är inte rimligt att Stockholm Parkering AB:s investeringsplan med ytterligare 5 000-6 000 parkeringsplatser för bil behandlats av kommunfullmäktige innan det tagit ett helhetsgrepp och en utformats en sammanhängande parkeringspolitik för Stockholm.

Detta investeringsprogram saknar genomgång av tillgång till garage i Stockholm och det innehåller ingen analys av beläggningar i kringliggande garage där marknadsmässiga priser tillämpas. I stället hänvisas till uppskattad efterfrågan av skattesubventionerade parkeringsplatser på gatumark. Hypotesen att brist på parkeringsplatser och besvär av söktrafik kan lösas med de nya garagen är dåligt underbyggd, det har inte gjorts en heltäckande undersökning av parkeringsutbudet sedan 1999. Planen saknar också beskrivning av hur gatuparkering kan friläggas för att ge bättre framkomlighet för kollektivtrafik, transporter av varor och avfall, cyklister, gående och grönska. Tvärtom har det tillkommit nya parkeringsplatser på gatumark de senaste åren. De flesta objekten i investeringsprogrammet är inte företagsekonomiskt lönsamma och det saknas en analys av påverkan på miljö och luftkvalitet.

§9 Styr och övervakningssystem för Stockholms trafiksignaler. Slutredovisning

Dnr T2011-430–00495

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende uppbyggnaden av OmniVue, ett nytt drift- och övervakningssystem för trafiksignaler.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2011

Dnr T2011-300-00567

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M), Mark Klambergs (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att utreda möjligheterna att kartlägga de trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs som del av annan insats i trafikmiljön för att ge en rättvisande bild av trafiksäkerhetsarbetet i Stockholms stad.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

För att det nyligen beslutade trafiksäkerhetsprogrammet ska få önskad effekt med en ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter måste programmet konkretiseras i en åtgärdsplan och därefter genomföras. Därför är det mycket positivt att trafik- och renhållningsnämnden nu beslutar om trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan för 2011. Dock är det viktigt att de åtgärder och de medel som presenteras och beslutas om i programmet inte uppfattas som att de utgör samtliga åtgärder och insatser som Stockholms stad vidtar för att förbättra trafiksäkerheten. För att få en bra bild av det i Stockholms stad totala trafiksäkerhetsarbetet är det väsentligt att trafikkontoret, vid sidan om åtgärdsprogrammet, löpande kartlägger andra trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom ramen för andra förvaltningars/bolags uppdrag/projekt.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 mars 2011. Kontoret föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt planen i tjänsteutlåtandet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt denna plan.

2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att snarast återkomma med ytterligare förslag, angående trafiksäkerhetsarbete, med särskilt fokus på oskyddade trafikkanter och säkra skolvägar.

3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att återuppta arbetet med konceptet ”Säker huvudgata”.

4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att överväga hastighetssänkningar till 30 km/h på vissa huvudgator där andra åtgärder är otillräckliga.

5. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Miljöpartiets trafikpolitik fokuserar på att utveckla och förbättra tillgängligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter. I vår budget för Stockholms stad avsätts 100 mnkr under mandatperioden för en satsning på säkra skolvägar. Den fysiska miljön runt skolor ska förbättras med breddade trottoarer, gångstråk och cykelvägar. Fler övergångsställen och ytterligare hastighetsbegränsningar ska införas. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras vid alla lågstadieskolor och bilfria zoner ska införas närmast skolor, där det är möjligt. Vi tillför även medel för vandrande skolbussar för att skapa hållbara resmönster och undvika att barn skjutsas med bil korta sträckor till skolor. I särskilt utsatta trafikmiljöer ska vuxna skolpoliser kunna arbeta.

Kontoret ges i uppdrag att återuppta arbetet med konceptet ”Säker huvudgata”. Tillsammans med boende längs gatorna gjordes en kartläggning av trafikmiljön med hastighets- och olycksstatistik samt trygghetsundersökningar. Därefter togs gemensamma förslag till åtgärder fram. Större delen av detta projekt lades ner förra mandatperioden. På huvudgator där andra åtgärder är otillräckliga ska hastighetssänkningar till 30 km/h övervägas.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder enligt denna plan.

2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att återuppta arbetet med konceptet ”Säker huvudgata”.

3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att överväga hastighetssänkningar till 30 km/h på vissa huvudgator där andra åtgärder är otillräckliga.

4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Kontoret ges i uppdrag att återuppta arbetet med konceptet ”Säker huvudgata”. Tillsammans med boende längs gatorna gjordes en kartläggning av trafikmiljön med hastighets- och olycksstatistik samt trygghetsundersökningar. Därefter togs gemensamma förslag till åtgärder fram. Större delen av detta projekt lades ner förra mandatperioden. På huvudgator där andra åtgärder är otillräckliga ska hastighetssänkningar till 30 km/h övervägas.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Mark Klambergs (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande:

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i förslag till beslut från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§11 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2010

Dnr T2011-300-00568

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Analysen av flöden i Stockholmstrafiken visar återigen att trängselskatten har bibehållen effekt. Trängselskatten är hittills den överlägset mest effektiva åtgärden för att motverka trängsel och köer i Stockholm. Detta är en grön seger som visar att Miljöpartiets trafikpolitik fungerar i praktiken. Stockholm får allt fler invånare vilket ställer krav på trafiken. Den gröna politiken driver på för klimatsmarta och yteffektiva trafiklösningar. Det är ett naturligt steg att så fort som möjligt införa trängselskatt också på Essingeleden.

§12 Bullerdämpande åtgärder samt cykelåtgärder längs med Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Reviderat inriktingsbeslut

Dnr T2007-321-01202

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för bullerdämpande åtgärder till en investeringsutgift om 120 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för cykelåtgärder till en investeringsutgift om 25 mnkr.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utgifter för utredning och projektering av bullerdämpande åtgärder inom en ram om 5 mnkr.

4 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utgifter för utredning och projektering av cykelåtgärder inom en ram om 2 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Det har funnits och finns ett stort behov av bullerdämpande åtgärder vid Nynäsvägen. Därför är det mycket positivt att processen med att få till stånd dessa går framåt och kommer att fullbordas under det kommande året. Dessa åtgärder anser trafik- och renhållningsnämnden vara prioriterade och förväntar sig att processen från planering till genomförande genomförs skyndsamt. Det är viktigt att planeringen och genomförandet av dessa åtgärder inte onödigt fördröjs av andra planerade eller föreslagna insatser i området.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är glädjande för de boende i Gamla Enskede att det äntligen kommer upp bullerskärmar längs Nynäsvägen och att man utreder och projekterar för nya cykelbanor.

På sikt vill vi emellertid att Nynäsvägen däckas över, då det är det effektivaste sättet att åstadkomma en bullerdämpning. Enskede som idag delas av Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel där parkstråk med gång- och cykelvägar anläggs på överdäckningen tillsammans med nya bostäder, liksom på Södermalm, som har utvecklats positivt efter det att Söderleden däckades över.

Bullerskärmar förstärker uppdelningen av stadsdelen på ett olyckligt sätt, men behovet att snabbt åtgärda bullerstörningarna är dock så stort att vi, som en tillfällig lösning, ändå emotser detta.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi socialdemokrater stödjer helhjärtat inriktningsbeslutet om att det äntligen byggs bullerdämpande plank längs med Nynäsvägen genom gamla Enskede.

Vi vill dock varna för problem med kommande vinterväghållning. Den aktuella vägsträckan av Nynäsvägen måste bli en högprioriterad väg, då den är en pulsåder när det gäller kommunikationer ifrån de södra delarna av staden.

Ersättaryttrande:

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§13 Försköning av Stockholms tråkiga miljöer. Motion (2009:48). Svar på remiss

Dnr T2010-002-04721

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg (MP), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar att tillstyrka motionen samt att nämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Stockholm ett unikt tillfälle att tex via Konstfacks elevarbeten vara med och utsmycka staden. Den resurs som eleverna besitter borde kunna nyttjas på ett bra och konstruktivt sätt.

Grundtanken i motionen är att de betongtorn som idag är vattentorn i Stockholm med modern ljusteknik kunde bli blickfång under dagens och årstidernas mörka perioder.

Vår uppfattning är att vid ett tävlingsmoment så kan de mest spektakulära utsmyckningarna stoppas. Skönhetsrådet borde vara den instans i staden som utsågs till ”tävlingsdomare”.


Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Emilia Hagbergs m.fl. (MP), Mark Klambergs (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi tycker att motionens grundidé om att försköna Stockholms tråkiga miljöer är bra. I danska städer som Köpenhamn och Århus finns många bra exempel på hur man genom olika mer eller mindre etablerade konstnärer förskönat tråkiga miljöer, exempelvis husgavlar och murar. Vi vill lyfta fram möjligheten till att låta konstnärer försköna de ”tråkiga miljöer” som Trafik- och renhållningsnämnden råder över: brofundament, väg- och gångtunnlar, parkeringsgarage, hissar, m.m. Det skulle göra att miljöer som i dag kan uppfattas som obehagliga eller skrämmande skulle kunna te sig välkomnande och tryggare och leda till en ökad trivsel i staden totalt.

§14 Idébok från Boverket ”Avfallshantering – säkert, tillgängligt och estetiskt”. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-701–00600

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Förlängning av avtal avseende manuell insamling av hushållsavfall inom område 3 Kungsholmen, 4 Vasastan och 11 Östermalm

Dnr T2011-703-00607

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalen med sex månader.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.