Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

3 Delegationsbeslut

Information och frågor diverse Miljö

4 Läraren 20, klagomål på bullerstörning från Kungshögskolans idrottsplats.

5 Tutaryd 2:28, klagomål på buller från väg 25.

6 Ljustorp 1:5, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

7 Bolmsö 1:6, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

8 Lidhults-Bohult 2:21, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Information och frågor miljö Plan

9 Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan vid Ljungsjön.

Information och frågor plan Bygg

10 Prästgården 1, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

11 Singeshult 1:38, ansökan om bygglov för ändrad användning till asylboende.

12 Nannarp 1:13, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

13 Ryssby 11:1, beslut om åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

14 Lidhult 20:12, ansökan om bygglov för ändrad användning till hem för ensamkommande flyktingbarn.

15 Apotekaren 1, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem.

§44 Fastställande av dagordning

§45 Meddelande och information

§47 Läraren 20, klagomål på bullerstörning från Kungshögskolans idrottsplats.

§48 Tutaryd 2:28, klagomål på buller från väg 25.

§49 Ljustorp 1:5, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§50 Bolmsö 1:6, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§51 Lidhults-Bohult 2:21, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§52 Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan vid Ljungsjön.

§53 Prästgården 1, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

§54 Singeshult 1:38, ansökan om bygglov för ändrad användning till asylboende.

§55 Nannarp 1:13, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§56 Ryssby 11:1, beslut om åtgärdsföreläggande för ovårdade byggnader.

§57 Lidhult 20:12, ansökan om bygglov för ändrad användning till hem för ensamkommande flyktingbarn.

§58 Apotekaren 1, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem.