Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-11-29

Sammanträde 2017-11-29

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning.

3 Delegationsärenden

Information och frågor diverse Bygg

4 Håringe 3:1, ansökan om bygglov för befintlig småbåtshamn samt tillbyggnad med flytbrygga för båtplatser.

5 Bolmstad 2:61, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

6 Åby 3:68, beslut om upphävande av rivningsföreläggande samt beslut om åtgärdsföreläggande för ovårdad byggnad.

7 Kvänjarp 2:9, ansökan om bygglov för uppförande av en ny mast med intilliggande teknikbod samt rivning av befintlig.

8 Aspebacken 25, ansökan om rivningslov för del av industribyggnad (nyare delen).

9 Aspebacken 25, ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

10 Loshult 1:53, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande garage.

11 Falken 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, befintlig byggnad rivs.

12 Tofsmesen 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

13 Hämplingen 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

14 Blåhaken 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

15 Sånglärkan 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

16 Grönsiskan 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

17 Kornknarren 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

18 Gärdsmygen 1, ansökan om bygglov för fasadändring, byte av fönster och dörrar i ny kulör.

19 Dörarp 5:41, rättelseföreläggande med vite för olovlig uppställd bod.

20 Dörarp 5:129, rättelseföreläggande med vite, klagomål om olovligt uppställd bod.

21 Dörarp 5:129, föreläggande med vite, klagomål om ovårdad tomt.

22 Dörarp 5:78, ansökan om bygglov för nybyggnad av bilverkstad.

23 Torp 2:3, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Information och frågor bygg Plan

24 Beslut om antagande av detaljplan för Södra Ljungkullen 6. -

25 Beslut om planuppdrag för fastigheten Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 (Ekebackenskolan) i Ljungby.

26 Beslut om planuppdrag för kvarteret Sågverket 1 med flera i Ljungby.

27 Beslut om planbesked för fastigheten Angelstads-Kärragården 1:50 i Bolmens samhälle.

Information och frågor plan Miljö

28 Brunnsberg 1:2, beslut om föreläggande om att vidta åtgärder inom strandskyddat område efter klagomål om att massor flyttats.

29 Ryssby 3:2 m fl, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av hinderbana.

30 Odensjö-Hylte samt Loshult 1:53, yttrande till länsstyrelsen om behov av komplettering av ansökan om torvtäkt på fastigheten Odensjö-Hylte 2:1 samt Loshult 1:53.

31 Älmtåsa 1:9, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§134 Fastställande av dagordning.

§135 Meddelande och information

§137 Håringe 3:1, ansökan om bygglov för befintlig småbåtshamn samt tillbyggnad med flytbrygga för båtplatser.

§138 Bolmstad 2:61, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

§139 Åby 3:68, beslut om upphävande av rivningsföreläggande samt beslut om åtgärdsföreläggande för ovårdad byggnad.

§140 Kvänjarp 2:9, ansökan om bygglov för uppförande av en ny mast med intilliggande teknikbod samt rivning av befintlig.

§141 Aspebacken 25, ansökan om rivningslov för del av industribyggnad (nyare delen).

§142 Aspebacken 25, ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

§143 Loshult 1:53, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus med tillhörande garage.

§144 Falken 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, befintlig byggnad rivs.

§155 Dörarp 5:78, ansökan om bygglov för nybyggnad av bilverkstad.

§156 Torp 2:3, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§157 Beslut om antagande av detaljplan för Södra Ljungkullen 6.

§158 Beslut om planuppdrag för fastigheten Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 (Ekebackenskolan) i Ljungby.

§160 Beslut om planbesked för fastigheten Angelstads-Kärragården 1:50 i Bolmens samhälle.

§162 Ryssby 3:2 m fl, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av hinderbana.

§163 Odensjö-Hylte samt Loshult 1:53, yttrande till länsstyrelsen om behov av komplettering av ansökan om torvtäkt på fastigheten Odensjö-Hylte 2:1 samt Loshult 1:53.

§164 Älmtåsa 1:9, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.