Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2015-06-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden 2015

8 Utseende av ombud för äldrenämnden

Dnr 111-246/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utseende av delgivningsmottagare för äldrenämnden

Dnr 111-247/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 208 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på remiss av "Dig In - digital arkivstrategi för Stockholms stad"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 329-1203/2015, för yttrande senast 2015-10-02
Dnr 150-241/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 304

11 Svar på remiss av förslag "Innovationsstrategi för Stockholms stad"

12 Demenskompetens i Stockholms stad. Svar på skrivelse från ordföranden Torun Boucher (V), ledamoten Bo Hansson m.fl. (S) och ledamoten Christopher Ödmann m.fl. (MP) "Demenskompetens i Stockholms stad"

13 Svar på skrivelse från tjg. ers. Britt Westerlind (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (FP) "Angående regeringens förslag till att ge kommunerna rätt att kräva högre avgifter för hemtjänsten"

14 Svar på skrivelse angående hemlagad mat i hemtjänsten från tjg. ers. Britt Westerlind (KD), led. Dennis Wedin m.fl. (M) och led. Ann-Katrin Åslund (FP)

15 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2016

Dnr 111-243/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 304
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Rådslag om äldreomsorgen - utvärdering

Dnr 252-265/2015
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av kontorsyttrande ang. remissen av Socialdepartementets rapport 2014:38 "Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m."

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-196/2015, för yttrande senast 2015-08-28
Dnr 150-240/2015
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

18 Anmälan av kontorsyttrande ang. remissen av Betänkandet 2015:32 "Nästa fas i e-hälsoarbetet"

Remiss från kommunstyrelsen, KS dnr 110-1125/2015, för yttrande senast 2015-09-01
Dnr 150-251/2015
Handläggare: Annika Dominius Tel. 508 36 237

19 Anmälan av rapporten från Stiftelsen Äldrecentrum: "Nyttan med kvalitetsregister? - Senior Alerts och Svenska Palliativregistrets påverkan på arbetet vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad"

20 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse 2015

21 Framgångsfaktorer för sammanhållen vård och omsorg för äldre

Redovisning av den gemensamma för Stockholms stad och Stockholms läns landsting rapporten "Framgångsfaktorer för sammahållen vård och omsorg för äldre"
Dnr 150-261/2015
Handläggare: Christina Malmqvist Tel. 508 36 222

22 Redovisning av metoder, modeller och funktioner för uppföljning inom äldreomsorgen

Dnr 111-282/2015
Handläggare: Elisabeth Landström Tel. 508 36 245
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av sammanställning över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2 år 2015

Dnr 410-289/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden juli 2015

25 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 år 2015 enligt lista

26 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträden den 5 maj och den 4 september 2015

27 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 15 september 2015 (Utsändes senare per e-post)

28 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 4 juni, den 20 augusti och den 17 september 2015 (Utsändes senare per e-post)

29 Postlista för tiden 2015-06-01 - 2015-08-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§8 Utseende av ombud för äldrenämnden

§9 Utseende av delgivningsmottagare för äldrenämnden

§15 Äldrenämndens sammanträdestider för år 2016

§16 Rådslag om äldreomsorgen ­- utvärdering

§19 Anmälan av rapporten från Stiftelsen Stockholms läns "Äldrecentrum "Nyttan med kvalitetsregister? ­ Senior Alerts och Svenska Palliativregistrets påverkan på arbetet vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad"

§22 Redovisning av metoder, modeller och funktioner för uppföljning inom äldreomsorgen

§23 Anmälan av sammanställning över ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 2015

§24 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för juli 2015

§25 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 2015

§26 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträden den 5 maj och den 4 september 2015

§27 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 15 september 2015

§28 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 4 juni 2015

§29 Anmälan av postlista för tiden 1 juni - 31 augusti 2015