Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i
Direkt anslutning Läs mer... till den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

Klockan 18.00
Information om biståndsbedömd hemtjänst
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll 2010-01-07

4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2010

Dnr 3-2010-1.2.1.

5 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

7 Verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Attendo Care och Omsorgshuset AB

Remissärenden

8 Förslag till revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

9 Yttrande till länsstyrelsen angående vidtagna åtgärder vid Älvsjö servicehus med anledning av påtalade brister

Anmälningsärenden

10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Protokoll från pensionärsrådet 2010-02-05

12 Protokoll från handikapprådet 2010-02-04

13 Protokoll från förvaltningsgruppen 2010-02-04

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

16 Protokoll från sociala delegationen

2009-12-10, 2010-01-07, 2010-01-14 och 2010-01-19
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 16 februari.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-01-07 justerats den 7 januari.

§3 Årsredovisning 2009 Älvsjö

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning för 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

  2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för flyktingmottagande.

  3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering med 0,1 mnkr avseende investering i Vivelparken.

  4. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2010. Dnr 011-2010-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) deltog ej i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Allmänt

Alliansregeringens fortsatta urholkning av trygghetssystemen har gett som resultat att alltfler tvingas bort från möjligheten att få sjukpenning trots att de är sjuka och inte kan få något jobb. Det ökar trycket på kommunerna eftersom många tvingas söka ekonomiskt bistånd. Alltfler når taket i de nya a-kassereglerna men får inget arbete och även de tvingas att söka ekonomiskt bistånd. Alliansens vallöften om jobb inom fem dagar i stället för bidrag var lätta att ge under högkonjunkturen men löftena var ihåliga och förvandlades efter valet snabbt till en handlingsplan och bidrag istället för jobb. Arbetslösheten ökar. Jobbtorgen har inte kunnat leverera eftersom det inte finns några jobb att skaka fram. Därför ser vi en ökning av sökande till ekonomiskt bistånd. Den moderatledda alliansen kunde ha motverkat detta genom investeringar i utbildning och aktiv näringspolitik. Istället har de skurit ner på antalet komvuxplatser och gjort sig av med viktiga välfärdsarbetare inom skolan och omsorgen.

Vid summering av innevarande mandatperiod är det bara att konstatera att alliansen i staden fortsätter föra en politik som är gångbar endast i högkonjunktur när det finns gott om arbete. I staden har dock alliansen motverkat arbetslinjen genom att ha som målsättning att välfungerande verksamheter har sålts ut till entreprenörer där man redan av anbuden kan anta att de kommer att ha färre anställda. Denna dogmatiska politik betecknar alliansen märkligt nog som ”valfrihet” och ”kvalitet”.

Med stor svårighet lyckas alliansen visa ett nollresultat i årsredovisningen för Älvsjö SDN. Men nu är också alla reserver tömda. Som vanligt när moderaterna styr är det problematiskt att hålla budget och samtidigt upprätthålla en god service till kommuninnevånarna. Vi inom oppositionen har varnat för att de skattesänkningar som majoriteten genomfört skulle medföra nedskärningar och försämrad service för medborgarna. Varningen visar sig befogad, Älvsjö klarar med ett nödrop budgeten genom åtgärder i form av nedskärningar av personal inom äldreomsorgen och striktare biståndsbedömning för dem som är i behov av vård och omsorg. I alliansens Älvsjö är det alltså de allra mest behövande, de äldre, barn och unga och de sjuka och arbetslösa som i form av minskat stöd och sämre service får betala ett svidande pris för de borgerliga skattesänkningarna.

Eftersom stadsdelsnämndens verksamhet avlövats av den borgerliga alliansen med att t.ex. skolan har centraliserats, har samarbetet mellan skola och förskola avsevärt försvårats. Svårigheterna har kvarstått. Hade våra partier fått bestämma hade vi utökat nämndens verksamhet i stället för minskat. Detta för att medborgarna ska ha möjlighet att påverka politiken i sin vardagsmiljö. Nu får allt färre människor inflytande i och med det långa avståndet till stadshuset. Det är till nackdel för medborgarna och för demokratin.

Ett ytterligare bevis på hur alliansen sparar och skär ner för medborgarna i Älvsjö är att de dragit in på öppettiderna på Medborgarkontoret.

Den borgerliga alliansens uppställda mål och indikatorer för inriktningsmål uppfylls i många stycken endast delvis beroende på de ekonomiska förutsättningarna som förvaltningen fått. Årsredovisningen är som vanligt rörig och svårläst med KFs mål blandade med stadsdelens.

Förskolan

Alliansens uppsatta mål för barngruppernas storlek uppfylls inte heller detta år. Det finns fortfarande småbarnsgrupper (ålder 1-3 år) som har fler än 14 barn. Även i storbarnsgruppen (4-5 år) finns barngrupp med fler än 18 barn. Under maj – augusti genomfördes en brukarundersökning i staden och svarsfrekvensen i staden var låg, i Älvsjö svarade endast 37 % på enkäten. Det går inte att dra några säkra slutsatser eller göra någon analys utifrån denna hur brukarna uppfattar förskoleverksamheten. Andelen förskollärare har under året ökat, vilket är positivt, men målet är inte uppfyllt.

I årsredovisningen finns kommentarer kring hur arbetet med kontakterna mellan förskolan och skolan fungerar. Dock redovisas inte några brukarundersökningar som går att jämföra med föregående års, då det påvisades brister i barnens möjlighet att vara med och påverka samt brister i kontakten mellan förskola och hem. Inte heller redovisas nämndens indikatorer med årsmål och utfall i denna för barnens, föräldrarnas och verksamheterna, så viktiga del. För övrigt menar vi att den naturliga möjligheten till samverkan försvunnit och den demokratiska möjligheten till inflytande och påverkan som medborgarna tidigare hade lokalt har förminskats, genom att skolan har lyfts bort från stadsdelsnämnden. Trots att det inte finns något årsmål för indikatorn andel nöjda föräldrar avseende förskola och hem, måste periodens utfall, 71 %, anses vara ett klent resultat.

Barn och unga. Fritidsverksamheten

Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Detta mål är inte uppfyllt. Mötesplatserna för de yngre ungdomarna är inte tillfredställande. Där saknas många av de aktiviteter som fanns tidigare. De yngre ungdomarna har förlorat sina rum för fritidsaktiviteter, rum som funnits i generationer i Älvsjö. Här är ett tydligt exempel på hur alliansen satt skattesänkningar i första rummet och den notan betalas fortlöpande av Älvsjös yngre ungdomar. De tillskapade mötesplatserna har ett sämre utbud av fritidsaktiviteter än vad de båda ungdomsgårdarna i Solberga och Långbro kunde ge under den föregående mandatperioden.

Att det under året varit fortsatt stökigt i centrum, i vissa parker, på Medborgarkontoret, biblioteket och runt Ungdomens Hus, måste ses i ljuset av att många unga fått sin fritidsverksamhet sönderslagen och beskuren. Alliansens enda ansträngning för att hjälpa ungdomarna med en meningsfull fritid och göra omgivningen tryggare för de medborgare som varit störda och oroade, har bestått i att avvakta upprättandet av ett närpoliskontor.

Ungdomens Hus har en bra verksamhet som engagerar många och nämnden har fått rapporter om att flera hundra ungdomar har fritidsaktiviteter där. Därför är det något förvånande att bara 49 ungdomar besvarat en enkät som innefattat frågor om bl a tillgänglighet och aktiviteter.

IoF och socialpsykiatri

Under 2009 har antalet placeringar av barn/ungdomar ökat vilket lett till hög belastning på enheten för IoF och som förvaltningen påpekar har komplexiteten ökat och genom det även kraven på handläggarna.

Individ- och familjomsorgen inkl. socialpsykiatrin visar på ett underskott och underskottet kommer i huvudsak från verksamheten för barn och ungdom. Detta är mycket oroväckande och kräver att man politiskt tar ett större ansvar för barn och unga i stadsdelen, vilket vi i oppositionen avsatt medel för.

När det gäller antalet vuxna i öppenvård uppnås inte målet. De personer som finns inom socialpsykiatrin är ofta sköra personer med speciella individuella behov. Det är oerhört viktigt att alla har en handlingsplan som är tydligt kopplad till vardagslivet och det är allvarligt att det fortfarande finns brukare som saknar en handlingsplan.

I årsredovisningen framgår att årsmålen inte uppnås vare sig när det gäller strukturerade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblem (39,02 % av årsmålet 75 %) och när det gäller andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård (54,05 % av årsmålet 75 %) Även här kan man anta att de striktare bedömningarna och personalens arbetssituation kan ligga till grund för att årsmålen inte uppnås.

Rapporter om ungdomar som använder alkohol har visat att flickor som använder alkohol ökar vilket är mycket oroväckande. Vi hade gärna sett att alliansen redovisat åtgärder för hur detta ska bemötas.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett underskott om 1,9 mnkr. Det genomsnittliga antalet månadsinsatser i särskilda boendeformer har minskat från i genomsnitt 162 under 2008 till 156 under 2009. Avseende hemtjänst i servicehus har det genomsnittliga antalet månadsinsatser minskat från 181 år 2008 till 173 år 2009. Det redovisas inte i årsredovisningen att antalet boende i servicehus har minskat och att avslagen till servicehus har ökat men det har på oppositionens begäran rapporterats muntligt i sociala delegationen samtidigt som majoriteten avslog begäran om att få jämförande siffror från 2006. Men alliansens uppdrag till förvaltningen är att biståndsbedömningen ska vara strikt. Ribban för att komma in på ett servicehus är satt alltför högt och många som får en servicehusplats är i nivå med tidigare krav för en sjukhemsplats. Det finns anledning anta att efterfrågan på servicehus minskar pga de högt ställda kraven.

En stor del av underskottet inom äldreomsorgen kan tillskrivas alliansens misslyckande när det gäller Långbrobergs servicehus. Vid valet 2006 kröp FP baklänges ut ur ett enhälligt nämndbeslut att lägga ner Långbroberg och gjorde det till en valfråga att istället behålla det. Efter valet hakade alliansen i sin helhet på och nedläggningen avbröts med endast 26 lägenheter kvar. Detta har varit mycket kostsamt för stadsdelen. Nu, efter tre år, struntar man plötsligt i både vallöftet och i dem som bor på Långbroberg och lägger ner servicehuset. Detta är inget annat än ett flagrant exempel på röstfiske följt av ett gigantiskt valsvek. Hanteringen av alliansens vallöfte att behålla Långbroberg inger inget förtroende inför kommande val.

Att lägga ner Långbroberg är bara början på en lång rad nedläggningar av servicehusen. Alliansen i staden har aviserat att samtliga servicehus inom en 10-årsperiod ska läggas ner och omvandlas till antingen s k trygghetsboenden eller vård- och omsorgsboenden. Trygghetsboenden – som i alliansens tappning ska drivas med ett minimum av personal – är som vi ser det ett komplement till servicehusboendet och kan passa för dem som till största delen klarar sig själva men trygghetsboendet kan inte ersätta servicehusboendet och den trygghet det ger med dygnet runt-personal upp till sjuksköterskenivå.

I årsredovisningen av nöjda omsorgstagare framgår att årsmålen inte heller här uppnås (80,5 % av årsmålet 85 %). I brukarenkäten framkommer bl a att endast 48 % av vård- och omsorgsboende haft möjlighet att välja boende, 52 % kommer ut i friska luften som de vill och endast 75 % har möjlighet att påverka sin vardag. Det innebär sålunda att en så stor andel som 48 % av dem som vill inte kommer ut i friska luften. Dessa fakta måste ställas mot alliansens politik om ökad valfrihet och möjligheten för den enskilda att själv bestämma hur behoven ska tillgodoses. Återigen ser vi i svart på vitt hur alliansen sviker sina vallöften.

Genom beslut att göra förändringar i den förebyggande verksamheten med den uppskattade ”fixartänsten” kan ytterligare försämringar för de äldre förväntas.

I slutet av året togs beslutet att låta upphandla Älvsjö sjukhem. Det har inte varit minsta lilla tryck från de boende på sjukhemmet eller från deras anhöriga att sjukhemmet ska säljas ut, ändå sker det. Och som vanligt lutar sig alliansen mot ordet ”valfrihet” och hoppas att ingen ska genomskåda att den valfriheten ligger hos entreprenörerna som alliansen hoppas ska välja att lägga ett anbud på Älvsjös allra sköraste medborgare, de som tillbringar sin största tid i sängar och rullstolar. Deras valfrihet tar man ingen hänsyn till. De bor på Älvsjö sjukhem och har inte sökt sig till entreprenörsdriven verksamhet av egen fri vilja. Det är anmärkningsvärt att alliansen beslutar att låta upphandla Älvsjö sjukhem efter att det har blivit ombyggt och uppfräschat med hög standard på boendet och med en ökande kvalitet i omvårdnaden. Om vi i de röd-gröna partierna haft makten hade ingen upphandling av sjukhemmet ägt rum.

Ekonomiskt bistånd

Målet för försörjningsstöd - Jobb i stället för bidrag – uppfylls inte. Alliansens vallöfte att alla skulle ha ett jobb inom fem dagar har genom hela mandatperioden helt kommit på skam, så även detta år. Vallöftet är omvandlat till ambitionen att den som söker ekonomiskt bistånd ska hänvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Andelen personer som har långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2008 och i är relation till årsmålet (50 % ) uppe i 59;1 %.

Samtidigt som fler måste söka ekonomiskt bidrag eftersom trygghetssystemen ytterligare skärpts så att alltfler sjuka vägras ersättning från försäkringskassan och alltfler utförsäkras ur a-kassan, har förvaltningen fått i uppdrag att biståndsbedömningen ska ske strikt. Den hårdhänta behandlingen av dem som är i behov av försörjningsstöd accentueras av fortsatt indragning av SL-kortet. Det är beklagligt, många tvingats till ett slags ”stadsdelsarrest”. Inte minst barnen drabbas av den indragningen. Vi menar att det är oerhört viktigt att barnperspektivet alltid står i fokus vid all biståndsbedömning.

Kostnaderna för bostadslösa (hemlösa) är fortsatt hög och barnfamiljer placeras på hotell och vandrarhem samt att väntetiderna till budget- och skuldsanering är långa.

Personal

Enligt årsredovisningen 2009 uppgår sjukfrånvaron i Älvsjö till 8,9 % (årsmålet var 6,5 % och KFs årsmål 6,5 %) vilket fortfarande måste anses som oroväckande högt. Även frisknärvaron (andelen medarbetare som inte haft någon sjukdag under året) har sjunkit och är vid periodens utfall 26 % mot årsmålet 35 % .

Målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare är inte uppnått. Implementeringen av samverkansavtalet som ger medarbetarna ökad delaktighet och inflytande för att nå större tillfredställelse i sitt arbete är avslutat och målet har inte uppfyllts. Ett aktivt arbete pågår i syfte att upphandla – sälja ut – all verksamhet som inte är myndighetsutövning. Den skrivna ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare rimmar inte alls med vad som sker i verkligheten. En attraktiv arbetsgivare verkar inte aktivt för att avskeda sin personal, vilket måste ske i samband med utförsäljningarna till andra aktörer.

Miljö

Alliansen ägnar miljöfrågorna ett förstrött intresse. Teknik- och miljöenheten lades ner och Agenda 21-samordnartjänsten drogs in redan 2007 utan att ersättas av något annat. Miljöarbetet inskränker sig till den egna verksamheten och något helhetsansvar för hela stadsdelen för att engagera medborgare i miljöarbetet finns inte. Vallöftena om en ren och städad stad inskränker sig för Älvsjös del till s k solstädning i några parker och vid Långsjöbadet. Vi ser nu också hur dåligt snöröjningen sköts i Älvsjövilket drabbar alla invånare men mest de gamla i stadsdelen som inte kan gå ut utan att riskera liv och hälsa.

Tack

Slutligen vill vi framföra vårt tack till stadsdelens medarbetare och förvaltning. Med de ekonomiska och personella förutsättningar de haft under året har de utfört ett mycket gott arbete.

§4 Fastställande av kvalitetsgarantier för 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer enheternas förslag till kvalitetsgarantier för 2010.

Ärendet

Enheterna inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxna, funktionsnedsatta och äldre har tagit fram kvalitetsgarantier med åtaganden för 2010. Garantierna har tagits fram med utgångspunkt från stadens budget, nämndens mål för verksamhetsområdena, brukarundersökningar samt enheternas tidigare uppföljning och resultat.

Kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter utförs i enlighet med stadens kvalitetsstrategi och är väl förankrat inom verksamheterna. Förvaltningsledningens bedömning är att enheternas åtaganden med tillhörande arbetssätt stämmer väl överens med fullmäktiges prioriterade inriktningar och mål för verksamhetsområdena samt med nämndens mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2010. Dnr 003-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2009.

Inom området finns nio försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt fjorton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egen-tillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inspektionen inte föranledde några allvarliga anmärkningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010. Dnr 020-2010-1.3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Parkinvesteringar 2011

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om medel till parkinvesteringar 2011 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnderna har uppmanats att inkomma till trafikkontoret med önskemål om investeringar i parker under 2011. Förvaltningen föreslår att framställan görs om medel för fyra projekt. Det gäller först och främst genomförandet av de två påbörjade projekten vattenpark i Sjöängen samt ny lekpark i Vivelparken. Därutöver föreslås nämnden också ansöka om medel för en kulturhistorisk restaurering av Långbrogårdsparken, samt för en upprustning av parken Bergtorpskärret. Projekten har hämtats ur Älvsjös parkplan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2010. Dnr 019-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Attendo Care och Omsorgshuset AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av hemtjänst i ordinärt boende utfört av Omsorgshuset AB och Attendo Care.

Ärendet

Enligt kundvalsmodellen har Attendo Care 308 och Omsorgshuset AB 140 hemtjänstuppdrag i ordinärt boende vid Älvsjö stadsdelsförvaltning. En samlad bedömning är att hemtjänstverksamheten arbetar engagerat där medarbetarna ges goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och löpande förbättringsarbete. Verksamhetsuppföljningen har genomförts enligt webbaserad checklista.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010. Dnr 030-2010-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Förslag till revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2004 genomfört en uppföljning och revidering av STAN-programmet. Sedan 2004 har stora förändringar skett i stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS). Föreliggande förslag till STAN-program samspelar med budget på ett helt annat sätt än tidigare vilket torde öka relevansen för programmet och förtydligar också budgetens intentioner inom detta område. Genom utvecklingen av ILS-webben kommer det att finnas bättre förutsättningar för uppföljning.

Programmet ska ses som stöd i det vardagliga arbetet och föreslås som tidigare omfatta alkohol, narkotika och tobak.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2010. Dnr 377-2009-006.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ställer oss bakom det särskilda uttalande som (S), (V) och (MP) lagt i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi ställer oss bakom förslaget till revidering av STAN-programmet, men ser att vi tyvärr står långt ifrån ett genomförande. Idag kan vi se en ökad droganvändning bland Stockholms unga i årskurs två sedan år 2006; 27 procent av pojkarna och 23 procent av flickorna har testat narkotika.10 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna har använt narkotika de senaste veckorna. Stockholm ligger därmed högt över riksgenomsnittet.

Allt för många ungdomar dricker regelbundet allt för mycket alkohol och är högkonsumenter. En ökad arbetslöshet i ungdomsgruppen och ökad droganvändning är en farlig kombination. Det räcker inte med program, det måste även föras en politik som gynnar dessa frågor.

Det förebyggande arbetet i stadsdelsnämnderna och vid Maria Ungdom måste därför prioriteras. Med ett nedskuret Maria Ungdom som den moderatledda majoriteten inte satsar på trots erkänt goda resultat och med stadsdelsnämnder där det förebyggande arbetet skärs ner är det lätt att tappa det goda arbetet som har byggts upp sedan början på 2000-talet.

Det förebyggande arbetet som involverar föräldrar måste utvecklas vidare, exempelvis genom ÖPP (Örebro preventionsprogram). ÖPP syftar till att minska ungdomars berusningsdrickande. Metoden används på skolor och målgruppen är föräldrar med barn i skolår 7-9.

Endast ca hälften av Stockholms högstadieskolor har någon gång tillämpat ÖPP och det är bara 37 procent av skolorna som tillämpat metoden under det senaste läsåret, och fler än hälften av dessa (22 procent) enbart för några av skolans årskurser. Det är viktigt att skolorna ges möjlighet att skapa arbetsformer som medger en konsekvent och långsiktig tillämpning av metoden, samt att deras tillgång till utbildade ÖPP-presentatörer säkerställs. Avgörande för programmets implementering i Stockholm är stadsdelsförvaltningarnas drog- och brotts- förebyggandesamordnare som utgör en länk mellan det stadsövergripande förebyggande arbetet och skolor på lokal nivå.

§9 Yttrande till länsstyrelsen angående vidtagna åtgärder vid Älvsjö servicehus med anledning av påtalade brister

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar till länsstyrelsen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Länsstyrelsen har under hösten 2009 granskat tio servicehus i länet varav Älvsjö servicehus var ett. Länsstyrelsen har i sitt tillsynsbeslut enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) framfört kritik angående brister i ledningssystem när det gäller rutiner för handläggning och dokumentation och rutiner som tydliggör samverkan och samarbete mellan beställare och utförare. Länsstyrelsen har i sitt beslut anmodat nämnden att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna. Enhetschefen för servicehuset och enhetschefen för biståndshandläggare har tagit del av länsstyrelsens tillsynsbeslut och arbetar med förbättringar inom dessa områden. En rutin/överenskommelse som tydliggör samverkan och samarbetet finns liksom en rutin för handläggning och dokumentation.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2010. Dnr 275-2009-000.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 10.

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-02-05 anmäldes och lades till handlingarna.

Med anledning av den skrivelse, som bifogats pensionärsrådets protokoll, om lägenhets- och villainbrott hos äldre uppdrog nämnden till förvaltningen att i nästa informationsblad varna äldre för att släppa in obekanta personer.

§12 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2010-02-04 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-02-04 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Övrigt från verksamhet

Resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden upplöstes i

samband med att nämnden beslutade om verksamhetsplanen för 2010 och den nya organisationen träder i kraft den 15 februari. Den nya organisationen består av fyra enheter, två vid Solberga vård- och omsorgsboende, en vid Älvsjö sjukhem och en vid Älvsjö servicehus.

Förvaltningen informerade om de brukarundersökningar som staden gjort avseende öppen hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Anita Lundin (M) framförde önskemål om att få delta i äldreriksdagen

”På liv och död” på Älvsjömässan den 15 – 16 april.

Nämnden beslutade att Anita Lundin (M) och Gun Högbacke (S) får delta i äldreriksdagen.

§16 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2009-12-10, 2010-01-07, 2010-01-14 och 2010-01-19 anmäldes och lades till handlingarna.