Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om utegym vid Apelsinparken eller Kristallparken

6 Svar på medborgarförslag om lekpark vid Långsjöbadet

9 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Sandaletten i Solberga

10 Inriktningsärende för inrättande av förskola i kvarteret Stimmet i Långbro

11 Utanordnare för Älvsjö stadsdelsnämnd

12 Fyllnadsval av ersättare till pensionärsrådet

Remissärenden

13 Remiss av slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård, förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

- remiss från kommunstyrelsens socialrotel, KS 110-1202/2015
Dnr 1.5.1.269-2015 (2/10)

14 Strategi mot våldsbejakande extremism

- remiss från kommunstyrelsens socialrotel, KS 110-964/2015 Dnr 1.5.1.230-2015 (28/9)

15 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor

- remiss från kommunstyrelsens trafikrotel, KS 123-1121/2015
Dnr 1.5.1.248-2015 (23/10)

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16:x Remiss om samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik fr.om. januari 2016

Anmälningsärenden

17 Anmälan av delegationsbeslut

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Information från förvaltningen

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om utegym vid Apelsinparken eller Kristallparken

§6 Svar på medborgarförslag om lekplats vid Långsjöbadet

§9 Genomförandeärende för inrättande av förskola i kvarteret Sandaletten i Solberga

§10 Inriktningsärende för inrättande av förskola i kvarteret Stimmet i Långbro

§11 Utanordnare för Älvsjö stadsdelsnämnd

§12 Fyllnadsval av ersättare till pensionärsrådet

§13 Remiss av slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård

§16:X Remiss om samråd inför trafikförändringar i SL:s busstrafik fr.o.m. januari 2016

§16:Y Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§17 Redovisning av delegationsbeslut

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§22 Information från förvaltningen

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§24 Protokoll från sociala delegationen