Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-10-11

Sammanträde 2007-10-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Sammanträdesdagar 2008. (S&E)

6 Ekonomisk uppföljning september 2007. (S&E)

7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter. (M&V) *

8 Försäljningspolicy för mark som förvaltas av exploateringsnämnden. (M&V)

9 Ändrad detaljplan för butiksgalleria under Odenplan, Dp 2006-04660-54. Remiss av planprogram (I) Norrmalm

10 Programsamråd för Slussen, Södermalm. Remiss (I) Södermalm

11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:39 i stadsdelen Östermalm till HSB Bostad. Inriktningsbeslut (I) Östermalm

12 Detaljplan för fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm. Remiss av tilläggsbestämmelse för att möjliggöra turkiskt bad (I) Södermalm

13 Markanvisning för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 i Södermalm till John Mattson Fastighets AB. (I) Södermalm

14 Trafiksituationen på Fjällgatan - Brev från medborgargruppen "Rädda Fjällgatan". (I) Södermalm

15 Miljömiljardspengar för sanering av mark, Gasverks-tomten, Hjorthagen. (I) Östermalm

16 Ansökan om mark för moské vid Skärholmens centrum samt svar på kommunstyrelsens remiss "Skrivelse (27/9-06) om en moské i Skärholmen" (Y + Sbk) Skärholmen

17 Detaljplan för del av kv Plomben i Örnsberg. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

18 Försäljning av fastigheten Drivremmen 3 i Västberga till Peab Asfalt AB. (Y) Hägersten-Liljeholmen

19 Exploateringsavtal med Vasakronan AB rörande kv Rosteriet m m i Liljeholmen. (Y) Hägersten-Liljeholmen

20 Detaljplan för fastigheterna Såningsmannen 7 och 8 i Gamla Enskede. Remiss (Y) Enskede-Årsta-Vantör

21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Genomförandebeslut (Y) Skarpnäck

22 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren i Rågsved med IKANO Bostaden AB. Genomförandebeslut (Y) Enskede-Årsta-Vantör

23 Bebyggelse på överdäckning över E18 i Tensta, tidig markreservation till Bouwfonds Veidekke AB. (Y) Spånga-Tensta

24 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde (Y) *

Mötesinformation

Justerat:19 oktober 2007
Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Jan Tigerström (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Helena Bonnier (m)
Sören Swärd (m)
Mustafa Tümtürk (s) §§1-15, 17-24
Jari Visshed (s)

Ersättare
Göran Kindvall (m) tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m)
Anders Alvebäck (m)
Per Hallberg (m)
Claes Fleming (fp) tjänstgörande
Christer Mellstrand (c)
Linda Lindgren (s) tjänstgörande § 16
Kenneth Nilsson (s)
Margareta Malm (s)
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hoffsten (v) tjänstgörande
Torkel Tigerschiöld (mp) tjänstgörande

Tjänstemän
Tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt biträdande borgarrådssekreteraren Thord Swedenhammar, borgarrådssekreteraren Thomas Andersson från roteln och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 25 oktober 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Joakim Larsson (m) informerade om att tjänstemannen från exploateringskontoret Gunnar Jensen är tillförordnad förvaltningschef på dagens sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 3 oktober 2007 och,

vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 oktober 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 20 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A.

§5 Sammanträdesdagar 2008

Dnr E2007-010-00045

Exploateringskontoret hade den 21 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden fastställer datum för sammanträden 2008 enligt följande; 24 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, 19 maj, 19 juni, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november och 11 december.

Anmäldes att sammanträdet den 19 juni utgår. Ett nytt datum för junisammanträde kommer att presenteras för nämnden.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets justerade förslag:

Exploateringsnämnden fastställer datum för sammanträden 2008 enligt följande; 24 januari, 14 februari, 13 mars, 10 april, 19 maj, 21 augusti, 11 september, 9 oktober, 6 november och 11 december.

§6 Ekonomisk uppföljning september 2007

Dnr E2007-112-00233

En av exploateringskontoret den 9 oktober 2007 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2007 anmäldes.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-01418

Exploateringskontoret hade den 20 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. En justering på sidan 6 i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet anmäls. Flustret 1 utgår. I tjänsteutlåtandet föreslogs i övrigt enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets justerade förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

 4. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

§8 Försäljningspolicy för mark som förvaltas av exploateringsnämnden

Dnr E2007-550-00759

Exploateringskontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner den i kontorets utlåtande redovisade försäljningspolicyn.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner den i kontorets utlåtande redovisade försäljningspolicyn.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga C3.

§9 Ändrad detaljplan för butiksgalleria under Odenplan, Dp 2006-04660-54. Remiss av planprogram

Dnr E2007-512-01090

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 5 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen av förslaget till program för butiksgalleria under Odenplan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet enligt vad som framgår av utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen av förslaget till program för butiksgalleria under Odenplan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med projektet enligt vad som framgår av utlåtandet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga D3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga D3.

Utan eget ställningstagande

Tjänstgörande ersättare Lotten von Hofsten (v) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§10 Programsamråd för Slussen, Södermalm. Remiss

Dnr E2007-512-01260

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 19 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Utan eget ställningstagande

Tjänstgörande ersättare Lotten von Hofsten (v) lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

§11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:39 i stadsdelen Östermalm till HSB Bostad. Inriktningsbeslut

Dnr M2006-512-00219

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Aktionsgruppen mot ett parkeringselände på Gärdet (totalt 48 namnunderskrifter) inkommen oktober 2007.

Dessutom förelåg skrivelser från Yngve Borgström inkommen den 7 oktober 2007, Diana Schwarcz inkommen den 9 oktober 2007, Anna Sandblom inkommen den 9 oktober 2007, Bostadsrättsföreningen Rio 10 inkommen den 9 oktober 2007, ”engagerad boende” inkommen den 9 oktober 2007, Torbjörn Vogt inkommen den 9 oktober 2007, Allan Näslund inkommen den 10 oktober 2007, Lilla Värtans Miljöskyddsförening den 10 oktober 2007, Birgitta Silver den 10 oktober 2007, Kent och Marie Larsson den 10 oktober 2007, Kajsa Axelson den 10 oktober 2007 och Andreas Rindö den 10 oktober 2007.

I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärde 1:39 till HSB Bostad och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till i fösta hand avslag och i andra hand återremiss i förslag som redovisas i bilaga F1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordförande Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till det yrkandet fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten med hänvisning till sitt yrkande om återremiss bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta.

 2. Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Ladugårdsgärde 1:39 till HSB Bostad och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga F1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga F3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga F3.

§12 Detaljplan för fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm. Remiss av tilläggsbestämmelse för att möjliggöra turkiskt bad

Dnr E2007-512-01515

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 13 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på tilläggsbestämmelse till detaljplan inom fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm, T-Dp 2007-36069-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkanden om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig även tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på tilläggsbestämmelse till detaljplan inom fastigheten Sturen Större 12 i stadsdelen Södermalm, T-Dp 2007-36069-54.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

§13 Markanvisning för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 i Södermalm till John Mattson Fastighets AB

Dnr E2007-513-01645

Exploateringskontoret hade den 20 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för handel och kontor inom fastigheten Södermalm 3:1 till John Mattson Fastighets AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Trafiksituationen på Fjällgatan – skrivelse från medborgargruppen ”Rädda Fjällgatan”

Dnr M2006-510-00128

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 15 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till i första hand avslag och i andra hand att återremiss i förslag som redovisas i bilaga H.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordförande Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till det yrkandet fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten med hänvisning till sitt yrkande om återremiss bilaga H.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande om avslag i bilaga H.

§15 Miljömiljardspengar för sanering av mark, Gasverkstomten, Hjorthagen

Dnr E2007-510-01771

Exploateringskontoret hade den 24 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner att miljömiljardsprojektet ”Sanering av mark inom Gasverkstomten, Hjorthagen”, genomförs enligt beskrivning i kontorets utlåtande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Ansökan om mark för moské vid Skärholmens centrum samt svar på kommunstyrelsens remiss ”Skrivelse (27/9-06) om en moské i Skärholmen”

Dnr E2007-513-00546

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 18 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utreda lämplig mark för en moské i Skärholmen.

 2. Nämnden godkänner att markanvisningar till trossamfund/församlingar i första hand ska ges till dem som uppfyller Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds (SST:s) kriterier samt att ett viktigt kriterium ska vara den lokala förankringen.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om ”Skrivelse (27/9-06) om en moské i Skärholmen”.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I.

På grund av jäv deltog inte ledamoten Mustafa Tümtürk (s) i handläggningen av detta ärende.

§17 Detaljplan för del av kv Plomben i Örnsberg. Remiss

Dnr E2007-512-01430

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Plomben i Örnsberg, S-Dp 2007-01871-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Plomben i Örnsberg, S-Dp 2007-01871-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga J3.

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga J4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga J3.

§18 Försäljning av fastigheten Drivremmen 3 i Västberga till Peab Asfalt AB

Dnr E2007-554-01668

Exploateringskontoret hade den 18 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner köpeavtal rörande fastigheten Drivremmen 3 i Västberga.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Exploateringsavtal med Vasakronan AB rörande kv Rosteriet m m i Liljeholmen

Dnr E2007-512-01323

Exploateringskontoret hade den 13 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Vasakronan AB rörande kv Rosteriet m m i Liljeholmen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K2

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen (s) och yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss.

Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Mot beslutet reserverade sig även tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Vasakronan AB rörande kv Rosteriet m m i Liljeholmen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

§20 Detaljplan för fastigheterna Såningsmannen 7 och 8 i Gamla Enskede. Remiss

Dnr E2007-512-01336

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 30 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheterna Såningsmannen 7 och 8 i Gamla Enskede, S-Dp 2006-14764-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom fastigheterna Såningsmannen 7 och 8 i Gamla Enskede, S-Dp 2006-14764-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

§21 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-01626

Exploateringskontoret hade den 19 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 omfattande investeringsutgifter om 12 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB avseende fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal för exploateringens genomförande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2008-2010.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 omfattande investeringsutgifter om 12 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB avseende fastigheterna Kärrtorp 3:1 och del av Hammarbyhöjden 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal för exploateringens genomförande.

 4. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2008-2010.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M.

§22 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren i Rågsved med IKANO Bostaden AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-512-00082

Exploateringskontoret hade den 6 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren omfattande investeringsutgifter om 15,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner för sin del ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren” mellan Exploateringsnämnden och IKANO Bostaden AB, enligt bilaga 1 till kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2010.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga N1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga N2.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen (s) och yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till dessa yrkanden fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkanden om återremiss.

Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Mot beslutet reserverade sig även tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter, och efter propositioner på övriga framställda yrkanden enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren omfattande investeringsutgifter om 15,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden godkänner för sin del ”Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Älvsjö 1:1 invid kv Ostkammaren” mellan Exploateringsnämnden och IKANO Bostaden AB, enligt bilaga 1 till kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och förslag till budget och inriktning för åren 2007-2010.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N3.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet

§23 Bebyggelse på överdäckning över E18 i Tensta, tidig markreservation till Bouwfonds Veidekke AB

Dnr E2007-511-02300

Exploateringskontoret hade den 18 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden reserverar mark för ca 200 - 300 bostadsrättslägenheter på planerad överdäckning över E18 i Tensta till Bouwfonds Veidekke AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga O1.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkandet av tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) om att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till det yrkandet fann ordföranden att nämnden beslutar att avslå yrkande om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservationer i denna del

Mot det beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden reserverar mark för ca 200 - 300 bostadsrättslägenheter på planerad överdäckning över E18 i Tensta till Bouwfonds Veidekke AB.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga O3.

Deltog inte i beslutet

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) deltog inte i beslutet.

§24 Avtal med luftfartsverket om förlängning av upplåtelsen av Stockholm-Bromma flygplatsområde

Dnr E2007-514-00150

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin egen del föreliggande avtalsförslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden hemställer om bemyndigande att besluta om medgivande för icke flygplatsanknuten verksamhet och för tillfälligt överskridande av enligt avtalet medgiven trafikvolym.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för sin egen del föreliggande avtalsförslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

 2. Nämnden hemställer om bemyndigande att besluta om medgivande för icke flygplatsanknuten verksamhet och för tillfälligt överskridande av enligt avtalet medgiven trafikvolym.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaP1.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Mot beslutet reserverade sig tjänstgörande ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P3.