Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-08-21

Sammanträde 2008-08-21

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (A)

6 KontaktCenter Stockholm - etablering av kontaktcenterverksamhet i Stockholm stad. Svar på remiss (A+Tk+Sbk+Fsk+Mf+Stadsarkivet)*

7 Publicering av nämndens handlingar på Internet. Svar på skrivelse från Ann-Margrethe Lihv (v) och Lotten von Hofsten (v) (A)

8 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen. Remiss av stadsledningskontorets förslag (A)

9 Olycka på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria. Rapport (A+Tk+Sbk)

10 Anmälan av protokoll 7/2008 från nämndens handikappråd

11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

12 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla stan (M&V)* Södermalm

13 Lägesredovisning avseende Krejaren 2 på Östermalm (I) Östermalm

14 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut § 17 den 19 maj 2008 avseende Norra Djurgårdsstaden (I) Östermalm

15 Förslag till ny lydelse av 18 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (badförbud). Svar på remiss (I)*

16 Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och central parkinspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Svar på remiss (I+Sbk) Norrmalm

17 Nyttjanderätt för fjärrkylaledning i Karlbergskanalen till Fortum (I)*

18 Detaljplan för kv Triangeln i stadsdelen Mariehäll. Remiss (Y) Bromma

19 Detaljplan för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m m i Ulvsunda samt markanvisning till Seniorgården AB. Remiss (Y) Bromma

20 Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Annedal i Mariehäll. Inriktningsbeslut (Y) Bromma

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Fastighets AB Vinbärssnäckan (Y) Bromma

22 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kv Plomben i Örnsberg (Y) * Hägersten-Liljeholmen

23 Detaljplan för område vid kv Martallen i Midsommarkransen. Remiss (Y) Hägersten-Liljeholmen

24 Markanvisning för handel inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Liljeholmsplan Fastighets AB. Genomförandebeslut (Y) * Hägersten-Liljeholmen

25 Detaljplan för del av fastigheten Sätra 2:1 invid Ålgrytevägen/Stora Sällskapets väg i Bredäng. Remiss (Y) Skärholmen

26 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 med Peab Bostad AB. Genomförandebeslut (Y) Skarpnäck

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

28 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/ Edagränd i Farsta. Remiss (Y) Farsta

29 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering av fastigheten Geringslådan 1 m m i Gubbängen till Besqab Projekt och Fastigheter AB (Y) * Farsta

30 Komplettering av färjeförbindelse i Hammarby Sjöstad till Henriksdalshamnen (HS)

31 Banverkets åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remiss (M&T+Tk+Sbk+Mf)

32 Riktlinjer för direktupphandling inom Exploateringskontoret (M&T)

33 Lägesredovisning avseende Masthamnen. Bordlades den 12 juni 2008 nr 19 (I+STHAB) Södermalm

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta. Bordlades den 12 juni 2008 nr 21 (I) Kungsholmen

35 Markanvisning för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm till Aspelin-Ramm Fastigheter AB. Bordlades den 12 juni 2008 nr 22 (I) Södermalm

36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus. Bordlades den 12 juni 2008 nr 25 (Y) Spånga-Tensta

37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 i Vårberg till NCC Construction Sverige AB. Bordlades den 12 juni 2008 nr 27 (Y) Skärholmen

38 Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB (I)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 september 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om IFHPs Världskongress 2008

IFHPs 52 Världskongress hålls den 12-15 oktober 2008 i Puerto Rico.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att delta med två förtroendevalda (1+1) i IFHPs Världskongress den 12-15 oktober 2008.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 augusti 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 21 augusti 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Exploateringskontoret hade den 5 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr E2008-120-00114

Exploateringskontoret hade den 16 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner den i bilaga till kontorets utlåtande lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 KontaktCenter Stockholm – etablering av kontakt­center­organisation i Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr E2008-020-00911

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen och stadsarkivet hade den 23 juni 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga A1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A2.

§7 Publicering av nämndens handlingar på stadens hemsida. Svar på skrivelse från Ann-Margarethe Livh och Lotten von Hofsten båda (v)

Dnr E2008-000-01007

Exploateringskontoret hade den 14 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden tidigarelägger publiceringen av nämndhandlingar på stadens hemsida i enlighet med kontorets förslag.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl revidering av reglementen. Remiss av stadsledningskontorets förslag

Dnr E2008-020-01069

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 6 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av stadsledningskontorets förslag med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) framställda yrkandet dvs:

Exploateringsnämnden överlämnar kontorets synpunkter som svar på remissen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga B3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga B4.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga B3.

§9 Olycka på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria. Rapport

Dnr E2008-510-01369

Exploateringskontoret samt trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 1 augusti 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden lägger rapporten rörande olyckan på Hanstavägen i samband med ombyggnad av Kista Galleria till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§10 Anmälan av protokoll 7/2008 från nämndens handikappråd

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 13 maj 2008.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-11460

Exploateringskontoret hade den 6 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga C.

§12 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla stan

Dnr E2007-551-00098

Exploateringskontoret hade den 29 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

 2. Att staden i yttrande till hovrätten inte längre avstyrker Reditus Konsult Aktiebolags ansökningar om tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Lägesredovisning avseende Krejaren 2 på Östermalm

Dnr E2008-511-01227

Exploateringskontoret har avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende
Krejaren 2.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende
Krejaren 2.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga D1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D2.

§14 Laglighetsprövning enligt kommunallagen angående exploateringsnämndens beslut § 17 den 19 maj 2008 avseende Norra Djurgårdsstaden

Dnr M2006-512-00219

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i Stockholms län överlämna och åberopa bilagda yttrande från stadsledningskontorets juridiska avdelning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E.

§15 Förslag till ny lydelse av 18 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (badförbud). Svar på remiss

Dnr E2008-000-01283

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 24 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga F.

§16 Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och central parkinspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Svar på remiss

Dnr E2008-511-00755

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 14 juli 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på motion 2008:30.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på motion 2008:30.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ordförande Joakim Larsson m fl (m) enligt bilaga G2.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga G3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G3.

§17 Nyttjanderätt för fjärrkylaledning i Karlbergskanalen till Fortum

Dnr E2008-620-01265

Exploateringskontoret hade den 16 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner upprättat nyttjanderättsavtal för fjärr­ kylaledning mellan staden och Fortum.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga H.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H.

§18 Detaljplan för kv Triangeln i stadsdelen Mariehäll. Remiss

Dnr E2008-512-01033

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Linaberg i Mariehäll, S-Dp 2007-03170-54.

 2. Nämnden uppdrar kontoret att teckna erforderliga avtal som krävs för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga I1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga I1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för område vid kvarteret Linaberg i Mariehäll, S-Dp 2007-03170-54.

 2. Nämnden uppdrar kontoret att teckna erforderliga avtal som krävs för exploateringens genomförande.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga I2.

§19 Detaljplan för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m m i Ulvsunda samt markanvisning till Seniorgården AB. Remiss

Dnr E2008-512-1063

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 12 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av fastigheternaUlvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m.m. i Ulvsunda, S-Dp 2005- 21443-54.

 2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:3 och förlänger tidigare given markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Avtal med Stockholms Byggmästareförening angående genomförande av bostadsutställning i Annedal i Mariehäll. Genomförandebeslut

Dnr E2008-510-01173

Exploateringskontoret hade den 27 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden uppdrar åt exploateringskontoret att teckna erforderliga avtal med Stockholms Byggmästareförening och Sundbybergs stad avseende genomförande av bostadsutställning i Annedal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga J.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J.

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Fastighets AB Vinbärssnäckan

Dnr M2006-513-01209

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 9 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 till Fastighets AB Vinbärssnäckan och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom kv Plomben i Örnsberg

Dnr E2007-512-01430

Exploateringskontoret hade den 10 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark mellan exploateringsnämnden, AB Borätt och JM AB avseende del av fastigheterna Plomben 7 och Hägersten 1:1 i Örnsberg, Hägersten, med en försäljningsinkomst om totalt ca 85 mnkr enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsernas fullföljande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga K1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark mellan exploateringsnämnden, AB Borätt och JM AB avseende del av fastigheterna Plomben 7 och Hägersten 1:1 i Örnsberg, Hägersten, med en försäljningsinkomst om totalt ca 85 mnkr enligt vad som anges i kontorets tjänsteutlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsernas fullföljande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Deltog inte i beslutet

vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga K2.

§23 Detaljplan för område vid kv Martallen i Midsommarkransen. Remiss

Dnr E2008-512-01095

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändraddetaljplan vid kv Martallen i Midsommarkransen, S-Dp 2007-362633-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp)

yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändraddetaljplan vid kv Martallen i Midsommarkransen, S-Dp 2007-362633-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ordförande Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) enligt bilaga L3.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga L4.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L2.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga L4.

§24 Markanvisning för handel inom del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen till Liljeholmsplan Fastighets AB. Genomförandebeslut

Dnr E2008-513-01035

Exploateringskontoret hade den 23 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom södra Liljeholmstorget omfattande investeringsutgifter om 28mnkr och investeringsinkomster om 2,3mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden anvisar mark (utrymme) för handel inom fastigheten Liljeholmen 1:1 till Liljeholmsplan Fastighets AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa tillägg till överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Liljeholmsplan Fastighets AB avseende del av fastigheten Liljeholmen 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och kunna inrymmas i kontorets förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga M1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga M1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom södra Liljeholmstorget omfattande investeringsutgifter om 28mnkr och investeringsinkomster om 2,3mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden anvisar mark (utrymme) för handel inom fastigheten Liljeholmen 1:1 till Liljeholmsplan Fastighets AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa tillägg till överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Liljeholmsplan Fastighets AB avseende del av fastigheten Liljeholmen 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och kunna inrymmas i kontorets förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga M2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga M2.

§25 Detaljplan för del av fastigheten Sätra 2:1 invid Ålgrytevägen/Stora Sällskapets väg i Bredäng. Remiss

Dnr E2008-512-00937

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 26 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan inom del av fastigheten Sätra 2:1 invid Ålgrytevägen/Stora Sällskapets Väg i Bredäng, S-Dp 2007-01985- 54.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga N1.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga N2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N2.

§26 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Kärrtorp 1:1 med Peab Bostad AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-512-01892

Exploateringskontoret hade den 18 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 omfattande investeringsutgifter om 12 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan Exploateringsnämnden och Peab Bostad AB avseende del av Kärrtorp 1:1 enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

 3. Projektets investeringsutgifter bedöms kunna finansieras inom nämndens budget för innevarande år och beräknas kunna inrymmas i kontorets förslag till budget och inriktning för åren 2009-2011.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen och Örby till Veidekke Bostad AB

Dnr M2006-513-01658

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 3 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga O2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga O2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga O1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga O2.

§28 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/ Edagränd i Farsta. Remiss

Dnr E2008-512-01037

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 18 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändraddetaljplan inom kv Sandhamn mm i Farsta, S-Dp 2007-36243-54.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga P.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P.

§29 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering av fastigheten Geringslådan 1 m m i Gubbängen till Besqab Projekt och Fastigheter AB

Dnr E2007-515-0712

Exploateringskontoret hade den 25 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering av fastigheten Geringslådan 1 i Gubbängen samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga Q1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering av fastigheten Geringslådan 1 i Gubbängen samt ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Deltog inte i beslutet

vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Q2.

§30 Komplettering av färjeförbindelse i Hammarby Sjöstad till Henriksdalshamnen

§31 Banverkets åtgärdsprogram 2009-2013 enligt förordningen om omgivningsbuller. Remiss

Dnr E2008-321-00967

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen hade den 1 augusti 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till att nämnden lämnar remissen utan eget ställningstagande.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen översända och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande att nämnden lämnar remissen utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga R.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga R.

§32 Riktlinjer för direktupphandling inom Exploateringskontoret

Dnr E2008-000-01383

Exploateringskontoret hade den 3 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna rutiner och riktlinjer för direktupphandling inom exploateringskontoret godkänns.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra kompletterande upphandlingar av kontorets ramavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att de i ärendet föreslagna rutiner och riktlinjer för direktupphandling inom exploateringskontoret godkänns.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra kompletterande upphandlingar av kontorets ramavtal.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga S.

§33 Lägesredovisning avseende Masthamnen

Dnr E2008-511-00957

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 19

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt Stockholms Hamn AB hade den 22 maj 2008 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen avseende Masthamnen och ger kontoret i uppdrag att tillsammans med Stockholms Hamn AB fortsätta arbetet med utvecklingen av Masthamnen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga T1.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga T2.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga T1.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga T2.

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 i Marieberg till ByggVesta

Dnr E2008-513-00943

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 21

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 till ByggVesta och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Marieberg 1:29 till ByggVesta och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga U.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga U.

§35 Markanvisning för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm till Aspelin-Ramm Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00952

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 22

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 till Aspelin-Ramm Fastigheter AB och godkänner markanvisningsavtalet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga V1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för kontor, handel, konferens och hotell inom fastigheten Södermalm 5:2 till Aspelin-Ramm Fastigheter AB och godkänner markanvisningsavtalet.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga V3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga V2.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga V3.

§36 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus

Dnr E2007-513-02125

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 25

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att teckna bifogat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 i Vårberg till NCC Construction Sverige AB

Dnr E2007-513-01398

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 27

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med bolaget.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till återremiss i förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Joakim Larsson (m) upptog först yrkande från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutar avslå yrkandet om återremiss. Nämnden hade därmed beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation i denna del

Mot det beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande om återremiss i bilaga X1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna Skärholmen 2:1 samt Vårberg 1:1 till NCC Construction Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med bolaget.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Deltog inte i beslutet

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet med hänvisning till sitt återremissyrkande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga X2.

Ersättaryttrande gjordes av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga X3.

§38 Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB

Dnr E2008-513-01390

Exploateringskontoret hade den 11 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar utrymme under och ovan mark vid Odenplan inom fastigheten Vasastaden 2:99 för kommersiellt ändamål till Centrum Terre AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

****

Efter sammanträdet höll tjänstemannen från exploateringskontoret, Jens Nilheim, en föredragning om ärende 38 ”Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB”.

****