Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Bostadsbyggandet - stadsbyggnadsprocessen. Svar på remiss från Stadsrevisionen (FL)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2017 (A)

9 Övergång till digital ärendehantering för exploateringsnämnden (A)

10 Försäljning av fastigheten Kalvö 1:6 i Nynäshamn till Stora Björn Skog AB (M&V)

11 Planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Svar på remiss (PU)

12 Nya bostäder med klassisk arkitektur. Motion (2016:100) av Joakim Larsson (M) och Sten Nordin (M). Svar på remiss (PU)

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bergen 1-2, Oslo 9 och del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till D. Carnegie & Co AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (PU)

14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till SSM Holding AB. Inriktningsbeslut (PU)

15 Markanvisning för idrottsplats inom fastigheterna Bällsta 1:13 och del av Riksby 1:3 i Bällsta till fastighetsnämnden (PU)

16 Bostäder inom Årstaäng 4 m.m. samt parkprogram inom Årstadal i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut (PU)

17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem (PU)

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem och Keywe AB. Inriktningsbeslut (PU)

19 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss (SP + Sbk + Tk)

20 Att utreda Södra Skanstull som ett idrottskluster. Motion (2016:119) från Mikael Valier (KD). Svar på remiss (SP + Sbk)

21 Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen. Remiss från Stadsrevisionen (SP + Slk + Sbk)

22 Tunnelbana till Arenastaden: Hagalunds industriområde station och arbetstunnel, Hagastaden arbets-/servicetunnel. Anmälan av svar på remiss (SP)

23 Markanvisning för bostadsändamål till AB Abacus Bostad och Järntorget Bostad AB inom fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, Stockholms kommun (SP)

24 Exploateringsavtal för Spårvägsmuseum inom fastigheten Hjorthagen 1:16 (SP)

25 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Anmälan av svar på remiss (M&T)

26 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2). Anmälan av svar på remiss (M&T)

27 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017 (A)

Dnr: E2016-04201

Bordlagt den 9 mars 2017, pkt 6
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (SP + Tk + Sbk)

Dnr: E2015-01315

Bordlagt den 9 mars 2017, pkt 25

29 Tillägg till och ändring i Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix & Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Bostadsbyggandet - stadsbyggnadsprocessen. Svar på remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2017-00348

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2017, Dnr E2017-00363

§9 Övergång till digital ärendehantering för exploateringsnämnden, Dnr E2017-00740

§10 Försäljning av fastigheten Kalvö 1:6 i Nynäshamn till Stora Björn Skog AB, Dnr E2017-00516

§11 Planerad stamnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Svar på remiss, Dnr E2017-00455

§12 Nya bostäder med klassisk arkitektur. Motion (2016:100) av Joakim Larsson (M) och Sten Nordin (M). Svar på remiss, Dnr E2016-04106

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Bergen 1-2, Oslo 9 och del av fastigheten Akalla 4:1 i Husby till D. Carnegie & Co AB och AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-02523, E2016-03990

§14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Solhem till SSM Holding AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-00679

§15 Markanvisning för idrottsplats inom fastigheterna Bällsta 1:13 och del av Riksby 1:3 i Bällsta till fastighetsnämnden, Dnr E2017-00680

§16 Bostäder inom Årstaäng 4 m.m. samt parkprogram inom Årstadal i Liljeholmen. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2012-512-00643

§17 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem, Dnr E2017-00681

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Rågsved till AB Stockholmshem och Keywe AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-00276

§19 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss, Dnr E2016-04121

§20 Att utreda Södra Skanstull som ett idrottskluster. Motion (2016:119) från Mikael Valier (KD). Svar på remiss, Dnr E2016-04203

§21 Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen. Remiss från Stadsrevisionen, Dnr E2017-00347

§22 Tunnelbana till Arenastaden: Hagalunds industriområde station och arbetstunnel, Hagastaden arbets-/servicetunnel. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2015-03672

§23 Markanvisning för bostadsändamål till AB Abacus Bostad och Järntorget Bostad AB inom fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, Stockholms kommun, Dnr E2017-00714

§24 Exploateringsavtal för Spårvägsmuseum inom fastigheten Hjorthagen 1:16, Dnr E2017-00651

§25 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03361

§26 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:2). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-00190

§27 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017. Återremiss från exploateringsnämnden den 2 februari 2017, Dnr E2016-04201, Bordlagt den 9 mars 2017, pkt 6

§28 Utredning om en permanent koppling för gående mellan Katarinavägen och Stadsgårdskajen. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr E2015-01315, Bordlagt den 9 mars 2017, pkt 25

§29 Tillägg till och ändring i Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Hagastaden, Norrmalm, del av fastigheten Vasastaden 1:118 (kvarteren Helix & Innovationen) med Fastighetsaktiebolaget Hagasta, Dnr E2017-00226