Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-04-23

Sammanträde 2020-04-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per mars, 2020 (E)

7 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret (A)

9 Motion om en mer likvärdig friskvård. Svar på remiss (A)

10 Innehåll i ärendetexter till exploateringsnämnden. Svar på skrivelse (A)

11 Förslag till förändring av Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) modul 20 sidospår. Anmälan svar på remiss (MoV)

12 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem. Anmälan svar på remiss (MoV)

13 Motion om att utveckla Kista busstorg. Svar på remiss (PU) Rinkeby-Kista sdf

14 Motion av Karin Wanngård (S) om att Stockholm stad bör sluta subventionera flygets kostnader. Svar på remiss (PU) Bromma sdf

15 Ändring av gällande planbestämmelse inom fastigheten Botvid 1 i Bromsten (PU) Spånga-Tensta sdf

16 Markanvisning för förskola inom fastigheten Jungfrulinet 63:1 samt del av Vinsta 4:1 i Kälvesta till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Hässelby-Vällingby sdf

17 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för förskola inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB (PU) Bromma sdf

18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av Västberga 1:1, intill Fotsacken 1 i Västertorp med AB Stockholmshem. Överenskommelse med AEVS Smörkniven AB. Genomförandebeslut Hägersten-Liljeholmen sdf (PU)

19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Sommen 9 i Årsta till Lotshem Samhällsutveckling AB Enskede-Årsta-Vantör sdf (PU)

20 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till NCC Property Development AB. Inriktningsbeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

21 Årstastråket, reviderat inriktningsbeslut. Årstastråket etapp 2, reviderat genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

22 Årstafältet, reviderat inriktningsbeslut. Årstafältet etapp 1, reviderat genomförandebeslut (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

23 Inriktningsbeslut för Östberga (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

25 Markanvisning för bostäder på fastigheten Hagsätra 1:2 samt inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Sveafastigheter Bostad AB samt för bostäder på fastigheten Fjäderlåset 1 till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Stockholm AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

26 Hagsätraskogens naturreservat. Redovisning av samråd och ställningstagande inför revidering Enskede-Årsta-Vantör sdf (PU+Sbk)

27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Riksbyggen ekonomisk förening (PU) Farsta sdf

28 Detaljplan för östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 m.fl. i stadsdelen Vasastaden. Svar på remiss av planförslag (SP)

29 Förlikningsavtal mellan Stockholms kommun och Stockholm Exergi AB avseende sanering och rivning av Gasklocka 4 i Hjorthagen (SP)

30 Exploateringsavtal avseende fastigheten Hästen 21 på Norrmalm med Hasten 21 AB (SP)

31 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för nöjesfält inom fastigheten Djurgården 1:15 i Östermalm med Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli. Genomförandebeslut (SP)

32 Samverkansavtal avseende prövning av avveckling av bangård och framtagande av järnvägsplan (SP) Östermalm sdf

33 Betänkande En utvecklad vattenförvaltning (SOU2019:66). Anmälan om svar på remiss (MoT)

34 Promemorian – Klimatdeklaration för byggnader. Anmälan om svar på remiss (MoT+Slk+Mf+Sbk)

35 Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Anmälan om svar på remiss (MoT)

36 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Spånga till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU)

Dnr: E2020-00274


Bordlagt den 20 februari 2020, § 15.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per mars, 2020

§7 Ändringar i delegationsordningen för exploateringskontoret

§9 Motion om en mer likvärdig friskvård. Svar på remiss

§10 Innehåll i ärendetexter till exploateringsnämnden. Svar på skrivelse

§11 Förslag till förändring av Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) modul 20 sidospår. Anmälan svar på remiss

§12 Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem. Anmälan svar på remiss

§13 Motion om att utveckla Kista busstorg. Svar på remiss

§14 Motion av Karin Wanngård (S) om att Stockholm stad bör sluta subventionera flygets kostnader. Svar på remiss

§15 Ändring av gällande planbestämmelse inom fastigheten Botvid 1 i Bromsten

§16 Markanvisning för förskola inom fastigheten Jungfrulinet 63:1 samt del av Vinsta 4:1 i Kälvesta till Skolfastigheter i Stockholm AB

§17 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för förskola inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

§18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom del av Västberga 1:1, intill Fotsacken 1 i Västertorp med AB Stockholmshem

§19 Markanvisning för förskola inom fastigheten Sommen 9 i Årsta till Lotshem Samhällsutveckling AB

§20 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till NCC Property Development AB. Inriktningsbeslut

§21 Årstastråket, reviderat inriktningsbeslut. Årstastråket etapp 2, reviderat genomförandebeslut

§22 Årstafältet, reviderat inriktningsbeslut. Årstafältet etapp 1, reviderat genomförandebeslut

§23 Inriktningsbeslut för Östberga

§25 Markanvisning för bostäder på fastigheten Hagsätra 1:2 samt inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 i Hagsätra till Sveafastigheter Bostad AB samt för bostäder på fastigheten Fjäderlåset 1 till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Stockholm AB

§26 Hagsätraskogens naturreservat. Redovisning av samråd och ställningstagande inför revidering

§27 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand till Riksbyggen ekonomisk förening

§28 Detaljplan för östra Hagastaden, Norrtull, Vasastaden 1:100 i stadsdelen Vasastaden. Svar på remiss av planförslag

§29 Förlikningsavtal mellan Stockholms kommun och Stockholm Exergi AB avseende sanering och rivning av Gasklocka 4 i Hjorthagen

§30 Exploateringsavtal avseende fastigheten Hästen 21 på Norrmalm med Hasten 21 AB

§31 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för nöjesfält inom fastigheten Djurgården 1:15 i Östermalm med Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli

§32 Samverkansavtal avseende prövning av avveckling av bangård och framtagande av järnvägsplan

§33 Betänkande En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66). Anmälan om svar på remiss

§34 Promemorian – Klimatdeklaration för byggnader. Anmälan om svar på remiss

§35 Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Anmälan om svar på remiss

§36 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Spånga till Skolfastigheter i Stockholm AB