Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret (A)

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per november 2020 (E)

7 Motion (KS 2020/10) av Maria Mustonen och Sara Stenudd (båda V) om återbruksgallerior. Svar på remiss (FL)

8 Motion (KS 2020/65) av Sara Stenudd (V) om kolonilotter. Svar på remiss (FL)

9 Exploateringskontorets kompletterande anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar (E)

10 Svar på skrivelse angående tomträttsavgäld för Per-Albin radhusen i Ålsten (MoV)

11 Transparensen i markanvisningsprocessen. Svar på skrivelse (V) (PU)

12 Stockholms förskolegårdar, svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/862 (PU)

13 Skrivelse om att öka trafiksäkerheten för barn och unga kring Järvabadet. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V) (PU)

14 Yttrande över Vattenfall eldistribution ABs ansökan om nätkoncession avseende två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan Barkarby och Akalla. Remiss från stadsledningskontoret. Anmälan av svar på remiss (PU)

15 Yttrande över samrådsunderlag för planerad transmissionsnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss (PU)

16 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista med Byggvesta AB, Index Invest International AB, Arkvision AB, Stockholms kooperativa Bostadsförening SKB, Skolfastigheter i Stockholm AB och SSM Bygg och Fastighets AB. Genomförandebeslut (PU)

17 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Bromsten 9:2 i Bromsten till Sveafastigheter Bostad AB, Åke Sundvall Projekt AB, Bonava Sverige AB, Bromstensgluggen Fastighetsförvaltning AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)

18 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 m.fl. i stadsdelen Solhem med AB Borätt. Genomförandebeslut (PU)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby strand till Sveaviken Bostad AB (PU)

20 Slutredovisning av breddning av Bällstaån inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll (PU)

21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut (PU)

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Famnen 6, Åkeshov 1:1 och Ulvsunda 1:1 i Åkeslund till Gimle Bostad AB. Inriktningsbeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lappmannen 4 i Blackeberg till Willhem Stockholm AB (PU)

24 Detaljplan för fastigheten Futharken 2 m.fl. i stadsdelen Norra Ängby. Svar på remiss av planförslag (PU)

25 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Bonava Sverige AB (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sandstugan 3 m.fl. i Slakthusområdet till Einar Mattsson Projekt AB, Selvaag Bostad AB, Aros Bostadsutveckling AB och Klövern AB (PU)

27 Markanvisning för bostäder och kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Hjälpslaktaren 1, 2, 8, och del av Hjälpslaktaren 7 till Hjälpslaktaren 1 Fastighets AB, Hjälpslaktaren 2 Fastighets AB och Hjälpslaktaren 8 Fastighets AB samt avtal om vissa frågor kopplade till fastighetsreglering för Hjälpslaktaren 8.

Dnr: E2020-04651

Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen
för centrumändamål inom fastigheterna Charkuteristen 1, 5, 6, 7 och 8 till Johanneshov I Slakthusområdet AB samt avtal om upplåtelse av tomträtt, överlåtelse av byggnader inom Charkuteristen 1 och 7.

Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Sandhagen 6 till Johanneshov I Slakthusområdet AB samt inom Sandhagen 7 till Rökerigatan 20 KB (PU)

28 Tillägg till markanvisningar för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Midroc Property Development AB (PU)

29 Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och kontor inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Wallenstam AB och Wästbygg Projektutveckling AB (PU)

30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 i Årsta till Fortis Fastigheter AB (PU)

31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Wallenstam AB (PU)

32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede-Årsta-Vantör till Fastighetsbolaget WWL AB, WWL Linde AB och Bostadsrättsföreningen Tjurhornet 7 (PU)

33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede-Årsta-Vantör till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Inriktningsbeslut (PU)

34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bävertassen 1 och del av Älvsjö 1:1 till Bäv Ekonomisk Förening samt för förskola inom fastigheten Vallflickan 4 och del av Älvsjö 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB i Rågsved (PU)

35 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Barkborren 6 i Hammarbyhöjden till Barkborren Förvaltning AB (PU)

36 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Bergsundet projekt nr 2 AB (PU)

37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Krigsrådet 3 och Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Svenska Bostäder, Gimle Bostad AB, OBOS Nya Hem AB, Veidekke Entreprenad AB och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut (PU)

38 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Inriktningsbeslut (PU)

39 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1, intill kv. Pulkan, i Västertorp till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB (PU)

40 Exploateringsavtal med Stam Ett AB, Stam Sex M 23 Handelsbolag, AMF Pensionsförsäkring AB, Stam Sexton M 25 AB, Stam Sju M 26 AB, BRO Marievik 27 AB, BRO Marievik 30 AB, DB Real Estate Mvik 28 Kommanditbolag, JM AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB avseende fastigheterna Marievik 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 28 och 29 /…/ (PU)

Dnr: E2020-03881

Exploateringsavtal med Stam Ett AB, Stam Sex M 23 Handelsbolag, AMF Pensionsförsäkring AB, Stam Sexton M 25 AB, Stam Sju M 26 AB, BRO Marievik 27 AB, BRO Marievik 30 AB, DB Real Estate Mvik 28 Kommanditbolag, JM AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB avseende fastigheterna Marievik 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 28 och 29 angående exploatering på privat mark inom Marievik i Liljeholmen (PU)

41 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till AB Svenska Bostäder (PU)

42 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till AB Svenska Bostäder (PU)

43 Motion av Peter Wallmark (SD) om en överdäckning av Centralbron. Svar på remiss från kommunstyrelsen (SP)

44 Arrendeavtal för ledningar och vattenområde inom fastigheterna Skeppsholmen 1:5 och Norrmalm 3:42 i Norrmalm till Statens fastighetsverk (SP)

45 Markanvisning för hotell och restaurang inom fastigheten Claes På Hörnet 1 på Norrmalm till Claes På Hörnet Fastighets AB (SP)

46 Svar på motion KS 2020/1034; Exploatering av parkeringsplats inom campusområdet i Frescati för bostäder, näringslivsverksamhet och handel (SP)

47 Återredovisning kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar. Överlämning av sopsugsanläggningar i Hagastaden och Hjorthagen från exploateringsnämnden till Stockholm Avfall AB. Reviderat genomförandebeslut sopsugsanläggning i Hjorthagen (SP)

48 Förändring av markanvisning samt överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för bostäder och kontor inom fastigheterna Greifswald 1, Harvard 1, Sorbonne 1 och 2 i Hagastaden, Vasastaden, med Hagaloket I Fastighets AB, Hagaloket II Fastighets AB och Castellum Stockholm Sorbonne 1 AB (SP)

49 Markanvisning för bostadsändamål respektive kulturändamål inom fastigheterna Stålklockan 1 och Stålklockan 2 i Norra Djurgårdsstaden (SP)

50 Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat genomförandebeslut (SP)

51 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6 på Östermalm med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) (SP)

52 Förvaltning av mark, kajer, byggnader och bergrum inom Louddens planprogramområde inom fastighet 1:4 Ladugårdsgärdet (i Norra Djurgårdsstaden) i väntan på exploatering. Genomförandebeslut (SP)

53 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Svar på remiss (MoT)

54 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (SP) (Sbk Tk Mf Östermalms sdf Sthlms Hamn AB Stockholm Vatten AB Stockholm Avfall AB)

Tilläggsärenden

55 Tidig markreservation för kontor inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Centrala Telefonplan till NCC Property Development AB (PU)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Ekonomisk uppföljning per november 2020

§7 Motion (KS 2020/1077) av Maria Mustonen och Sara Stenudd (båda V) om återbruksgallerior. Svar på remiss

§8 Motion (KS 2020/865) av Sara Stenudd (V) om kolonilotter. Svar på remiss

§9 Exploateringskontorets kompletterande anvisningar för beslut, styrning och uppföljning av investeringar

§10 Svar på skrivelse angående tomträttsavgäld för Per-Albin radhusen i Ålsten

§11 Transparensen i markanvisningsprocessen. Svar på skrivelse (V)

§12 Stockholms förskolegårdar, svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/862

§13 Skrivelse om att öka trafiksäkerheten för barn och unga kring Järvabadet. Svar på skrivelse från Jonathan Metzger m.fl. (V)

§14 Yttrande över Vattenfall eldistribution ABs ansökan om nätkoncession avseende två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan Barkarby och Akalla. Remiss från stadsledningskontoret. Anmälan av svar på remiss

§15 Yttrande över samrådsunderlag för planerad transmissionsnätsförbindelse mellan Överby och Beckomberga. Anmälan av svar på remiss

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom fastigheten Akalla 4:1 i Kista med Byggvesta AB, Index Invest International AB, Arkvision AB, Stockholms kooperativa Bostadsförening SKB, Skolfastigheter i Stockholm AB och SSM Bygg och Fastighets AB. Genomförandebeslut

§17 Markanvisning för bostäder och förskola inom fastigheten Bromsten 9:2 i Bromsten till Sveafastigheter Bostad AB, Åke Sundvall Projekt AB, Bonava Sverige AB, Bromstensgluggen Fastighetsförvaltning AB och Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut

§18 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 m.fl. i stadsdelen Solhem med AB Borätt. Genomförandebeslut

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby gård till Sveaviken Bostad AB

§20 Slutredovisning av breddning av Bällstaån inom fastigheten Mariehäll 1:10 i Mariehäll

§21 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby med AB Stockholmshem. Genomförandebeslut

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Famnen 6, Åkeshov 1:1 och Ulvsunda 1:1 i Åkeslund till Gimle Bostad AB. Inriktningsbeslut

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Lappmannen 4 i Blackeberg till Willhem Stockholm AB

§24 Detaljplan för fastigheten Futharken 2 m.fl. i stadsdelen Norra Ängby. Svar på remiss av planförslag

§25 Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Bonava Sverige AB

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sandstugan 3 m.fl. i Slakthusområdet till Einar Mattsson Projekt AB, Selvaag Bostad AB, Aros Bostadsutveckling AB och Klövern AB

§27 Markanvisning för bostäder och kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Hjälpslaktaren 1, 2, 8, och del av Hjälpslaktaren 7 till Hjälpslaktaren 1 Fastighets AB, Hjälpslaktaren 2 Fastighets AB och Hjälpslaktaren 8 Fastighets AB samt avtal om vissa frågor kopplade till fastighetsreglering för Hjälpslaktaren 8, m.m.

Markanvisning för bostäder och kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Hjälpslaktaren 1, 2, 8, och del av Hjälpslaktaren 7 till Hjälpslaktaren 1 Fastighets AB, Hjälpslaktaren 2 Fastighets AB och Hjälpslaktaren 8 Fastighets AB samt avtal om vissa frågor kopplade till fastighetsreglering för Hjälpslaktaren 8.

Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Charkuteristen 1, 5, 6, 7 och 8 till Johanneshov I Slakthusområdet AB samt avtal om upplåtelse av tomträtt, överlåtelse av byggnader inom Charkuteristen 1 och 7.

Markanvisning för kontor med lokaler i bottenvåningen för centrumändamål inom fastigheterna Sandhagen 6 till Johanneshov I Slakthusområdet AB samt inom Sandhagen 7 till Rökerigatan 20 KB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
27 protut.pdf (88 kb)

§28 Tillägg till markanvisningar för bostäder inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Midroc Property Development AB

§29 Markanvisning för bostäder, kommersiella lokaler och kontor inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Wallenstam AB och Wästbygg Projektutveckling AB

§30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 i Årsta till Fortis Fastigheter AB

§31 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i Årsta till Wallenstam AB

§32 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede-Årsta-Vantör till Fastighetsbolaget WWL AB, WWL Linde AB och Bostadsrättsföreningen Tjurhornet 7

§33 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede-Årsta-Vantör till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB. Inriktningsbeslut

§34 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Bävertassen 1 och del av Älvsjö 1:1 till Bäv Ekonomisk Förening samt för förskola inom fastigheten Vallflickan 4 och del av Älvsjö 1:1 till Skolfastigheter i Stockholm AB i Rågsved

§35 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Barkborren 6 i Hammarbyhöjden till Barkborren Förvaltning AB

§36 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Bergsundet projekt nr 2 AB

§37 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Krigsrådet 3 och Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen till AB Svenska Bostäder, Gimle Bostad AB, OBOS Nya Hem AB, Veidekke Entreprenad AB och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut

§38 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Blidö 3, del av Blidö 2 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Inriktningsbeslut

§39 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1, intill kv. Pulkan, i Västertorp till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

§40 Exploateringsavtal med Stam Ett AB, Stam Sex M 23 Handelsbolag, AMF Pensionsförsäkring AB, Stam Sexton M 25 AB, Stam Sju M 26 AB, BRO Marievik 27 AB, BRO Marievik 30 AB, DB Real Estate Mvik 28 Kommanditbolag, JM AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB avseende fastigheterna Marievik 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 28 och 29 /…/

Exploateringsavtal med Stam Ett AB, Stam Sex M 23 Handelsbolag, AMF Pensionsförsäkring AB, Stam Sexton M 25 AB, Stam Sju M 26 AB, BRO Marievik 27 AB, BRO Marievik 30 AB, DB Real Estate Mvik 28 Kommanditbolag, JM AB, Persikorött Marievik Ekonomisk förening, P-N vik 29 AB avseende fastigheterna Marievik 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 28 och 29 angående exploatering på privat mark inom Marievik i Liljeholmen

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
40 protut.pdf (94 kb)

§41 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till AB Svenska Bostäder

§42 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Johanneshov till AB Svenska Bostäder

§43 Motion av Peter Wallmark (SD) om en överdäckning av Centralbron. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§44 Arrendeavtal för ledningar och vattenområde inom fastigheterna Skeppsholmen 1:5 och Norrmalm 3:42 i Norrmalm till Statens fastighetsverk

§45 Markanvisning för hotell och restaurang inom Claes På Hörnet 1 på Norrmalm till Claes På Hörnet Fastighets AB

§46 Svar på motion KS 2020/1034; Exploatering av parkeringsplats inom campusområdet i Frescati för bostäder, näringslivsverksamhet och handel

§47 Återredovisning kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar. Överlämning av sopsugsanläggningar i Hagastaden och Hjorthagen från exploateringsnämnden till Stockholm Avfall AB. Reviderat genomförandebeslut sopsugsanläggning i Hjorthagen

§48 Förändring av markanvisning samt överenskommelse exploatering med överlåtelse av mark för bostäder och kontor inom fastigheterna Greifswald 1, Harvard 1, Sorbonne 1 och 2 i Hagastaden, Vasastaden, med Hagaloket I Fastighets AB, Hagaloket II Fastighets AB och Castellum Stockholm Sorbonne 1 AB

§49 Markanvisning för bostadsändamål respektive kulturändamål inom fastigheterna Stålklockan 1 och Stålklockan 2 i Norra Djurgårdsstaden

§50 Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat genomförandebeslut

§51 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6 på Östermalm med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB)

§52 Förvaltning av mark, kajer, byggnader och bergrum inom Louddens planprogramområde inom fastighet 1:4 Ladugårdsgärdet (i Norra Djurgårdsstaden) i väntan på exploatering. Genomförandebeslut

§53 Motion om att inrätta gröna parkeringsköp och en mobilitetsfond. Svar på remiss

§54 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

§55 Tidig markreservation för kontor inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Centrala Telefonplan till NCC Property Development AB