Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-19

Sammanträde 2009-11-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.
Program: Bent Nielsen, sektionschef vid Arbetsförmedlingen Farsta, informerar om arbetsmarknadsläget i närområdet och regionen

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om att behålla Kvarterets öppna eftermiddags-verksamhet

4 Svar på medborgarförslag om renovering av parkleken Nybygget i Gubbängen

5 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

6 Redovisning av genomförandet av strategin för utveckling av förebyggande arbete för barn och ungdom

8 Åtgärdsplan för Carema Omsorg AB - Farsta Hemtjänst

9 Åtgärdsplan för Ängsö gruppboende Attendo Care AB

10 Revidering av stadsdelsnämndens delegeringsförteckning

11 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2010

12 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2009

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

13 Förslag till komplettering till ärende om ersättningssystem inom socialpsykiatrin - yttrande till kommunstyrelsen

16 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen (SoL), kvartal 3 2009

17 Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2009

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 oktober 2009

19 Handikapprådets protokoll den 9 november 2009

20 Pensionärsrådets protokoll den 9 november 2009

21 Övriga anmälningsärenden inklusive stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

22 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Hur mäts kvaliteten i fritidsverksamheten - vilka parametrar används, hur ser resultatet ut, är det bättre eller sämre än förväntat? Kan det göras konsekvens-analyser innan man genomför verksamhetsförändringar? (fråga från nämnden)
* Vilka insatser och aktiviteter genomförs under sommaren för barn till missbrukare? (fråga från nämnden)
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

24 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsned-sättning - förfrågningsunderlag

25 Upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning - förfrågningsunderlag

26 Anmälan enligt Lex Maria som gäller bemanningsföretag

ANMÄLNINGSÄRENDEN

27 Anmälan om missförhållande enligt Lex Sarah som gäller Attendo larm- och nattpatrull

28 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 oktober 2009, sluten del av sammanträdet

29 Sociala delegationens protokoll den 29 oktober 2009

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Revidering av stadsdelsnämndens handikapprogram

Förslaget inlämnat av Gunnar Björkman den 19 oktober 2009 (dnr 002-576/2009)

Parkering på parkmark

Förslaget inlämnat av Gunnar Björkman den 19 oktober 2009 (dnr 002-577/2009)

Noteringar i stadsdelsnämndens protokoll

Förslaget inlämnat av Gunnar Björkman den 19 oktober 2009 (dnr 002-578/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslagen.

§2 Svar på medborgarförslag om att behålla Kvarterets öppna eftermiddags-verksamhet

Ärendet utgår och behandlas istället vid nästa sammanträde.

§3 Svar på medborgarförslag om renovering av parkleken Nybygget i Gubbängen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgar-förslaget.

Ärendet

I ett medborgarförslag har Andreas Lundberg föreslagit att parkleken Nybygget i Gubbängen ska renoveras till samma skick som exempelvis parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Parkleken Nybygget har vissa behov av förbättringar och förvaltningen menar att en upprustning kommer att kunna genomföras inom några år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-03.

Dnr 002-458/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Gemensam upphandling av skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark enligt förvaltningens förslag.

  2. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvalt-ning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

Ärendet

Nuvarande avtal för skötsel av plaskdammar löper ut den 30 april 2010. Stadsdels-förvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Skarpnäck planerar för en ny gemensam upphandling av entreprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de deltagande nämnderna delegeras till direktören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-15.

Dnr 103-557/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Redovisning av genomförandet av strategin för utveckling av förebyggande arbete för barn och ungdom

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fattade den 11 juni 2009 beslut om en strategi för utveckling av det förebyggande arbetet inom barn- och ungdomsverksamheten i Farsta stadsdelsområde. Inriktningen är att utveckla stödinsatser på hemmaplan och att i bred samverkan utveckla det förebyggande arbetet. Genomförandet av strategin sker steg för steg. Efter förberedelser har nu ett antal åtgärder fastställts. Genomförandet av dessa har påbörjats eller ska just påbörjas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-02.

Dnr 500-296/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v)

Vi anser att detta är mycket viktigt och ser fram emot fortsatta redovisningar. Det är angeläget att samverka med många aktörer i arbetet. Vi vill peka på vikten av samarbete med Farsta föreningsråds projekt ”Offensiv folkhälsa i Farsta-området 2009-12”.

Vi ser en viss övervikt åt korrigerande insatser, nära polisens. Vi vill hellre prioritera ett brett arbete som når alla barn och ungdomar genom t ex bra skolor som är attraktiva för eleverna, bra fritidsverksamhet mm. Vi anser att det förebyggande arbetet för barn och ungdom inte får konkurrera med det man kallar för främjande arbetssätt.

Ett främjande ungdomsarbete innebär att erbjuda attraktiva öppna fritidsverksamheter för alla unga, där förutsättningar för möten och fritidsutövande skapas utifrån grundantagandet att ta tillvara ungas egen kraft, positiva egenskaper och talang. Verksamheter där vi ser ungas möjligheter, förmåga att fatta egna kloka beslut och där ett

positivt möte sker mellan unga och mellan unga och vuxna. Vi vill att man utgår från ett hälsofrämjande perspektiv vilket innebär fokus på det friska och de friskfaktorer som får oss att fungera optimalt, utvecklas och må bra.

Skillnaden mellan ett främjande perspektiv och ett förebyggande arbetssätt kan tydliggöras genom följande exempel. Grundidén i ett främjande arbete är till exempel att hitta de faktorer som gör att nykterheten ökar, medan det förebyggande arbetet handlar om att hitta de faktorer som gör att missbruket minskar. Främjande insatser riktas till alla ungdomar med syfte att öka den totala livskvalitén. Förebyggande arbete avser att förhindra problematik i en mer avgränsad målgrupp.

Ett annat exempel: i en skola skulle ett förebyggande arbete innebära att minska mobbningen, detta skulle medföra att inte alla elever känner sig berörda, utifrån ett främjande perspektiv skulle ökat kamratskap stå i centrum och detta berör alla i skolan. Främjande och förebyggande insatser står inte i motsättning till varandra men båda behövs för att komplettera varandra, på såväl grupp- som individnivå.

Istället för att tänka att ungdomar är på ett visst sätt kan man fokusera på vad de kan bli. Utifrån detta perspektiv kan man hitta positiva punkter för förändring. Om man breddar de positiva egenskaperna finns det mindre plats för de negativa. En viktig utgångspunkt är därmed att erbjuda, visa på positivt beteende istället för att referera till det negativa. Det finns inget som är viktigare än att förstärka ungas realitetsbaserade självkänsla.

Möta ungdomar där de är och utveckla därifrån – ett resurs- och kompetenstänkande förhållningssätt.

Ett främjande arbete handlar om att finna och uppmuntra faktorer som bidrar till en förbättrad hälsa. Arbeta med fokus i kompetenser och resurser hos ungdomar och förstärka dessa. Reducera faktorer som bidrar till ohälsa samt finna och uppmuntra faktorer som bidrar till att reducera ohälsa.

§6 Åtgärdsplaner för Edö vård- och omsorgsboende

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Våren 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning vid Edö vård- och omsorgsboende för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättrings-områden. Resultatet redovisades för nämnden den 27 augusti 2009. I samband med redovisningen uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära åtgärdsplaner senast den 15 oktober 2009.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner de inlämnade planerna och överlämnar dem för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-20.

Dnr 602-407/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Åtgärdsplan för Carema Omsorg AB – Farsta Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 23 april 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning av Carema Omsorg AB – Farsta hemtjänst för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 27 augusti 2009. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade planen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-26.

Dnr 602-386/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Åtgärdsplan för Ängsö gruppboende Attendo Care AB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

Den 5 mars 2009 genomförde förvaltningen en verksamhetsuppföljning av Ängsö gruppboende Attendo Care AB för att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Uppföljningen redovisades för nämnden den 27 augusti 2009. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan senast den 15 oktober 2009.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner den inlämnade planen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-26.

Dnr 602-408/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Revidering av stadsdelsnämndens delegeringsförteckning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner de ändringar i nämndens delegering till förvaltningschefen som redovisas i detta tjänsteutlåtande och i delegeringsförteckningen.

2. Nämnden godkänner stadsdelsdirektörens anmälan av aktuella vidaredelegeringar i delegeringsförteckningen.

3. Nämnden godkänner de rutiner för anmälan av beslut enligt delegering och vidaredelegering som beskrivs på delegeringsförteckningens inledande sidor.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört en översyn av nämndens delegeringsförteckning för att anpassa den till ny lagstiftning och organisatoriska förändringar i staden. Vissa kompletteringar har även gjorts för att tillgodose Stadsrevisionens krav på tydligare rutiner för hur de beslut som fattas på delegation ska återrapporteras till nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-09-22.

Dnr 000-511/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Sammanträdestider för stadsdelsnämnden 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum för 2010.

Torsdag 21 januari

Torsdag 11 februari

Torsdag 25 mars

Torsdag 22 april

Torsdag 20 maj

Torsdag 17 juni

Torsdag 2 september

Torsdag 30 september

Torsdag 21 oktober

Torsdag 18 november

Torsdag 16 december

2. Nämnden genomför ett sammanträde måndag 4 januari 2010 kl 08.00 för att utse social delegation för 2010 samt fatta beslut om särskilt förordnade och delegering av vissa beslut. Till detta sammanträde kallas i första hand endast ordinarie ledamöter.

3. Nämndens sammanträden hålls antingen i förvaltningens lokaler eller i annan lämplig lokal, beroende på det beräknade antalet besökare vid varje tillfälle.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-28.

Dnr 000-597/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v)

1. Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdatum enligt förvaltningens förslag

2. Beslutar att mötena så långt möjligt ska hållas i Farsta gymnasium

3. därutöver anför

Enligt nämndens instruktion skall nämnden fastställa sammanträdesdatum tid och plats. Tid och plats fastställes enligt förvaltningens förslag.

Vi föreslår att nämnden i första hand använder den lokal vi ibland använt i Farsta gymnasium.

Den är lätt tillgänglig, för de flesta invånare, även med funktionshinder. Det är inte ett antal låsta dörrar att forcera.

Den har en bättre utformning så att alla intresserade invånare får plats, så att det går att se den egna nämndgruppen.

§11 Ekonomisk månadsrapport för oktober 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per oktober 2009 visar på ett överskott om 10,3 mnkr vilket är en förbättring i förhållande till föregående månad med 0,9 mnkr. Det beror på lägre kostnader än tidigare prognostiserat inom försörjningsstöd, sjukfrånvaroprojektet och utförarenheter inom äldreomsorg. Det finns dock områden som redovisar underskott och det är insatser för barn och ungdomar, vuxna missbrukare och socialpsykiatri. Inom dessa enheter pågår ett kontinuerligt arbete med åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budget. Inom äldreomsorg har antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende varit oförändrat under oktober. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 2 mellan januari och oktober.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-11-16.

Dnr 100-193/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Förslag till komplettering till ärende om ersättningssystem inom social-psykiatrin – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  2. Omedelbar justering.

Ärendet

Inför införandet av valfrihetssystem inom socialpsykiatrin 1 januari 2010 har stadsledningskontoret utarbetat ett förslag till modell för ersättning till utförare av insatsformerna boende med särskilt stöd, stödboende, boendestöd, sysselsättning och cirkelverksamhet. Ärendet har under sommaren remissbehandlats av alla stadsdelsnämnder.

I remissvaren framförde flera stadsdelsnämnder synpunkter på ersättningen för insatsformerna boendestöd och cirkelverksamhet. Stadsledningskontoret har därför dels föreslagit justeringar av ersättningarna för boendestöd, dels att cirkelverksamheten utgår ur valfrihetssystemet.

Förvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna som ökar motivationen för kostnadseffektivitet och gynnar de förebyggande insatserna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-10-30.

Dnr 006-520/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§13 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Kolloinspektion för sommaren 2009

Under pågående lägerveckor gör representanter för alla stadsdelsförvaltningar varje år en inspektion av upphandlade kolloanordnare. Årets sammanställning av de tjugofem inspekterade verksamheterna visar att de fungerar bra eller mycket bra. På de flesta ställen har även barnen intervjuats och på några ställen har den inspekterande personalen också deltagit i vissa aktiviteter för att se hur det fungerar i praktiken.

Dnr 400-602/2009

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 januari – 30 juni 2009

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer och rapporterar hälso- och sjukvårdsavvikelser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktions-nedsättning till stadsdelsnämnden två gånger per år.

På Postiljonens vård- och omsorgsboende är antalet läkemedelsavvikelser ungefär lika många som under andra halvåret 2008. På Edö vård- och omsorgsboende har de däremot ökat från föregående sammanställning. Antalet fall har också ökat i några verksamheter. Enhetscheferna inom äldreomsorgen måste intensifiera arbetet med att förebygga avvikelser.

Inom gruppbostäderna för personer med funktionsnedsättning har två läkemedels-avvikelser rapporterats. Inga fall har rapporterats.

Dnr 604-594/2009

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 2009

Enligt socialtjänstlagen är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldre-förvaltningen och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Rapporteringen för kvartal 3 2009 visar att sju beslutade insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen inte har kunnat verkställas inom tre månader. I sex fall har den enskilde tackat nej till erbjuden plats. I ett fall har det skett ett avbrott i verkställig-heten när den enskilde flyttade ut från det önskade boendet.

Dnr 500-502/2009

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2009

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kommuner skyldiga att rapportera alla beslutade insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen själv bestämmer. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Rapporteringen för kvartal 3 2009 visar att det har skett ett avbrott i en beslutad insats om kontaktperson eftersom kontaktpersonen slutade. Någon ny kontaktperson har ännu inte kunnat erbjudas.

Dnr 600-501/2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 22 oktober 2009

Handikapprådets protokoll den 9 november 2009

Pensionärsrådets protokoll den 9 november 2009

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

Resa i tjänsten till Italien.

Dnr 203-562/2009

§14 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vårdnadsbidrag för barn: Under perioden 22 oktober – 18 november har fem ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in till förvaltningen. Av dessa har tre beviljats helt och/eller halvt vårdnadsbidrag. I två fall har beslut ännu inte fattats.

2. Vid nämndens sammanträde den 11 juni 2009 frågade ledamoten Karin Lekberg (s) hur kvaliteten i fritidsverksamheten mäts – vilka parametrar används, hur ser resultatet ut, är det bättre eller sämre än förväntat, kan det göras konsekvensanalyser innan man genomför verksamhetsförändringar? Avdelningschef Inger Norman berättade att indikatorer för kvalitetsmätning kommer att ingå i förvaltningens förslag till verksam-hetsplan för 2010.

3. Vid nämndens sammanträde den 17 september 2009 frågade ledamoten Mats E P Lindqvist (mp) vilka insatser och aktiviteter som genomförs under sommaren för barn till missbrukare. Frågan bordlades eftersom Mats var förhindrad att delta vid dagens sammanträde.

4. Ulla Thorslund berättade om den idag avslutade kvalitetsmässan i Göteborg, där Stockholm stad fick ta emot utmärkelsen ”Sveriges kvalitetskommun 2009”. Utmärkelsen motiverades bland annat med stadens arbete att utveckla servicen till medborgarna med hjälp av modern IT och noggrann uppföljning. Informationskanalen ”Äldre direkt” och en väl fungerande valfrihet inom äldreomsorgen lyftes av juryn fram som goda exempel på kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet. Ulla informerade även om att hon vid mässan genomfört två seminarier om förvaltningens lean-processer som syftar till att effektivisera verksamheterna.

5. Som svar på en fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s) informerade Ulla Thorslund om att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 kommer att sändas ut den 4 december.

6. Ulla Thorslund berättade att det nu finns ett förslag till program för Larsboda Strand. Ett samrådsmöte kommer att anordnas den 3 december.

§15 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Spontanidrott (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v)

Uppföljnings- och kvalitetsseminarium (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Sebastian Sandström (mp) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Ledamoten Karin Lekberg (s) återkom till den fråga som redovisades i föregående paragraf, mätningen av kvalitet i fritidsverksamheten. Karin frågade varför man inför flytten av fritidsgården Morris från Sköndal till Hökarängen inte satte upp mål och mätbara indikatorer för att kunna mäta om åtgärden fick den kvalitetshöjande effekt som var syftet.

Ledamoten Anita Fehrnström (s) pekade på de konsekvensanalyser som görs av förvaltningen inför verksamhetsförändringar och riktade en allmän uppmaning till förtroendevalda att göra motsvarande analyser innan man föreslår och genomför förändringar i olika verksamheter.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) framförde att oppositionspartierna ställer sig positiva till pappersbesparande åtgärder som till exempel att nämndens protokoll och sammanställningen av övriga anmälningsärenden inte trycks och sänds ut till nämnden utan enbart hålls tillgängliga via den elektroniska tjänsten Insyn.

Ersättaren Inger Stark (v) tog upp frågan om uppföljningsansvaret för ungdomar som hoppar av sin gymnasieutbildning. Ansvaret delas av utbildningsnämnden och respektive stadsdelsnämnd, och Inger menade att det behöver klargöras exakt hur detta ansvar fördelas mellan nämnderna. I detta instämde ordförande Birgitta Holm (m).

Ledamoten Karin Lekberg (s) berättade om ett rykte som säger att Sköndalsskolan kommer att ta över den paviljong på skolgården där förvaltningen idag bedriver förskole-verksamhet. Avdelningschef Inger Norman svarade att förvaltningen har förstahands-kontrakt på lokalen och försäkrade att det inte planeras några förändringar. Förvaltningen kommer för säkerhets skull att ta kontakt med utbildningsförvaltningen i denna fråga.

Ordföranden Birgitta Holm (m) avslutade sammanträdets öppna del med att bjuda in nämnden till årets julbord som anordnas i anslutning till sammanträdet den 17 december.