Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-10-20

Sammanträde 2011-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Lotta Lindh-Neville och Ulrika Bergström från Socialstyrelsen berättar om evidens och evidensbaserad praktik i socialt arbete

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Anmälan av medborgarförslag om fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö

2 Anmälan av medborgarförslag om översvämning på Hästhagsskolans idrottsplan

3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om vad stadsdelsnämnden gör för Hökarängens friluftsförening

4 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

6 Ny gruppbostad i Hökarängen - inriktningsbeslut

8 Socialtjänsten i Farsta 2010 - kommentarer till socialnämndens rapport

10 Ekonomisk månadsrapport för september 2011

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

11 Motion (s) om införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm

12 Motion (s) om ersättningsnivåer inom demensvården

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Veckobo

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 september 2011

17 Handikapprådets protokoll den 10 oktober 2011

18 Pensionärsrådets protokoll den 10 oktober 2011

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Information från stadsdelsdirektören

Rapport från Chefsforums studieresa till Barcelona (frågan bordlades vid nämndens sammanträde den 29 september)

Information om föräldrautbildningen Komet och andra program och metoder. Fråga från nämnden vid sammanträdet den 17 februari

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Upphandling av daglig verksamhet enligt LSS för personer med funktions-nedsättning (Höken, Stora Edsvalla och Lilla Edsvalla) - tilldelningsbeslut

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 september 2011, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 6 oktober 2011

§1 Anmälan av medborgarförslag om fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Karol Podchal med flera ungdomar om en fotbollsplan med konstgräs i Fagersjö.

Ärendet

Karol Podchal berättar i ett medborgarförslag att ungdomar i Fagersjö vill ha en fotbollsplan med konstgräs, gärna upplyst och uppvärmd. En namninsamling som stödjer förslaget har undertecknats av ett 50-tal ungdomar.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-04.

Dnr 1.2.4-478/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Anmälan av medborgarförslag om översvämning på Hästhagsskolans idrottsplan

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar Lars Arenanders förslag om översvämning på idrottsplanen vid Hästhagsskolan i Farsta till idrottsnämnden, den nämnd som ansvarar för stadens idrottsmark.

Ärendet

Lars Arenanders har skrivit till stadsdelsnämnden och berättat att idrottsplanen vid Hästhagsskolan i Farsta har stått under vatten ganska länge. Arenander tar upp de negativa konsekvenser som detta medför och vill att problemet ska lösas.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar Lars Arenanders förslag till idrottsnämnden, den nämnd som ansvarar för stadens idrottsmark.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-04.

Dnr 1.2.4-479/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om vad stadsdelsnämnden gör för Hökarängens friluftsförening

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om vad stadsdelsnämnden gör för Hökarängens friluftsförening.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att Hökarängens friluftsförenings samtliga stugor ska bevaras. Partierna föreslår att nämnden startar en dialog med föreningen om föreningens framtidsidéer.

Stadsdelsnämnden har avstyrkt stadsbyggnadsnämndens förslag om att stugorna ska rivas. Det gjordes i samband med remissbehandlingen av förslaget till detaljplan för Larsboda strand. Stadsbyggnadsnämnden har inte tagit hänsyn till denna synpunkt och detaljplanearbetet har startat.

Stadsdelsnämnden har inte haft någon dialog med föreningen eftersom det är idrottsnämnden som är föreningens avtalspart.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 1.6-283/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av entreprenör för genomförande av parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning genomföra upphandlingen och att teckna avtal med entreprenör.

Ärendet

Avtalet med nämndens entreprenör för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten löper ut den 14 maj 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden deltar i en ny gemensam upphandling av anläggningsentreprenör tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Förvaltningen föreslår vidare att alla nödvändiga beslut samt tecknande av avtal för stadsdelsnämndens räkning sköts av stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-26.

Dnr 2.2.2-453/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

- Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av entreprenör för genomförande av parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten, men ställer som villkor för deltagande att upphandlingen kräver kollektivavtalsliknande villkor

- Stadsdelsnämnden uppdrar åt Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att lämna in egen regi-anbud

- Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning genomföra upphandlingen och att teckna avtal med entreprenör

Vid upphandlingar är det viktigt att det offentliga inte endast ställer krav på att priset ska vara så lågt som möjligt. De som arbetar måste garanteras en rimlig lön och goda arbetsvillkor. Om sedan ett företag kan göra det effektivt utifrån rimliga villkor är det bra att arbetet läggs ut på entreprenad. Men om vi ställer för låga villkor riskerar vi att man sänker löner eller skippar att betala in tjänstepension. Det vill vi inte riskera.

Vi vill att förvaltningen ser till att man kräver kollektivavtalsliknande villkor för de som vinner upphandlingen och för alla eventuella underentreprenörer som de kan tänkas anlita och att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning seriöst avväger att driva verksamheten i egen regi.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Vid upphandlingar är det viktigt att det offentliga inte endast ställer krav på att priset ska vara så lågt som möjligt. De som arbetar måste garanteras en rimlig lön och goda arbetsvillkor. Om sedan ett företag kan göra det effektivt utifrån rimliga villkor är det bra att arbetet läggs ut på entreprenad. Men om vi ställer för låga villkor riskerar vi att man sänker löner eller skippar att betala in tjänstepension. Det vill vi inte riskera.

Vi vill att förvaltningen ser till att man kräver kollektivavtalsliknande villkor för de som vinner upphandlingen och för alla eventuella underentreprenörer som de kan tänkas anlita och att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning seriöst avväger att driva verksamheten i egen regi.

§5 Lokalförsörjning för förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport om planerad lokalförsörjning för nämndens förskoleverksamhet.

Ärendet

Enligt befolkningsprognoser från stadens Utrednings- och statistikkontor kommer behovet av förskoleplatser fram till år 2020 att öka i stadsdels­området.

Hittills i år har två nya förskolor öppnats. Med en del utökningar på befintliga förskolor har det sammantaget öppnats tolv nya avdelningar. I dagsläget pågår arbete med att öppna ytterligare en förskola om en avdelning i Farsta strand. Fyra nya förskolor planeras de närmaste åren, en i området Centrala Farsta, två i Tallkrogen (varav en ersätter en som rivs) samt två i det nya området Lilla Sköndal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 2.6-448/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Tack för rapporten. Nämnden uppskattar att få en skrivelse om hur förvaltningen ser på den framtida lokalförsörjningen för en av våra viktigaste verksamheter.

Vi har noterat att förvaltningen förhandlar med Stiftelsen Stora Sköndal om ersättningslokaler för förskolan Solbacken. Det är angeläget att hitta en ny, bra lösning för förskolan. Vi har noterat att den närbelägna kooperativt drivna förskolan är i samma situation – kanske går det att finna en gemensam lösning?

Vi föreslår att förvaltningen i den kommande verksamhetsplanen vidareutvecklar rapporten och redovisar förslag till åtgärder.

Vi är oroade för medarbetarförsörjningen.

Vi vill ha en plan för hur nämnden ska kunna uppfylla Kf mål för gruppstorleken i förskolan. Vi accepterar inte överinskrivningar. Behoven kan variera på olika avdelningar beroende på barnens behov, medarbetarnas kompetens och lokalerna men målen uttrycker miniminivån. Kontakter med mödravårdscentraler bör ge säkrare prognoser för behov av förskoleplatser än USK.

Vi kräver att de kommunalt och de privat drivna förskolorna ska ha samma förutsättningar och krav vad gäller t ex kön som ska vara gemensam; kvalitén; lokalerna; jämställdhetsarbetet; medarbetarnas kompetens.

Förskolorna har ett mycket viktigt uppdrag för att bidra till barnens utveckling. I vårt stadsdelsområde är detta särskilt viktigt då det sociala arvet är tungt, många barn är särskilt beroende av kvalitén i förskolan.

§6 Ny gruppbostad i Hökarängen – inriktningsbeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera en gruppbostad på Pepparvägen i Hökarängen.

2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 500000 kr för förprojektering och projektering av gruppbostad samt 100000 kr i beställarstöd, sammanlagt 600000 kr.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att antalet nya omsorgslägenheter för vuxna inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska öka årligen. Stadsdelsnämnden har också tidigare påtalat önskemålet om gruppbostäder i samband med flera byggprojekt i stadsdelsområdet. Nu planerar byggföretaget Peab att bygga flerfamiljshus på Pepparvägen och Munstyckevägen i Hökarängen. Peab är intresserat av att inrymma en gruppbostad i projektet.

Stadsdelsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att planera en gruppbostad i projektet samt att söka stimulansbidrag för förprojektering, projektering och beställarstöd hos kommunstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 8-459/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Förslag till nytt föreningsbidrag

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny utformning av nämndens föreningsbidrag. Bidraget ersätter de två nuvarande bidragen till utomstående organisationer och till kulturarrangemang.

2. Riktlinjer för föreningsbidraget fastställs enligt bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande.

3. Förändringarna gäller från den 1 januari 2012.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gav vid sitt sammanträde den 19 april 2011 förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag. Syftet var att göra både konstruktionen och fördelningsprinciperna tydligare.

Förvaltningen föreslår nu att de två nuvarande bidragsformerna – bidrag till utomstående organisationer och kulturbidrag – slås samman till ett föreningsbidrag. Bidraget ska kunna sökas en gång per år och förslås beviljas i tre kategorier: verksamhetsbidrag, aktivitets-bidrag och kulturbidrag.

De nya riktlinjerna föreslås gälla från den 1 januari 2012 och förvaltningen kommer att bjuda in lokala föreningar till informationsträffar under hösten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 1.1-406/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Nämnden instämmer i delar av förvaltningens förslag. Vi vill att förvaltningen i verksamhetsplanen återkommer till följande.

Det viktigaste för hur bidraget uppfattas av föreningarna är hur stort det är. De senaste åren har det varit ett för litet belopp som fördelats.

Vi vill påpeka att föreningsaktiva i huvudsak arbetar med verksamheten på sin fritid. Ansökningarna och utbetalningsunderlagen ska då vara enkla men ge ett bra underlag för beslut. Vi ser gärna att de föreningar som är medlemmar i och därmed registrerade av Farsta föreningsråd får en förenkling.

Vi ser en tendens till att föreningar tar över stadens verksamhet. Detta är bra om staden har ansvar för grunden och basen i verksamheten, så att föreningarnas verksamhet är ett komplement till denna.

För varje förening är bidragen stora pengar, i nämndens budget är det rätt lite. Eftersom riktlinjerna styr och det är viktigt att kunna ge snabba och bindande besked om bidragen anser vi att det är en fördel om nämnden delegerar beslutet till stadsdelsdirektören.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Miljöpartiet anser att det lokala föreningslivet är en mycket viktig resurs. Lokala kulturaktiviteter bidrar till att öka medborgarnas trivsel i bostadsområdet. Kultur- och föreningsaktiviteter inbjuder till samtal och kontakter mellan grannar som bidrar till att öka tryggheten i området och minska utanförskapet. De erbjuder även möjligheter till lokalt engagemang och till delaktighet i samhällslivet och demokratin. Detta är särskilt viktigt i ett område som Farsta där många står utanför arbetsmarknaden och därmed lätt hamnar i utanförskap.

Vi vill att förvaltningen i verksamhetsplanen återkommer till följande:

Föreningsaktiva arbetar i huvudsak med verksamheten på sin fritid. Ansökningarna och utbetalningsunderlagen ska då vara enkla men ge ett bra underlag för beslut.

Det viktigaste för hur bidraget uppfattas av föreningarna är hur stort det är. De senaste åren har det varit ett för litet belopp som fördelats. Hänsyn till detta bör tas i kommande års budget. För varje förening är bidragen stora pengar, i nämndens budget är det rätt lite.

Vi ser en tendens till att föreningar tar över stadens verksamhet. Detta är bra om staden har ansvar för grunden och basen i verksamheten, så att föreningarnas verksamhet är ett komplement till denna

§8 Socialtjänsten i Farsta 2010 – kommentarer till socialnämndens rapport

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av socialtjänsten i Farsta 2010. Redovisningen är ett svar på nämndens uppdrag till förvaltningen att redovisa de variabler i rapporten där Farsta stadsdelsområde avviker från övriga stadsdelsområden.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 1 september redovisades socialnämndens rapport om socialtjänsten i Stockholm 2010. Förvaltningen fick då i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av de variabler i rapporten där Farsta stadsdelsområde avviker från övriga stadsdelsområden.

Situationen för befolkningen i Stockholms stadsdelsområden skiljer sig på olika sätt. I Farsta finns det fler personer med missbruk och psykiska svårigheter, vilket avspeglas i behovet av ekonomiskt bistånd och i socialtjänstkontakterna inom omsorgen om barn och ungdom. Ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, som Farsta har tillsammans med Södermalm och Skarpnäck, innebär insatser i högre utsträckning än för de andra stadsdelsområdena.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-19.

Dnr 1.6-446/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Utmaning avseende driften av Farsta gruppbostäder

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av inkommen utmaning avseende driften Farsta gruppbostäder.

2. Nämnden antar inte utmaningen.

3. Nämnden anför därutöver följande.

De borgliga partierna har alltid värnat om valfrihet där verklig valfrihet innebär att medborgare ska kunna välja på kommunala eller olika typer av privata alternativ. Detta gäller så gott som alla kärnverksamheter.

Det har inkommit en utmaning om driften av Farsta gruppbostäder. De borgerliga partierna i Farsta kommer inte att anta den utmaningen och lägga ut driften av Farsta gruppbostäder på entreprenad. Eftersom vi eftersträvar verklig valfrihet där alla upplåtelseformer är alternativ till varandra ämnar vi låta Farsta gruppbostäder även i framtiden kvarstå i kommunal drift. Detta på grund av att samtliga andra gruppbostäder är ickekommunalt drivna.

Ärendet

I en skrivelse har enhetschefen vid Farsta gruppbostäder tillsammans med två andra medarbetare inom staden utmanat stadsdelsnämnden avseende driften av Farsta gruppbostäder. I enlighet med stadens policy för konkurrens och valfrihet ska nämnderna seriöst pröva varje sådan utmaning.

Utmanaren har en gedigen erfarenhet och kompetens inom verksamhetsområdet och bedöms vara en trovärdig, potentiell anbudsgivare i en eventuell upphandling. Förvaltningen ser därför positivt på utmaningen och föreslår att nämnden antar den och uppdrar åt förvaltningen att återkomma till frågan om när upphandlingen ska inledas i förslaget till aktivitetsplan 2012.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 29 september 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-08.

Dnr 2.2.2-318/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta att inte anta utmaningen om driften av Farsta gruppbostäder. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (mp).

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes, Vladan Boškovics (fp) och Mariana Moreira Duartes m fl (mp) förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av inkommen utmaning avseende driften av Farsta gruppbostäder

2. Stadsdelsnämnden säger nej till utmaningen och fortsätter att driva verksamheten i egen regi.

Vi har tagit del av utmaningen. Vi har den bestämda uppfattningen att verksamhet av detta slag där brukarna är sköra samt medarbetarnas kompetens, samverkan och antal är avgörande för kvalitén, inte alls lämpar sig för privat drift.

Vi antar att den moderatledda majoriteten kommer att godkänna förslaget. Då vill vi särskilt peka på jävsreglerna vid den fortsatta handläggningen av ärendet

§10 Ekonomisk månadsrapport för september 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2011.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen i september 2011 visar att nämnden sammantaget räknar med ett överskott om 2,0 mnkr. Så här ser det ut för de olika verksamheterna:

· Inom äldreomsorgen är beställarens kostnader fortfarande högre än budgeterat och verksamhetens samlade prognos är ett underskott om 12,5 mnkr.

· Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under perioden januari-september inom budgeterad nivå och verksamheten bedöms lämna ett överskott om 4,2 mnkr.

· Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott om 5,7 mnkr på grund av ökade kostnader för insatser för barn och unga.

· Förskolorna räknar med ett överskott om 15,2 mnkr eftersom barnantalet har varit högre än budgeterat.

· Funktionsnedsättning prognostiserar ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-14.

Dnr 1.2.1-106/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Motion (s) om införande av obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholm

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Jan Valeskog (s) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att Stockholms stad ska införa obligatorisk insamling av matavfall för alla fastighetsägare som har fler än fyra hushåll. På det sättet skulle stockholmsregionen kunna bli självförsörjande på biogas till kollektivtrafik och annan tung trafik.

Förvaltningen håller med om att staden måste ta hand om mer matavfall för biologisk hantering, men menar att det är bättre att i första hand satsa på verksamheter som hanterar stora mängder matavfall – till exempel restauranger, butiker och storkök. Självklart ska också flerfamiljshus och enbostadshus kunna lämna matavfall till biologisk hantering om de vill.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 1.5.1-390/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionen.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

- att staden ska samla in minst 70 % av allt matavfall till 2015

- att stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker motionens yrkanden 2 och 3

Miljöpartiet vill att 40 % av allt matavfall ska samlas in till 2012, men målet till 2015 bör och ska vara 70 %. Att Stockholms Stad bara lyckas samla in 16 % av matavfallet hitintills är alldeles för dåligt. Alla strävanden efter att öka mängden är bra. Vi håller med förvaltningen om att man ska satsa i första hand på restauranger, butiker och storkök, men matavfall är en fantastisk resurs och kan inte slösas bort. Att omvandla även hushållens matavfall till biogas är en bra och hållbar lösning inför framtiden. Vi kan inte nöja oss med att bara samla in matavfall där det är lättast. I till exempel Södertälje så samlas matavfall in i gröna påsar, som slängs bland övriga hushållssopor och man behöver därför inte extra mycket utrymme vid insamlingsplatsen. Det finns lösningar om man bara vill. Vi vill att förvaltningen jobbar för att allt matavfall från förvaltningens verksamheter samlas in och dessutom för att hushållen samlar in sitt matavfall.

I miljöpartiets kommunpolitiska program står att staden ska bygge en ny anläggning för produktion av biogas. I dagsläget är kapaciteten alldeles för låg för att omvandla mat till biogas i stockholmsområdet. Men inget hindrar att vi börjar i båda ändar. Vi tycker att staden ska samla in mycket mer matavfall OCH att kapaciteten ska öka för att kunna omvandla det till biogas.

§12 Motion (s) om ersättningsnivåer inom demensvården

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Mirja Räihä Järvinen (s) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om ersättningsnivåer inom demensvården. Hon föreslår att staden ska betala ersättning per boende istället för nuvarande system, där ersättningen baseras på en nivåbedömning av insatsbehovet.

Förvaltningen instämmer i att nuvarande ersättningsmodell har brister och behöver ses över. Äldrenämnden planerar redan en grundlig översyn och förvaltningen vill inte ta ställning innan resultatet av den översynen är klar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-28.

Dnr 1.5.1-325/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Nämnden har noterat att den fråga motionären väcker är föremål för utredning. Motionärens synpunkter ska bedömas i den utredningen.

Vi är synnerligen angelägna om att ersättningssystemet styr mot bästa möjliga kvalité och kontinuitet för de dementa äldre.

Vi tror också att en ersättning per boende är enklare och rättvisare än de behovsbedömningar som nu sker. Vi ser fram emot utredningens förslag och remissarbetet kring denna.

§13 Förslag till detaljplan för Tallkrogsvägen vid Tallkrogsplan

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Nämnden anför därutöver följande.

3. Omedelbar justering.

I stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag skriver man under rubriken ”Gång- och cykeltrafik” att ”Tallkrogsvägens koppling till Örbyleden i sydväst är tänkt att förstärkas genom en breddning av skogsvägen genom Majroskogen.”.

Med tanke på att alltfler använder cykel, allt längre sträckor, som ett viktigt kommunika-tionsmedel, tycker vi att det är angeläget att öppna fler möjliga kommunikationsvägar för cykel. Dessutom skulle en cykelväg genom Majroskogen göra naturen där mer tillgänglig för fler personer. Naturskyddsföreningen Söderort skriver exempelvis om Majroskogen att den ”är ett av Söderorts mest underskattade större skogsområde”.

Vi vill därför att man allvarligt undersöker möjligheterna att inte bara bredda skogsvägen genom Majroskogen utan också anlägga en cykelväg i anslutning till gångvägen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret föreslår att cirka 135 studentlägenheter uppförs på Tallkrogsvägen vid Tallkrogens tunnelbanestation. Sju hus i tre och fyra våningar planeras. Samtidigt överförs Tallkrogsplans planterade yta från gatumark till parkmark för att återspegla de verkliga förhållandena.

Förvaltningen är positiv till förslaget. Det råder stor brist på studentlägenheter och den planerade byggnationen är ett välkommet tillskott. Det är också utmärkt att Tallkrogsplans planterade yta övergår till parkmark. En fortsatt upprustning av grönytan på Tallkrogsplan är en lämplig grönkompensation för området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 1.5.3-458/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v).

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes, Vladan Boškovics (fp), Gunnar Sandells m fl (s) och Thereza Nordlunds (v) förslag.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (mp)

Till förmån för förslaget att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Veckobo

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Veckobo vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Boendet drivs på entreprenad av Stora Sköndal. Det är beläget i Hökarängen och är ett relativt litet boende med elva platser.

Det krävs förbättringar inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-26.

Dnr 1.2.1-456/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Hemlöshet – lägesrapport 2011 från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Vid stadens senaste kartläggning av hemlösheten i Stockholm i april 2010 var antalet hemlösa 2982. Det framgår av socialnämndens lägesrapport 2011. I rapporten framgår också att många nya verksamheter har startats de senaste åren. Farstas verksamheter FarstaSteget, Porten och Levande Hökarängen omnämns.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-10-04.

Dnr 1.6-443/2011

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 29 september 2011

Handikapprådets protokoll den 10 oktober 2011

Pensionärsrådets protokoll den 10 oktober 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund under perioden 15 september – 6 oktober 2011 2011, enligt nämndens delegering.

1. 2011-09-12: Resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-437/2011

2. 2011-09-15: Resa i tjänsten till Helsingfors. Dnr 1.1-440/2011

3. 2011-09-22: Tf chef för avdelningen för planering, strategi och service för perioden 22 september – 2 oktober 2011. Dnr 1.1-449/2011

4. 2011-09-30: Tf stadsdelsdirektör under perioden 3-9 oktober 2011. Dnr 1.1-460/2011

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 10-30 september 2011.

§17 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Rapporten från Chefsforums studieresa till Barcelona den 19-21 september bordlades även denna gång, på grund av den sena timmen.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 februari i år bad nämnden att få information om föräldrautbildningen Komet och andra program och metoder. Frågan bordlades eftersom den ursprungliga frågeställaren, Inger Stark (v), var frånvarande.

3. En artikel i Dagens Nyheter den 18 oktober innehöll uppgifter om att stadsdels-direktören i Hässelby-Vällingby skulle ha gjort strykningar i en rapport från medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) innan den lämnades in till Socialstyrelsen, något som inte ät tillåtet. Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hade därför före dagens sammanträde bett att få en redogörelse för hur samarbetet mellan MAS och förvaltningsledning fungerar i Farsta, för att försäkra sig om att något sådant inte förekommer här. Inger Blomqvist, MAS, redogjorde för samarbetet mellan henne och förvaltningsledningen och intygade att något sådant aldrig har förekommit under hennes tid i Farsta.

4. Idag invigdes Aktivitetshuset Tuben i Farsta centrum med pompa och ståt – mycket olika aktiviteter och många nyfikna och nöjda besökare. I de nya lokalerna kommer bland annat föreningar att kunna boka möteslokaler. Under dagen genomfördes även Motionsloppet.

5. Förvaltningen delade ut information om antilangningskampanjen inför höstlovet. Ledamöter och ersättare är välkomna att delta genom att dela ut information utanför Systembolaget.

6. Förvaltningen arbetar vidare för att kunna erbjuda bra och uppskattad ungdoms-verksamhet i Sköndal. Utifrån resultatet av ungdomsrådslaget och andra kontakter med ungdomar, som visar att det kanske inte är just en fritidsgård som alla vill ha, kommer ett sportcafé att ordnas i Sköndalshallen. Cafét kommer inledningsvis att vara öppet fredagskvällar men längre fram även andra kvällar, när Farstahallen öppnar igen och det stora trycket från idrottsklubbarna på Sköndalshallen minskar.

7. Både parkleken Semlan och den nya multisportplanen i Sköndal har nu tagits i drift.

8. Aktuell statistik över arbetslösheten delades ut.

§18 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Äldreomsorgen (bilaga)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelsen till ett kommande sammanträde.

Stadsdelsdirektören föreslog att förvaltningen anordnar ett seminarium för nämnden för att presentera förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012. En inledande allmän introduktion till budgetprocessen kan göras före själva budgetseminariet för de som är intresserade.

Beslut

Torsdag den 24 november klockan 14.00 samlas nämnden för en presentation av förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2012. Klockan 13.00 ordnas en inledande genomgång av de allmänna förutsättningarna för budgetarbetet.

Ledamoten Vladan Boškovic (fp) frågade om förvaltningen kan göra något åt att farthinder på Majrovägen vid Gubbängens IP har flyttats ut på grönytan vid sidan om vägen, så att den har förstörts. Förvaltningen lovade kontakta trafikkontoret.

Ledamoten Karin Lekberg (s) påtalade att gatlyktorna på stora delar av norra Sköndals-vägen har var släckta i flera veckor. Eventuellt kan det bero på den byggnation som pågår i området. Förvaltningen lovade undersöka även detta.