Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program:
Avvecklingen av stenkrossen i Farsta företagsområde och eventuell etablering av livsmedelskluster - Nils Tunving, exploateringskontoret, och Sassan Sanjari, fastighetskontoret

Insatsen kontaktperson/kontaktfamilj - kontaktsekreterare Marguerite Linder

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

2 Förslag om skyltskåp för konstutställningar i Farsta Centrum - svar på medborgarförslag

3 Förslag om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen -svar på medborgarförslag

4 Översikt över äldreomsorgen i Farsta - svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

5 Samlad planering av stadsdelen Sköndal - svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

6 Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med hbt-frågor - svar på skrivelse från (mp) och (v)

7 Projektet Våld i nära relationer - svar på skrivelse från (v)

8 Statistik över anmälningar till Arbetsmiljöverket - svar på skrivelse från (s) och (v)

9 Förslag om miljöhandlingsplan 2012-2015 för Farsta stadsdelsnämnd

10 Nya förskolor i centrala Farsta och Farsta strand - genomförandebeslut

11 Så här tyckte de äldre om stadens vård- och omsorgsboenden 2011

14 Äldre med psykisk funktionsnedsättning och deras behov av särskilt stöd -slutrapport från projekt

15 Ny lagstiftning om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke - delegering till sociala delegationen av beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken

16 Medgivande till tjänsteresa för familjebehandlare

17 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Vittsjö

21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Lövholmens hemtjänst

22 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen -Stadsrevisionens rapport efter granskning av tre stadsdelsnämnder

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 mars 2012

26 Pensionärsrådets protokoll den 10 april 2012

27 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

28 Information från stadsdelsdirektören

Hur ser stadens avtal med entreprenörer för snöröjning ut och vad kan förvaltningen göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs? Fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s)

Hur ser det ut i Farsta med persontransporter och skolskjutsar, utifrån Stadsrevisionens rapport 7:2011? Fråga från vice ordföranden Gunnar Sandell (s)

Vad händer på kulturområdet i Farsta? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (s)

Farstaungdomar under 20 år som inte studerar och inte jobbar - vilket stöd ges och hur följs de upp? Fråga från ersättaren Tuula Karlsson (s)

Arbetslöshet och sysselsättning i Farsta stadsdelsområde

Sportscamp

BRÅ-dag

Rapport från möte med närpolischefen

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

30 Lex Sarah i enskilt driven verksamhet - information om missförhållande i jourhem via Pär Sonesson & Company

31 Stadsdelsnämndens protokoll den 15 mars 2012, sluten del av sammanträdet

32 Sociala delegationens protokoll den 29 mars 2012

33 Sociala delegationens protokoll den 18 april 2012

§1 Underlag för budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag för budget 2013 med inriktning för 2014 och 2015.

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-23.

Dnr 1.2.1-156/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (mp) anmälde att partiet inte deltar i beslutet.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)

1. Stadsdelsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till budget som bygger på socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen samt i nämnden vid beslut om verksamhetsplan för 2012.

Reservation

Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden beslutar avslå förvaltningens förslag

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till budget som bygger på vänsterpartiets förslag i kommunstyrelsen samt i nämnden vid beslut om verksamhetsplan för 2012.

§2 Förslag om skyltskåp för konstutställningar i Farsta Centrum

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunilla Lockne om ett skyltskåp för konstutställningar i Farsta Centrum.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden framför Gunilla Lockne, ordförande i Farsta konstförening, att det behövs ett utrymme för konstutställningar i Farsta Centrum. Hon föreslår ett konstfönster i den stora entrén vid Storforsplan 44.

Förvaltningen har haft kontakt med fastighetsägaren Atrium Ljungberg som framför att det framöver istället kan bli aktuellt med liknande utställningsmöjligheter i det nyinvigda Kulturcentrums regi i Farstagången. Tillsvidare avvisar man genomförande på Storforsplan.

Förvaltningen menar att även Aktivitetshuset Tuben kan erbjuda lämpligt utrymme.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-28.

Dnr 1.2.4-619/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Förslag om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen

Svar på medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Magnus Rönnholm om mer belysning och staket i parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Föreslagna åtgärder kommer inte att genomföras.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Magnus Rönnholm att parkleken Odlarängen ska förses med mer belysning och staket. Åtgärderna föreslås för att öka säkerheten i parken.

Parken byggdes om så sent som 2006 och fick nya lekredskap, markbeläggning, staket och belysning med mera. Förslaget till ombyggnaden togs fram av en arbetsgrupp bestående av bland andra boende, brukare och stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen anser därför att ytterligare investeringar vare sig är möjliga eller aktuella.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-27.

Dnr 1.2.4-632/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Översikt över äldreomsorgen i Farsta

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om en översikt av äldreomsorgen i Farsta.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet begärt att få en översikt av äldreomsorgen i Farsta. Kravet ställs mot bakgrund av nedläggningen av Skogsbyns vård- och omsorgsboende, som drivs av Stora Sköndal. Partierna menar också att det är svårt att utläsa behovet av vårdplatser av den äldreplan som nämnden behandlade i mars förra året.

Förvaltningen erbjuder alternativa vårdplatser för dem som bor hos Stora Sköndal, utifrån den enskildes önskemål, i och utanför stadsdelsområdet. Förvaltningen instämmer i att det är svårt att bedöma framtida platsbehov och förordar årliga uppdateringar av stadens äldreomsorgsprognos. Behovet av platser i östra söderort stäms regelbundet av i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter, som förvaltar stadens omsorgsfastigheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-03.

Dnr 1.6-521/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om en översikt över situationen för invånarna inom äldreområdet

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att årligen redovisa en prognos över platsbehov och platstillgång inom Farsta Stadsdelsnämnds område

3. Anför därutöver följande

Nämnden är bekymrad då det förefaller som förvaltningen inte har tillräckligt bra grepp om hur behoven ser ut i äldreomsorgen. Därför vet vi inte heller om t ex antalet platser i boende kommer att räcka till senare i vår.

I vår skrivelse som lämnades 20 oktober 2011 pekade vi på nämndens Pensionärsråds senaste protokoll där de hade diskuterat avvecklingen inom Stiftelsen Stora Sköndals äldreboende där bl a 127 medarbetare varslats. Vi pekade även på svårigheter att hitta nya platser för demensvård.

Farsta vård och omsorgsboendes framtid var då osäkert. Senare har Micasa AB sålt detta boende till AB Familjebostäder. Tydligen kommer hälften av de tidigare platserna där att drivas vidare tills alternativ finns.

Vi tyckte att äldreplanen som presenterades 17 mars 2011 var svårtydd. Förvaltningen påstår i sitt utlåtande att vi tyckt det varit svårt tyda platsbehoven i äldreplanen som behandlades i mars 2012 – vi har inget minne av att vi haft något sådant ärende i år. Det framgår inte heller av protokollet, så vi har svårt att kommentera förvaltningens påstående.

Vi instämmer däremot i förvaltningens uppfattning att det är svårt att bedöma framtida platsbehov och platstillgång varför vi vill att nämnden årligen får en redovisning. Inför denna redovisning ska förvaltningen inventera behoven bl a genom samtal med alla äldre över 75 år som inte har plats i äldreboende. Medarbetarna i hemtjänsten bör vara en resurs i detta arbete. Vidare vill vi i varje tertialrapport ha en redovisning av vilka som sökt äldreboendeplats samt vilka som fått respektive väntar på plats. Vi anser att de invånare som är över 90 år och söker plats ska få det. Om jag i den åldern ansöker torde behovet vara stort. Vi är även oroande av att medelvårdtiden är låg vilket vi tolkar som att de flesta flyttar till vård o omsorgsboende för sent. Vi vill ha årliga uppdateringar av prognosen för vårt stadsdelsområde – inte för en konstruerad region.

§5 Samlad planering av stadsdelen Sköndal

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen om samlad planering av stadsdelen Sköndal.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden föreslår socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att en boendedialog arrangeras i Sköndal där olika aktörer som verkar i Sköndal samlat får redovisa sina planer för kommande förändringar.

Inom Söderortsvisionen har det inte förts några diskussioner om att genomföra en boendedialog i Sköndal den närmaste tiden. Förvaltningen har dock vid olika tillfällen och i olika konstellationer haft möten med Sköndalsbor för att fånga upp synpunkter och informera om aktuella frågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-30.

Dnr 1.6-592/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§6 Hur arbetar stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen med hbt-frågor

Svar på skrivelse från (mp) och (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från miljöpartiet och vänsterpartiet om hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har miljöpartiet och vänsterpartiet ställt frågor om hur stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen arbetar med hbt-frågor för att synliggöra homosexuella, bisexuella och transpersoner och utforma verksamheter och aktiviteter av olika slag på ett sätt som inte missgynnar hbt-personer.

Bemötandefrågor diskuteras kontinuerligt vid alla enheter. Verksamheten ska bedrivas så att ingen missgynnas eller osynliggörs, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller på andra sätt. Någon särskild utbildning kring hbt-frågor har hittills inte erbjudits personalen. Förvaltningen har planerat att under 2012 kontakta RFSL för att diskutera lämpliga föreläsare för personal inom respektive verksamhetsområde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-30.

Dnr 1.6-629/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle

besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

I svaret från förvaltningen kan man utläsa en ambition med att under 2012 påbörja ett arbete kring hbt-frågor, detta glädjer oss väldigt mycket.

RFSL är en väldigt bra organisation som utför ett gediget och viktigt arbete som har till stor del lett till en mer medveten befolkning, men de är en frivilligorganisation som en stadsdelsförvaltning inte ska basera hela sitt arbete kring i dessa så viktiga frågor. De är naturligtvis en resurs som är viktig att ta del av men det är anmärkningsvärt att läsa att de är den resursen som förvaltningen anser är lösningen på frågan.

Vi bör som politiker ta vårt ansvar och skapa förutsättningar för att medvetandegöra de som varje dag möter den mångfald som finns i vårt stadsdelsområde.

Vi ser fram emot att se hur arbete fortlöper och hoppas på framgång, detta är viktiga frågor som inte får glömmas bort.

§7 Projektet Våld i nära relationer

Svar på skrivelse från (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vänsterpartiet om projektet Våld i nära relationer.

Ärendet

I en skrivelsen till stadsdelsnämnden framför vänsterpartiet att arbetet i projektet Våld i nära relationer är viktigt och borde vara av permanent karaktär.

Stödet till utsatta kvinnor är sedan lång tid tillbaka en del av socialtjänstens permanenta uppdrag och arbete. Handlingsplaner för kvinnofrid har upprättats och reviderats flera gånger. Olika projekt har utvecklat arbetssätt och metoder. Projektet Våld i nära relationer ska ytterligare förbättra stödet till kvinnor som utsatts för våld.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-24.

Dnr 1.6-34/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§8 Statistik över anmälningar till Arbetsmiljöverket

Svar på skrivelse från (s) och (v)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna och vänsterpartiet om statistik över anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden föreslår socialdemokraterna och vänsterpartiet att nämnden ska få en redovisning av de anmälningar som har gjorts till Arbetsmiljöverket sedan 2007 avseende arbetsmiljön i nämndens verksamheter.

En (1) sådan anmälan har registrerats hos Arbetsmiljöverket sedan 2007. Ärendet rörde rutiner kring hot och våld på en enhet i Farsta strands gruppboende relaterat till en enskild person. Förvaltningen ålades att vid vite vidta specificerade åtgärder. Ärendet har avskrivit utan vidare åtgärder då Arbetsmiljöverket vid en uppföljande inspektion konstaterade att arbetsgivaren vidtagit åtgärder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-02.

Dnr 1.6-157/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Förslag om miljöhandlingsplan 2012-2015 för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till miljöhandlingsplan 2012–2015 för Farsta stadsdelsnämnd.

Ärendet

I Stockholms miljöprogram 2012–2015, som fastställdes av kommunfullmäktige den 30 januari 2012, får nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram lokala miljöhandlingsplaner.

Stadens miljöprogram omfattar sex övergripande inriktningsmål. Till inriktningsmålen finns delmål som beskriver hur nämnden förväntas bidra till mål för olika verksamhets-områden. Förvaltningen föreslår en handlingsplan med aktiviteter kopplade till de delmål som är relevanta för våra verksamheter. Förvaltningen har egen rådighet över aktiviteternas genomförande. Miljöhandlingsplanen ska uppdateras årligen i samband med verksamhetsplanen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-02.

Dnr 1.1-183/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Förslaget till miljöhandlingsplan har väldigt få åtgärder som gör att Farsta på allvar kan bli en hållbar stadsdel. Aktiviteterna är alldeles för vaga. Istället för att sätta exakta siffror på hur långt man behöver nå väljer man oftast att bara säga att miljöpåverkan ska ”minska”, bra miljöagerande ska ”öka” och det ska ”tillämpas” m.m. . Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen.

Miljöeffektiva transporter

Stockholm Stad har som ambition att bli en ekologisk hållbar och trafiksäker storstad men ändå utformar man en policy som öppnar upp för andra alternativ. Vi har möjligheterna att på det lokala planet vara en föregångare i dessa frågor. Vi hade gärna velat se en striktare aktivitetsformulering kring dessa frågor.

Giftfria varor och byggnader

Delmålet för offentlig upphandling av ekologiska livsmedel är för lågt. Det bör sättas till 40 %. Regeringen har fastslagit att offentlig upphandling av ekologiska livsmedel bör nå 25% redan 2010, i Stockholm kom flera stadsdelsnämnder upp över 15% redan 2006. Trots denna ökning av procent, som vi anser vara för låg, är den inte med i formuleringen över aktiviteten.

Hållbar användning av mark och vatten

Ett miljöprogram utan en formulering eller en aktivitet kring sanering av viktiga områden i vår stadsdel är enligt vår mening ett miljöprogram utan riktig trovärdighet. Vi har Fagersjöviken som är i behov av åtgärder och förenad mark i vårt stadsdelsområde. Det vore lämpligt att förtydliga att sanering av dessa bör ingå som grönkompensation .

Miljöeffektiv avfallssortering

Nämndens mål i frågan om hur många procent av förvaltningens verksamheter som skall sortera ut sitt matavfall för biologisk behandling är enligt vår mening låg, vi kan bättre. Det är positivt att förutsättningarna för att undersöka hanteringen av matavfallet är formulerat som en aktivitet, men åter igen saknar vi en formulering med konkreta siffror i denna viktiga fråga.

Hållbar energianvändning

Stadsdelen har flera lokaler som är uppvärmda av el. Vi anser att man snarast ska investera i energieffektivare uppvärmning. Att riva och bygga nytt känns inte som en hållbar strategi.


§10 Nya förskolor i centrala Farsta och Farsta strand

Genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola med en avdelning på Dejegatan 9 i centrala Farsta enligt förvaltningens förslag.

2. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola med en avdelning på Brunskogsbacken 22 i Farsta strand enligt förvaltningens förslag.

3. Stadsdelsnämnden inrättar en ny förskola med två avdelningar på Filipstadsbacken 18 i Farsta strand enligt förvaltningens förslag.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Efterfrågan på förskoleplatser är fortfarande stor i Farsta stadsdelsområde. Nya bostäder byggs på flera ställen i området. Under våren och inför höstterminen behöver 111 barn erbjudas plats i centrala Farsta och 93 barn i Farsta strand.

Förvaltningen föreslår att en före detta hemtjänstlokal på Dejegatan 9 i centrala Farsta anpassas till en förskola med en avdelning för 18 barn samt att lokaler på Filipstads-backen 18 och Brunskogsbacken 22 i Farsta strand hyrs och anpassas till förskolor för 36 respektive 18 barn. Under förutsättning av nämndens beslut beräknas verksamheten vid de nya förskolorna kunna starta under våren och sommaren 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-29.

Dnr 2.6-177/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Så här tyckte de äldre om stadens vård- och omsorgsboenden 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom stadens vård- och omsorgsboenden 2011.

Ärendet

TNS SIFO har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning inom stadens särskilda boenden för äldre. Resultaten visar att en stor del av kunderna är nöjda med sitt boende. Personalens bemötande får ett högt betyg – nio av tio brukare instämmer i påståendet att personalen bemöter dem på ett bra sätt.

Resultaten av 2011 års brukarundersökning kommer att analyseras övergripande och på enhetsnivå. Avdelningen för äldre kommer att ta fram en samlad strategi med förslag till fördjupningsområden under 2012. Arbetet följs upp i årsredovisningen 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-28.

Dnr 8-154/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§12 Så här tyckte de äldre om stadens hemtjänst 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom hemtjänsten 2011.

Ärendet

TNS SIFO har på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört en brukarundersökning inom stadens hemtjänst. Resultaten visar, liksom tidigare år, att en stor del av kunderna är nöjda, känner sig trygga och upplever ett bra bemötande från personalen, även om andelen nöjda kunder har minskat något sedan 2010.

Resultaten från brukarundersökningen och från andra uppföljningar som respektive utförare genomför ska analyseras på enhetsnivå under våren. Åtgärdsplaner ska tas fram med fokus på fördjupade studier inom de områden som identifieras som förbättrings-områden. Arbetet ska följas upp i årsredovisningen 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-26.

Dnr 8-153/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§13 Så här tyckte brukarna inom området socialpsykiatri 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarundersökningar inom området socialpsykiatri 2011.

Ärendet

Brukarundersökningar ger möjlighet att få brukarnas synpunkter på de insatser som ges och hur de ges. En stadsövergripande brukarundersökning inom området socialpsykiatri har under hösten 2011 genomförts av stadsledningskontoret. Brukarundersökningen riktade sig till samtliga personer som erhåller olika former av socialpsykiatriska insatser. Det rör sig om boende, boendestöd och sysselsättning.

Resultat presenteras även för tre verksamheter inom enheten boendestödstöd och syssel-sättning i Farsta: boendestöd, EMMA-verksamheten och Edö restaurang (arbetsträning).

Förvaltningens helhetsbedömning är att resultaten av brukarundersökningarna är positivt. Det är flera resultat som pekar på att det skett förbättringar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-26.

Dnr 1.6-178/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Äldre med psykisk funktionsnedsättning och deras behov av särskilt stöd

Slutrapport från projekt

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens slutredovisning av projekt om äldre med psykisk funktionsnedsättning och deras behov av särskilt stöd.

Ärendet

Farsta stadsdelsförvaltning har i samarbete med äldreförvaltningen genomfört ett projekt med syfte att söka upp äldre med särskilda behov och även erbjuda sociala mötesplatser.

Stadsdelsförvaltningen har inom ramen för projektet utformat en modell för hur stöd och service kan anpassas för målgruppen och denna insats ingår numera i ordinarie verksamhet. Stödet innehåller uppsökande arbete och sociala mötesplatser i form av caféverksamhet. Verksamheten tar kontakt och erbjuder vid behov hembesök och studiebesök vid ett cafétillfälle. Ledsagning kan erbjudas och verksamheten har samarbete med volontärer från Röda Korset.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-26.

Dnr 1.2.6-167/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Ny lagstiftning om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke

Delegering till sociala delegationen av beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken

Beslut

Stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken i ärenden som gäller medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja.

Ärendet

Från den 1 maj 2012 gäller nya bestämmelser i föräldrabalken. En ny paragraf – 6 kap 13 a § – införs som innebär att socialnämnden får fatta beslut om att vissa åtgärder får vidtas mot en av vårdnadshavarnas vilja om det krävs med hänsyn till barnets bästa.

Uppdraget att fatta beslut enligt den nya paragrafen i föräldrabalken får endast delegeras till en särskild avdelning inom socialnämnden som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, i vårt fall stadsdelsnämndens sociala delegation.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken i ärenden som gäller medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-16.

Dnr 1.1-204/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Medgivande till tjänsteresa för familjebehandlare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden medger resa i tjänsten till Phoenix, USA den 18-23 maj 2012 för vidareutbildning i behandlingsmetoden Circle of Security för två familjebehandlare, Per Göthberg och Marie Agnesjö, vid förvaltningens familjestödenhet.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden fick pengar av länsstyrelsen 2011 till utbildning i en framgångsrik amerikansk behandlingsmetod, Circle of Security. Farstas familjestödsenhet är först i landet att pröva metoden i sitt arbete med familjer med flergenerationsproblem med destruktiva mönster och våld. Metoden omfattar anknytnings­terapi och familjesamspel och har visat goda resultat.

Länsstyrelsen har ställt sig positiv till att de redan beviljade medlen även används till en fördjupningsutbildning för två tjänstemän i Phoenix, USA. Utbildningen omfattar fyra dagar. Familjebehandlarna kommer även att göra studiebesök på verksamheter i Phoenix som tillämpar behandlingsmetoden.

Förvaltningen föreslår att nämnden medger resa i tjänsten till USA 18-23 maj 2012 för vidareutbildning för två familjebehandlare i metoden Circle of Security.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-07.

Dnr 1.1-143/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Filip Burmans avsägelse från uppdraget som ledamot i nämndens råd för funktionshinderfrågor. Ny ledamot utses så snart HSO Stockholms stad har lämnat sitt förslag om vem som ska ersätta Filip Burman.

Ärendet

Den 16 december 2010 utsåg stadsdelsnämnden Filip Burman som en av sju ledamöter i nämndens råd för funktionshinderfrågor (tidigare handikappråd) för perioden 2011-2014. Filip Burman har nu meddelat att han avsäger sig uppdraget eftersom han flyttar till annan kommun den 1 maj i år.

Någon ny nominering har ännu inte inkommit från Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad, HSO Stockholms stad, som samordnar nomineringarna till nämndernas råd för funktionshinderfrågor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner avsägelsen från Filip Burman och att posten lämnas vakant i avvaktan på ny nominering från HSO.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-02.

Dnr 1.1-176/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Ekonomisk månadsrapport mars 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport mars 2012.

Ärendet

Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen fortsätter behovet av placeringar i heldygnsomsorg minska men ligger fortsatt över planeringsnivån. Antalet hemtjänsttimmar ligger inom planeringsnivån för ordinärt boende och servicehus sammantaget. Insatser för barn och unga prognostiserar ett underskott om 4,6 mnkr. Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är under årets tre första månader under budgeterad nivå och verksamheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-12.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§19 Förslag om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och vissa andra nämnder

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknads-nämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2012 för Stockholms stad innebär att ansvaret för ett antal sakområden och kommunala verksamheter fördelas mellan stadens nämnder på ett annorlunda sätt än tidigare. Stadsledningskontoret föreslår nu ändringar i de berörda instansernas reglementen.

Förvaltningen önskar några klargöranden, bland annat beträffande det delade ansvaret för vissa frågor som gäller flyktingar och nyanlända invandrare. Även några redaktionella justeringar föreslås. I övrigt har förvaltningen inga invändningar mot förslagen till nya reglementen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-27.

Dnr 1.5.1-117/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Vi har tagit del av ändringar i reglemente för bl. a stadsdelsnämnderna och kan konstatera att det görs tre förändringar i vårt ansvarsområde.

Till Stockholms facknämnders ansvar förs:

- Ansvaret för dödsboutredningar

- Insatser som underlättar flyktingars flytt till annan kommun (Kista-Rinkeby sdn)

- Hanteringen av ansökningar om trygghetslarm

Utan att värdera eventuella vinster med detta förfarande kan vi konstatera att Stadsdelsnämndens ansvarsområde nu krympt ytterligare. Finns en avsikt med detta förfarande? Pågår en avveckling av stadsdelsnämnderna genom många små steg – och några större som tagits tidigare?

Vi vill ha starka stadsdelsnämnder till nytta för invånarna.

§20 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Vittsjö

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av uppföljningen av Vittsjö vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Vittsjö vård- och omsorgsboende med demensinriktning. Boendet bedriver vård och omsorg även för personer som är yngre än 65 år och har psykiska funktionsnedsättningar. Ett stort arbete med att utveckla dokumentationen har gjorts det senaste året och man har åtgärdat tidigare påtalade avvikelser. Det kvarstår dock behov av förbättringar inom ett område.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-01.

Dnr 1.2.1-139/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Lövholmens Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av uppföljningen av Lövholmens Hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Lövholmens Hemtjänst. Verksamheten finns inom Stockholm samt i Nackaområdet. Den bedöms vara välfungerande trots några avvikelser.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur bristerna ska åtgärdas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-03-14.

Dnr 1.2.1-160/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§22 Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av Stadsrevisionens rapport om styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen till handlingarna.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat äldreomsorgen inom stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Norrmalm när det gäller styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser. Rapporten visar en rad brister i handläggnings- och utförarprocesser och även i kvalitetssäkringen av vård- och omsorgsboendena. Revisorerna betonar särskilt stadsdelsnämndernas ansvar att följa upp att den äldre får den insats som hon eller han har rätt till. Man pekar också på kommunstyrelsens och äldrenämndens ansvar att stödja stadsdelsnämnderna i detta arbete.

Rapporten poängterar även hur viktigt det är att kommunstyrelsen, enligt tidigare beslut, samråder med förvaltande stadsdelsnämnd inför kommande beslut om förlängning av entreprenörsavtal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-03.

Dnr 1.6-521/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Under 2011 har stadens funktionshinderinspektörer haft barnens rättigheter som tema, och detta har präglat granskningen av barn- och ungdomsboende enligt lagen om stöd och service i vissa fall. 39 barn omfattades av granskningen som utfördes vid 14 boenden. De barn som var aktuella i granskningen fick överlag ett gott och respektfullt bemötande. Kompetenskrav saknas dock för baspersonal, vilket får betydelse för kvaliteten i boendet. Rutiner för lex Sarah, brandsäkerhet och alternativ kommunikation behöver också stärkas.

Stadsdelsnämnden bedriver inget eget barnboende men har sex barn placerade på den typ av boenden som granskats. Dock har förvaltningen ingen information om att just dessa boenden är bland de granskade. Förvaltningen använder rapportens resultat som en del i det kvalitets- och uppföljningsarbete som kontinuerligt pågår.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-04-01.

Dnr 1.6-141/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§24 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 15 mars 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 10 april 2012

Pensionärsrådets protokoll den 10 april 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Stadsdelsdirektören har inte fattat några beslut enligt delegering under den aktuella perioden, 1 mars – 3 april 2012.

Förvaltningen redovisade statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 22 februari – 30 mars 2012.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 18 januari i år frågade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hur stadens avtal med entreprenörer för snöröjning ser ut och vad förvaltningen kan göra för att entreprenörerna ska sanda så snart det behövs. Avdelningschef Lena Rabe redogjorde för villkoren i avtalet.

2. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011 frågade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hur det ser ut i Farsta med persontransporter och skolskjutsar, utifrån Stadsrevisionens rapport 7:2011. Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade att det är persontransporter enligt LSS som är aktuellt i Farsta, mellan hemmet och daglig verksamhet. Förvaltningen har rutiner för att säkerställa att detta fungerar som det ska, till exempel när det gäller möjligheter till samåkning och kontroll av att resan tar rimligt lång tid.

3. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2011 frågade ledamoten Karin Lekberg (s) vad som händer på kulturområdet i Farsta. Frågan bordlades eftersom Karin Lekberg var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

4. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 9 februari i år frågade ersättaren Tuula Karlsson (s) vilket stöd som ges till Farstaungdomar under 20 år som inte studerar och inte jobbar, och hur dessa ungdomar följs upp. Avdelningschef Inger Norman svarade att det är Jobbtorg som har uppföljningsansvaret för ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på gymnasiet. Ungdomarna följs upp med täta kontakter och erbjuds också ett brett åtgärds- och stödpaket. Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg kring detta och berörda handläggare menar att det hela fungerar utomordentligt bra.

5. Per-Ove Mattsson redovisade aktuell statistik över arbetslöshet och sysselsättning i Farsta stadsdelsområde, även nedbrutet per stadsdel.

6. En broschyr om sommarens Sportscamp för barn och ungdomar delades ut. I år samarbetar förvaltningen med sju idrottsföreningar i denna framgångsrika och uppskattade satsning, som inleddes förra året som en del av Farstas idrottsprofil.

7. Fredag 8 juni genomförs en OS-dag i Farsta, med ett mini-OS för barn. Arrange-manget ingår i stadens firande av 100-årsjubileet av sommar-OS i Stockholm 1912.

8. Årets BRÅ-dag genomförs lördag 26 maj klockan 11-14 på Farsta torg.

9. Ulla Thorslund har sitt nästa möte med närpolischefen måndag 23 april, så idag finns inget att rapportera.

10. Förvaltningen har informerat sig om händelserna nyligen på Åsö gymnasium, där polisen har gjort ett tillslag på initiativ av rektor och föräldrar utifrån en oro för cannabishantering och användning på skolan.

11. Nämnden har fått extra pengar för sommarjobb i år, 2,0 mnkr, vilket är 0,5 mnkr mer än förra året. Tillskottet innebär att ytterligare cirka 20 ungdomar, totalt cirka 260 stycken, kommer att kunna erbjudas tre veckors sommarjobb i år. Dessutom kommer ungefär tjugo ungdomar att erbjudas jobb kring jul och nyår.

12. Nämndens näringslivsråd sammanträder nästa vecka i Hökarängen. Rådet kommer även att genomföra en workshop med olika aktörer i stadsdelen för att diskutera åtgärder vid torget och längs promenadgatan.

13. Ett antal personalförändringar är aktuella vid förvaltningen, utöver den tidigare aviserade förändringen att Ulla Thorslund slutar som förvaltningschef den 30 april för att istället bli chef i Hässelby-Vällingby:

· Avdelningschef Inger Norman slutar den 1 juni för att tillträda en ny tjänst som skolchef i Sandviken efter sommaren. Biträndade avdelningschef Thomas Kultti blir tillförordnad avdelningschef för barn och ungdom fram till 30 september, medan en ny chef rekryteras.

· Stabschef Marie Janemar slutar den 1 juni och följer med Ulla Thorslund till Hässelby-Vällingby.

· Kommunikationsstrateg Marie Khoury slutar den 1 juni och tillträder en ny tjänst på serviceförvaltningen.

· Eva Kull slutar som registrator den 30 april och får nya arbetsuppgifter vid ekonomienheten. Ny registrator och chefssekreterare blir Eva Haag, som följer med Farstas tillträdande stadsdelsdirektör Steinunn Håkansson från Skärholmen.

Ordförande Lars Jilmstad riktade ett varmt och innerligt tack till dessa medarbetare för deras stora engagemang genom åren.

14. Ulla Thorslund tackade nämnden för ett mycket gott samarbete och önskade lycka till i framtiden. Ulla nämnde också att hon har uppskattat att nämnden har respekterat förvaltningens roll som neutrala tjänstemän.

§26 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Söderortsvisionen (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Vi måste ta tag i den ökande barnfattigdomen (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Stärk kvaliteten på förskoleverksamheten genom rekrytering (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Riktiga fritidsgårdar för alla ungdomar i Farsta stadsdelsområde (bilaga 4)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Reell satsning på idrotts- och kulturaktiviteter för barn och unga i Farsta (bilaga 5)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Äldre i Farsta ska ha rätt till trygg och säker omsorg (bilaga 6)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Frågor om 2011 års brukarundersökning inom hemtjänsten – promenad och utevistelse (bilaga 7)

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Äldre med psykisk funktionsnedsättning och deras behov av särskilt stöd (bilaga 8)

Gunnar Sandell m fl (s) och Thereza Nordlund (v)

Hur jobbar vi vidare med våld som sker i nära relationer? (bilaga 9)

Gunnar Sandell m fl (s), Mariana Moreira Duarte m fl (mp) och Thereza Nordlund (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) återkom till det uppdrag förvaltningen fick vid förra sammanträdet att i samverkan med berörda facknämnder organisera ett informationsmöte för medborgarna omförslaget om utveckling av Gubbängsfältet. Gunnar undrade näroch varmötet kommer att äga rum. Förvaltningen återkommer med besked.

Gunnar Sandell (s) berörde också uppgifter han fått om att Farsta stadsdelsförvaltning varit mycket positiv till andra kontors förslag om attlåta Danator Farsta Fastighets AB, på del av tomten Tärnö 1, bygga ett äldreboende som Carema ska driva, beläget på en vacker grön kulle vid Farsta strands ena pendeltågsuppgång. Förvaltningen harinte drivit etablering av förskola på platsen eftersom det skulle bli för dyrt att bygga. Gunnar påpekade att vi visserligen behöver äldreboenden men undrade varför där, varför valfriheten inte säkras genom att flera får chans lämna förslag om plats och utförare. Gunnar undrade också varför ärendet inteskickats på remiss tillFarsta stadsdelsnämnd.

Ledamoten Vladan Boškovic (fp) tog upp en tidigare fråga han ställt, i oktober förra året, om ett farthinder vid Målkurvan i Gubbängen. Farthindret har flyttats undan med påföljd att bilar kör sönder grönytan bredvid vägen. Förvaltningen vidarebefordrade ett besked från trafikkontoret att detta kommer att åtgärdas så snart säsongens vinterväghållning upphör den 15 maj.

Vladan Boškovic (fp) påminde också om sin tidigare fråga om avspärrningar vid tunnelbaneingången i Gubbängen, där inget arbete tycks pågå trots att avspärrningarna fortfarande finns kvar. Gunnar Sandell (s) instämde i kravet att arbetet måste slutföras, och påpekade också att det även ser skräpigt och tråkigt ut i den kringliggande parken. I detta instämde Vladan Boškovic, som vidare undrade vad som händer med förvaltningens gamla lokaler i samma område. Förvaltningen svarade att Familjebostäder tillfälligt har hyrt ut lokalerna som studentbostäder men nu kommer att bygga om dem till vanliga lägenheter. Romskt KulturCentrum, RKC, kommer att lämna sina lokaler i samma fastighet och det är oklart hur dessa lokaler kommer att användas framöver. Förvaltningen återkommer till nämnden med besked via mejl så snart läget klarnar.

Ledamoten Thereza Nordlund (v) tog upp ett planärende med förslag om en stor mataffär vid Karlandaplan. Thereza menade att det vore synd att lokalisera en mataffär till platsen och bad förvaltningen undersöka om det skulle gå att bygga en biograf ovanpå en eventuell affär. Förvaltningen svarade att en stor och modern mataffär är det som enligt fastighetsägaren Atrium Ljungberg efterfrågas allra mest i området. Beträffande biograf så är det vad som anges i dagens detaljplan från 2001, som alltså nu föreslås ändras. SF (Svensk Filmindustri) är inte heller intresserat av att etablera en biograf på platsen. I frågan om mat- eller dagligvarubutikens vara eller inte vara och hur den kan bidra till att öka sysselsättningen i området framfördes synpunkter även av ledamoten Roland Bjur-ström (m), tjänstgörande ersättaren Godfrey Etyang (s) och ersättaren Yasmin Khan (m).

Ordförande Lars Jilmstad (m) framförde följande till förvaltningschef Ulla Thorslund, inför det att hon nu lämnar Farsta för att istället bli förvaltningschef i Hässelby-Vällingby:

Dagens sammanträde markerar en slutpunkt för stadsdelsdirektör Ulla Thorslunds verksamhet i Farsta. Med anledning av detta vill nämndens majoritet till protokollet för detta sammanträde foga vårt varma tack för Ulla Thorslunds hängivna, skickliga och lojala arbete för stadsdelsområdets bästa.

Under Ulla Thorslunds ledarskap har den verksamhet som Farsta stadsdelsnämnd ansvarar för utvecklats och blivit mycket framgångsrik, vilket är till stort gagn för alla invånare i området.

Ulla Thorslund har också visat stor lyhördhet gentemot stadsdelsnämndens politiker. Det har verksamt bidragit till god stämning och hög effektivitet i nämndens arbete.

Vi önskar Ulla Thorslund all lycka i hennes kommande uppdrag i Stockholms stads tjänst.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) framförde följande med anledning av att Ulla Thorslund lämnar Farsta:

Ett stort och varmt tacktill Ulla Thorslund som under sin tid som stadsdelsdirektör arbetat målmedvetet för att utveckla vårt gröna, sköna område, hållit oss i strama tyglar vad gäller ekonomin samt sett till att nämndensbeslut blivit genomförda – även om vi socialdemokrater inte hurrat! Det gör vi däremot för det modUlla visargenom att ta sig an utmaningar i en helt annan ända av Stockholm. Tack och lycka till!

Även ledamoten Mariana Moreira Duarte (mp) önskade Ulla Thorslund varmt lycka till.