Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-30

Sammanträde 2012-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Ny lokal: Aktivitetshuset Tuben T-banehuset i Farsta centrum, plan 3

Den öppna delen av sammanträdet webbsänds på
www.stockholm.se/farsta/nyheter

ÖPPET FOR Läs mer...UM KL 18.00-19.00

18.00-18.30: Tyngdpunkt Farsta
Magdalena Bosson, vd Familjebostäder, och Mohamed El Abed, projektansvarig vid stads-byggnadskontoret, berättar om det fortsatta arbetet att utveckla Farsta som en attraktiv och viktig knutpunkt i söderort

18.30-19.00: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE KL 19.00

1 Minigolfbana i Olympiaparken i Tallkrogen - anmälan av medborgarförslag

3 Trappa med barnvagnsramp i Fagersjö - anmälan av medborgarförslag

4 Bättre trafiksäkerhet på Lingvägen i Hökarängen - anmälan av medborgarförslag

5 Ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet - anmälan av medborgarförslag

6 Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott - svar på skrivelse från (V)

8 Upprustning av Farstaängens plaskdamm och projektering inför fortsatt upprustning av parkleken - inriktnings- och genomförandebeslut

9 Ny förskola i Svedmyra

10 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt vissa receptfria läkemedel 2011

11 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning

12 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

14 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad - svar på remiss från idrottsnämnden

19 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Gräddö i Larsboda - svar på remiss från socialnämndens tillståndsenhet

ANMÄLNINGSÄRENDEN

20 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Söndagsgården

21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - AB Ellas Hemtjänst

22 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Skandic Personlig Assistans HB

23 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst - Thios Hemtjänst AB

24 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen - kvartal 2 2012

25 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - kvartal 2 2012

26 Trafiksituationen i olika delar av Farsta - svar från trafik- och renhållningsnämnden på skrivelser från stadsdelsnämnden

29 Stadsdelsnämndens protokoll den 14 juni 2012

30 Rådet för funktionshindersfrågors protokoll den 20 augusti 2012

31 Pensionärsrådets protokoll den 20 augusti 2012

32 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

33 Övriga frågor

Nämnden har fått pengar inom ramen för Söderortsvisionen

Vad pågår i stadsdelsområdet med koppling till Tyngdpunkt Farsta och näringslivsutveckling - hur samordnas resurserna?

Nya avdelningschefer inom äldreomsorgen och barn & ungdom

40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

41 Lex Sarah i kommunalt driven verksamhet - anmälan av missförhållande vid Edö gruppboende

43 Lex Sarah i enskilt driven verksamhet - information om missförhållande vid Omsorgshuset i Stockholm AB

44 Stadsdelsnämndens protokoll den 14 juni 2012, sluten del av sammanträdet

45 Sociala delegationens protokoll 14 juni (extra sammanträde), 20 juni, 9 juli (extra sammanträde), 12 juli, 2 augusti, 13 augusti (extra sammanträde) och 23 augusti 2012

§1 Minigolfbana i Olympiaparken i Tallkrogen – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Amanda Forsman Bjelerup om en minigolfbana i Olympiaparken i Tallkrogen.

Ärendet

Amanda Forsman Bjelerup har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att stadsdelsnämnden ska bygga en minigolfbana i Olympiaparken i Tallkrogen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om det går att göra som Amanda vill.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.2.4-454/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Boulebanor i Farsta – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Nils-Ivar Lindström om boulebanor i Farsta.

Ärendet

Nils-Ivar Lindström har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att stadsdels-nämnden anlägger flera boulebanor i Farsta, antingen vid Boforsgatan nära Farsta idrottsplats eller på någon annan lämplig yta. Nils-Ivar anser att de få banor som finns i stadsdelsområdet idag inte alls täcker behovet. Förslagsställaren passar även på att utmana nämnden på en boulematch.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-19.

Dnr 1.2.3-291/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Trappa med barnvagnsramp i Fagersjö – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Lennart Persson om en trappa med barnvagnsramp i Fagersjö.

Ärendet

Lennart Persson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att stadsdelsnämnden anlägger en trappa med barnvagnsramp vid en brant gångväg i Fagersjö. Gångvägen sträcker sig från Gräsandsvägen ner mot en annan gångväg nära Fagersjövägen. Vintertid är den idag mycket besvärlig att använda.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.2.4-457/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Bättre trafiksäkerhet på Lingvägen i Hökarängen – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden översänder Tuomas Korhonens medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet på Lingvägen i Hökarängen till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendet

Tuomas Korhonen har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på Lingvägen i Hökarängen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden skickar förslaget vidare till trafik- och renhållningsnämnden, den nämnd i staden som ansvarar för dessa frågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.2.4-456/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet – anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Anna Nordström, för föreningarna Sköndal och Ungdomssupport Vi Unga, om ekonomiskt stöd för föreningarnas ungdomsverksamhet.

Ärendet

Föreningarna Sköndal och Ungdomssupport Vi Unga har genom Anna Nordström lämnat in ett medborgarförslag om att stadsdelsnämnden ska ge ekonomiskt stöd för den ungdomsverksamhet som föreningarna redan bedriver i Sköndal. Bland annat ordnar man fritidsgårdskvällar i samarbete med det gårdsråd som fastighetsägaren Stena har tagit initiativ till. Även nattvandringar genomförs i området.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.2.4-455/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Mariana Moreira Duarte (MP) och Laura Roselli (V).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte (MP) och Laura Roselli (V)

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har flera gånger påpekat vikten av att få igång en fritidsgård med verksamhet för ungdomarna i Sköndal. Det är inte rimligt att tro att de ska resa till någon av fritidsgårdarna i andra stadsdelar i Farsta.

Vi har med stor beundran tagit del av den verksamhet som föreningarna i Sköndal idag driver i området. Vi tycker att det borde vara en självklarhet för stadsdelsnämnden att på något sätt, ekonomiskt och/eller personellt, stödja denna verksamhet till dess att nämnden kunnat starta en egen fritidsgård i Sköndal.

Vi ser fram emot förvaltningens beredning av medborgarförslaget och ser fram mot ett förslag som gör att verksamheten i Sköndal kan utvecklas i samarbete med föreningslivet i avvaktan på att nämnden beslutar om, och förvaltningen skapar en permanent lösning.

§6 Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott – svar på skrivelse från (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vänsterpartiet om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott ställer vänsterpartiet frågor om avslag på ekonomiskt bistånd.

I Farsta får varje månad 5-6 procent av alla sökande helt avslag, oftast då den som söker inte står till arbetsmarknadens förfogande eller inte lämnar nödvändigt underlag till utredningen. Delansökningar (tilläggsansökningar utöver ekonomisk grundtrygghet) avslås om ansökan gäller sådant som inte avses enligt socialtjänstlagen, eller om andra inkomster kan tillgodose behovet.

Det finns stora skillnader i behovet av ekonomiskt bistånd mellan innerstaden och ytterförorterna. Ett mer långvarigt behov kan medföra tilläggsansökningar till flera ändamål. Det kan förmodas medföra att avslagen blir fler. Stadens analys av detta är dock ännu inte klar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-13.

Dnr 1.6-407/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Hemlöshet – svar på skrivelse från (V)

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från vänsterpartiet om hemlöshet.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har vänsterpartiet ställt frågor om hemlöshet. Partiet efterfrågar en redogörelse för förvaltningens plan mot hemlöshet.

Förvaltningen prioriterar åtgärder mot hemlöshet och verkar aktivt för att utveckla detta arbete. Planen för att motverka hemlösheten är en strategi med två inriktningar. Den är dels förebyggande, dels på olika sätt stödjande, så att den som blivit hemlös ska kunna få ett mer stadigvarande boende och på sikt åter få en egen bostad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-27.

Dnr 1.6-409/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§8 Upprustning av Farstaängens plaskdamm och projektering inför fortsatt upprustning av parkleken – inriktnings- och genomförandebeslut

Beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att rusta upp plaskdammen i parkleken Farstaängen enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att projektera för fortsatt upprustning av parkleken enligt riktlinjerna i detta tjänsteutlåtande.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått 7,5 mnkr i investeringsmedel från kommunfullmäktige för upprustning av parkleken Farstaängen. Trafikkontoret har i samarbete med förvaltningen upprättat en programskiss för upprustningen. På samrådsmötet var alla överens om att plaskdammen ska behållas. Dammen måste förbättras för att klara dagens myndighetskrav på badvattnets kvalitet.

Förvaltningen föreslår att nämnden genomför en upprustning av plaskdammen och planerar för fortsatt upprustning av parkleken enligt den inriktning som anges i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-07-24.

Dnr 3.1-451/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Laura Roselli (V).

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

7,5 miljoner kronor är mycket pengar. Vår nämnd och Trafik o renhållningsnämnden (som av någon anledning deltar i arbetet) har ett stort ansvar för att de används på ett sätt som är till nytta för oss invånare i Farsta-området.

Plaskdammen ska behållas och rustas upp, medel måste i fortsättningen reserveras varje år så att den fungerar väl. 2,5 miljoner kr är en mycket stor summa, jämför t ex med vad det kostar att bygga en villa eller anlägga en pool i en villaträdgård. Förvaltningen bör överväga alla möjligheter att göra upprustningen på ett billigare sätt. Dessutom är det en fördel för de som använder parken om arbetena utförs under en kort, intensiv tid.

Farstaängen används av många invånare med olika behov, vilket är viktigt att ta med i den fortsatta beredningen. Vi tackar för synpunkterna från de tre invånare som deltog i samrådsmötet i våras, kretsen måste dock utökas. Ett sätt kan vara att komplettera skissen i ärendet och sätta upp den på platsen och i Farsta centrum med möjligheter att lämna synpunkter.

Bra om det finns en grillplats som alla kan använda, även i samrådet finns synpunkter om detta. Bra om det går att anlägga en cykelväg som ansluter till parkvägen från Hökarängen mot Farsta centrum – utan onödiga backar och konflikter med andra användare av marken. Bra om bollplanen rustas ev. flyttas närmare och skyddas från Nynäsvägens trafik. De som använder planen bör ställa krav på utvecklingen. Vid informationsmötet om flytt av rugbyplanerna från Årstafältet nämndes denna del av Farstaängen som ett alternativ till Gubbängsfältet.

Bra om förslaget till förändringar i parken ökar intresset att använda den hos alla invånare, att den blir folkets park i denna del av Farsta-området. Detta gäller självklart även för invånare med funktionshinder t ex synskada – vilket även påpekades vid samrådsmötet.

§9 Ny förskola i Svedmyra

§10 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt vissa receptfria läkemedel 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tillsynen av försäljning av folköl och tobak samt vissa receptfria läkemedel 2011.

Ärendet

I Farsta stadsdelsområde fanns det vid utgången av 2011 fyrtionio försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet OL2. Av dessa sålde tjugoåtta folköl och tobak, och tjugoen enbart tobak. Av riktlinjerna för tillsynen av försäljning av folköl och tobak framgår att varje försäljningsställe ska få minst ett tillsynsbesök per år. I Farsta genomfördes femtio besök under 2011. Tolv besök har genomförts tillsammans med Farsta närpolis.

I detta tjänsteutlåtande redovisas även socialnämndens samlade rapport om tillsynen i hela staden av försäljningen av folköl och tobak samt receptfria läkemedel 2011. I den rapporten står att Farsta bara har genomfört fyrtiofem besök, vilket alltså inte stämmer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-07.

Dnr 1.3.1-376/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Redovisning av pågående och avslutade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av pågående och avslutade projekt inom förvaltningen.

Ärendet

För närvarande pågår elva projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning Sju projekt har avslutats under 2011. Förvaltningens sammanställning ska ge nämnden en helhetsbild av alla dessa projekt och av de resultat som har uppnåtts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-25.

Dnr 1.2.6-280/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar Sandra Rosquist, biträdande enhetschef vid utredningsenheten barn och ungdom, avdelningen för barn och ungdom, med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2. Nämndens beslut den 24 november 2011 om motsvarande förordnande av socialsekreterare Barbro Andersson upphör att gälla.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ibland behöver beslut inom socialtjänsten kunna fattas snabbt. Därför har det i lagtexten angetts när särskilt utsedda ledamöter och tjänstemän har rätt att fatta beslut i nämndens ställe, så kallade förordnanden.

Nämndens senaste beslut om förordnande av tjänstemän fattades den 24 november 2011. På grund av personalförändringar vid utredningsenheten barn och ungdom, avdelningen för barn och ungdom, behöver nu ett nytt beslut fattas. Biträdande enhetschef Sandra Rosquist föreslås förordnas med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Motsvarande tidigare förordnandet av socialsekreterare Barbro Andersson föreslås upphöra att gälla.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.1-461/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Ekonomisk månadsrapport juli 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport juli 2012.

Ärendet

· Inom äldreomsorgen ligger behovet av placeringar i heldygnsomsorg under den nivå man räknat med vid planeringen.

· Utförarenheterna inom hemtjänst redovisar ett sammantaget underskott om 2,5 miljoner kronor.

· Prognosen för individ- och familjeomsorg för barn och unga visar ett underskott om 6,7 miljoner kronor.

· Behovet av insatser inom socialpsykiatri ökar och verksamheten redovisar ett underskott om 0,5 miljoner kronor.

· Den bokförda nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ligger inom budgeterad nivå och verksamhetens prognos är en ekonomi i balans.

Sammantaget förväntas nämndens verksamhet rymmas inom budget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-15.

Dnr 1.2.1-140/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§14 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av promemorian Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet mm (Ds 2012:26).

Ärendet

Socialdepartementet har utarbetat förslag om olika jobbstimulerande åtgärder för personer som får försörjningsstöd. Det ena förslaget innebär bland annat att det bör bli mer lönsamt för personer som får bistånd att ta tillfälliga jobb. Den som har försörjningsstöd ska kunna få biståndet beräknat på endast 75 procent av tillfälliga inkomster. Det andra förslaget innebär att kraven på att delta i praktik och kompetenshöjande åtgärder ska omfatta alla sökande och inte som idag en begränsad åldersgrupp.

Förvaltningen är positiv till nya åtgärder för att minska beroendet av försörjningsstöd. Förslaget om jobbstimulans kan dock medföra komplikationer i handläggningen. Förslaget att praktik och kompetenshöjande åtgärder ska omfatta alla sökande, oavsett ålder, förutsätter att vi kan erbjuda meningsfulla och anpassade åtgärder.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-15.

Dnr 1.5.1-444/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Laura Roselli (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden ställer sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag och anför därutöver:

Mycket har försämrats för de allra mest utsatta i vårt samhälle sedan vi fick en borgerlig regering 2006 samt borgerligt styre i landstinget och staden. Stramare regler i arbetslöshetsförsäkringen samt ändrade regler som kraftigt ökade avgiften för att vara med i försäkringen har gjort att många människor idag står utan skydd vid arbetslöshet och istället hänvisas till kommunernas försörjningsstöd.

Likaså har regeringen kraftigt försämrat sjukförsäkringen och gjort att allt fler sjuka istället får förlita sig på det sista skyddsnätet i samhället, försörjningsstödet, när deras sjukpenningdagar tagit slut.

Det är självklart önskvärt att allt fler personer kommer i arbete, vi delar den bild som socialsekreterarna vittnar om i förvaltningens tjänsteutlåtande: att de arbetslösa vill arbeta och avstår inte från att ta tillfälliga jobb för att det inte lönar sig.

Vi ser flera problem med förslaget om att tvinga ut fler personer på praktik. Bland annat för att det redan idag är svårt att hitta meningsfulla praktikplatser. Det är enormt viktigt att de praktikplatser som anvisas verkligen har en möjlighet att leda till anställning och inte bara blir ett sätt för arbetsgivare att få billig, gratis arbetskraft. Det är också viktigt att praktikplatserna inte ersätter ordinarie arbetskraft. Det ska ställas hårda krav på arbetsgivarna att praktikanterna får handledare och specialutformade utbildningsprogram som gör att de får chans till en fast anställning och egen försörjning så fort som möjligt.

Vi är i grunden positiva till förslaget att den som har försörjningsstöd ska kunna få biståndet beräknat på bara 75 procent av inkomsten på tillfälliga inkomster, men vill se ytterligare åtgärder för att få människor tillbaka i arbete.

Likaså vill vi påpeka att det är viktigt att regeringen tar ansvar för den situation man skapat och snabbt rättar till de fel som finns i dagens sjukförsäkringssystem. Sjuka människor ska inte tvingas till försörjningsstöd eller ut på arbetsmarknaden för att konkurrera om jobb som inte finns!

Likaså skapar de nya reglerna kring a-kassa vid deltidsarbetslöshet stora problem, och om man verkligen tror på att det ska löna sig att arbeta är det konstigt att fortsätta straffa den som under sin arbetslöshet tar ett nytt jobb på deltid.

När det gäller unga arbetslösa, som aldrig lyckats kvalificera sig i a-kassan, krävs det ett rejält kunskapslyft, med bland annat fler komvuxplatser, där unga människor får möjlighet att komma tillbaka till skolbänken. Det är ett stort problem för många unga arbetslösa idag då skolan inte förmår se till att de lämnat skolan med fullständiga betyg.

Reservation

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

1. Förvaltningens förslag till beslut bifalles i huvudsak

2. Därutöver vill vi framföra följande

Människor som får försörjningsstöd ska inte tvingas ut i praktik. Det är mycket bra om alla som vill får göra praktik med meningsfulla sysslor (utan att ersätts ordinarie arbetskraft) eller studera medan de får försörjningsstöd. Men ingen ska tvingas ut på praktik för att ha rätt till försörjningsstöd. De flesta människor som lever på försörjningsstöd gör det inte för att undvika att arbeta. De gör det eftersom det inte finns tillräckligt många arbeten så att det “räcker till alla och eftersom arbetsmarknaden inte är anpassad till allas olika förmåga.

Vi vill poängtera att fler arbetstillfällen inte skapas genom att ställa hårdare krav på dem som får sin försörjning genom bidrag.

§15 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt uppdrag i stadens budget för 2012 har kommunstyrelsen följt upp fördelnings-nyckeln för stadsmiljöverksamheten. Nyckeln styr fördelningen av pengar till stadsdels-nämnderna för skötsel, underhåll och renhållning av parker, parkvägar, naturområden och eventuella naturreservat. Som ett resultat av uppföljningen föreslås en del förändringar av fördelningsnyckeln.

Förvaltningen anser att förslaget till ny fördelningsnyckel är mycket bättre än den nuvarande. Inte minst skapar nuvarande instabilitet stora problem för den långsiktiga planeringen av underhållet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-07-24.

Dnr 1.5.1-426/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden överlämnar följande som svar på remissen.

Nämnden konstaterar att stadsdelsförvaltningen i sitt förslag till beslut uppfattar det remitterade förslaget som bättre än nu gällande, det minskar instabiliteten. Detta trots att SDN Farsta får en mindre del av de totala medlen jämfört med budgeten 2012.

Nämnden delar kraven på modellen, vi vill särskilt peka på att den ska vara enkel; lättförståelig och rättvisande. Nämnden kan dock inte konstatera att förslaget är så. Vi får många synpunkter från invånarna i Farsta stadsdelsområde att skötselnivån inom stadsmiljön måste förbättras. Det gäller skräp, soffor, blommor, papperskorgar. Vi har av Kf tilldelats en profil med idrott och hälsa. Nämndens slutsats är att resurserna behöver öka, inte minska, för att invånarna ska se miljön som attraktiv, även för att öka idrotten och hälsan.

Vi föreslår en basersättning som grundas i ytan som ska skötas. Därutöver kan nämnden i budgeten äska extra medel för särskilda ytor t ex badplatser, stränder, parker.

Nämnden vill ha ett klarläggande om ansvaret för stadsdelscentra. De är mycket viktiga ”ansikten” för våra stadsdelar, det finns stora förbättringsbehov i de flesta centra i vårt område. Farsta centrum är särskilt viktigt att förbättra. Farsta torg är t ex inte särskilt inbjudande i dag när du kommer från T-banan. Staden bör snarast överväga att skriva ett skötselavtal med centrumägaren så att skötseln och utvecklingen kan ske gemensamt med denne, huvudansvaret ska centrumägaren ha.

§16 Revidering av ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) om förhyrning av lokaler för pedagogisk verksamhet – svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till revidering av ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) om förhyrning av lokaler för pedagogisk verksamhet.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige föreslår stadsledningskontoret ändringar i stadens ramavtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) om förhyrning av lokaler för pedagogisk verksamhet. Förslaget innebär stora förändringar och parternas ansvar förtydligas. Bland annat föreslås att SISAB får det samlade ansvaret för energifrågor, att en baskapitalhyra införs och att SISAB:s underhållsansvar ökar.

Förvaltningen ser positivt på att SISAB får ansvar för all energiförsörjning och att underhållsansvaret omfördelas. Förvaltningen föreslår att även storkökens inredning och utrustning samt toalettsitsar ska ingå i SISAB:s underhållsansvar.

Införandet av baskapitalhyran medför en kostnadsökning för stadsdelsnämnden på drygt 4 miljoner kronor per år. Genom att elkostnaden kommer att ingå i drift- och underhålls-schablonen blir den reella kostnadsökningen för Farsta stadsdelsnämnd cirka 2 miljoner kronor per år. Det är viktigt att nämnden ersätts för den ökade hyreskostnaden, som annars riskerar att ta resurser från förskoleverksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-13.

Dnr 1.5.1-378/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ersättaren Thomas Bäcklin (FP) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet medan ärendet behandlades.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens utlåtande samt anför därutöver

Nämnden har svårt att bedöma detta ärende – mycket omfattande material, vi vill trots detta dock påpeka följande. Syftet med revideringen är, enligt stadsdelsförvaltningens utlåtande, att effektivisera lokalhållningen samt skapa incitament för kostnadseffektiva lösningar i samband med om-, ny- och tillbyggnader.

Införandet av baskapitalhyran medför en kostnadsökning för stadsdelsnämnden på drygt 4 miljoner kronor per år. Genom att elkostnaden kommer att ingå i drift- och underhållsschablonen blir den reella kostnadsökningen för Farsta stadsdelsnämnd cirka 2 miljoner kronor per år. Det är viktigt att nämnden ersätts för den ökade hyreskostnaden, som annars riskerar att ta resurser från förskoleverksamheten. Det är mycket angeläget att förändringen ger effektivare verksamhet och att resurserna används effektivare. Detta inte minst då många, framförallt inom skolvärlden, ägnar mycket energi åt att ifrågasätta SISAB. Bättre om den energin används för att utveckla verksamheten!

Farsta stadsdelsnämnd bedriver förskoleverksamhet i 33 permanenta lokaler och tillfälliga paviljonger som nämnden hyr av SISAB. Den totala hyreskostnaden för en sammanlagd yta på 16 625 kvm är för närvarande 17,3 miljoner kronor. En kostnadsökning på netto 2 miljoner kronor har vi svårt att se som effektiviserad lokalhållning! Om SISAB ska säljas och en privat ägare ska ta över kanske denna ekvation blir lättare att få ihop?!

§17 Nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad – svar på remiss från idrottsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Idrottsnämnden har tagit fram ett förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad för åren 2013-2017. Målet med programmet är att stimulera fler stockholmare att bli fysiskt aktiva. Sju områden har definierats för att staden ska nå målet:

· jämställdhet och mångfald

· tillgänglighet

· föreningsliv

· övrig organiserad idrott och motion samt spontanidrott

· samverkan

· anläggningar för fysisk aktivitet

· idrotten som upplevelse och inspiration.

Till varje område finns strategier och ansvar.

Förvaltningen är positiv till idrottsnämndens förslag. Det är ett bra program som har fokus på folkhälsa, tillgänglighet och särskilda satsningar på ungdomar och personer med funktions­nedsättningar. Den tydliga skrivningen med strategier, ansvarsfördelning för stadens olika förvaltningar och bolag samt indikatorer för uppföljning ger programmet bärkraft.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-12.

Dnr 1.5.1-351/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Arne Fredholm (M) och Vladan Boškovic (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Nämnden överlämnar förvaltningens förslag samt anför därutöver följande;

Med ökade hälsoproblem för både unga och gamla i staden ser vi behovet av en strategi som bidrar till utvecklandet av folkhälsoarbetet, samt ger fler invånare nöjet att uppleva och utöva idrott och motion.

Programförslaget pekar på behovet att ge alla invånare, rik som fattig, möjligheten att motionera. Den borgerliga majoriteten bedriver dock en politik som ger precis motsatt effekt. Exempelvis kan vi i årets budget se hur M, FP, C och KD valde att höja skolornas hyrestaxor för utbildning i simskola, trots att en betydande del av ungdomarna i både socioekonomiskt svaga och starka områden idag inte kan simma!

Förslaget påpekar på vikten att skapa fler ytor för motionsaktiviteter. Den moderatstyrda majoriteten har t ex inte velat underhålla och bygga ut ”Hälsans stig” inom Farsta SDN-område. Nämnden bör satsa på många olika möjligheter att komma igång och fortsätta motionera. T ex upplysta joggingspår, Hälsans stig även i Sköndal, Farsta – hopbyggd med Rågsveds.

Nämnden vill ta krafttag för bättre folkhälsa och ökat idrottsutövande. Vi tror att programmet med ökad tyngdpunkt på folkhälsa och att få så många som möjligt aktiva kan bidra till detta.

Nämnden hade även önskat en större fokusering på äldre. Äldres behov och möjligheter till motion behöver belysas och utvecklas.

Särskilt uttalande

Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP)

Det föreslagna idrottsprogrammet är bra. Men för att det ska kunna genomföras fullt ut behöver infrastrukturen för idrott byggas ut. Stockholm har i förhållande till sin folkmängd otroligt få bad, idrottshallar, bollplaner och annat.

Den bristen får många klubbar att ha långa köer för att man inte kan ta emot alla intresserade barn och ungdomar. Klubbar får inte de tider man behöver för sina träningar. Det blir ingen tid över för den oorganiserade idrotten (spontanidrotten).

§18 Energiplan för Stockholm – svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslag till energiplan för Stockholm.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsbyggnadsnämnden fick i mars 2010 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag till ny energiplan för Stockholm. Förutom att vara en energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering föreslås planen även utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Energiplanen är ett övergripande strategiskt dokument som utvecklar översiktsplanens skrivningar inom energiområdet.

Förvaltningen instämmer i de övergripande strategier som föreslås. Föreslagna planeringsinriktningar för energisektorn, transporter och bebyggelsesektor stämmer överens med andra styrdokument i staden. Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-07-13.

Dnr 1.6-363/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad m fl (M) och Vladan Boškovic (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Mariana Moreira Duarte m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (S) och Laura Roselli (V)

Förvaltningens utlåtande bifalls i huvudsak. Därutöver framför vi följande

Det är positivt att Stockolm får en energiplan med mål att minska stadens energikonsumtion. Det är hög tid att ställa om till ett mer hållbart samhällssystem, och då är det glädjande att det görs planer för minskat beroende av fossil energi.

Tyvärr tror vi inte att de visioner som beskrivs i planen kommer att hjälpa Stockholm att minska sin klimatpåverkan tillräckligt mycket. Vi är positiva till alla förslag som läggs fram i planen men vi vill mer än så. För att Stockholm ska nå oberoende från fossila bränslen krävs mer. Annars riskerar staden att endast dutta på ytan.

Att minska energianvändandet är det viktigaste i klimat och miljöarbetet.Drygt 50 % av Sveriges befolkning bor i de 3 största städer, hälften bor i Stockholmsområdet. Det betyder att vi i Stockholm också bör stå för det största energisparandet. För att uppnå bästa resultatärdet viktigt att vi jobbar med alla människor och alla företag. I dagsaknas det aktivt miljö arbete som riktas sig till invånarna i allmänhet. Den moderatledda majoriteten avskaffade viktiga miljöaktörer i stadsdelsområdena - miljösamordnarna. Ävendet framgångsrika miljöarbete iskolor och förskolor har kommit av sig när majoriteten tog bort agenda 21 och annat miljöarbetei stället för att utöka det. Miljöarbetet tillsammans med företag i form av energirådgivning och utvecklandet av andra energiformer ochenergisparande, som tidigare finansierades genom miljömiljarden, togs också bort av majoriteten. En energiplan kan ge önskat resultat endast i kombination med ett aktivt miljöarbete som riktar sig till och aktiverar viktiga aktörersamt når de många invånarna!

Här ger vi exempel på delar i energiplanen som kan skärpas till.

Energiproduktion

Stockholm behöver både minska användandet av energi och utveckla nya energikällor som är ekologiskt och klimatmässigt hållbara. De åtgärder som nämns i energiplanen är bra men behöver skärpas. Värtaverket ska byggas om helt så att användandet av kol upphör. Naturgas är ett fossilt bränsle som inte ska användas. Skönhet hos byggnader ska inte ha betydelse för användandet av solenergielement.

Förutom att skapa och minska på användandet av energi behöver vi också minska utsläppen av skadliga ämnen i naturen och luften. Köttkonsumtionen är ett stort problem för miljön och klimatet. Energiplanen ska uppmuntra vegetarisk kosthållning. Staden kan införa vegetariska måndagar på sina verksamheter.

I den mån det är möjligt ska staden satsa på lokal odling och matproduktion. Stockholm kan satsa på stadsodling av frukt och grönsaker. Målet för insamlandet av komposterbart avfall ska vara högt, helst ska allt sådant avfall samlas in. Viktigt för framtidens energi är biobränslen och att det för detta krävs att kommunen snarast möjligt, via samarbete både med kommunala och privata bostadsbolag, måste komma igång med en fungerande matavfallsinsamling som gör att man kan skapa mer biogas som drivmedel istället för att som idag bränna alla hushållssoppor i en salig röra.

Transporter

Det finns inga miljöbilar som inte belastar miljön och klimatet. Stockholm ska sträva efter att i möjligaste mån sluta använda bilar. Målet för den tunga lastbilstrafiken ska vara 100 % förnyelsebart bränsle, inte 10 %. Tåg och kollektivtrafik samt cykel ersätter bilar.

Bebyggelse

Vi vill satsa på en upprustning och energieffektivisering av de äldre bostadshusen i Farsta stadsdelsområde, utan att det innebär hyreshöjningar för de boende. Vi kräver liknande satsningar på energi och miljö i Farsta stadsdelsområde som i Norra Djurgårdsstaden. Klimat- och miljöanpassat boende får inte bli en lyx för de som har råd att betala - det ska vara en självklarhet för alla. Ett bra exempel på energieffektiv bebyggelse, som även nämns i energiplanen, finns i Hökarängen. Kvarteret Blå Jungfrun är byggd med passivhusteknik, husen har ett beräknat energibehov på 43 kWh/m2 per år. Det visar att målet om 55 kWh/m2 är för lågt satt. Alla nya hus som byggs i Farsta och resten av staden ska vara passiv- eller plushus och de ska ha kretsloppstänk i avfallshantering och avlopp. Äldre bebyggelse ska energieffektiviseras.

Särskilt uttalande

Mariana Moreira Duarte m fl (MP)

Vi välkomnar energiplanen som en del i översiktsplanen. Det är viktigt att läget analyseras och att strategier byggs upp för att minska energianvändandet och för att minska de miljöskador som är en konsekvens av energianvändandet.

Planen borde gå längre i krav på de områden där staden inte nödvändigtvis styr på egen hand. Till exempel vill vi att energiproducenter inte ska använda fossila bränslen och att staden ska göra sitt för att det ska ske. Vi vill också att staden gör det lätt för privatpersoner att minska energianvändningen och svårt att slösa på energi. Det borde också finnas med en stor satsning på att energieffektivisera befintligt bostadsbestånd.

Det saknas resonemang om avvägningar mellan olika energibehov och energitillgångar. Det saknas analys av hur fjärrvärmebehovet påverkas av energieffektiviseringar, hur den begränsade tillgången på biogas bör fördelas mellan fordon och stadsgasnätet, hur närproducerad värme från solenergi påverkar behovet av fjärrvärme och potentialen för smarta energinät.

Förvaltningens synpunkter är i stort sett bra, men vi vill understryka att sammankopplingen mellan Farsta och kringliggande stadsdelar inte får betyda att man bygger bort den för Stockholm så karateristiska och viktiga Hanvedenkilen. Dessutom så håller vi inte med om att kraven på att nyproducerade bostäder ska förbruka 55 kWh/år/kvm är för högt ställda, snarare vill vi att det ska skärpas och att kraven borde vara passivhusstandard eller bättre. Energikraven måste skärpas med inriktning mot att vara plushusstandard.

Till slut vill vi understryka vikten av dessa frågor. Det krävs stora uppoffringar och det krävs att stora resurser läggs på detta område. Vi behöver ställa om snarast.


§19 Ansökan om serveringstillstånd för restaurang Gräddö i Larsboda – svar på remiss från socialnämndens tillståndsenhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av ansökan om serveringstillstånd för restaurang Gräddö i Larsboda.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Restaurang Gräddö på Fryksdalsbacken 12-14 i Larsboda har ansökt om serverings-tillstånd med fullständiga rättigheter. Ansökan gäller en serveringstid till klockan 01.00 både i restaurangen och på uteserveringen.

Larsboda är ett lugnt område och påverkas inte av den orolighet som ibland kan förekomma vid Farsta strands pendeltågsstation. Förvaltningen har ingen invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-13.

Dnr 1.5.2-421/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§20 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Söndagsgården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Söndagsgårdens vård- och omsorgsboende till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av Söndagsgårdens vård- och omsorgsboende. Boendet är nytt och drivs av Carema Care AB. Målgruppen är yngre och äldre personer som har drabbats av en demenssjukdom.

Vid föregående uppföljning uppmärksammade förvaltningen vissa brister som nu är åtgärdade, med några undantag. Det krävs således fortfarande förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs. På förvaltningens begäran har därför utföraren lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-05-31.

Dnr 1.2.1-350/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – AB Ellas Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av AB Ellas Hemtjänst till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av AB Ellas Hemtjänst. Verksamheten bedrivs i Farsta och man har ett femtiotal kunder.

Verksamheten bedöms vara fungerande, men det finns några områden som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren därför lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-15.

Dnr 1.2.1-395/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§22 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Skandic Personlig Assistans HB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Skandic Personlig Assistans HB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av Skandic Personlig Assistans HB, som är en mycket liten enhet med endast två kunder. Den ena kunden tillhör verksamhetsområdet funktionsnedsättning och den andra äldreomsorgen. Företaget startade 2009.

Utifrån uppföljningen bedöms verksamheten vara fungerande. Det finns emellertid områden som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren därför lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-07-02.

Dnr 1.2.1-391/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§23 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst – Thios Hemtjänst AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av förvaltningens uppföljning av Thios Hemtjänst AB till handlingarna.

Ärendet

Alla utförare av hemtjänst följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu sin uppföljning av Thios Hemtjänst AB. Hemtjänsten startade i början av 2012 och är en relativt liten enhet med åtta kunder.

Verksamheten bedöms vara fungerande. Det finns emellertid områden som behöver förbättras. På förvaltningens begäran har utföraren därför lämnat in en åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-15.

Dnr 1.2.1-372/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§24 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänst-lagen – kvartal 2 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommuner redovisa alla insatser enligt 4 kap 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd samt till äldrenämnden och socialnämnden, som rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 2 2012. Två insatser som gäller permanent bostad inom äldreomsorgen har inte kunnat verkställas inom tre månader. Den enskilde har i båda fallen tackat nej till erbjuden plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-10.

Dnr 1.2.1-413/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§25 Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – kvartal 2 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kommuner redovisa alla insatser enligt LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Redovisningen sker kvartalsvis till Socialstyrelsen samt till kommunens revisorer och de andra instanser som kommunen själv bestämmer ska få rapporten. I Stockholm redovisas till ansvarig stadsdelsnämnd och till socialnämnden, som lämnar en samlad rapport till kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar nu kvartal 2 2012. Under kvartalet har alla insatser kunnat verkställas inom tre månader.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-13.

Dnr 1.2.1-414/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§26 Trafiksituationen i olika delar av Farsta – svar från trafik- och renhållningsnämnden på skrivelser från stadsdelsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av trafik- och renhållningsnämndens svar på stadsdelsnämndens skrivelser till handlingarna.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december förra året beslutade nämnden överlämna tre skrivelser om trafiksituationen i olika delar av stadsdelsområdet till trafik- och renhållningsnämnden. Nämnden har nu överlämnat sitt svar till stadsdelsnämnden.

Trafikmiljön vid skolorna åtgärdas utifrån prioriteringsgrad. På Victor Balcks väg kommer en fartdämpande åtgärd att utredas och parkeringsförbud har införts på vägens norra sida. Däremot är det inte aktuellt med några åtgärder vid Stortorpsvägen. Situationen där har redan tidigare utretts av trafik- och renhållningsnämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-08-14.

Dnr 1.6-460/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande. Till detta föreslog Arne Fredholm (M) ett tilägg, varefter samtliga partier instämde i uttalandet.

Särskilt uttalande

Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP), Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Nämnden har i enighet arbetat för att förbättra trafikmiljön på Stortorpsvägen, Herrhags-vägen, Enskedevägen och Lingvägen. Tyvärr är trafik- och renhållningsnämndens majoritet helt oförstående inför problemen. Nämnden och invånarna som bor utmed dessa vägar är bekymrade! Vi hänvisar till socialdemokraternas reservation i trafik- och renhållningsnämnden och uppmanar förvaltningen att fortsätta påverka i denna fråga.


§27 Socialtjänsten i Stockholms stad 2011 – rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens redovisning av socialnämndens rapport om socialtjänsten 2011 till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden utarbetar årliga socialtjänstrapporter för att ge en samlad bild av läget inom delar av socialtjänsten. De verksamhetsområden som blir belysta är ekonomiskt bistånd, barn och ungdom, funktionsnedsättning, socialpsykiatri, missbruk, hemlöshet samt kvinnofrid och våld i nära relationer.

Farsta skiljer sig från genomsnittet för stadsdelsområdena, bland annat genom något större procentuell ökning av befolkningsmängden, fler hushåll med ekonomiskt bistånd och fler personer med missbruk och psykiska problem. Antalet utredningar kring barn som far illa är också något fler.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-14.

Dnr 1.6-377/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§28 Öppna stödinsatser för barn och föräldrar – rapport från socialnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av socialnämndens rapport om öppna stödinsatser för barn och föräldrar till handlingarna.

Ärendet

Hösten 2011 genomförde socialförvaltningen en kartläggning av stadens öppna förebyggande stödinsatser för barn och deras föräldrar. Rapportens slutsatser är att i stort sett samma utbud av insatser erbjuds över hela staden. Det vanligaste föräldrastödet är råd- och stöd­samtal. Insatserna följs mestadels inte upp, och det beror på tidsbrist och brist på systematik i dokumentation.

Socialnämnden menar att uppföljning och utvärdering av öppna förebyggande insatser bör vara ett prioriterat område i stadens plan för forskning och utveckling år 2013.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-06-21.

Dnr 1.6-396/2012

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§29 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 14 juni 2012

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll den 20 augusti 2012

Pensionärsrådets protokoll den 20 augusti 2012

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Steinunn Á Håkansson under perioden 1 juni – 16 augusti 2012, enligt nämndens delegering.

2012-05-31: Resa i tjänsten till Sofia, Bulgarien. Dnr 1.1-337/2012

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 22 maj – 27 juli 2012.

§30 Nämndens frågor och information från förvaltningen

Följande skrivelse lämnades in.

Campingstugorna vid Larsboda Strand (bilaga)

Lars Jilmstad m fl (M), Vladan Boškovic (FP), Gunnar Sandell m fl (S), Mariana Moreira Duarte m fl (MP) och Laura Roselli (V)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att översända skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden.

Staden arrangerar en konferens om ungdomars trygghet måndag 8 oktober. Vice ordförande Gunnar Sandell (S) föreslog att han och eventuellt flera skulle få nämndens uppdrag att delta.

Beslut

Nämnden uppdrar åt Gunnar Sandell (S) att delta i trygghetskonferensen.

Ett par konsulter har fått i uppdrag av stadsdelsdirektören att kartlägga vad som pågår i stadsdelsområdet med koppling till Tyngdpunkt Farsta och näringslivsutveckling. I uppdraget ingår även att titta på hur olika aktörer samordnar sina resurser, och en sådan samordning är också ett syfte med översynen. Partiernas representanter i nämndens näringslivsråd kommer att intervjuas. Konsulterna kommer att rapportera sina resultat vid ett senare nämndsammanträde.

Nya avdelningschefer har anställts inom äldreomsorgen – Päivi Kabran från Sollentuna kommun – och inom området förskola och fritid – Birgitta Thulén från Skärholmens stadsdelsförvaltning. Båda börjar sina tjänster i oktober. I anslutning till detta planeras en omorganisation som innebär att förskola och fritid renodlas i en avdelning och att all socialtjänst – barn, ungdom och vuxna – samlas inom samma avdelning. I planerna ingår även att förvaltningens kultursekreterare ska höra till den nya avdelningen förskola och fritid, istället för som idag till området äldreomsorg. Ordföranden och vice ordföranden menade båda att de föreslagna förändringarna verkar mycket bra.

Det aktuella läget inom förskolan redovisades avseende kösituation, planerade antal avdelningar, personalsituation och personaltäthet, barngruppernas storlek med mera i de sex förskoleområdena. Vice ordförande Gunnar Sandell (S) bad om en mer utförlig rapport senare, när den nya förskolechefen varit på plats ett tag. Gunnar önskar att rapporten bland annat ska redovisa introduktionsmaterial för föräldrar, datorutvecklingen, personalsituationen på sikt och hur man ska minska överinskrivningarna.

Information lämnades om årets sommarjobb. Nämnden diskuterade om det är möjligt att ordna sommarjobb åt fler ungdomar. Mer utförlig information kommer i ett tjänsteutlåtande till nämndens nästa sammanträde.

Nämnden har fått pengar inom ramen för Söderortsvisionen till utvecklingsprojekt åren 2012-2014. Medlen ska finansiera sex delprojekt, varav fyra inom området barn och ungdom, ett inom försörjningsstöd och ett inom missbrukarvården. Syftet är att vidareutveckla det förebyggande stödet till barn och unga inom ramen för nämndens barn- och ungdomsstrategi, att minska det långvariga bidragsberoendet och att utveckla insatser för missbrukare på hemmaplan. För år 1 har nämnden beviljats 2,1 miljoner kronor.

Gunnar Sandell (S) berättade om det informationsmöte om utvecklingen av Gubbängs-fältet som idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen genomförde i Gubbängsskolans aula den 27 augusti, enligt tidigare uppdrag från stadsdelsnämnden. Gubbängsfältets fortsatta utveckling är en viktig fråga för många i stadsdelsområdet. Cirka 60 invånare deltog och många ställde frågor, inte minst kring hur andra aktiviteter på fältet påverkas av de planerade nyanläggningarna. Flera betonade att det i den fortsatta processen är viktigt att överväga alternativa placeringar av rugbybanorna. Stadsbyggnadskontoret kommer nu att ta fram ett konkret förslag på hur fältet ska utformas.

På lördag hålls Farstaloppet. Samtidigt är det Hälsans Dag och den renoverade Farsta sim- och idrottshall återinvigs. Gunnar Sandell tyckte att det skulle bli intressant att se om nämnd eller förvaltning kommer att ha störst andel deltagare i loppet. Han uppmanade nämndens ledamöter och ersättare att delta.

Ersättaren Tobias Gillberg (C) undrade hur det ser ut för förskolebarn som talar något minoritetsspråk. Förvaltningen svarade att det finns en avdelning för finsktalande barn men att det inte finns tillräckligt många barn från övriga minoritetsspråk för att bilda egna avdelningar. Istället försöker man matcha barn med personal som har särskild språkkompetens.

På fråga från Tobias Gillberg om hur olika enheter arbetar med hantering av matavfall upplyste förvaltningen att ett visst arbete pågår efter den inventering som har genomförts.

Ersättaren Thomas Bäcklin (FP) efterlyste en krysslista som visar vilka tjänster som finns vid äldreboenden med olika inriktning. Förvaltningen hänvisade till tjänsten Jämför service på stadens hemsida, där alla boenden presenteras utförligt.

Ordföranden bekräftade att den tidigare aviserade planeringskonferensen för nämnden anordnas tisdag 27 – onsdag 28 november, från lunch till lunch. Mer information kommer att sändas ut.

Stadsdelsdirektören berättade att det inte kommer att förekomma några julbord eller julklappar inom förvaltningen i år. Istället kommer alla anställda att bjudas på en julfest i Stadshuset. Festen hålls torsdag 29 november. Även nämnden är varmt välkommen.