Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.00

Medborgarundersökningen – invånare i Farsta stadsdelsom Läs mer...råde
Kommunikationsansvariga Marie Khoury

Stockholmsenkäten – grundskola och gymnasium i Farsta stadsdelsområde
Teman: droger och spel, brott och utsatthet för brott, psykisk hälsa och skola/fritid/föräldrar
Preventionssamordnare Gabriella Luoma

Medborgarnas frågor till nämnden

Bilagor till föredragningslista
141023 tillägg.pdf (88 kb)

1 Upprustning av förskolan Rymdens utemiljö - svar på medborgarförslag

2 Rutin för lex Sarah inom Farsta stadsdelsnämnd

3 Externt finansierade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning 2014

5:A Den fortsatta driften av Ängsö gruppboende

6 Förlängning av avtal med Nordic Tjänst om inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

7 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

8 Ny ordförande i stadsdelsnämndens näringslivsråd

9 Delegering till stadsdelsnämndens ordförande

Ärendet behandlas om kommunfullmäktige den 20 oktober fattar beslut om ny ordförande i Farsta stadsdelsnämnd
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ekonomisk månadsrapport september 2014

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

11 Rekommendation från KSL om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion från V om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Tidsåtgång för förhandsbedömningar med mera - yttrande till IVO

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 september 2014

15 Funktionshinderrådets protokoll den 13 oktober 2014

16 Pensionärsrådets protokoll den 13 oktober 2014

17 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

18 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande inom Farsta kommunala hemtjänst

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Stadsdelsnämndens protokoll den 25 september 2014, sluten del av sammanträdet

26 Sociala delegationens protokoll den 2 oktober 2014

27 Sociala delegationens protokoll den 22 oktober 2014

§1 Upprustning av förskolan Rymdens utemiljö Svar på medborgarförslag

§2 Rutin för lex Sarah inom Farsta stadsdelsnämnd

§3 Externt finansierade projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning 2014

§6 Den fortsatta driften av Ängsö gruppboende

§7 Förlängning av avtal med Nordic Tjänst om inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

§8 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer

§9 Ny ordförande i stadsdelsnämndens näringslivsråd

§10 Delegering till stadsdelsnämndens ordförande

§11 Ekonomisk månadsrapport september 2014

§12 Rekommendation från KSL om hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion från V om en kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Tidsåtgång för förhandsbedömningar med mera Yttrande till IVO

§15 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen