Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Tallkrogens skola på Torögatan 59-65, ingång C1 OBS! Annan lokal än den vanliga!

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.00


PROGRAM: Jobbtorgschef Carina Myrvang och Linnea Stig Läs mer...säter, chef vid arbetsförmedlingen, berättar om verksamhet och arbetsmarknadsläget


INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.00


Handlingar och protokoll finns elektroniskt på www.insynsverige.se/stockholm-farsta.
I pappersform finns de på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Bilägg anteckningar från Öppet forum till nämndens protokoll. Svar på medborgarförslag

3 Förutsättningar för inventering av lokaler för föreningslivet. Svar på skrivelse från S, MP och V

4 Besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning. Svar på skrivelse från M och L

5 Socialtjänsten i Farsta. Svar på skrivelse från M och L

6 Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

7 Plan för folköl- och tobakstillsyn 201

8 Utvärdering av medborgarbudget om Mötesplats Fagersjö

9 Ny ordförande och ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

10 Deltagande i Demokratidagen 2017

10:a Ändrad delegering av beslut enligt LVU om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort

10:b Delegering av begäran hos polismyndighet om utredning av barn under femton år

REMISSER OCH YTTRANDEN

11 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Detaljplan för del av Farsta 2:1 i Larsboda. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

14 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck. Svar på remiss från trafiknämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Föreningsstöd 2017. Anmälan av stadsdelsdirektörens beslut

16 Barn som upplevt våld - socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning. Rapport från socialnämnden

17 Funktionshinderrådets protokoll den 27 februari 20

18 Pensionärsrådets protokoll den 27 februari 2017

19 Demokratirådets protokoll den 21 februari 2017

20 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 25 januari 17

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Farstas kommunala hemtjänst

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid enheten för försörjningsstöd

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

26 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

28 Sociala delegationens protokoll den 9 februari och den 2 mars 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Bilägg anteckningar från Öppet forum till nämndens protokoll Svar på medborgarförslag

§4 Besparingar vad gäller hjälp till personer med funktionsnedsättning

§6 Den fortsatta driften av Postiljonens vård- och omsorgsboende

§7 Plan för folköl- och tobakstillsyn 2017

§8 Utvärdering av medborgarbudget om Mötesplats Fagersjö

§9 Ny ordförande och ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

§10 Deltagande i Demokratidagen 2017

§11 Ändrad delegering av beslut enligt LVU om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort

§12 Delegering av begäran hos polismyndighet om utredning av barn under femton år

§14 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§16 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering