Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-11-30

Sammanträde 2006-11-30

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2006. S

5 Förslag till sammanträdesdagar för Fastighets- och saluhallsnämnden under år 2007.*S

6 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbaden m.m. för det rörliga friluftslivet, från Idrottsnämnden till Fastighets- och saluhallsnämnden S

7 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Älvsjö 1:1, Rågsvedsvägen 79 i Bandhagen. Genomförandebeslut S

8 Rivning av byggnad på fastigheten Hägersten 1:1, Torslovsbacken 2 i Hägersten. Genomförandebeslut S

9 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk & Co i hus 33 på Slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut S

10 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Skärholmen 2:1, Idholmsvägen 123 A i Skärholmen. Genomförandebeslut S

11 Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut S

12 Förvärv av bostadsrätter i Liljeholmen. Genomförandebeslut F

13 Försäljning av bostadsrätter i Minneberg, Kungsholmen. Genomförandebeslut F

14 Försäljning av sommargårdar. Inriktningsbeslut F

15 Rivning av vattenskadad parklek på fastigheten Årsta 1:1. Slutrapport P

17 Rivning av parkleken Labyrinten, Strakangatan 40 i Hässelby. Slutrapport P

18 Arrendenivåer på fjärrkoloni på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö. F

19 Försäljning av del av Skå-Edeby 4:1, f.d. barnbyn Skå. Inriktningsbeslut F

20 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, fastigheten Södermalm 9:1. Genomförandebeslut F

21 Försäljning av fastigheten Sågen 19. Inriktningsbeslut cFsk

22 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-12-07
Ulla Hamilton Karin Wanngård

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Karin Wanngård (s), vice ordförande
Rolf Könberg (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Mohibul Ezsdanikhan (v)
Petra Gardos (m)
Stefan Hansson (s)
Sofia Johansson (s)
Ann Kuylenstierna (fp), tjänstgörande
Shrin Nasirpour (s)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd), endast §22, §23
Jan Valeskog (s), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner och Anita Granlund. Personalrepresentant från SKTF: Lillemor Öhman. Miljö- och fastighetsroteln: Karin Lundberg.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Karin Wanngård (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 14 december 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-10-16 – 2006-10-26.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2006.

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2006 till handlingarna

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Förslag till sammanträdesdagar för Fastighets- och saluhallsnämnden under år 2007.

Dnr FS2006/101/590

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att anta i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar för Fastighets- och saluhallsnämnden under år 2007.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Genomförandebeslut avseende överföring av byggnader på strandbaden m.m. för det rörliga friluftslivet, från Idrottsnämnden till Fastighets- och saluhallsnämnden

Dnr IDF421/828/06 och FS2006/206/546

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 19 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningarna att per den 1 januari 2007 överföra 12 strandbad och 8 övriga anläggningar som redovisas i särskild bilaga, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att i samband med bokslutet för 2006 görs en värdeöverföring från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden på den sammanlagda utgående balansen som per den 31 december 2006, efter årets avskrivningar, har beräknats till 3 066 625 kronor.

  Yrkanden

  Bifall yrkades till kontorets förslag.

  Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

  Yrkande om återremiss och beslut i denna del

  Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av ledamoten Martin Michel (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat att avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

  Reservation i denna del

  Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det framställda återremissyrkandet.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag, d.v.s

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningarna att per den 1 januari 2007 överföra 12 strandbad och 8 övriga anläggningar som redovisas i särskild bilaga, från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden och idrottsnämnden beslutar att i samband med bokslutet för 2006 görs en värdeöverföring från idrottsnämnden till fastighets- och saluhallsnämnden på den sammanlagda utgående balansen som per den 31 december 2006, efter årets avskrivningar, har beräknats till 3 066 625 kronor.

  Ledamoten Martin Michel (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

  §7 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Älvsjö 1:1, Rågsvedsvägen 79 i Bandhagen. Genomförandebeslut

  Dnr FS2006/201/99

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna rivning av den brandhärjade byggnaden på fastigheten Älvsjö 1:1.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §8 Rivning av byggnad på fastigheten Hägersten 1:1, Torslovsbacken 2 i Hägersten. Genomförandebeslut

  Dnr FS2006/201/579

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna rivning av parkleksbyggnaden på fastigheten Hägersten 1:1.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §9 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal åt AB Bergfalk & Co i hus 33 på Slakthusområdet, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut

  Dnr FS2006/201/570

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp av 17,3 mnkr för att renovera lokaler för Bergfalk & Co i hus 33, fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §10 Rivning av brandhärjad byggnad på fastigheten Skärholmen 2:1, Idholmsvägen 123 A i Skärholmen. Genomförandebeslut

  Dnr FS2005/202/722

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna den genomförda rivningen av byggnaden på fastigheten Skärholmen 2:1.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §11 Uppförande av Kristinebergs strandpaviljong på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut

  Dnr FS2006/201/594

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att utreda förutsättningarna för ett uppförande av Kristinebergs strandpaviljong i fastighets- och saluhallsnämndens regi.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga B.

  §12 Förvärv av bostadsrätter i Liljeholmen. Genomförandebeslut

  Dnr FS2006/206/557

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bostadsrättslägenheter i Liljeholmen.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §13 Försäljning av bostadsrätter i Minneberg, Kungsholmen. Genomförandebeslut

  Dnr FS2006/206/566

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet på Svartviksslingan 110 (Sandvik 15) och Hantverkargatan 85 (Slaggen 1).

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §14 Försäljning av sommargårdar. Inriktningsbeslut

  Dnr FS2006/206/602

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 16 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för försäljning av sommargårdar.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §15 Rivning av vattenskadad parklek på fastigheten Årsta 1:1. Slutrapport

  Dnr FS2006/201/121

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande rivning av byggnad på fastigheten Årsta 1:1.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §16 Bjälklagsrenovering i Hötorgshallen. Lägesrapport

  Dnr FS2005/201/928

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande fortsatt renovering av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget samt upprustning av köttkylen inom fastigheten Beridarebanan 10.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §17 Rivning av parkleken Labyrinten, Astrakangatan 40 i Hässelby. Slutrapport

  Dnr FS2006/201/177

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande rivning av byggnad på fastigheten Grimsta 1:2.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §18 Arrendenivåer på fjärrkoloni på fastigheten Nibbla 1:1, Ekerö.

  Dnr FS2006/209/587

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 10 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret kan hantera arrendefrågorna för Nibbla Koloniträdgårdsförening enligt förslaget i tjänsteutlåtandet.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §19 Försäljning av del av Skå-Edeby 4:1, f.d. barnbyn Skå. Inriktningsbeslut

  Dnr FS2005/907/933

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för försäljning av fd Barnbyn Skå inom fastigheten Skå-Edeby 4:1, Ekerö kommun.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §20 Försäljning av Tegelhuset i Fatbursparken, fastigheten Södermalm 9:1. Genomförandebeslut

  Dnr FS2005/207/681

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden delegerar till kontoret att teckna avtal om försäljning av del av Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) med Abbas och Danka Asly i princip i enlighet med de villkor som framgår av tjänsteutlåtandet.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för berörd del av Fatbursparken.

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

  §21 Försäljning av fastigheten Sågen 19. Inriktningsbeslut

  Dnr FS2006/131/521

  Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 november 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra försäljningsprocessen för fastigheten Sågen 19

  Beslut

  Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

  §22 Rapport från förvaltningschefen

  Aktuell information angående

  • Arkitekttävlan Stadsbiblioteket.
  • Konkursen i Skulpturens Hus.

  §23 Övriga frågor

  Inga övriga frågor anmäldes.