Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-01-25

Sammanträde 2007-01-25

Datum
Klockan
17.00
Plats
Kulturhuset
Mötesinformation

Justerat:2007-02-06
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter

Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s)
Ingvar Snees (m)
Karin Wanngård (s)

Ersättare
Luke Cook (m)
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande
Sten-Åke Larsson (m)
Helene Lilja (s), tjänstgörande
Camilla Lindberg (m)
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)
Asi Rebbati (fp), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen Anita Granlund, Mikael Forkner, Jan Lind och Pia Palm. Personalrepr. Lillemor Öhman (SKTF) samt biträdande borgarrådssekreteraren Karin Lundberg från miljö- och fastighetsroteln.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 8 februari 2007 i Stadshuset.

§2 Verksamhetsplan 2007

Dnr FS2006/120/116

Fastighetsdirektören Sten Wetterblad informerade den nya nämnden om Fastighetskontorets organisation och dess verksamhet.

---------------------------------------------------------------

Fastighetskontoret hade den 11 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan för år 2007.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till verksamhetsplan för år 2007 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Asi Rebbati (fp) och ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Asi Rebbati (fp) och ledamoten Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d.v.s. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Stockholms stad är en mycket stor energislukare. Förvaltningar, skolor, bolag och omsorgsenheter använder värme, el och kyla till en kostnad av uppskattningsvis 2-3 miljarder kronor per år. Här finns således en stor potential för staden att minska sina kostnader för energianvändningen utan att ge avkall på inneklimat eller annat funktion.

Förvaltningen har i egenskap av hyresvärd stora möjligheter att effektivisera energiförbrukningen och minska den miljöpåverkan som uppstår samt sänka kostnaderna för staden.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inventera energiförbrukningen i nämndens fastighetsbestånd samt vidta nödvändiga åtgärder för att minska energiförbrukningen så att miljöpåverkan kan bli mindre samt kostnaderna kan sänkas.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A3.

§3 Delegationsordning 2007

Dnr FS2006/111/642

Fastighetskontoret hade den 11 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande (med justerad bilaga 1:2 som utdelades vid sammanträdet) i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

  1. Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att besluta på nämndens vägnar enligt bifogad delegationsordning.

  2. Fastighetsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i sitt ställe.

  3. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till instruktion för attest och utanordning.

  4. Fastighetsnämnden förordnar förvaltningschef, Sten Wetterblad och juristen Lars Mattsson att företräda Stockholms kommun som rättegångsombud i mål och ärenden som rör nämndens verksamhet. Förordnandet innebär rätt för Sten Wetterblad att sätta annan i sitt ställe.

  5. Fastighetsnämnden beslutar att utse juristen Lars Mattsson till personuppgiftsombud vid Fastighetskontoret.

  6. Fastighetsnämnden uppdrar åt ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträden.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton informerade att en utbildnings- och informationsdag om Fastighetskontorets organisation och dess verksamhet ska hållas den 23 mars 2007. Inbjudan och program utsänds senare.