Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av minnesanteckningar från fastighetsnämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

5 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Remissvar.

6 Ändringar i fastighetsnämndens rutiner för handläggning av ansökan om salutorgplats

8 Principer för föreningars möjligheter att själva få bygga på fastighetsnämndens idrottsfastigheter. Inriktningsbeslut

10 Mindre stadsutvecklingsprojekt. Lägesrapport

11 Strandbadens utveckling. Lägesrapport

12 Upphandling av ramavtal avseende projektledning, projekteringsledning och byggledning. Genomförandebeslut

13 Upphandling av ramavtal avseende arkitekter och tillhörande konsulter. Genomförandebeslut

14 Förvaltningschefen informerar

15 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (203 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av minnesanteckningar från nämndens möte med rådet för funktionshinderfrågor

§5 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Remissvar Dnr 1.6-136/2014

§6 Ändringar i fastighetsnämndens rutiner för handläggning av ansökan om salutorgplats Dnr 1.4-226/2014

§8 Principer för externa organisationer att själva få utföra investeringar i och på fastighetsnämndens anläggningar. Inriktningsbeslut Dnr 1.1.2-218/2014

§9 Ärendet utgår

§10 Mindre stadsutvecklingsprojekt. Lägesrapport Dnr 5.2-229/2014

§11 Strandbadens utveckling. Lägesrapport Dnr 5.2-230/2014

§12 Upphandling av ramavtal avseende projektledning, projekteringsledning och byggledning. Genomförandebeslut Dnr 2.6-163/2014

§13 Upphandling av ramavtal avseende arkitekter och tillhörande konsulter. Genomförandebeslut Dnr 2.6-209/2014

§14 Förvaltningschefen informerar

§15 Frågor för beredning och övrig information