Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
16:30
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Sammanträdestider år 2016 för fastighetsnämnden

6 Motion om utveckling av Brunkebergstorg. Remissvar.

7 Motion om inkluderande design. Remissvar.

8 Resepolicy för fastighetsnämnden.

9 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP. Inriktningsbeslut.

10 Bredängsbadet, renovering av simhallsdelen. Reviderat genomförandebeslut.

11 Förvärv av Bergrum för nytt arkiv. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-100/2015

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

12 Försäljning av fastigheten Nacka Erstavik 6:12 i Nacka. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-032/2015

För bilaga 2 till ärendet gäller sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

13 Förvaltningschefen informerar

14 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-003/2015

§5 Sammanträdestider år 2016 för fastighetsnämnden Dnr 1.1.1-452/2015

§6 Motion om utveckling av Brunkebergstorg.

§8 Resepolicy för fastighetsnämnden.

§9 Byte av kylanläggning samt justering av befintlig ispist på Östermalms IP.

§11 Förvärv av Bergrum för nytt arkiv.

§12 Försäljning av fastigheten Nacka Erstavik 6:12 i Nacka.

§13 Förvaltningschefen informerar

§14 Frågor för beredning och övrig information