Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-02-06

Sammanträde 2001-02-06

Datum
Klockan
15:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal 3 tr i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 2/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
6 februari 2001, kl 15.00 i Drätselnämndens sessionssal 3 tr i Stadshuset
Ordföranden

OBS ! LOKALEN

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente (A)

6 Övervakning av rulltrappa och hiss mellan Olof Palmes Gata och Malmskillnadsgatan m m. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

7 Stadens åtagande för Fysikcentrum. Genomförandebeslut (RI)

8 Försäljning av del av fastigheten Brädgården 6, Hammarby Sjöstad till Sofia församling (RI)

9 Cykelbanor på S:t Eriksgatan. Revidering av genom-förandebeslut (RI)

10 Trafik- och exploateringsutredning för Skärholmsvägen. Remissbeslut (RY)

11 Trafikförhållandena på Bromstensvägen. Skrivelse från Karin Wanngård (s) (RY)

12 Markanvisning till SMÅA för uppförande av tvåvånings bostadshus vid Beata Sparres Gränd samt anbudsförfarande för bostadsbebyggelse på bollplan invid Melongatan i Hässelby (RY)

13 Gatubeläggning vid Gubbängens Centrum. Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s) (RY)

14 Farlig cykelbanedragning i Gubbängens Centrum. Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s) (RY)

15 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Skebo 7 i Lunda industriområde till Birka Nät AB (RY)

16 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

17 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY)

18 Exploateringsavtal med JM AB om del av Sjövik 5 i Årstadal/Liljeholmen (RY)

19 Förvärv av mark för utbyggnad av huvudgata i norra Solhem i Spånga (RY)

20 Upprustning av torget på Gullmarsplan. Genomförande-beslut (RY)

21 Upprustning av park och parklek i Skarpnäck. Genomförandebeslut. Genomförandebeslut (RY)

22 Försäljning av tomträttsfastigheten Kristinedal 15 i Gamla Enskede (RY)

23 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

24 Tillbyggnad och ändring av barnstuga i fastigheten Helgonglorian 1 i Spånga. Tilläggsbeslut m m (F)

25 Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsförvaltningen efter ombyggnad av sjukhemmen

26 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” (Ta)

27 Program för handikappanpassning i utemiljön. Revidering och komplettering (RI)

28 Utredning om skyttelfärja över Hammarbykanalen, Hammarby Sjöstad (RI)

29 Skydd mot extremt högt vatten i Mälaren. Skrivelse från Bror Stefenson och Anders Broberg (båda kd) (RI)

30 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan. Inriktningsbeslut (RI)

31 Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad. Anmälan av lägesrapport (RY)

32 Försäljning av fastigheten Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen (RY)

33 Utredning om Cedersdalsgatan. Redovisning av uppdragsavtal med vägverket (Ta)

34 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar (Ta)

35 Fler parkeringsplatser för handikappade. Motion av Karin Hanqvist (s), 2000:51 (Ta)

36 Parkeringsstudier av Kungsholmen. Uppdrag från Gfn 1998-11-03 (Ta)

37 Riktlinjer för uteserveringar. Återremiss (RI)

38 Utbyte av luftbehandlingsaggregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförande-beslut (F)

39 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholm 2000-2007 (Ta)

40 Utökning av förskottskassa (F)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Anders Broberg (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m), tjänstgörande

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 20 februari 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Arbetet med Nackareservatets naturreservatsbildning av ersättaren Kajsa Stenfelt (v).

2 Hägerstensvägens avstängning av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om smittrafik på Parkgatan

----------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) påtalade smittrafik på Parkgatan, Kungsholmen och önskade en redovisning av lämpliga åtgärder för att förhindra sådan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om markarbeten utanför posthuset på Vasagatan

-----------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarde fråga av ledamoten

Anders Broberg (kd) vid nämndsammanträdet den 21 november 2000, § 2, om kabel som slitits av vid markarbeten utanför posthuset på Vasagatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om fortsatt arbete med redovisad utredning om Cedersdalsgatan

-------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och ordföranden Sten Nordin (m) besvarade fråga av vice ordföranden Börje Vestlund (s) om fortsatt arbete med redovisad utredning om Cedersdalsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 30 januari 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

6 februari 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inomgatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2001 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till ändringar i

nämndens reglemente.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i ärendet föreslagna ändringar i

nämndens reglemente.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Övervakning av rulltrappa och hiss mellan Tunnelgatan och Malmskillnadsgatan m m. Skrivelse från Per Bolund (mp)och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Stadens åtaganden för Fysikcentrum.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till reviderad investeringskalkyl för stadens åtgärder för Fysikcentrum.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra föreslagna åtgärder.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Försäljning av del av fastigheten Brädgården 6,Hammarby Sjöstad till Sofia församling

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtal med Sofia

församling avseende köp och exploatering inom blivande kvarteret Grundet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda avtal med Sofia

församling avseende köp och exploatering inom blivande kvarteret Grundet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§9 Cykelbanor på S:t Eriksplan - Drottningholmsvägen.

Reviderat genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående utförande av cykelbanor mellan Drottningholmsvägen och S:t Eriksplan enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremiss- yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar nytt genomförandebeslut angående utförande av

cykelbanor mellan Drottningholmsvägen och S:t Eriksplan enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§10 Trafik- och exploateringsutredning för Skärholmsvägen.

Remissbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

[GF1] 1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar, utan eget ställningstagande, att trafik- och exploateringsutredningen rörande Skärholmsvägen skall sändas på remiss enligt kontorets förslag.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra remissarbetet jämte därefter återkomma till nämnden med remissredovisning och underlag för inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Trafikförhållandena på Bromstensvägen.

Skrivelse från Karin Wanngård (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Markanvisning för uppförande av tvåvåningsbostadshus vid Beata Sparres Gränd samtbostadsbebyggelse invid Melongatan i Hässelby

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att teckna markanvisningsavtal med SMÅA AB för uppförande av tvåvånings bostadshus omfattande 24 lägenheter vid Beata Sparres Gränd.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en markanvisningstävling för uppförande av bebyggelse omfattande ca 100-150 lägenheter på bollplanen vid Melongatan.

3 Nämnden reserverar mark invid Beata Sparres Gränd för anläggning av fotbollsplan som ersättning för den fotbollsplan vid Melongatan som tas i anspråk för bostadsbyggande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga E3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E4

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 avvisa markanvisning till SMÅA vid Beata Sparres gränd

2 godkänna markanvisningstävlingen för uppförande av bebyggelse vid Melongatan samt

3 anföra följande:

Någon byggnation på Grimstafältet är inte aktuell. Vad gäller markanvisningstävling för bostäder vid Melongatan är en förutsättning att en fullgod ersättning för den ianspråktagna fotbollsplanen kan erbjudas, samt att rekreationsvärdet inte försämras jämfört med nuläget.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§13 Gatubeläggning vid Gubbängens Centrum.

Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar

på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Farlig cykelbanedragning i Gubbängens Centrum.

Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu-och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Skebo 7 iLunda industriområde till Birka Nät AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker tomträttsupplåtelse av fastigheten Skebo 7 till

Birka Nät AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att teckna tomträttsavtal med Birka Nät AB i enlighet

med de förutsättningar som redovisas i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse frånAnn-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Markanvisning till Riksbyggen avseendeIdrottsparken i Traneberg

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande föreliggande förslag till

markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50 lägenheter i Idrotts-

parken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Exploateringsavtal med JM AB om del avSjövik 5 i Årstadal/Liljeholmen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB om del

av Sjövik 5 i Årstadal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga F1.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg

m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal med JM AB om del

av Sjövik 5 i Årstadal.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga F2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§19 Förvärv av mark för utbyggnad av huvudgatai norra Solhem

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal i utlåtandet angående förvärv av mark

från fastigheterna Gunnebo 10 och 11.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal i utlåtandet angående förvärv av mark

från fastigheterna Gunnebo 10 och 11.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Upprustning av torget på Gullmarsplan.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av torget enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av torget enligt utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Upprustning av park och parklek i Skarpnäck.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av park och parklek i Skarpnäck enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av park och parklek i Skarpnäck enligt utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Försäljning av tomträttsfastigheten Kristinedal 15i Gamla Enskede

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal avseende fastigheten Kristinedal 15.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga J2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal avseende fastigheten Kristinedal 15.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§23 Förköp av och förvärvstillståndför vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m

beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Tillbyggnad och ändring av barnstuga ifastigheten Helgonglorian 1 i Spånga.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Spånga-Tensta stadsdels-förvaltning av den 18 januari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kostnadsökningen av tillbyggnaden och

ändringen.

2 Nämnden godkänner igångsättning innan överklagandeprocessen är avslutad under för- utsättning att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd påtar sig det ekonomiska ansvaret för det

fall överklagandet bifalles i någon instans och uppförd del av barnstugan måste rivas.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice

ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp), att bifalla gatu- och fastighetskontorets första beslutsmening och avslå andra beslutsmening

d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kostnadsökningen av tillbyggnaden och

ändringen.

§25 Redovisning av de ekonomiska konsekvenserna förfastighetsförvaltningen efter ombyggnad av sjukhemmen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillsättning av en arbetsgrupp för

utredning av den framtida finansieringen av investeringarna i sjukhemmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Program för handikappanpassning i utemiljön.

Revidering och komplettering

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från gatu- och fastighetsnämndens handikappsråd av den 2 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets revidering och komplettering

av program för handikappanpassning i utemiljön.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Skyttelfärja över Hammarbyleden, Hammarby Sjöstad

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga K2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga K3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 godkänna den i tjänsteutlåtandet lämnade redovisningen, samt

2 uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att upphandla trafik med skyttel i den föreslagna sträckningen Lumavägen-Tullgårdsgatan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§29 Skydd mot extremt högt vatten i Mälaren.Skrivelse från Bror Stefenson (kd) ochAnders Broberg (kd)

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga L1.

Ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga L2.

§30 Cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 16 mars 2000, i

rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till utformning av

cykelbanor på Birger Jarlsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Anmälan av lägesrapport

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt näringslivskontoret hade den 11

december 2000 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport oktober 2000,

Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del lägesrapport oktober 2000,

Mark- och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Esbjörn Eriksson (m) enligt bilaga M3.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga M4.

§32 Försäljning av fastigheten Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även kompletterande promemoria av den 1 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till köpeavtal avseende

Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till köpeavtal avseende

Stora Tallkrogen 4 i Gubbängen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§33 Utredning om Cedersdalsgatan. Redovisningav uppdragsavtal med vägverket

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av kontoret framställda förslaget vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag

i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med nio ja, tre nej och en som avstod enligt nedan.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Esbjörn Eriksson (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m)

Inge-Britt Lundin (fp)

Anders Broberg (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Avstod

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Ändring av boendeparkeringszoner, höjningav dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfriboendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommunfullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boendedispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§35 Fler parkeringsplatser för handikappade.

Motion av Karin Hanqvist (s), 2000:51

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som yttrande över motionen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§36 Parkeringsstudier av Kungsholmen.

Uppdrag från nämnden

Dnr

Bordlagt 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar

den till projekt ”Gata för gata” för utökning av antalet parkeringsplatser där

behov finns.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och överlämnar

den till projekt ”Gata för gata” för utökning av antalet parkeringsplatser där

behov finns.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§37 Riktlinjer för uteserveringar

Dnr

Bordlagt senast 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars sida 9 sedermera delvis ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de nya riktlinjerna för uteserveringar,

att tillämpas från och med våren 2001 och i enlighet med den tidplan som presen-

teras, samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till

utformning av extra städavgift för nattöppna uteserveringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Dnr

Bordlagt senast 2001-01-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyte av luftbehandlingsaggregaten m m för de första två reinvesteringsetapperna samt

projektera resterande etapper till färdigt förfrågningsunderlag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholm 2000-2007

Dnr

Bordlagt senast 2001-01-23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ”Stockholms stads trafiksäkerhets-

program, TSP 2000” gällande under åren 2000-2007 och uppdrar åt gatu-

och fastighetskontoret att arbeta enligt programmet.

2 Nämnden översänder TSP 2000 till kommunfullmäktige för beslut.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att verka för utökad trafikskaderegistrering vid

landstingets akutsjukhus.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R4.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra följande:

Nämnden erinrar om sina tidigare ställningstaganden angående restriktivare använd- ning av gupp och vägkuddar som hastighetsdämpande åtgärder, och ger kontoret i uppdrag att hitta andra metoder, så som ”öron” avsmalningar, dubbelriktning av trafiken etc, att uppnå önskad säkerhet.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§40 Utökning av förskottskassa

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om permanent utökad

förskottskassa för fastighetsförvaltningen med 20 tkr till att totalt omfatta en förskotts-

kassa om 30 tkr.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en temporärt utökad förskottskassa för

fastighetsförvaltningen med 90 tkr till att totalt omfatta en förskottskassa om 100 tkr, som beredskap under överförandet av driftansvaret för ekonomisystemet till TietoEnator.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vid protokollet

Hans Engstrand[GF1] Korta och tydliga beslutsmeningar:

Om det finns fler beslutssatser numreras dessa med 1,2,3 osv istället för att, att, att

Ev önskemål och omedelbar justering ska vara inskrivet direkt efter beslutsmeningarna på denna sida