Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-10-02

Sammanträde 2001-10-02

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 12/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
2 oktober 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Sammanträdesdagar m m för gatu- och fastighetsnämnden år 2002 (A)

6 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m. Hemligt (RI). Tidigare utsänt

7 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut (RI)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2001 (RI)

9 Tillfälliga åtgärder inom Lugnet i Hammarby Sjöstad. Nytt genomförandebeslut (RI)

11 Stockholm – en stad tillgänglig för alla – överallt. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RI)

12 Upphandling av entreprenadarbeten för Kronobergsparken. Hemlig (RI)

14 Tillbyggnad av Wirwachs Malmgård på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut (RI)

16 Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RY)

17 Markanvisning avseende kvarteret Åkermyntan i Hässelby Villastad (RY)

18 Tillfälliga studentbostäder i Vinsta företagsområde. Skrivelse från Cecilia Obermüller m fl (mp) (RY)

19 Försäljning av fastigheten Fnösket 7 i Stora Mossen (RY)

20 Lägesrapport för Akalla Centrum (RY)

21 Försäljning av fastigheten Biskötaren 7 i Äppelviken (RY)

22 Lägesredovisning avseende återupptagande av trafiken på industrispåren till Ulvsunda industriområde (RY)

24 Försäljning av tomträttsfastigheten Taljan 7 i Gröndal (RY)

25 Bergbanan i Skärholmen. Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s) (RY)

26 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga (RY)

27 Medverkan i detaljplanearbete avseende Växthusvägens förlängning i Hässelby enligt avtal (RY)

28 Program inför ny detaljplan för kvarteret Sockenstämman m m i Svedmyra (RY)

29 Försäljning av tomträttsfastigheten Stockledningen 1 i Gamla Enskede (RY)

30 Tilläggsavtal till avtal om försäljning av fastigheterna Danmark 1 och Danmark 2 (Kista Centrum), detaljplan för del av kv Danmark m m samt genomförandebeslut (RY)

31 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastig-heten Sunnan 11 i Bromma. Yttrande till hyresnämnden (SV)

32 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

33 Ombyggnad av Beckomberga hus 47 för evakuering av Råcksta, Blackebergs och Gärdets sjukhem. Slut-redovisning (F)

34 Försäljning av fastigheten Orlångsjötorp 1:2 i Huddinge kommun (F)

35 Försäljning av del av fastigheten Hammersta 6:12 i Nynäshamns kommun (F)

36 Kompletterande försäljning av del av fastigheten Jursta 4:30 i Nynäshamns kommun (F)

38 Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen inklusive tillägg. Remiss (F)

39 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:208 i Botkyrka kommun (F)

40 Transportsystemet i stockholmsregionen, problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen. Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande (St)

41 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 6 och 7/2001 (Pa)

42 Upphandling av biljettautomater. Genomförandebeslut. Hemligt (Pa)

43 Nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Remiss.

Bordlagt 11 september 2001 nr 5 (S)

44 Regionala cykelstråk. Överenskommelse med vägverket. Bordlagt 11 september 2001 nr 19 (RI)

45 Markanvisningar av Melongatans bollplan och kvarteret Kaskaden i Hässelby genom anbud. Bilagorna hemliga. Bordlagt 11 september 2001 nr 24 (RY)

46 Omplacering av Råcksta ålderdomshem. Framställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bordlagt 11 september 2001 nr 36 (F)

47 SL:s utbudsplan 2002.

Bordlagt 11 september 2001 nr 37 (St)

48 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp).

Bordlagt 21 augusti 2001 nr 10 och senast 11 september 2001 nr 42 (RI)

49 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret. Bordlagt 21 augusti 2001 nr 17 och senast 11 september 2001 nr 44 (RI)

50 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastigheten Tungstenen 4 i Grimsta till HSB. Bordlagt 21 augusti 2001 nr 23 och senast 11 september 2001 nr 46 (RY)

51 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund m fl (s). Bordlagt 21 augusti 2001 nr 24 och senast 11 september 2001 nr 47 (RY)

52 Principöverenskommelse med JM angående exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m, Kungs-holmen. Bordlagt 12 juni 2001 nr 24 och senast 11 september 2001 nr 51 (RI)

53 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta. Bordlagt 12 juni 2001 nr 30 och senast 11 september nr 52 (RY)

54 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen. Bordlagt 24 april 2001 nr 10 och senast 11 september nr 57 (RI)

55 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. Delvis bordlagt 24 april 2001 nr 32 och senast 11 september nr 58 (RY)

Mötesinformation

Justerat:


Sten Nordin Karin Wanngård


Närvarande:


Ledamöter


Sten Nordin (m), ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Mats Rosén (kd)

Karin Wanngård (s)

 

Ersättare


Catarina Agrell (s), närvarande och tjänstgörande §§ 1-55

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Lennart Jansson (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Margarita Pulido (s)

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s), tjänstgörande § 56

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger. Vidare också 1:e revisor Jan-Erik Ek vid revisionskontoret (§§ 1-2). Slutligen nye pressekreteraren Mikael Sundström vid miljöpartiet de grönas kansli som hälsades välkommen till dagens sammanträde.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg ledamoten Karin Wanngård (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 16 oktober 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Enkät om styrning och uppföljning

------------------------------------------

1:e revisor Jan Erik Ek vid revisionskontoret informerade om en enkät från revisions-kontoret till nämndens ledamöter och ersättare m fl om styrning och uppföljning av nämndernas verksamhet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

- tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? av ledamoten Mats Rosén (kd)

- p-problemen på Nybrogatan – gör gågata av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp)

- krav på upprustning och utveckling av Zinkensdamms IP med närområde av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s)

- återtagande av tidig markreservation av vice ordföranden Börje Vestlund (s)

- bullervall vid Tyresövägen (väg 229) av ledamoten Teres Lindberg (s)

- upprustning av Brådstupsparken av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

- klottersanering av bangården vid Centralstationen av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)
- schackspelet i Kungsträdgården av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om ersättningsplats för grusupplag på Kungsholmen

----------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) om ersättningsplats för nuvarande grusupplag i kv Kojan på Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om upphöjda övergångsställen

--------------------------------------------

Avdelningschefen Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om tidpunkt för svar på tidigare ställd fråga om upphöjda övergångsställen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om angöringsplatser

--------------------------------

Avdelningschefen Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret besvarade

fråga av ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) om tidpunkt för svar på uppdrag till

gatu- och fastighetskontoret om angöringsplatser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafikhinder vid Norra Bantorget

-----------------------------------------------------

Ledamoten Teres Lindberg (s) frågade om anledningen till att trafikhinder av betong

utplacerats vid Norra Bantorget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om snedparkering utan träd på Gästrikegatan

---------------------------------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) frågade om anledningen till att inga träd utplanterats

Vid den nya snedparkeringen på Gästrikegatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 25 september 2001

enligt bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria

av den 2 oktober 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan. Vidare beslöts att förtroendevalda som önskar deltaga i kommunförbundets seminarium i Stockholm den 17 oktober 2001 om trafiksäkerhet och integrationsförvaltningens seminarium i Stockholm den 30 oktober 2001 benämnt ”Bilder av islam” får deltaga i seminarierna och att anmälan

till båda seminarierna skall ske till nämndsekretariatet.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdesdagar m m för gatu- och fastighetsnämnden år 2002

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar i kontorets utlåtande föreslagna

sammanträdesdagar m m under år 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Avtal om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m m

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2001 senast avgivit tjänste-utlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§7 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut angående cykelbanor på

Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen enligt kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 21 augusti 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Tillfälliga åtgärder inom Lugnet i Hammarby Sjöstad.

Nytt genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra byggnation av bussgata genom Lugnet i enlighet med kontorets utlåtande inom en beräknad kostnadsram på 9 Mkr. Beslutet innebär en utökning av tidigare genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga B.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Karin Wanngård

m fl (s) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra byggnation av bussgata genom Lugnet i enlighet med kontorets utlåtande inom en beräknad kostnadsram på 9 Mkr. Beslutet innebär en utökning av tidigare genomförandebeslut.

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§11 Stockholm – en stad tillgänglig för alla – överallt.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga C1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§12 Upphandling av entreprenadarbeten för Kronobergsparken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande

med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) respektive ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner

på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på vart och

ett av de två framställda återremissyrkandena enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera förslaget

2 därutöver anföra:

Kontoret ges i uppdrag att återkomma med ett reviderat och bantat förslag till

Upprustning av Kronobergsparken.

Nämnden anser att belysnings-, trygghets- och tillgänglighetsfrågorna är bland de prioriterade. Samråd skall ske.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt

bilaga D3.

§14 Tillbyggnad av Wirwachs Malmgård på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till Arkitektförbundet för

tillbyggnad av lokaler på parkmark invid fastigheten Tapeten 10, Södermalm.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genom- förandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag. Någon byggnation av det aktuella slaget är inte aktuell.

Reservation

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga E2.

§16 Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar

på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Markanvisning avseende kvarteret Åkermyntan i Hässelby Villastad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med Wihlborgs/Peab för uppförande av bostäder
och handels­ytor invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Tillfälliga studentbostäder i Vinsta företagsområde.

Skrivelse från Cecilia Obermüller m fl (mp)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets

redovisning av utredning kring tillfälliga studentbostäder i Vinsta till kommunstyrelsen samt åberopar denna som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets

redovisning av utredning kring tillfälliga studentbostäder i Vinsta till kommunstyrelsen samt åberopar denna som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), och Per Bolund (mp) samt

tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga F2.

§19 Försäljning av fastigheten Fnösket 7 i Stora Mossen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogade köpeavtal avseende friköp av fastigheten Fnösket 7, Stora Mossen samt ger

kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogade köpeavtal avseende friköp av fastigheten Fnösket 7, Stora Mossen samt ger kontoret i uppdrag att genomföra köpet.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§20 Lägesrapport för Akalla Centrum

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesrapport.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 återremittera ärendet

2 därutöver anföra:

Då en utredning om faren i Akalla Centrum snart föreligger ska denna samt analys av utredningen ingå i den rapport nämnden får.

§21 Försäljning av fastigheten Biskötaren 7 i Äppelviken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

förslag till köpekontrakt med AB Gullmarex avseende försäljning av

fastigheten Biskötaren 7 i Äppelviken och ger kontoret i uppdrag att

genomföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bilagt

förslag till köpekontrakt med AB Gullmarex avseende försäljning av

fastigheten Biskötaren 7 i Äppelviken och ger kontoret i uppdrag att

genomföra försäljningen.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Lägesredovisning avseende återupptagande av trafiken på industrispåren till Ulvsunda industriområde

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till

förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas

i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp)

samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) samt Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga I3.

§24 Försäljning av tomträttsfastigheten Taljan 7 i Gröndal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Taljan 7, Gröndal samt ger kontoret

i uppdrag att genomföra köpet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till kontorets utlåtande bifogade köpeavtal angående friköp av fastigheten Taljan 7, Gröndal samt ger kontoret

i uppdrag att genomföra köpet.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§25 Bergbanan i Skärholmen. Skrivelse från Juan Carlos Cebrián (s)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg

(v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt

bilaga K.

§26 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Medverkan i detaljplanearbete avseende Växthusvägens förlängning i Hässelby enligt avtal

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att begära stadsbyggnads-

kontorets medverkan enligt gällande avtal i detaljplanearbetet för Växthus-

vägens förlängning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Program inför ny detaljplan för kvarteret Sockenstämman m m i Svedmyra

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget och överlämnar

och åberopar kontorets utlåtande inför detaljplaneläggning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§29 Försäljning av tomträttsfastigheten Stockledningen 1 i Gamla Enskede

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal avseende fastigheten

Stockledningen 1 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtal avseende fastigheten

Stockledningen 1 och ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Tilläggsavtal till avtal om försäljning av fastigheterna Danmark 1 och Danmark 2 (Kista Centrum), detaljplan för del av kv Danmark m m samt genomförandebeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal

till avtal om försäljning av fastigheterna Danmark 1 och Danmark 2 i Kista.

2 Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

3 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till tilläggsavtal

till avtal om försäljning av fastigheterna Danmark 1 och Danmark 2 i Kista.

2 Nämnden godkänner kontorets exploateringskalkyl för genomförandebeslut.

3 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade detaljplaneförslag.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga M3.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga M4.

§31 Ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sunnan 11 i Ulvsunda. Yttrande till hyresnämnden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte avstyrka Palazzini AB:s

ansökan om tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Sunnan 11.

2 Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt

och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Ombyggnad av Beckomberga hus 47 för evakuering av Råcksta, Blackebergs och Gärdets sjukhem.

Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning och

lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Försäljning av fastigheten Orlångsjötorp 1:2 i Huddinge kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av

fastigheten Orlångsjötorp 1:2 (Lilla Orlångsjö) i Huddinge kommun.

2 Nämnden förklarar att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Försäljning av del av fastigheten Hammersta 6:12 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av

del av fastigheten Hammersta 6:12 (Storbacken) i Nynäshamns kommun.

2 Nämnden förklarar att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Kompletterande försäljning av del av fastigheten Jursta 4:30 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden säljer del av fastigheten Jursta 4:30 i Nynäshamns kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under

denna punkt.

§38 Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen inklusive tillägg. Remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:208 i Botkyrka kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten

Hörningsholm 2:208 i Botkyrka kommun.

2 Nämnden förklarar att beslutet omdelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§40 Transportsystemet i stockholmsregionen, problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen. Yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även promemoria av den

24 september 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommun-

styrelsen som svar på stockholmsberedningens delbetänkande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga N1.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N4.

Tilläggsyrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga N5.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga N6.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först framställda yrkanden till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra

Lösningarna för att komma tillrätta med trafikproblemen i Stockholmsregionen

har sedan länge varit kända. Behovet av ytterligare beredningar kan därför

kraftigt ifrågasättas. Det framstår snarare som om beredningen haft till uppgift att skjuta frågor som den socialdemokratiska regeringen upplever som besvärliga till efter valet.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog därefter framställda tilläggsyrkanden till behandling.

Propositionsordning

Vid propositioner på vart och ett av de två framställda tilläggsyrkandena förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till det av honom m fl (m)

och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till det av honom

m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet

i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av ledamoten Kurt Hultgren (sp) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla det av ordföranden Sten Nordin

m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda tilläggs-yrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av ledamoten Kurt Hultgren (sp) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med fem ja, fem nej och tre som avstod enligt följande.

Ja Nej

Sten Nordin (m) Mats Rosen (kd)

Tord Bergstedt (m) Kurt Hultgren (sp)

Bo Bladholm (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Helena Bonnier (m) Kajsa Stenfelt (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Per Bolund (mp)

Avstod

Catarina Agrell (s)

Teres Lindberg (s)

Karin Wanngård (s)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) gemensamt framställda tilläggsyrkandet d v s att, utöver vad som tidigare beslutats, anföra:

En sluten ringled runt Stockholm kräver även en Österled. Österleden är även den led som har störst betydelse för trafikavlastningen av innerstaden. Därutöver måste E4:ans västliga förbifart byggas.

Stockholmsberedningen har i ett tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda trängselavgifter. Vi vill med det bestämdaste ta avstånd från varje form av trängselavgifter som har som enda syfte att tvinga dem med de lägsta inkomsterna att låta bilen stå. Trängselavgifterna skulle även öka den regionala obalansen då arbetsplatserna är ojämnt fördelade inom regionen och avgifterna skulle stänga ut många från exempelvis regionens södra delar från arbetsplatser

i regionens övriga delar.

Reservation i denna del

Ledamöterna Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Kurt Hultgren (sp) framställda tilläggsyrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga N7.

§41 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 6 och 7/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafik-

utskott för den 14 juni och 23 augusti 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§42 Upphandling av biljettautomater. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande

med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§43 Nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006. Remiss.

Dnr

Bordlagt 11 september 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar miljö- och hälsoskyddsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren

Catarina Agrell (s) enligt bilaga O3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga O4.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga O5.

§44 Regionala cykelstråk. Överenskommelse med vägverket

Dnr

Bordlagt 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att träffa överenskommelse med vägverket om regionala cykelstråk i Stockholms län i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga P1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra:

Kontoret får i uppdrag att ta bort guppen och hitta alternativa lösningar för att begränsa hastigheten på Kungsholmsstrand, t.ex. avsmalningar, målning i vägbanan eller liknande. Eftersom sträckan ingår i Vägverkets regionala demonstrationscykelstråk är det viktigt att gatan utformas i samarbete med Vägverket och att säkerheten för cyklister är fortsatt hög.

Nämnden anser att de av Vägverket uppställda målen för renhållning och vinterväghållning bör eftersträvas.

Nämnden förutsätter en snabb hantering.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§45 Markanvisningar av Melongatans bollplan och kvarteret Kaskaden i Hässelby genom anbud

Dnr

Bordlagt 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar område vid Melongatans bollplan och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.
2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att verka för detaljplaneändring och anläggande av bollplan invid Beata Sparres gränd, för medel som belastar exploaterings- projektet på Melongatan.
3 Nämnden markanvisar område vid kvarteret Kaskaden och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 markanvisa området vid Melongatan i enlighet med kontorets förslag och

godkänna förslag till markanvisningsavtal

2 uppdra åt kontoret att verka för en detaljplaneändring och anläggande av bollplan

invid Beata Sparres gränd, för medel som belastar exploateringsprojektet på Melongatan.

3 ej ge markanvisning för kvarteret Kaskaden.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Q4.

§46 Omplacering av Råcksta ålderdomshem. Framställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Dnr

Bordlagt 11 september 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds skrivelse genom att överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att handlägga markanvisningsfrågan enligt vad

som sägs i tjänsteutlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden besvarar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds skrivelse genom att överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att handlägga markanvisningsfrågan enligt vad

som sägs i tjänsteutlåtandet.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§47 SL:s utbudsplan 2002

Dnr

Bordlagt 11 september 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket kompletterats med yttranden från stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som yttrande över

SL:s förslag till förändringar i SL:s trafik 2002 samt inriktning 2003-2004.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg

m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Tilläggsyrkande

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v)

yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först till behandling framställda yrkanden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra:

Nämnden understryker vikten av förlängningen av tvärbanan till Hammarby

Sjöstad och Slussen samt från Alvik till Kista. Stadens målsättning är att

tvärbanan skall trafikera Hammarby Sjöstad under 2002. Nämnden anser vidare att Snösätra i Rågsved bör ha en bussförbindelse, och uppmanar SL att ta hänsyn till detta i utbudsplanen för 2002.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog därefter framställt tilläggsyrkande till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsyrkande av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) att avslå tilläggsyrkandet.

Reservation i denna del

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda tilläggsyrkandet.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga S4.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga S5.

§48 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och handikapprådets ordförande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) gemensamt fram-ställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra:

Stockholm skall bli Europas mest tillgängliga stad. Detta ställer stora krav på

utformningen av den offentliga miljön så att alla kan vistas i city och nyttja de

servicetillbud som finns.

Kontoret skall fortsätta arbetet med att undersöka bra tekniska lösningar på

marknaden, och stora krav skall ställas på rampers hållbarhet och säkerhet.

Fastighetsägarna måste ta sitt fulla ansvar, privata såväl som Stockholms stad. Krav på alla fastighetsägare, inkl. kommunerna, ställs bl.a. i PBL. Staden har ett självklart ansvar i arbetet med att förbättra tillgängligheten och ett samspel med andra fastighetsägare än staden är därför viktigt.

Reservation

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s ) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

§49 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret samt inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att kontoret ska prioritera att arbeta med explotering och detaljplaner för Område 1- Kv Lustgården 6; Område 3- Stadshagens idrottsplats, Område 5- Kv Kojan m m, Område 6- Kv Lustgården 10, Område 7- Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark.

3 Nämnden beslutar (inriktningsbeslut) att påbörja projekt- och planarbete för

Område 5- Kojan m m; Område 7 – Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark. (För Område 1- Kv Lustgården 6, Område 3- Stads- hagens idrottsplats och Område 6- Kv Lustgården 10 har nämnden tidigare fattat

inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastigheten Tungstenen 4 i Grimsta till HSB.

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering

inom kv Tungstenen samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna avtal om försäljning av Tungstenen 4 till HSB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra följande:

Det är viktigt att byggnationen anpassas så att platsen också fortsättningsvis

uppfattas som en förbindelse till och en del av grönområdet. Passagen invid

skogspartiet ska vara tydlig och bred.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§51 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund m fl (s), 2001:28

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§52 Principöverenskommelse mellan staden och JM angående exploatering av kv Kojan m m, Kungsholmen

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad principöverenskommelse enligt kontorets utlåtande mellan staden och JM AB med anledning av detalj- planearbete för kv Kojan m m, Kungsholmen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V1.

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag samt

2 anföra följande:

Den mark som angränsar mot vattnet måste vara tillgänglig för boende, de som har sin arbetsplats i området och besökare. Utformningen av mark-/kajkant är därför av stor vikt. Omfattningen av exploateringen måste därför ta hänsyn till detta.

Reservation

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga V4.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§53 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal och anvisar fastigheten Yrkesmannen 1 till NCC AB samt ger kontoret i uppdrag att

beställa ny detaljplan för detta område.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå åter-remissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremiss-yrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal och anvisar

fastigheten Yrkesmannen 1 till NCC AB samt ger kontoret i uppdrag att

beställa ny detaljplan för detta område.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) enligt det av ledamoten Karin Wanngård m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§54 Tidig markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen.

Dnr

Bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Y1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) respektive ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat återremittera ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter och efter propositioner på vart och ett av de två framställda återremissyrkandena enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera förslaget

2 därutöver anföra

Gatu- och fastighetsnämnden avser att avvakta med markanvisningar av området till dess att visionen av området har presenterats för nämnden.

Reservationer

Ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Catarina Agrell (s) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut i dag enligt det av honom framställda yrkandet.

§55 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss.

Dnr

Delvis bordlagt senast 11 september 2001

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu beslutsmening 3 till fortsatt

behandling.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att avslå kontorets förslag i punkt 3.

Reservation

Ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Catarina Agrell (s) och Kajsa Stenfelt (v) enligt

kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga Z2.

§56 Möte mellan gatu- och fastighetsnämnden och gatu- och fastighetskontoret

Ordföranden Sten Nordin (m) informerade om föreskriven dialog mellan nämnd och kontor i bl a övergripande och nämndspecifika frågor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att ordna ett möte med en representant för samtliga partier i nämnden under vecka 43 för nämnda dialog.