Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-12-18

Sammanträde 2008-12-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

Öppet forum, klockan 18:00-19:00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera Läs mer...med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag - Liljeholmsljuset

4 Tillsynsrapport och verksamhetsuppföljning vid Rosengården

5 Hantering av allmänna handlingar - redovisning till Stadsarkivet

Bilaga 4 mejlas till nämnden och dukas på sammanträdet
Dnr 167-2008-005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskeinsatser vid Trekantens servicehus samt akuta sjuksköterskeinsatser på Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

Remissärenden

7 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass

8 Plansamråd för del av fastigheten Telefonfabriken 1 i Midsommarkransen

9 Plansamråd för del av fastigheten Tvålflingan 5 i Västberga

10 Plansamråd för Västberga 1:1 vid Mickelbergsvägen 2 i Fruängen

Anmälningsärenden

11 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS Delrapport: Kartläggning av den sociala barnavården i Stockholms stad 2007

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

15 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för november 2008
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

18 Nedläggning av faderskap

19 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 3 december 2008
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (fp) och vice ordföranden Jan Wallman (s) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 22 december 2008.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 27 november 2008 justerades 2 december 2008.

Dagordningen godkändes.

________________

§2 Medborgarförslag - Liljeholmsljuset

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden om att uppföra ”Liljeholmsljuset” som ett minnesmärke i Liljeholmen, vid sjön Trekanten.

Förvaltningen har inhämtat synpunkter från exploateringskontoret, konstkansliet, stadsmiljögruppen samt en boende i Gröndal. Utifrån inkomna synpunkter samt att förvaltningen inte ansvarar för utsmyckning av offentliga miljöer eller har investeringsmedel till detta, föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 december 2008.

Dnr 002-86-2007

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Omröstning begärdes och verkställdes.

Följande ordning för omröstning godkändes: Ja-röst för förvaltningens förslag och nej-röst för förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Ordföranden Abit Dundar (fp), ledamöterna Peter Jönsson (m), Marita Liljeqvist (m), Anne Wompa (m), Lars Svärd (m), Sven Lindeberg (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Bacskay (m) röstade ja.

Vice ordföranden Jan Wallman (s), ledamöterna Eva Fagerhem (s), Björn Sund (s), Kjell Marténg (v), Ylva Wahlström (mp) och tjänstgörande ersättaren Ulf Ekberg (s) röstade nej.

Nämnden röstade med 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

Vi tycker förslaget om ett riktmärke för stadsdelen är värd att utreda vidare. Förvaltningen bör se över möjligheten att söka samarbete med det lokala näringslivet i frågan. Vad gäller utseende och placering lämnar vi frågan öppen för förvaltningen att närmare specificera.”

__________________

§3 Verksamhetsplan och budget 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner verksamhetsplan för 2009.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

 3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar med 143,8miljoner kronor.

 4. Stadsdelsnämnden godkänner resultatenheter och ersättningsnivåer, bilaga 7.

 5. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.

 6. Stadsdelsnämnden godkänner internkontrollplan 2009, bilaga 5.

 7. Stadsdelsnämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

 8. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för projektet minskning av sjukfrånvaro med 1,5 miljoner kronor, bilaga 8.

 9. Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag med 0,1miljoner kronor till föreningen Fenix.

Ärendet

Verksamheten omsluter 1533,1miljoner kronor under 2009 inklusive omslutningsförändringar. Jämfört med 2008 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 85,5miljoner kronor. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar, volymökningar, ökning av kostnader för ekonomiskbistånd samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat av höjda schabloner inom förskoleverksamhet samt höjda ersättningsnivåer inom äldreomsorgens hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 december 2008.

Dnr 517-2008-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot förslaget med hänvisning till eget förslag.

”Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att förvaltningens ges i uppdrag att återkomma med förslag till budget och verksamhetsplan utifrån vad som anges nedan.

Att nämnden beviljar föreningsbidrag med 0,1 miljoner kronor till föreningen Fenix.

Social omsorg

I vår stadsdel, liksom i andra delar av landet, händer det att människor far illa eller hamnar i situationer där de har behov av stöd från det omgivande samhället. Till det vi har socialtjänsten. I stundande tider, då olika ministrar i den borgerliga regeringen talar om skitår och vargavinter, kommer förmodligen den sociala verksamheten i vår stadsdel att belastas än mer. Vi tycker därför att det är bekymmersamt när den sittande majoriteten väljer att avlöva stadsdelarna och i realiteten ger mindre bistånd till de medborgare som av olika anledningar är i behov av samhällets stöd. Vi vill därför inför nästa år satsa på följande:

- Att vi i förebyggande syfte har tillgång till konsumentrådgivning och skuldsanering inom stadsdelen

- Att det inom socialpsykiatrin erbjuds praktikplatser, arbete och träffpunkter för psykiskt funktionshindrade personer

- Att ungdomsgårdar även fortsättningsvis är ungdomsgårdar och inte caféer

- Att socialtjänsten ges i uppdrag att samarbeta med hyresvärdar samt kronofogden för att förhindra vräkningar

- Att kvinnor som utsätts för våld i hemmet snabbt ges hjälp i form av boende och andra skyddande åtgärder

- Att SL-kort åter ska ingå i normen för försörjningsstöd

Förskola

I vår stadsdel finns alla möjligheter till att i förskolan tillvarata barnens nyfikenhet på människor och miljö. Områdets förskolor får genomgående höga betyg av de föräldrar som har sina barn i stadsdelens förskolor. Samtidigt kvarstår utmaningen för oss politiker att möta den ökande efterfrågan på barnomsorg med bibehållen eller förbättrad kvalité som är resultatet av det kraftiga bostadsbyggandet inom vår stadsdel. Vi vill därför fortsätta att utveckla förskolan genom att:

- Minska antalet barn per anställd

- Minska antalet barn i småbarnsgrupp till max 14, med sikte på 12, och i storbarnsgrupp till inte mer än 18 med sikte på 16.

- Öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd

- Öka andelen kravmärkt mat som serveras i förskolorna till 30 %

- Öka möjligheterna till att utveckla alternativa pedagogiska metoder, med särskild betoning på arbetet med genuspedagogik

- Arbeta mot att förskolan organiseras i mindre enheter och med färre avdelningar

- Satsa på en fortsatt utbyggnad av den kommunala förskolan

- Förbättra samarbetet mellan förskola och skola

Äldreomsorg

Vi har som politiker ett ansvar att möta de äldres önskningar om en tillvaro präglad av trygghet och social gemenskap, vare sig det är i det egna hemmet eller i annan boendeform. Ensamhet och understimulans är den äldres värsta fiende. Vår främsta uppgift är att ge våra äldre denna gemenskap och trygghet och tillse att det finns tillräckligt med kompetent personal inom hemtjänst och på omsorgsboenden. Därför vill vi:

- Att biståndsbedömningen blir generösare så att fler ges möjlighet till att bo i servicehus

- Att samtliga demensboenden ska uppfylla normen om max 6-7 platser.

- Att möjlighet finns till icke biståndsbedömd hemtjänst om
2 timmar/vecka för alla som fyllt 75

- Att fler träffpunkter för äldre skapas

- Att avgiftsfria fixartjänster ska erbjudas alla som fyllt 67 år

- Öka inflytandet för pensionärsråden

- Återinföra det icke biståndsbedömda promenadprojektet

Kultur och föreningsverksamhet

Det finns inom stadsdelen ett aktivt föreningsliv. Tyvärr finns det också inom stadsdelen en brist på lokaler och idrottsplaner/hallar som kan användas av föreningslivet. Tillsammans med skolan så är föreningslivet och kulturen de arenor inom vilka vi som medborgare – och i synnerhet de unga – kan mötas och berika oss själva på det att vi berikar andra. Vi vill därför:

- Att stadsdelens pensionärsorganisationer även fortsättningsvis ska få föreningsbidrag för att täcka hyreskostnader

- Aktivt arbeta för att fler lokaler kan erbjudas föreningslivet och kulturen. I synnerhet i de områden där en omfattande nybyggnation förekommer, t.ex. Telefonplan och Årstadal.

- Att den uppmärksammade och uppskattade verksamheten vid Fenix ges möjlighet att fortsätta

Stadsmiljö

Vår stadsdel är väl besörjd med fina och tillgängliga naturmiljöer, därför vill vi att:

- En Agenda 21-samordnare anställs på heltid

- Nämnd och förvaltning arbetar för att Aspuddsbadet blir kvar

- En investering i trygghet görs genom att renovering av stadsdelens parklekar sker snarast

- Metoder utvecklas för miljöcertifiering av de kommunala verksamheterna

- Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en särskild beskrivning av vilka insatser för energieffektivisering som görs i de egna verksamheterna”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) anmälde ett särskilt uttalande.

”Hägersten-Liljeholmen är en av Stockholms mest växande stadsdelar. Den styrande politiska majoriteten har under de två åren som gått ansvarat för att stadsdelsnämnden byggt ut bra service till invånarna inom vår stadsdel. Stadsdelsförvaltningen i dialog med medborgarna har aktivt utvecklat den service som medborgarna får inom olika verksamhetsområden.

Under verksamheten Social omsorg nämns att en dagligverksamhet för hemlösa kommer att startas i samverkan med Convictus. Nämnden ser mycket positivt på att en vårdkedja för vuxna utvecklas och samarbete med ideella organisationer inleds. Men den tilltänkta dagverksamheten för hemlösa inom stadsdelen får inte bara bli ett ’ställe att vara på’. Nämnden vill uttrycka sin oro för en sådan utveckling inom vår stadsdel. Därför är det viktigt att verksamheten har ett innehåll att erbjuda de hemlösa för att ta sig ur hemlöshet och utanförskap.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi har nu tagit del och läst förvaltningens förslag till budget och VP. Vi vet inte hur informationen sett ut till majoriteten men för oss i oppositionen blev vi tilldelad en timmes information av stadsdelsdirektör samt ekonomichef. Denna information gavs innan vi hade fått tillgång till det aktuella tjänsteutlåtandet. Vi hade således inte kunnat läsa utlåtandet innan. Vi har förvisso i efterhand erbjudits ytterligare möjligheter till information men tycker alltjämnt att denna ordning är bristfällig. Det rör sig trots allt om en budget på 1,5 miljarder kronor och det må vara hänt att vi är i opposition, icke desto mindre har vi ett ansvar och ingen företagsstyrelse hade godkänt ett liknande förfarande.

Det är vår åsikt att förutvarande dokument är svåröverskådligt i avseende på vilka konsekvenser den lagda budgeten får för vår verksamhet. Vi tycker exempelvis att det vore mer informativt att det även görs jämförelser mellan de siffror som presenteras i tertialrapport 2 (som ju är mer aktuella än de siffror som presenterades i budgeten för 2008) och budgeterade siffror för 2009. I verksamhetsplan för 2009 står det exempelvis att Individ och Familjeomsorgen får ökade anslag med 0,7 miljoner kronor jämfört med 2008, och det är förvisso sant om man jämför med budget och verksamhetsplan för 2008. Emellertid är ju prognosen för helåret i november att nettokostnaderna kommer att uppgå till 121,9 miljoner kronor. Detta innebär ju att budgeten för 2009 är knappt 7 miljoner kronor lägre än vad Individ och Familj beräknas kosta för 2008. Vi tycker att det vore intressant att veta hur förvaltningen resonerat kring detta faktum. Något sådant resonemang finns dock inte. Samma tendenser finns för övrigt inom flertalet andra verksamhetsområden, t.ex. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Efter att ha läst igenom en del andra stadsdelsnämnders förslag till budget och verksamhetsplaner och blivit varse att inte finns en allenarådande version över hur dessa alster ska presenteras, är det vår åsikt att förvaltningen inför nästa år bör se över hur man kan göra de aktuella dokumenten mer pedagogiska och lättöverskådliga på det att både vi som politiker och andra medborgare kan läsa och bättre förstå dessa dokument.

Vi saknar tydligare konsekvensbeskrivningar och analyser av vad beslut i andra parlament kan tänkas få för vår ekonomi och verksamhet. Som exempel kan vi ta de ändrade sjukskrivningsreglerna som träder ikraft vid årsskiftet eller de förändrade ersättningarna inom LSS-systemet. Vi tycker även att det hade varit på sin plats att förvaltningen delgav oss sina tankar på hur den förestående/pågående ekonomiska krisen kommer att påverka vår stadsdel. Med tanke på dess omfattning vore det ju förvånande om just vår stadsdel skulle befinna sig i det vindstilla centrum som utgör stormens öga.

Något måste även förvaltningen ha tänkt kring dessa omständigheter då ramen för ekonomiskt bistånd höjts med drygt 6 miljoner kronor samtidigt som det är en av de få anslag som förväntas visa ett positivt resultat för 2008.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2009 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns mer ekonomiska resurser än i den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Miljöpartiets förslag till budget skulle därför innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under 2007-2008 har nästan alla miljö- och Agenda 21-samordnare i stadsdelarna avvecklats. Dessutom har stadsmiljöavdelningens uppgifter centraliserats och resurserna i den borgerliga budgeten minskar ytterligare för 2009. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa tjänster som samordnare inrättas igen och dessutom behöver minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksamheter och mot företag och hushåll. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar Stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många konsumenter undrar t.ex. hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Att konsumentkunskap erbjuds barn och unga genom skolan är viktigt t.ex. för att förebygga att ungdomar tidigt i livet hamnar i skuldfällan. Vi vill öka konsumentvägledningen, bl.a. för att kunna återinföra den så kallade ungdomssatsningen.

I stadsdelen ska bedrivas ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Diskrimineringstester ska användas som ett sätt att kontrollera att stadens löfte och likabehandling efterlevs och anonymiserade jobbansökningar bör används. Det behövs också kontinuerlig utbildning i diskrimineringsfrågor för stadsdelens anställda och för politiker. Alla anställda ska även utbildas i FN:s barnkonvention.

En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Liljeholmens stadsdelsnämnd utvecklade under förra mandatperioden en utmärkt policy mot kränkningar och trakasserier. Stadsdelsnämnden ges i uppdrag att utforma en policy, med utgångspunkt för den policy som utvecklades i Liljeholmen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns en god rehabilitering. Vi anser att det behöver inrättas en tjänst med ansvar för rehabilitering i stadsdelen, en så kallad MAR (jämför; MAS - medicinskt ansvarig sjuksköterska).

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En arbetsmodell som har gett mycket goda erfarenheter, i form av bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre, är den så kallade 3-3-modellen.

En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. All personal inom äldreomsorgen och omsorgen om människor med funktionsned-sättningar ska erbjudas arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” – verksamhet med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till så kallade jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte bör vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att vräkningar, inte bara av barnfamiljer, kan undvikas.”

________________

§4 Tillsynsrapport och verksamhetsuppföljning vid Rosengården

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län, Äldreförvaltningen och Attendo Care AB/Rosengården.

Ärendet

Denna verksamhetsuppföljning är gjord utifrån Stockholms stads ramavtal för köp av enstaka platser i särskilda boendeformer för personer över 65 år. Stadsdelsnämnden har ett uppföljningsansvar i syfte att säkerställa en god vård enligt krav i stadens ramavtal.

Rosengården ligger på i Midsommarkransen. Huvudman är Attendo Care AB. Verksamheten riktar sig till äldre personer med demenssjukdomar och äldre personer i behov av omsorg och omvårdnad dygnet runt. Förvaltningens intryck av Rosengården är övervägande positivt. Verksamheten uppfyller de krav som ställs i socialtjänstlagen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 november 2008.

Dnr 539-2008-502

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Hägersten-Liljeholmen upphandlar genom ramavtal enstaka platser på Rosengården och stadsdelsnämnden har ett uppföljningsansvar i syfte att säkerställa en god vård enligt krav i ramavtalet. Uppföljningarna görs årligen.

Vi tycker att tätare kontroller bör göras och framförallt prata med personalen på golvet, då kan det komma fram sådant som annars inte kommer fram. Även det som inte står med i äldreförvaltningens uppföljningsmall ska följas upp, exempelvis om man på boendet vårdar brukarnas inventarier eller låter dem förfalla.

Det är också en brist att det inte kommer med i verksamhetsupp-följningen vad brukarna tycker. Kan det vara så att de som gör uppföljningen menar att det är svårt att få äldre att berätta för en okänd person från kommunen som kommer in och gör en uppföljning? Man ska inte blanda ihop vad anhöriga tycker och vad de äldre själva tycker.

När det gäller de privat drivna verksamheterna är det särskilt viktigt att följa upp hur det fungerar på nätter och helger. Härvidlag kan man tycka att en sjuksköterska nattetid på Rosengården med 83 boende kan verka lite, och att även en omvårdnadspersonal på 22 boende nattetid är för lite ifall något skulle inträffa. Även dagtid är 6,5 omvårdnadspersonal på 22 boende för lite, exempelvis på en demensavdelning, då rekommendationen är tre personaler på sju boenden.

Ett antal rutor i den sammanfattande bedömningen är inte ikryssade, som till exempel att sjukgymnast/arbetsterapeut inte finns för behandling vid behov (sid. 10) och att utrustning för träning och sjukgymnastik saknas. Vidare att legitimerad personal med förskrivningsrätt för individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel saknas. Då ställer sig frågan att om fler rutor inte varit ikryssade, hur stora hade då våra möjligheter som politiker varit att kunna påverka verksamheten till att bedriva en bättre vård.

Slutligen vill vi rekommendera att det kan vara bra att skriva in i förfrågningsunderlagen att även oanmälda besök kommer att göras.”

_______________

§5 Hantering av allmänna handlingar – redovisning till Stadsarkivet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på inspektionsrapporten till Stockholms stadsarkiv.

Ärendet

Stockholms stadsarkiv inspekterade Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 22 maj 2008. Stadsarkivet lyfter fram att hanteringen av allmänna handlingar generellt sett är god och att förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt arbetar med att utveckla befintliga rutiner. Ett antal rekommendationer och förelägganden har dock lagts som redovisas i ärendet tillsammans med förvaltningens åtgärder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2008.

Dnr 167-2008-005

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§6 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskeinsatser vid Trekantens servicehus samt akuta sjuksköterskeinsatser på Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att Big Care AB organisationsnummer 556596-0555 från och med 1 oktober 2009 till och med 30 september 2010, får fortsatt ansvar för sjuksköterskeinsatser kväll, natt och helg på Trekantens servicehus och akuta sjuksköterskeinsatser natt vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende, i enlighet med gällande avtal.

Ärendet

Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd har sedan 8 januari 2008 ett avtal med Big Care AB gällande sjuksköterskeinsatser kväll, natt och helg på Trekantens servicehus samt akuta sjuksköterskeinsatser natt vid Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende. Avtalet gäller till och med 30 september 2009 med möjlig förlängning ett år till och med 30 september 2010. Efter detta kan avtalet inte ytterligare förlängas. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs perioden 1 oktober 2009 till 30 september 2010.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 december 2008.

Dnr 103-138-07

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Revidering av sammanträdestider 2009

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd antar följande sammanträdestider för 2009:
  Onsdag den 7 januari (val av pensionärsråd och social delegation)
  Torsdag den 29 januari
  Torsdag den 12 februari
  Torsdag den 19 mars
  Torsdag den 16 april
  Torsdag den 14 maj
  Torsdag den 11 juni
  Torsdag den 27 augusti
  Torsdag den 17 september
  Torsdag den 15 oktober
  Torsdag den 19 november
  Torsdag den 17 december

Ärendet

Nämnden fastställde sammanträdesdagar för 2009 vid sammanträdet 27 november 2008. Eftersom fullmäktige sammanträder 12 november behöver nämndens sammanträde ändras till 19 november. Sammanträdestiderna är kl. 18:00 med undantag för 7 januari som hålls kl. 9:00 och endast avser val av pensionärsråd och social delegation.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 december 2008.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Stockholms stads förskoleplan, en förskola i världsklass

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunfullmäktige föreslår en ny förskoleplan för Stockholms stad. Planen innehåller övergripande överväganden hur staden vill styra förskoleverksamhet på sikt. Förvaltningens förskolerektorer lämnar positiva synpunkter på innehållet samt önskemål om förtydliganden och kompletteringar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 november 2008.

Dnr 473-2008-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (fp) och ledamoten Peter Jönsson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

Remissen besvaras med följande:

I förslaget till ny förskolplan för Stockholms stad sänker den moderatledda majoriteten ambitionsnivån för förskoleverksamhet. Tidigare har förskoleplanen tydligt pekat på vad som behövs för att kunna garantera en förskola av hög kvalitet. I det förslag som nu är ute på remiss saknas mycket av den riktning som den tidigare förskoleplanen pekat ut.

En central och viktig del inom förskolan är att barnets möjlighet att lära genom lek. Det är självklart att förskolan ska ge barnen möjlighet att utvecklas och lära, men förskolan får aldrig bli en verksamhet där mål och medel blir lika som de som återfinns inom grundskolan.

Enligt liggande förslag ska förskolan ’aktivt bidra till jämställdhet och ta tillvara mångfaldens möjligheter’. Vi menar att man måste gå längre och ställa krav på att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka rådande könsnormer. Studier visar tydligt att pojkar och flickor bemöts och behandlas olika i förskolan, vilket lägger grunden för könsroller som påverkar oss resten av livet. Förskolans unika möjligheter att bemöta varje barn utifrån dess individuella förutsättningar, utan traditionella könsmönster och heteronormen, behöver tas till vara bättre.

I dagsläget växer barngrupperna i stadens förskolor. I tertialrapport 2 är det 11 av 14 stadsdelar som inte klarar kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek. Trots denna försämring har den moderatledda majoriteten valt att inte prioritera förskolan inför 2009. Tvärtom är förskolan den stora förloraren i 2009-års budget, och risken är att barngrupperna kommer att öka ytterligare.

Vi ser ett behov av att barngruppernas storlek begränsas. Det ska framgå i planen att småbarnsgrupper inte ska vara fler än 12 barn och grupperna med de större barnen inte fler än 14 barn.

I förslaget till ny förskoleplan återfinns inga skrivningar om vikten av små barngrupper i förskolan och målsättningarna om barngruppernas storlek helt tagits bort. Dessutom bör förskolorna ha tillgång till pedagogiska gröna gårdar.

Förskolans personal spelar en viktig roll för barnens möjlighet till uppmuntran, utveckling och trygghet. Personaltätheten i förskolan ska vara hög och all personal ska erbjudas kompetensutveckling och vidareutbildning för att staden ska kunna säkra en hög kvalitet i förskolan.

Förskoleplanen ska omfatta både förskolor i kommunal regi och i enskild regi. Detta är bra eftersom likvärdiga krav på innehåll och kvalitet därmed ställs oavsett vem som är anordnare.

Många förskolor arbetar redan med barnens inflytande över förskoleverksamheten, men arbetet med att öka barnens möjlighet att vara delaktiga kan utvecklas vidare. Detta område har dock kraftigt försämrats i det nya förslaget till förskoleplan. Avsnittet om barns inflytande saknar tidigare skrivningar om vikten av att barnens åsikter, engagemang och intressen skall tas tillvara.

Det är självklart att barnet ska stå i centrum vid övergången mellan förskola och skola. Samarbetet mellan förskolan och skolan för att göra övergången så bra som möjligt för barnet kan utvecklas och förbättras ytterligare och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolor och förskolor även vid andra tidpunkter än just vid skolstarten. Skolan ska också ta ett ansvar för att övergången blir så bra och smidig för barnet som möjligt. Föräldrarna ska självklart ha en aktiv roll i övergången mellan förskola, förskoleklass och grundskola, men det är viktigt att ansvaret för att informera om barnet är delat mellan förskolan och föräldrarna.

När det gäller modersmålsstöd är en bättre rubrik (än Barn med svenska som andraspråk) den som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förordar: Flerspråkighet i förskolan. Det bör skrivas in i planen att förskolebarn ska garanteras rätt till stöd i modersmålet. Språkförståelsen grundas redan i småbarnsgrupperna och det är viktigt att även de små barnen får modersmålsstöd för att begripa och tolka sin omvärld bättre.

Förskolan bör även aktivt bidra till att samhället präglas av hållbar utveckling. Värderingar och attityder grundläggs tidigt i livet och det är viktigt att förskolan arbetar med att lära barnen känna ansvar för sin närmiljö. En högre andel av den mat som förskolan serveras ska vara ekologisk, minst 30 procent av den mat som köps in under året bör vara det.

Barnen är inte bara vår framtid, de är redan nu i behov av en bra förskola utifrån ett rödgrönt perspektiv!”

_______________

§9 Plansamråd för del av fastigheten Telefonfabriken 1 i Midsommarkransen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Telefonfabriken 1 har inkommit för synpunkter. De byggnader som berörs av planen ligger mellan Telefonvägen och Tellusgången, samma byggnader som stadsdelsförvaltningens lokaler är inrymda i. Syftet är att ändra nu gällande användning, industri, för att möjliggöra en bredare användning och för att anpassa byggnaden för dagens behov. Förvaltningen ser positivt på de föreslagna förändringarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 december 2008.

Dnr 520-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§10 Plansamråd för del av fastigheten Tvålflingan 5 i Västberga

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Tvålflingan 5 vid Telefonplan har inkommit för synpunkter. Planens syfte är att ändra gällande användning för att möjliggöra ombyggnad till bostäder, hotell, kontor eller förskola i de befintliga kontors- och industribyggnaderna.

Förvaltningen ser positivt på att området omdanas och ges en flexibel användning samt lämnar synpunkter om förskolans storlek och placering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 december 2008.

Dnr 528-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi vill fästa uppmärksamheten på att i förvaltningens svar finns en skrivning om att förskolans uteområde under stora delar av året kommer att ligga i skugga. Vår uppfattning är att detta är olyckligt. Man borde se om det går att bygga något lägre eller ha en annan placering av förskolan. Dessutom anser vi att de lägenheter som byggs skall vara hyresrätter.”

________________

§11 Plansamråd för Västberga 1:1 vid Mickelbergsvägen 2 i Fruängen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Förslag till detaljplan för en bensinstation på fastigheten Västberga 1:1, Mickelsbergsvägen 2 i Fruängen har inkommit för synpunkter. Syftet är att bekräfta pågående verksamhet, bensinstation och lokalgata i detaljplan.

Förvaltningen ser det centrala läget mot E4 som positivt samt att transporter av drivmedel kan ske utan att passera bostadsbebyggelse. Det är viktigt att åtgärder genomförs i tillräcklig omfattning för att förhindra störningar för boende och verksamheter i närheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 december 2008.

Dnr 527-2008-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§12 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige gjort en kartläggning av utredningar och insatser inom den sociala barnavården i Stockholm under 2007. Kartläggningen visar att arbetet i huvudsak fungerar väl. För Hägersten-Liljeholmens del framkommer att antalet anmälningar samt andelen barn och ungdomar som beviljats insats är högre än vad som borde vara fallet enligt stadsdelens sociala index. I övrigt ligger resultaten överlag på ungefär den nivå där de bör ligga.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning redovisar ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 december 2008.

Dnr 533-2008-500

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

”I Buss-utredningen refereras till en doktorsavhandling som bland annat visar på en överrepresentation av stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter och långtidssjukskrivningar bland socialsekreterarna inom Barn och Unga på Individ och Familj över hela landet. Dessutom lyfter avhandlingen fram att det förekommer hög personalomsättning och rekryteringsproblem vid dessa enheter. En facklig undersökning, gjord i Stockholm under våren 2008, visade att det inte är ovanligt att oerfarna, nyutexaminerade socionomer arbetar med omhändertaganden och placeringar av barn och unga.

En allmän uppfattning som framkom var att ekonomin styr mycket av socialtjänstens arbete på bekostnad av socialtjänstslagens intentioner.

Buss-utredningen visar att arbetsbelastningen är hög bland socialsekreterare och att den har ökat under perioden 2004-2007. Staden har idag lika många anställda som för fem år sedan, samtidigt som antalet anmälningar, utredningar och placeringar ökat. Den ekonomiska analysen visar att resurstilldelningen för individ och familjeomsorgen ökade mellan åren 2004 och 2007 med knappt 11 procent. Samtidigt beräknas kostnaderna för personalens löner och utomstående vårdgivare ha ökat med drygt 25 procent. Sett i ett femårsperspektiv indikerar detta att den sociala barnavården måste klara sina uppgifter med minskade resurser. Kommunfullmäktiges ram för anslaget till IoF BoU kan ses som fullmäktiges bedömning av hur mycket resurser som krävs för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Det ger utrymme för en osäkerhet kring om de anslag som ges täcker behoven i stadsdelen.

I ytterligare en nyligen publicerad facklig undersökning ansåg var tredje socialsekreterare att kommunen inte har möjlighet att leva upp till socialtjänstlagens intentioner. Det skapar en känsla av otillräcklighet och professionell frustration. Flertalet socialsekreterare anser att ledande politiker inte visar respekt för deras jobb. Socialtjänstnämnden har i dagstidningar kommenterat undersökningen och sagt att det är fruktansvärt alarmerande, att något måste göras åt detta samt att det ska vara möjligt för socialsekreterarna att sköta sina jobb med stolthet.

Om det ska vara möjligt för socialsekreterarna att sköta sina jobb med stolthet handlar det om att skjuta till ekonomiska resurser. Något som Buss-utredningen också mycket tydligt visar på.”

___________________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 16 december 2008.

__________________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 11 december 2008.

_______________

§15 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes minnesanteckningar från Lokala BRÅ från 13 november 2008.

__________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelserna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden skrivelser enligt följande:

1. Uttalande om bristande likställdhet gällande personlig service mellan stadens stadsdelar
Från Synskadades Riksförbund Stockholms Stad, inkom 18 november 2008, dnr 513-2008-001

2. Närtrafikbuss 907 Ekensberg – Axelsberg
namnlistor med underskrifter från 115 personer, boende på Ormbergshöjden Inkom 27 november 2008, dokid 2617.
dnr 541-2008-001

3. Förslag att grusanlägga den leriga gångvägen till förskolan Solbacken, Personnevägen
Förslagsställaren är meddelad att parkvägen kommer att grusas upp den kommande veckan. Inkom 4 december 2008,
dnr 541-2008-001

4. Förslag om parkeringsplatser i bostadsområdet Gulddragaren, Slättgårdsvägen/Västertorpsvägen
Inkom 8 december 2009, dnr 544-08-001
Skrivelsen är översänd till trafikkontoret.

5. Ansökan om bidrag till Fenix verksamhet
Från Fenix Självhjälpcenter & Frivilligcentral, inkom 28 december 2008. Dnr 564-2008-504

___________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt följande:

Stadsdelsdirektör Maria Mannerholm har 2 december 2008 vidaredelegerat till lägst den nivå som finns angiven i Delegationsordningen, kolumn ”Delegat”, ändringar i delegationsordningen avseende mottagande av delgivning samt överklagande och yrkande om inhibition när länsrätt och kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegat samt avgivande av yttrande i LSS-ärenden.
Dnr 000-43-07

___________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse om busslinje 910 i Axelsberg-Fruängen

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (s), ledamöterna Kjell Marténg (v) och Ylva Wahlström (mp) lade fram en skrivelse om busslinje 910 som trafikerar Axelsberg-Fruängen, dels att bussturen trafikeras under helger, dels att den även åker till vändplan på Elin Wägners gata.
Dnr 567-2008-000

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till stadsdelsförvaltningen för beredning.

_________________

Förskolor på Hägerstensåsen

Renée Hildebrand och Gunnar Ohlsén besvarade frågor från Ulf Ekberg (s) om förskolor på Hägerstensåsen. Ett genomförandeärende planeras till nämndsammanträdet i februari 2009 om att renovera och bygga till förskolan på Lotterivägen.

Avtackning och julhälsning

Ordföranden Abit Dundar (fp) avtackade ledamoten Peter Jönsson (m) samt ersättarna Sverker Rudeberg (m) och Peter Backskay (m) som slutar i stadsdelsnämnden vid årsskiftet. Ordföranden tackade även nämnden och förvaltningen för arbetet under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

_________________

Stadsdelsdirektörens information

Statistik över domar

Maria Mannerholm informerade om utdelad statistik över antal domar från länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten som inkommit till stadsdelsnämnden under året fram till 8 december samt redovisningen från verksamhetsberättelsen för 2007. Detta mot bakgrund av att Jan Wallman m.fl. (s), Carita Stenbacka Tenezakis (mp) och Jimmy Mannung (mp) frågade efter statistik vid nämndsammanträdet 27 november 2008. En utförligare redovisning föreläggs nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2008.

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade om uppföljning av budget – månadsrapport för november 2008.

Dnr 104-08-101

Ungdomsbrottslighet

Ingrid Widebäck informerade om ungdomsbrottsligheten i Fruängen.

Äldreboendedelegationens förslag släpps på Trekanten

Annmarie Sandberg informerade att Äldreboendedelegationens förslag släpps i direktsändning i P1 fredag 19 december kl. 16.00 från Trekantens servicehus. Medverkar gör ordförande i delegationen Barbro Westerholm och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd). Bakgrunden är att regeringen tillsatt en delegation som ska lämna förslag till åtgärder som kan stimulera utvecklingen av bostäder och boendemiljöer som är anpassade till de äldres behov inom ordinarie bostadsmarknad och i särskilda boendeformer.

Julhälsning

Maria Mannerholm tackade nämnden för samarbetet under året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

__________________

§19 Nedläggning av faderskapsutredning

Sekretess enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen

§20 Sociala delegationens protokoll

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

1.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 3 december och
17 december 2008.

_______________