Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18.00
Plats
Konferensanläggningen, Telefonvägen 30, bottenvåningen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Medborgarförslag om att starta en musikverksamhet i en från stadsdelsnämnden utlånad lokal

3 Medborgarförslag om fler fritidsgårdar

4 Medborgarförslag om återvinningsstationen Hägerstensv 302

5 Medborgarförslag för området kring Trekanten i Liljeholmen

6 Rutiner för medborgarförslag

7 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Locknålen, Fruängen

8 Införande av rökfri arbetstid - ÄRENDET UTGÅR

9 Nya priser för platser i daglig verksamhet och heldygnsomsorg enligt LSS

10 Fyllnadsval till sociala delegationen

12 Sopsortering i Svandammsparken - svar på skrivelse

Remissärenden

13 Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

14 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden

15 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning

16 Anvisningar för upphandlingar enligt LOV av enskilt drivna LSS -verksamheter

18 Införande av gemensam växel för stadens nämnder och bolag

19 Ansökan om serveringstillstånd för Take A Sushi

Anmälningsärenden

20 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

25 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för maj 2009
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

26 Upphandling av hantverkstjänster

27 Upphandling av entreprenaddrift av gruppbostaden Broder Pehr - tilldelningsbeslut

Dnr 67-2009-103 Omedelbar justering

29 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

30 Nedläggning av faderskapsutredning

31 Sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ledamöterna Johan Nilsson (M) och Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 16 juni 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 14 maj justerades
20 maj 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Medborgarförslag om att starta en musikverksamhet i en från stadsdelsnämnden utlånad lokal

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att starta en musikverkstad i en av stadsdelsnämnden utlånad lokal hade inkommit till nämnden. Nämnden förfogar inte över några lokaler som står tomma eller som kan upplåtas som replokaler utan hänvisar till befintliga verksamheter på ungdomsgårdarna i stadsdelen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 maj 2009.

Dnr 141-2009-002

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta projekteringen av den planerade byggnaden i Sannadalsparken.

Vid förra nämndmötet i maj 2009 fick nämnden en utförlig och god beskrivning av hur den renoverade Sannadalsparken kan komma att se ut. Av de ritningar som presenterades synes det bli en vacker park till glädje och gagn för Gröndalsborna. Det aktuella medborgarförslaget samt även nästkommande medborgarförslag på juni månads dagordning, belyser emellertid problemet med lokaler för föreningar i allmänhet och lokaler för ungdomar i synnerhet. Ett problem som inte blivit mindre av att man lade ned ungdomsgården i parken under förra året. Vi tycker att nämnden i och med dessa medborgarförslag kan ta tillfället i akt att påbörja arbetet med den planerade, men ännu ej beslutade fastigheten i Sannadalsparken. En fastighet som skulle kunna inrymma både föreningslokaler, ungdomsgård samt även replokaler.”

__________________

§3 Medborgarförslag om fler fritidsgårdar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att inrätta en ny ungdomsgård, helst i Västertorpshallen hade inkommit till nämnden. Förvaltningen sympatiserar med tanken att ungdomsgårdsbesökare ska kunna möta inte bara varandra, utan även andra kategorier av människor när de går till sin verksamhet. Möjligheten att inrätta en ny ungdomsgård är dock för närvarande små. I april 2009 beslutade nämnden i ett liknande ärende att de befintliga ekonomiska ramarna inte medger att en ny ungdomsgård inrättas. Föränd­ringar av de ungdomsgårdar som finns kan heller inte göras förrän avtalstiderna för entre­prenaderna går ut om några år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 maj.

Dnr 150-2009-002

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta projekteringen av den planerade byggnaden i Sannadalsparken.

Vid förra nämndmötet i maj 2009 fick nämnden en utförlig och god beskrivning av hur den renoverade Sannadalsparken kan komma att se ut. Av de ritningar som presenterades synes det bli en vacker park till glädje och gagn för Gröndalsborna. Det aktuella medborgarförslaget samt även föregående medborgarförslag på juni månads dagordning, belyser emellertid problemet med lokaler för föreningar i allmänhet och lokaler för ungdomar i synnerhet. Ett problem som inte blivit mindre av att man lade ned ungdomsgården i parken under förra året. Vi tycker att nämnden i och med dessa medborgarförslag kan ta tillfället i akt att påbörja arbetet med den planerade, men ännu ej beslutade fastigheten i Sannadalsparken. En fastighet som skulle kunna inrymma både föreningslokaler, ungdomsgård samt även replokaler.”

____________________

§4 Medborgarförslag om återvinningsstationen Hägerstensvägen 302

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att städa parkmarksområdet kring återvinningsstationen på Hägerstensvägen 302 hade inkommit till nämnden. Förvaltningen genomför under våren en städkampanj med skolklasser och föreningar på park- och naturmark, där parken runt Hägerstensvägen 302 ingår. I samband med tömning av papperskorgar ska nämndens parkentreprenör utföra plockstädning i närområdet. Vid klippning av gräs ska också större föroreningar plockas bort. Städning av privat fastighetsmark åligger fastighetsägaren. Förpacknings-insamlingen ansvarar för skötsel, hämtning och tömning av återvinningsstationen samt plockstädning runt omkring.

Förvaltningen har inga planer på att utöka renhållningen i det efterfrågade området utan hänvisade till att omfattande nedskräpning kan anmälas till stadens driftcentral. Detta gäller även om skräp sprids i området när återvinningsstationen är överfull.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 179-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§5 Medborgarförslag för området kring Trekanten i Liljeholmen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förslag till skrivelse, från stadsdelsnämnden till trafiknämnden, om problemet med cykelvägen vid Trekanten.

Ärendet

Ett medborgarförslag med olika önskemål för området kring sjön Trekanten hade inkommit till nämnden. Förslagen handlar om att montera barnvagnsramper i trappor, ta bort eller flytta cykelbana vid badplatsen samt att skydda svanarna.

Förvaltningen kommer att utreda om det är möjligt att montera barnvagnsramper i trapporna. När det gäller trafikproblematiken på parkvägen vid Trekantsbadet, kommer förvaltningen att kontakta trafikkontoret, som ansvarar för trafik- och upplåtelsefrågor. För att svanarna ska få häcka i fred har svanboet flyttats längre ut i vattnet och vattenbrynet har dikats ut för att försvåra att svanboet förstörs.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 208-2009-002

Förslag till beslut

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) lade fram ett förslag som användes som diskussionsunderlag. Nämnden kom fram till att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till en skrivelse till trafiknämnden om problemet med cykelvägen vid Trekanten.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden beslutat att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget, med tillägget att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till skrivelse till trafiknämnden.

____________

§6 Rutiner för medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till rutiner för medborgarförslag.

Ärendet

Möjligheten att lämna in medborgarförslag infördes tidigare både i Hägerstens och i Liljeholmens stadsdelsnämnder. Efter sammanslagningen 2007 har medborgarna haft fortsatt möjlighet att lämna in medborgarförslag, dock har det saknats formaliserade rutiner. I detta ärende tar förvaltningen upp förslag till rutiner för medborgarförslag i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 maj 2009.

Dnr 226-2009-002

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§7 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Locknålen, Fruängen

Beslut

 1. Hägesten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att uppföra en förskola med åtta grupper i kvarteret Locknålen, Kata Dalströms gata 23-25 Hägersten.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att verksamheten på förskolan Kata Dalström upphör från och med hösten 2009.

 3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att genomföra projektet med en ny förskola i kvarteret Locknålen.

 4. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av SISAB och att teckna hyresavtal med SISAB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslog att en förskola med åtta grupper uppförs i kvarteret Locknålen i Fruängen som ska vara klar att ta emot barn januari 2011. Förskolan behövs för att klara barnomsorgsgarantin och möta stadsdelens växande behov av förskoleplatser. Under första året beräknas hyran per barn och år bli 25 083 kronor.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 maj 2009.

Dnr 200-2008-400

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Det är bra att förskolan flyttats in i området i den nya planen och längre bort från den trafikerade vägen så som medborgare och föräldrar önskat. Emellertid är antalet avdelningar för många varför en minskning till sex avdelningar föreslås samt att det planeras för en god arbetsmiljö både för barn och vuxna, där speciellt ljudnivåerna beaktas.

För att klara barnomsorgsgarantin föreslår vi att en mindre förskola projekteras inom området.”

________________

§8 Nya priser för platser i daglig verksamhet och heldygnsomsorg enligt LSS

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställer nya vårddygnspriser från och med 1 juli 2009 för platser i nämndens dagliga verksamheter och heldygnsomsorg.

Ärendet

Stockholms stad inför ett valfrihetssystem 1 juli 2009 för insatserna daglig verksamhet och boende enligt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I samband med detta behöver nämnden revidera sina priser för platser i de egna dagliga verksamheterna och Klubbackens barn- och ungdomsboende.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 maj 2009.

Dnr 256-2009-599

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§9 Fyllnadsval till sociala delegationen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Marita Ros (S) till ersättare i sociala delegationen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg Helena Söderlind Paues (S) till ersättare i sociala delegationen 2 januari 2009. Helena Söderlind Paues avsade sig sitt uppdrag i stadsdelsnämnden och i sociala delegationen under januari 2009. Vice ordföranden Jan Wallman (S) hade meddelat att socialdemokraterna nominerar Marita Ros (S) till ny ersättare i sociala delegationen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 535-2008-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Utökning av antalet fältassistenter – svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ärendet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stadsdels-nämnden hade begärt en utredning av möjligheten att utöka antalet fältassistenter inom stadsdelen. Bakgrunden till begäran är den förändring som gjorts av fältassistenternas tjänstgöringstider.

Förvaltningen kommer att utvärdera förändringen under våren 2010. Då ska också en översyn vara gjord av innehållet i fältassistenternas arbete, det vill säga vilken inriktning arbetet ska ha och vilka metoder som ska användas. Innan den översynen är klar är det enligt förvaltningens uppfattning svårt att bedöma om ytterligare fältassistenter behövs i stadsdelsområdet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 april 2009.

Dnr 186-2009-000

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att utöka antalet fältassistenter inom Hägersten-Liljeholmens stadsdel samt att därutöver anföra

Vi är överens med förvaltningen om att stadsdelens fältassistenter bör finnas ute bland ungdomarna även på helger och är därför positiva till den förändring, med arbete även lördagkvällar, som förvaltningen nu infört. Med tanke på fältassistenternas centrala roll vad gäller det förebyggande sociala arbetet och det faktum att stadsdelen täcker ett mycket stort geografiskt område, anser vi att förvaltningen redan nu bör besluta om en utökning av antalet fältassistenter.”

_________________

§11 Sopsortering i Svandammsparken – svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Ärendet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i stadsdels-nämnden hade lämnat in en skrivelse om sopsortering för att få en renare miljö kring Svandammsparken.

Förvaltningen instämmer i att nedskräpningen i Svandammsparken ökat och planerar att ställa ut fler stora säckställningar. Även städning på söndagar övervägs. Stadsdelsnämnden har ansökt om investerings-medel för upprustning av parken. I samband med programarbetet för upprustningen föreslår förvaltningen att ett större grepp för sophanteringen utreds.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 239-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________

§12 Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En remiss hade inkommit till nämnden om samråd för Norra Östersjöns vattendistrikt från kommunstyrelsen. År 2000 antogs ett ramdirektiv för vatten av alla medlemsländerna i EU. Sverige har inrättat fem vattendistrikt med en myndighet för respektive distrikt. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt hade tagit fram program för genomförandet av direktivet som skickats på remiss. Remissen består av fyra delar: en förvaltningsplan som sammanfattar arbetsmetoder och resultat inom vattenförvaltningen från 2004 fram till idag, ett förslag på miljökvalitetsnormer för distriktets vatten, ett åtgärdsprogram samt en miljökonsekvensbeskrivning. I underlaget redovisades även nuvarande status för distriktets yt- och grundvatten.

Förvaltningen lämnade synpunkter beträffande kostnader utifrån ramdirektivet vad gäller badvatten samt vikten av att hänsyn tas till kommande klimatförändringar i plan- och vattenarbetet i staden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 maj 2009.

Dnr 110-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§13 Revidering av riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En översyn har gjorts av stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdoms­ärenden. Förslaget till nya riktlinjer har skickats på remiss och innehåller förtyd­liganden om bland annat förhandsbedömningar. Dessutom har ny lag­stiftning samt utrednings- och dokumenta­tions­systemet BBiC (barns behov i centrum) inarbetats i rikt­linjerna. Förvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra men att riktlinjerna behöver utvecklas och förtydligas på några punkter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 maj 2009.

Dnr 224-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§14 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen hade gjort en plan för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning perioden 2009-2014.

Förvaltningen instämde i att det behövs en utbyggnad av denna typ av bostäder och att planeringen behöver samordnas över staden. Om besluten om utbyggnad ska tas centralt måste stadsdelsnämnderna hållas ekonomiskt skadeslösa för de kostnader som kan tillkomma för nya grupp- och servicebostäder. Dessutom måste stadsdelsnämnderna få samma ersättning för personkrets 3 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som för personkretsarna 1 och 2, så att nämnderna kan inrätta de specialboenden som behövs, särskilt för personer med svår psykisk funktionsnedsättning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 192-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§15 Anvisningar för upphandlingar enligt LOV av enskilt drivna

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens nya valfrihetssystem börjar gälla 1 juli 2009 för insatserna boende och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stadsledningskontoret föreslår att upphandling av de enskilt drivna verksam­heter som ska ingå i systemet ska göras enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Socialtjänst- och arbets­marknads­nämnden ansvarar för att genom­föra upphandlingarna. Information om de alternativ som kan väljas ska finnas i stadens databas ”Jämför service”.

Förvaltningen anser att det behövs ett förtydligande av vilken ersättning som ska utgå till utförarna. Vidare anser förvaltningen att uppföljningarna av avtalen bör göras av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. I övrigt framhölls betydelsen av att informationen om utförare ska vara aktuell och tillgänglig för personer med olika former av funktionsnedsättning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 maj 2009.

Dnr 196-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Eftersom det är frivilligt att tillämpa lagen om valfrihet (LOV) för att konkurrenspröva verksamhet i egen regi är vi självfallet emot att Stockholms stad beslutar att införa LOV. Vi anser också att den pågående dogmatiska konkurrensutsättningen i staden ska avbrytas. Generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter för brukarna att påverka innehållet säkras bäst genom att socialtjänsten är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Det mest angelägna för medborgarna är inte att få fler företag att välja emellan utan att få den vård och behandling som man behöver.

Lagen om valfrihet är en frihetsreform för privata företag att inte behöva teckna kollektivavtal för sina anställda och att bedriva bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning, utan den insyn som finns i kommunal verksamhet. Det är en frihet för privata företag att kunna ha personal som inte har den yttrande- och meddelarfrihet som finns i den offentligt drivna omsorgen. Det borde tvärtom vara självklart att om man vill att en arbetsplats ska vara attraktiv så hade krav på kollektivavtal och meddelarfrihet tagits med i lagen om valfrihet.


Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Istället för att utsätta personal och brukare för de ständiga störningar, orosmoment och avbrott i utvecklingen av verksamheten, som upprepade byten av utförare medför, kan man i lugn och ro koncentrera sig på förbättringar.

Kontinuiteten är en viktig kvalitetsfaktor som svårligen kan säkras vare sig i upphandling enligt LOV eller i lagen om offentlig upphandling (LOU).

LOV kan medföra att kommunerna får svårigheter att ekonomiskt styra och följa upp, liksom att garantera kvaliteten i insatserna boende och daglig verksamhet enligt LSS. LOV innebär ökad administration utan att garantera högre kvalitet. Just i tider av finansiell oro är det oetiskt att välja att använda de redan knappa resurserna på sådant som kan ge kvalitetssänkningar av verksamheter. Det finns ett samband mellan resurser och valfrihet för personer med funktionsnedsättning. Är det brist på boendeplatser för äldre och personer med funktionsnedsättning hjälper det inte att det finns flera utförare att välja mellan.

Uppmärksammas bör också att Sveriges Kommuner och Landsting, inte anser att det är konkurrensneutralt att företag får ha tilläggs-tjänster medan de kommunalt drivna verksamheterna inte får ha det. Vi delar den uppfattningen och ser med oro på att äldre och personer med funktionsnedsättning i omsorgs- och stödverksamhet alltmer delas upp i ett A- och ett B-lag, där de som har råd kan köpa sig till en bättre vård och omsorg.

Om staden ändå skulle besluta att införa LOV är det otänkbart att delegera beslut om förfrågningsunderlag till stadsdirektören, eftersom de förtroendevalda i sådana fall inte kan påverka kvalitetsnivån i de upphandlade verksamheterna. Vi anser också att det måste finnas kommunalt drivna ickevalsalternativ i alla stadsdelsområden.”

________________

§16 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 hade inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Stadsledningskontoret har sedan 2007 systematiskt arbetat för att utveckla det strategiska och det lokala säkerhetsarbetet i staden. Utvecklingsarbetet har gjort det möjligt att sammanföra och förklara stadens helhetssyn på det samlade säkerhetsarbetet. Stockholms stads säkerhetsarbete ska bidra till att både faktisk och upplevd säkerhet och trygghet uppnås för alla som bor, verkar och vistas i staden. Människor, verksamhet och företagande ska kunna fungera och utvecklas i möjligaste mån även vid oönskade och extraordinära händelser.

Förvaltningen anser att det är en stor fördel att resultatet sammanförts till ett samlat dokument. I säkerhetsprogrammet framgår tydligt vad som förväntas av respektive förvaltning och bolag. Förvaltningen hade inget att invända mot programmet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 187-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det kan vara skäl att uppmärksamma att möjligheten för staden att värna om säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att allt mer av kommunens verksamhet drivs av privata aktörer, och att nästan all kommunal verksamhet, som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning, ska konkurrensutsättas.

Möjligheten för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis då mindre eftersom fler aktörer driver verksamhet inom till exempel boende och omsorg. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter, som finansieras av kommunala medel.

Vi vill även lyfta fram behovet av information om säkerhets-programmet på andra språk än svenska, speciellt för en krissituation. Hur är det tänkt att staden ska nå de invånare som har svårt att förstå den svenskspråkiga informationen?”

___________________

§17 Införande av gemensam växel för stadens nämnder och bolag

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänste­utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

En gemensam växel som omfattar alla nämnder och bolag ska inrättas i Stockholms stad med start 1 maj 2009. Stadsdelsnämnderna ska överföras till växeln senast 31 december 2009. I remissen föreslås att växeln ska läggas ut på entreprenad och att servicenämnden får beställaransvaret.

Förvaltningen är positiv till en gemensam telefonilösning i staden och föreslår att Hägersten-Liljeholmens växel integreras från början. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är dock bunden vid avtal fram till 31 juli 2011 med ISS Facility Services AB, efter att nämnden följt stadens konkurrenspolicy och upphandlat växeln tillsammans med vaktmästeri och intern posthantering. Förvaltningen anser det viktigt att staden framstår som en seriös affärspartner och föreslår att avtalet med ISS Facility Services AB omförhandlas så att servicenämnden övertar den del som avser telefoni och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd behåller den del som avser vaktmästeri och intern posthantering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 26 maj 2009.

Dnr 194-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Nämnden lämnar följande svar på remissen.

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas innan beslut, är att stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är djupt kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp.

Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skiljs från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför utredas noggrant och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.”

________________

§18 Serveringstillstånd för Take A Sushi

Serveringstillstånd för Take A Sushi
Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Take A Sushi kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten klockan 11:30-22:00.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering hade inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten vid Take A Sushi, Liljeholmstorget, med serveringstid klockan 11:30-22:00. Take A Sushi är ett av de serveringsställen som planeras i Liljeholmens galleria som öppnar hösten 2009. Förvaltningen hade inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 maj 2009.

Dnr 217-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 9 juni 2009.

_____________

§20 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 4 juni 2009.

_____________

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 2 juni 2009.

_____________

§22 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Planerad flytt av Mälarhöjdens fritidsgård till Pärlan
Inkom från boende i Mälarhöjden 18 maj 2009, dnr 243-2009-001

2. Svar om placering av lokalt poliskontor i Söderort
Inkom från Polismyndigheten i Stockholms län 22 maj 2009,
dnr 38-2009-000

3. Förslag om träd - buskplantering vid Nioörtsvägen i Midsommarkransen
Inkom från Christoffer Sandahl 25 maj 2009, dnr 250-2009-001
Skrivelsen är översänd till Trafikkontoret

Svar på tidigare anmälda skrivelser:

4. Plan för stängningen av Kinmanssonsvägen 41 i Axelsbergs servicehus, svar från ordförande Abit Dundar (FP) daterat
3 juni 2009. Dnr 240-2009-001

___________________

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§24 Nämndens och förvaltningens frågor

Försörjningsstöd

Eva Fagerhem (S) och Fredrik Möller (KD) ställde frågor om rätt
till försörjningsstöd i avvaktan beslut från försäkringskassan och
A-kassan. Ingrid Widebäck informerade att förvaltningen gör en nödprövning i varje enskilt fall.

Uppsägningar och övertalighet

Annemarie Sandberg och Ingrid Widebäck besvarade frågor från Lowisa Anderzon (S) om övertalighet och uppsägningar. Inom äldreomsorgen är 73 vårdbiträden och undersköterskor övertaliga varav omkring 20 valt frivillig lösning. Social omsorg har haft någon enstaka övertalig inom Assistansenheten och Klubbackens barn- och ungdomsboende.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för maj 2009. Dnr 106-2009-101

Skolavslutning

Ingrid Widebäck rapporterade från skolavslutningarna och avslutningsfesterna i stadsdelen. Fältassistenterna arbetade två och två i Hägersten respektive Liljeholmen. Några incidenter inträffade men i övrigt var det förhållandevis lugnt.

Rökfri arbetstid

Maria Mannerholm informerade att förvaltningen har för avsikt att införa rökfri arbetstid för all personal under hösten 2009. Förvaltningen kommer att fortsätta erbjuda subventionerade nikotinläkemedel och antirökkurser.

Nätverket Eurocities

Maria Mannerholm informerade att nätverket Eurocities har konferens i Stockholm 25-28 november 2009 på temat hållbar utveckling. Vi kommer att ta emot en delegation på Telefonplan 26 november. Värdar vid tillfället är kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.

Ny förskoleplan

Maria Mannerholm uppmärksammade nämnden om utdelad förskoleplan för Stockholms stad.

Förskolan Snickarlådan

Gunnar Ohlsén informerade att förskolan Snickarlådans lokaler som tidigare var mögelskadade, är renoverade. Mätningar visar att inneluften är godkänd. Barnen som under renoveringen varit placerade i andra lokaler har flyttat tillbaka till förskolan.

Sommarhälsning

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) önskade alla en trevlig sommar.

________________

§25 Upphandling av hantverkstjänster

Upphandling av hantverkstjänster

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam upphandling av hantverkstjänster.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Kungsholmens stadsdelsförvaltning att administrera upphandlingen och besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att
- godkänna förfrågningsunderlaget
- infordra anbud
- anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare
- hantera en eventuell överprövning.

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i implementering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdelsförvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

4. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under avtalstiden fatta beslut i mindre frågor av icke-principiell karaktär.

Ärendet

Nuvarande avtal om hantverkstjänster upphör att gälla 30 april 2010. Förvaltningen ser fördelar för både leverantörer och beställare med att ny en gemensam upphandling görs tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar. Totalt tio förvaltningar har visat sig intresserade. Kungsholmens stadsdelsförvaltning är beredd att åta sig ansvaret för att samordna och genomföra upphandlingen med åtföljande avtalsförvaltning. Rapport om upphandlingen och processen kommer att delges samtliga nämnder när upphandlingen avslutats.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 maj 2009.

Dnr 244-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§26 Upphandling av entreprenaddrift av gruppbostaden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Attendo Care AB med organisationsnummer 556148-5169 som entreprenör gällande driften av gruppbostaden Broder Pehr.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna avtal med Attendo Care AB för tiden 1 februari 2010 till 31 januari 2014 med möjlighet till förlängning i två år och sedan ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är åtta år.
 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nuvarande entreprenadavtal med Resurscenter Mo Gård AB, organisationsnr 556440-6253, gällande driften av gruppbostaden Broder Pehr, upphör att gälla 31 januari 2010. Stadsdelsnämnden beslutade 19 mars 2009 att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att genomföra en upphandling samt godkände förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. I detta ärende lämnades förslag på tilldelningsbeslut.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 maj 2009.

Dnr 67-2009-103

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”att avslå förvaltningens förslag till beslut

att att återremittera ärendet för ny beredning med hänsyn tagen till nedan anförda synpunkter

Det finns många tveksamheter kring att upphandla verksamheter i den offentliga välfärdsproduktionen, speciellt verksamheter med brukare som har flera svåra funktionshinder. Broder Pehr är en gruppbostad med särskild service enligt LSS för sex dövblinda personer med utvecklingsstörning och andra funktionshinder.

Under rubriken ’Ärendets beredning’ finner vi ingen som helst information om ifall anhöriga eller gode män beretts möjlighet att lämna synpunkter inför ny upphandling. Brukarna på Broder Pehr har ytterst begränsade möjligheter att komma till tals och ge eventuella synpunkter om inte närstående som kan tolka deras kommunikation blir hörda.

Under rubriken ’Anbudsvärdering’ har vi följande synpunkter beträffande poängsättning av Attendo Care AB resp. Resurscenter Mo Gård AB:

Under Utvärderingskriterium 1, Stöd, service och omvårdnad anges under punkt 2. åtar sig Attendo Care AB att samverka med specialutbildad personal inom demens, vilket de felaktigt fått poäng för eftersom brukargruppen inte är dement. Utvecklingsstörning resp. demens är helt olika funktionshinder, som ska bemötas olika och som ställer helt olika krav på vårdutföraren. Lägg därtill dövblindhet och fysiska funktionshinder som ställer än större krav på utföraren men som överhuvudtaget inte omnämns i detta utvärderingskriterium för Attendo. Vi anser här att Attendo ska ha ett poäng mindre inom detta område, dvs. 2 poäng.

Vidare undervisas all personal regelbundet i den speciella samspels- och kommunikationsutveckling som gäller dövblinda personer. Under punkt 2 och 3 visar Mo Gård AB dessutom att de vinnlägger sig om trygghet för brukarna vilket inte framgår av beskrivningen att Attendo gör i lika stor utsträckning. Vi anser här att Mo Gård AB ska ha en poäng mer för vad som beskrivs under punkt 1 i detta område, dvs. sammanlagt 4 poäng inom kriteriet. Vi stöder oss på vad som sägs i beskrivningen: Att ett mervärde som bedöms vara mycket omfattande och genomgripande i verksamheten kan dock tilldelas mer än ett poäng.

Under Utvärderingskriterium2, Personal, anger Mo Gård att de har inte bara grundutbildad personal utan också en högskoleutbildad specialpedagog och minst två högskoleutbildade pedagoger. Det framgår klart att Mo Gårds personal är betydligt bättre utbildade än Attendo Cares och med en högskoleutbildad specialpedagog inom verksamheten finns handledning inom arbetet för personalen ofta tillgänglig. Inom detta kriterium bör då Mo Gårds poäng höjas med
1 poäng.

Även under Utvärderingskriterium 3, Kultur och fritidsaktiviteter visar Mo Gård att man avser att ha aktiviteter som speciellt befrämjar utveckling för gruppen ifråga, Attendo Care har inget liknande.

Poängsammanfattning Attendo Care AB och Mo Gård AB:

Kritierium

Poäng

Vikt

Viktad

Attendo Care AB

1

2

35 %

0,70

2

3

35 %

1,05

3

1

10 %

0,10

4

2

10 %

0,20

5

2

10 %

0,20

Summa

2,25

Mo Gård AB

1

4

35 %

1,40

2

3

35 %

1,05

3

2

10 %

0,20

4

0

10 %

0

5

0

10 %

0

Summa

2,65

Mo Gård AB får då en högre poäng.

Mo Gård AB har i många år bedrivet verksamhet på Broder Pehr utan anmärkning. I verksamheter som innefattar så svårt funktionshindrade som på Broder Pehr, säger det sig självt att man i möjligaste mån bör sträva efter att upprätthålla kontinuiteten.”

___________________

§30 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 3 juni 2009.

____________________