Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-28

Sammanträde 2010-01-28

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, Besöksrum 1, direkt innanför receptionen på plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2010

Dnr 276-2009-100

"Bilagorna till ärendet kan rekvireras från registrator."
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Genomförandebeslut om ny förskola Sjövikshöjden etapp 3 i Årstadals

5 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskejour/ patrullverksamhet

Dnr 481-08-103 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Serveringstillstånd för sportbaren O´Learys, Liljeholmstorget 7 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Anmälningsärenden

8 Rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009

Dnr 617-2009-602

"Bilagorna till ärendet kan rekvireras från registrator."

9 Rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009

Dnr 618-2009-602

"Bilagorna till ärendet kan rekvireras från registrator."

10 Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?

11 Stadens upphandlingsverksamhet

12 Anmälan av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2010

13 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

18 Nämndens och förvaltningens frågor

Slutet sammanträde

19 Upphandling av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 5-2010-2.2.2 Omedelbar justering

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 4 februari 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 7 januari justerades
13 januari 2010.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier 2010

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas
  verksamhetsplaner för 2010 till handlingarna.

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner enheternas
  kvalitetsgarantier för 2010.

Ärendet

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna beskrivs enheternas åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. Där finns även enheternas ekonomiska ramar beskrivna. Åtaganden som riktar sig direkt till brukare har utformats som kvalitetsgarantier med system för rättelse.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 januari 2010.

Dnr 276-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Med anledning av våra partiers ställningstaganden i decembernämnden, då hela nämndens verksamhetsplan och budget behandlades, väljer vi att inte delta i detta beslut.”

_________________

§3 Genomförandebeslut om ny förskola Sjövikshöjden

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslaget om att bygga en förskola för fem barngrupper inom Sjövikshöjden etapp 3 i Årstadal.
 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att genomföra projektet med den nya förskolan.
 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att beställa genomförandet av JM AB och att teckna hyresavtal med JM AB, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

Ärendet

En ny permanent förskola för fem barngrupper inom Sjövikshöjden etapp 3 i Årstadal planeras att vara klar för start preliminärt under september 2012. Årshyreskostnaden per barn kommer att bli 16 982 kronor om en kontantfinansiering görs med 2,8 miljoner kronor. Utan kontantfinansiering kommer årshyran inklusive hyrestillägg att bli 21185 kronor per barn.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 januari 2010.

Dnr 16-2010-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Tillsyn av enskilda verksamheter enligt SoL och LSS

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisningar och översänder dem till Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet.

Ärendet

Förvaltningen har gjort tillsyn av enskilt drivna verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom stadsdelsområdet. De granskade verksamheterna bedöms i huvudsak fungera väl inom respektive område. Flera av dem har gjort ett gott arbete sedan föregående tillsyn vad gäller att utveckla sin dokumentation och sitt kvalitetsarbete. Några av verksamheterna behöver dock fortsätta se över dessa punkter. Även behoven av kompetensutveckling hos personalen behöver diskuteras vid några av verk­samheterna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 januari 2010.

Dnr 561-2009-500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§5 Förlängning av avtal gällande sjuksköterskejour/ patrullverksamhet

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Sunhill Bemanning, gällande jour/patrullverksamhet omfattande sjuksköterskeinsatser förlängs från och med 1 oktober 2010 till och med 30 september 2011.

 1. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten–Liljeholmens stadsdelsnämnd har som ett komplement till den egna äldreomsorgsverksamheten avtal med privat utförare gällande jour/patrullverksamhet avseende sjuksköterskeinsatser på jourtid på Trekantens servicehus med Big Care AB och på Fruängsgårdens servicehus och Axelsbergs servicehus med Sunhill Bemanning. Kastanjens servicehus och vård och omsorgsboende är under omstrukturering och lokalerna är uppsagda till årsskiftet 2010/2011. När de boende flyttar till Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer sjuksköterskebemanningen nattetid på Axelsbergs servicehus att skötas av egen befintlig personal. Avtalet med Big Care AB går ut den 30 september 2010 och kan inte förlängas ytterligare. Sunhill Bemanning ställer sig positiv till en förlängning av sitt avtal och att ansvarsområdet ändras från Axelsbergs servicehus till Trekantens servicehus. Omorganisationen kommer inte att påverka volymen i uppdraget, förutom under perioden 1 oktober 2010 och fram till årsskiftet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 januari 2010.

Dnr 481-08-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________

§6 Plansamråd för område vid Kransbindarvägen Midsommarkransen 1:18 m m

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Plansamråd för omkring 40 stadsradhus vid Kransbindarvägen i Midsommarkransen har inkommit för stadsdelsnämndens yttrande.

Förvaltningen har inget att invända mot planförslaget och anser att den permanenta förskolan som planen medger innebär ett nödvändigt tillskott av förskoleplatser i området. I övrigt lämnar förvaltningen synpunkter på grönytor, grönkompensation samt störningar från förskola och lek.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 januari 2010.

Dnr 575-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Björn Sund (S) anmälde att han inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden avstyrker bifall till förslaget till detaljplan.

Konsekvenser för miljön

Det är upprörande om intrång återigen ska göras på värdefulla grönytor. Gångstråket genom naturmarken har stor betydelse för användningen och upplevelsen av stadens grönstruktur (se ’Stockholms grönkarta, ett planeringsunderlag för grönstrukturen’). Det är olyckligt att, samtidigt som det byggs för fullt i området, till exempel på gammal fabriksmark söder om tunnelbanan (vilket är bra), minska den tillgängliga arean naturmark. Det verkar saknas en värdering av vad det betyder för boende i området att ha tillgång till parker och natur.

Underhållet av grönområden i stadsdelen har försummats under senare år. Att planen innebär en ’upprustning av grönområde’ är i och för sig bra, men man kan undra varför nybyggnation måste vara ett villkor för att staden ska sköta sina åtaganden vad gäller parker och grönområden.

De gröna stråken har också stor betydelse för den biologiska mångfalden. Att ett enstaka smalt grönt stråk försvinner har kanske marginell betydelse. Problemet är att fler och fler smala gröna stråk försvinner i allt högre takt. Från Exploateringskontorets sida hänvisar man till att stråket längs Kransbindarvägen inte är så viktigt, då ett bredare stråk finns på andra sidan åsen, vid Pilgrimsvägen. Att det finns planer på att ’bygga igen’ även där, till exempel vid Vallfartsvägen, nämner man inte.

Om det med ’grönkompensation’ menas att torg med planteringar anläggs i andra områden, till exempel i kvarteret Tvålflingan, då kan det verkligen ifrågasättas om det är fråga om en grönkompensation.

Kulturhistoriska värden

Planområdet beskrivs som att det gränsar till den så kallade. LM-staden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Om man får tro karta, hämtad från Riksantikvarieämbetet, är det till och med så att planområdet delvis ligger inom området som är av riksintresse (den streckade ytan).

Det gäller området vid kvarteret Hallonbusken, strax nordväst om Hotell Attaché. Således är det en alltför förenklad beskrivning att säga att endast området söder om Kransbindarvägen är av intresse för kulturmiljövården. Om man tillfälligt bortser från frågan ovan, om var gränsen för den så kallade LM-staden går, är redan det faktum att planområdet ligger i så nära anslutning till ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården i sig en anledning att ifrågasätta det lämpliga i bygget av hus som så kraftigt avviker från den befintliga bebyggelsen.

De planerade husen har inte anpassats tillräckligt till den befintliga smalhusbebyggelsen. Husens placering avviker också från vad som gäller för den befintliga bebyggelsen. Utmärkande för husen på Kransbindarvägens södra sida, och i resten av området, är den gröna förgårdsmarken, tidstypisk och bland mycket annat bidragande till att området är av riksintresse för kulturmiljövården.

De upphöjda terrasser som planeras motsvarar inte på något sätt förgårdsmarken på gatans södra sida. Istället för att tillkommande huskroppar underordnar sig den befintliga bebyggelsen kommer de att skapa ett asymmetriskt intryck.

Talet om att de planerade husen skulle ges en samhörighet med de intilliggande husen men samtidigt särskilja sig ’som en ny årsring’ är inte trovärdigt. Ett dåligt exempel på hur det då blir kan sedan några år tillbaka ses i det närliggande kvarteret Telefonfabriken, på den västra sidan av LM Ericssons väg.

I planen för nyss nämnda kvarteret Telefonfabriken talades det om att huskropparna skulle vara ’väl anpassade till platsen och utgöra en länk mellan industriarkitekturen och de befintliga smalhusen’. Så blev det inte. Istället blev de nya husen en barriär mellan huvudfabriks-byggnaden och smalhusbebyggelsen. Att göra om ett liknande misstag är onödigt.

Behovet av bostäder och förskoleplatser

I området finns idag en hög andel små lägenheter. Enrummare på
35 m² och tvårummare på 51 m² utgör nära 90 % av bostäderna i
LM-staden. Ett behov finns av ett mer varierat utbud, för att möjliggöra en ’bostadskarriär’ inom stadsdelen.

Det som planeras är dock mycket stora lägenheter, fyrarummare på 120 m² och liknande. Det behov som finns handlar snarare om mellanstora lägenheter på ca 70 m², till exempel för att ett ungt par ska kunna flytta till något större inom samma område om/när de får barn. Det planerade bygget kommer inte att möta det vanligaste behovet hos boende i området.

Bland de närmast boende har också genomförts en namninsamling. Enligt uppgift visade den att en överväldigande majoritet är emot byggplanerna.

Att det finns ett behov av nya förskoleplatser i området är sant. Det som kan ifrågasättas är om den planerade placeringen av förskolan är den allra bästa. Alternativ bör utredas.

Om en förskola ändå ska byggas på den plats som föreslås bör det utredas om inte Pingstvägen mellan LM Ericssons väg och Bäckvägen bör stängas av helt eller delvis (på liknande sätt som Avgiftsvägen). Detta för att barnen från förskolan ska kunna ta sig till och från den så kallade Lurparken i kvarteret Gåspennan på ett säkert sätt.

Hanteringen av ärendet

Vid samrådsmötet som hölls den 14 december 2009 på Midsommargården vid Telefonplan närvarade (vad vi känner till) ingen av de politiker som varit pådrivande i exploateringsärenden av detta slag. Det ser inte bra ut att man överlåter till tjänstemännen att försvara byggplaner som i grunden styrs av den politiska visionen att fullt fungerande miljöer i förstaden nödvändigtvis måste göras om till ’en tätare, sammanhållen stadsbygd’, till vilket pris som helst.

Sammanhållen bebyggelse prioriteras framför sammanhängande grönska. Tänker man så har man inte förstått vad som är det unika och vackra i Stockholms närförorter.

Vi tror inte att förslaget motsvarar vad medborgarna i Hägersten-Liljeholmen önskar sig. Bland annat därför bör planprocesserna ses över, så att stadens invånare får möjlighet att påverka i ett tidigare skede.

Slutsatser

En samlad bedömning visar dels att det finns mycket att invända emot hur arbetet med att ta fram planen bedrivits, dels att kulturhistoriska värden och miljövärden bör väga tyngre än behovet av ett fåtal nya bostäder på denna plats.

Förslaget ska därför avstyrkas och grönområdet bevaras.

”Att stadsdelsnämnden avstyrker bifall till förslaget till detaljplan i enlighet med skrivelse inlämnad av Ylva Wahlström (MP) och Johan Faxér (MP), samt att därtill bifoga följande synpunkter från Vänsterpartiet:

Berörda område ingår i LM-staden. Enligt Stockholms stadsmuseum har LM-staden ett särskilt kulturhistoriskt värde och utgör en intressant exponent för sin tids planerande och byggnadssätt. Området är grönklassificerat vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värden inte får förvanskas enligt 3 kap. 12 § i plan- och bygglagen, vilket sker om planerad bebyggelse genomförs.

I ’Antagandehandling december 2007 Parkplan Liljeholmen’, som stadsdelsnämnden antagit är berörda område avsatt till naturmark. Vänsterpartiet anser att området ska även fortsättningsvis förbli naturmark enligt det redan antagna beslutet.

Angående tillgänglighet omnämns i ärendet, sid. 10 (11), att de planerade bostäderna visserligen uppfyller Boverkets Byggreglers (BBR) krav rörande tillgänglighet, men att lösningen är ett avsteg från stadens krav för tillgänglighet utomhus. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att det beslut som majoriteten tagit om ’Stockholm som världens mest tillgängliga stad’, ska följas även här.”

____________________

§7 Serveringstillstånd för sportbaren O´Learys, Liljeholmstorget 7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Sportbaren Liljeholmen AB, O´Learys, kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten mellan klockan 11:00 och 01:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 23:00.

Ärendet

Nämnden har fått en ansökan på remiss om alkoholservering vid Sportbaren O´Learys, Liljeholmstorget 7. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid mellan klockan 11:00 och 01.00 samt vid verksamhetens uteservering mellan klockan 11:00 och 01.00. Sportbaren O´Learys ligger i Liljeholmens galleria och öppnar i mitten av februari 2010. Förvaltningen har inget att invända mot att serveringstillstånd meddelas mellan klockan 11.00 och 01.00, men anser att servering av alkohol inte bör ske vid verksamhetens uteservering efter klockan 23:00.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 december 2009.

Dnr 581-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§8 Rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter om intern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2010.

Dnr 617-2009-602

__________________

§9 Rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporterna till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes rapporter om extern verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen 2009.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 januari 2010.

Dnr 618-2009-602

__________________

§10 Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens rapport ”Är stadens integrerade ledningssystem, ILS, ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?”. Revisionskontorets dnr 420-173/2009.

Dokid 4565

__________________

§11 Stadens upphandlingsverksamhet

Stadens upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport 2009:15

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes stadsrevisionens rapport ” Stadens upphandlingsverksamhet”. Revisionskontorets dnr 420-171/2009

Dokid 4566

__________________

§12 Anmälan av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2010

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 1 januari – 31 december 2010. Memorial 2009:16

_______________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 26 januari 2010.

_______________________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 21 januari 2010.

_______________________

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 19 januari 2010.

_______________________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Söderortsvisionen - synpunkter om sociala mötesplatser och kulturverksamhet
Inkom från medborgare 23 december 2009, dnr 620-09-001
Kopia till projektledare för Söderorstvisionen

2. Parkeringssituationen i centrala Aspudden
Inkom från Brf Korsriddaren 23 december 2009,
dokid 4567.
Kopia skickad till trafikkontoret

3. Fördelning av bidrag till pensionärsföreningar
Inkom från SPF Mälarhöjden Hägersten 4 januari 2010,
dnr 1-2010-5

4. Protester mot flytt av gymnastiklokal för seniorhälsan i Axelsberg
Från ledare och deltagare i seniorgymnastiken, SPF Mälarhöjden Inlämnad på medborgarmötet 25 januari 2010, dnr 40-2010-1.2.3

___________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

_____________________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Brott mot äldre

Abit Dundar (FP) uppmanade nämnden att läsa rapport ”Brott mot äldre” från äldrenämnden. Carita Stenbacka Tenezakis (V) informerade att hon sitter i styrgruppen för projektet och att brott mot äldre minskat 2009 efter att man uppmärksammat det mer. Äldrenämndens dnr 105-35/2009

Stadsdelsdirektörens information

Bullerskydd vid Nioörtsvägen

Jan Wallman (S) frågade vid sammanträdet 17 december 2009 om byggnationen av bullerplanket utmed Nioörtsvägen påbörjats. Maria Mannerholm informerade att arbetet med bullerplanket är påbörjat och ska vara slutfört innan sista mars.

Inbjudan till föreläsning

Äldrestöd inbjuder nämnden till föreläsningen ”Att orka mitt i vardagen?” den 8 februari. Inbjudan skickades även ut tillsammans med nämndhandlingarna. Anmälan sker till Äldrestöd.

Invigning betonggalleri

Maria Mannerholm informerade att hon blivit tillfrågad att vara med och inviga det nya betonggalleriet den 13 februari, i en av Cementas lokaler intill Färgfabriken i Lövholmen. Förvaltningen återkommer till nämnden med tid och plats.

Provköp av folköl

Förvaltningen har ställt in samtliga planerade provköp av folköl efter att Justitieombudsmannen (JO) uttalat att provköp strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma och att metoden inte bör användas så länge den inte har stöd i lagstiftningen. Förvaltningen avvaktar uttalande från stadens juridiska avdelning.

Arvoden 2010

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska vissa arvoden ändras varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet. Eftersom prisbasbeloppet sänkts 2010 från 42800 kr 2009 till 42400 kr justeras berörda ersättningar därefter. Handlingarna hade skickats ut tillsammans med nämndhandlingarna till sammanträdet.

Bokslut 2009

Det ekonomiska resultatet i bokslut 2009 uppgick till 11,4 mnkr före resultatöverföringar och 5,2 mnkr efter resultatöverföringar. Ärendet föreläggs nämnden 11 februari. Dnr 567-2009-101.

____________

§19 Upphandling av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

 2. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att i enlighet med vad som anges i detta ärende, att genomföra upphandlingen och vid behov vidta smärre förändringar i underlaget utan att förutsättningarna ändras eller att avkall görs på de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamheten har stadsdelsnämnden anbudsupphandlat nattpatrullinsatser till de två kommunala hemtjänstenheterna Hägerstens hemtjänst och Liljeholmens hemtjänst. Nuvarande avtal med Omsorgshuset i Stockholm AB upphör att gälla 30 september 2010 och går inte att förlänga ytterligare. En ny upphandling behöver därför göras. Förvaltningen har utarbetat ett förfrågningsunderlag och en tids- och kommunikationsplan. Avtalstiden föreslås börja gälla 1 oktober 2010 till och med 30 september 2012 med möjlig förlängning 1 + 1 år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 januari 2010.

Dnr 5-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamöterna Kjell Marténg (V) och Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att inte genomföra en ny upphandling

Inom Stockholms stads verksamheter, framför allt inom äldreomsorgen, finns idag en stor andel övertaliga. Denna grupp kommer sannolikt att öka i takt med de ytterligare upphandlingar som staden planerar att genomföra. Vi är kritiska till att Hägersten-Liljeholmen i detta läge genomför en ny upphandling av nattpatrullen och vi föreslår istället att förvaltningen hittar en lösning där stadens egen arbetskraft tas till vara.”

__________________

§22 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 13 och 20 januari 2010.

______________