Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Svar på medborgarförslag om upprustning av Aspuddsparken

3 Svar på medborgarförslag om att förbättra miljön för förskolebarnen på Svandammsgården

4 Ansökan om fortsatta stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011

5 Rapportering och anmälan enligt lex Sarah

6 Årsrapport 2010 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

7 Förlängning av avtal med Alla Barnen AB gällande öppna förskolan i Fruängen

10 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 279-2011-1.5.1 Omedelbar justering

Förslaget som helhet finns på internet: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/66/46/e89f1104.pdf

11 Motion om internationellt språklyft inom äldreomsorgen Yttrande till kommunstyrelsen

13 Slutrapport om förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

14 Ny organisation för personligt ombud

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för augusti 2011, dnr 76-2011-1.2.1
Balanslista över inkomna skrivelser
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

27 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 30 augusti.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 16 juni justerades 21 juni 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Svar på medborgarförslag om upprustning av Aspuddsparken

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till stadsdelsnämnden om upprustning av Aspuddsparken. Förvaltningen håller med om att Aspuddsparken bör genomgå en genomgripande upprustning. Medel för upprustning av parken under perioden 2012-2014 har dock inte beviljats av kommunfullmäktige. Det är därför mest sannolikt att upprustningen kan ske som kompensation för nybyggnationer i området i samband med områdesprogrammet för Midsommarkransen-Aspudden. Någon tidplan för programmet är inte fastställt men arbetet beräknas kunna starta hösten 2011. Sedan kan kompensationen genomföras i samband med exploateringen, vilken ligger ett antal år framåt i tiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 augusti 2011.

Dnr 515-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av ledamoten Beate Lindberg m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Aspuddsparken är en mycket populär och välbesökt park men sliten och i stort behov av upprustning. Delar av parkområdet har i parkplanen/inventeringen från 2008 fått beteckning akut restaureringsbehov.

Vidare föreslogs upprustning av Aspuddsparken som så kallad grönkompensation för Alvastraparken i ärendet ’Alvastraparken i kv. Ejdern i Aspudden’ behandlat i SDN 2010-09-16. Det förslaget innebar en ytterligare förtätning i Aspudden på bekostnad av parkmark, därav grönkompensationen.

Vi anser därför att det är oacceptabelt att staden inte kan anslå pengar till en upprustning av Aspuddsparken förrän om ett okänt antal år fram i tiden.

Vi menar att den politiska majoriteten i staden måste prioritera denna fråga och vi kommer att driva frågan via våra partikamrater i de aktuella centrala nämnderna. Vi förutsätter att övriga nämndledamöter gör likadant.”

_________________

§3 Svar på medborgarförslag om att förbättra miljön för förskolebarnen på Svandammsgården

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att förbättra gården för förskolebarnen på Svandammsgården har inkommit till nämnden. Förslaget innebär att en mindre del av Enbacksparken införlivas i förskolans gård. Förvaltningen delar förslagsställarens bedömning och ansökte om markupplåtelse i november 2010 som beviljades i juni 2011. Under hösten 2011 planeras den inhyrda marken iordningställas för förskoleverksamheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 augusti 2011.

Dnr 465-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§4 Ansökan om fortsatta stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om 1095177 kronor i stimulansbidrag för 2011.

2. Stadsdelsnämndens protokoll överlämnas till Socialstyrelsen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har sedan 2007 årligen avsatt medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. De prioriterade områdena är rehabilitering, kost och nutrition, demensvård, läkemedelsgenom-gångar, det sociala innehållet och förebyggande arbete. Förvaltningen föreslår att äldreomsorgen i samverkan med landstingets vårdcentraler i området, pensionärs- och frivilligorganisationer m.fl. fortsätter att utveckla de projekt som bedrivs sedan tidigare. Modell för läkemedelsgenomgångar har tagits fram och ingår numera i ordinarie verksamhet. Fortsatta medel föreslås därför upphöra för detta område.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 augusti 2011.

Dnr 319-2011-7

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§5 Rapportering och anmälan enligt lex Sarah

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser avdelningscheferna vid avdelningen för social omsorg och avdelningen för personalfrågor och utförare inom äldreomsorg till mottagare av rapporter enligt lex Sarah.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att revidera förvaltningens rutiner för lex Sarah.

Ärendet

Nya bestämmelser om lex Sarah infördes i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 juli 2011. Förändringarna innebär bland annat att lagen utvidgas till att gälla hela socialtjänsten och att nämnden ska utse personer som ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Nämnden ska fastställa rutiner för hur bestämmelserna ska tillämpas vid förvaltningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 augusti 2011.

Dnr 311-2011-1.2.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§6 Årsrapport 2010 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2010 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 augusti 2011.

Dnr 206-2011-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Beate Lindberg m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhets-mässiga resultat är tillfredsställande. Flera delar av uppföljningar, granskningar, dokumentation och följande av delegationsordningar kan dock bli bättre enligt revisionskontoret. Men det som ligger som ett stort oroande moln över stadsdelens verksamhet är den fortsatt höga arbetslösheten. De sociala problem som stadsdelen brottas med riskerar att förstärkas om arbetslösheten får fortsätta. Att vi nu dessutom ser ytterligare en finanskris blomma upp, vars följder kan ge ökat tryck på stadsdelens välfärdssystem, är bekymmersamt. Det kommer troligen behöva tillföras ekonomiska resurser till ungdomsverksamheter, till familjer med trängd ekonomisk situation, till budget- och skuldrådgivningen samt konsumentrådgivningen framöver.”

_________________

§7 Förlängning av avtal med Alla Barnen AB gällande öppna förskolan i Fruängen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Alla Barnen AB, organisationsnummer 556753-7377, gällande entreprenaddrift av Fruängens öppna förskola förlängs från och med
1 augusti 2012 till och med 31 juli 2013.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra öppna förskolor. En av dem, Fruängens öppna förskola, drivs på entreprenad av Alla Barnen AB sedan 15 augusti 2008. Avtalstiden gäller till och med 31 juli 2011, med möjlig förlängning på samma villkor i ett plus ett år. Förvaltningen är nöjd med verksamheten och bedömer att den sista möjliga förlängningen ska göras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 augusti 2011.

Dnr 41-2008-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§8 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats vid behov, senast i april 2011. I detta ärende har delegationsordningen bland annat uppdaterats avseende utökad omfattning av rapportering av missförhållanden (lex Sarah).

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 augusti 2011.

Dnr 105-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§9 Plansamråd för kvarteret Rosteriet 7 i Liljeholmen<BR>Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

Ärendet

Ett förslag till ny detaljplan för Rosteriet 7 i Liljeholmen har inkommit för synpunkter. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av bostäder samt en förskola inom fastigheten Rosteriet 7. Förvaltningen ser positivt på den föreslagna byggnationen som skapar ett tydligare gaturum längs Liljeholmsvägen. Bostäderna och de publika lokalerna i bottenvåningen kan även bidra till att skapa en mer levande miljö och en ökad trygghet i området, inte minst i parken där insynen från boende ökar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 augusti 2011.

Dnr 297-2011-1.5.3

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

”Stockholm är en expansiv stad som många vill bo och verka i. Något som vi ser som mycket positivt. När fler vill bosätta sig i staden krävs att vi förtätar den, och Liljeholmen är en del av den processen.

Liljeholmen har i söderortsvisionen pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde. I visionen står ’Inriktningen mot en blandad och tät stad i Liljeholmen fullföljs genom fortsatt bostadsbebyggelse vid bland annat Liljeholmstorget’.

Fler invånare innebär också att fler måste kunna transportera sig till och från olika platser, både i och utanför staden. Även om alltfler väljer att gå, cykla eller åka kollektivt kommer den privata bilen spela en stor roll även i framtiden. Fler invånare kommer också betyda fler bilar. Och när de inte används måste de kunna stå någon stans.

Vi ser därför med oro på att parkeringstalet enligt byggplanen är högst 0,8 platser per lägenhet. 0,8 kan vara en rimlig nivå, men då det inte angetts någon lägsta nivå, betyder det att resultatet kan bli allt mellan 0,0-0,8. Detta betyder att det finns risk för att det byggs för få parkeringsplatser

Vår oro är att även om det finns tillräckligt med parkeringsplatser idag, kan det efter ytterligare förtätning uppstå en brist. Därför anser vi att parkeringsnivån bör undersöker ytterligare och parkeringstalet bör förtydligas.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi ser positivt på att det byggs fler bostäder men vi är tveksamma till höjden på den nya fastigheten, då den riskerar att skymma sikten mot parken från Katrineberg. Vi ställer oss också tveksamma till att bebyggelsen inkräktar på både parkrum och strandskydd. Dessutom anser vi att vi som politiker i stadsdelsnämnden borde kunna påverka huruvida det ska byggas bostadsrätter eller hyresrätter då vi anser att det är viktigt med en blandad bebyggelse för att undvika social snedrekrytering.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Beate Lindberg m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi instämmer till stora delar i förvaltningens utlåtande, undantaget följande. Parkeringstalet 0,8 är för högt. För ytterstad i allmänhet bör ett p-tal på 0,5 räcka. I det aktuella läget, med synnerligen god kollektivtrafik, skulle p-talet kunna vara ännu lägre. Vi påminner återigen om att i den nya översiktsplanen för Stockholm står inte bara att staden ska vara växande, den ska också vara hållbar. Att fortsätta bygga för ett bilburet samhälle är inte att uppmuntra till hållbart resande. Ett lägre p-tal ger även utrymme för fler och billigare bostäder eller lokaler, samt befriar gator och gårdar från förfulande markparkeringar.”

_________________

§10 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur skyldighet att anmäla missförhållanden inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen ska utformas. Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt med ett starkt barn- och elevskydd. Anmälningsskyldigheten för personalen är ett bra komplement om verksamheten inte fungerar. Anmälnings-skyldigheten för skolverksamheterna gör också att regelverken blir likartade mellan olika typer av verksamheter.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 augusti 2011.

Dnr 279-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Beate Lindberg m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att delvis bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen

Att därutöver anföra följande som svar på remissen

Vi Stockholms stad är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Vi ställer oss frågande till uppskattningen att införandet inte skulle medföra några ökade kostnader för huvudmän och skolor. I övrigt menar vi dock att en skärpning av regelverket för rapportering och anmälan, även där detta innebär en skärpning i förhållande till den nya skollag som nyligen trätt i kraft, är befogad. Utredningens förslag skulle stärka tryggheten för landets elever, vilket är det viktigaste. Förslagen skulle även stärka tryggheten för skolornas anställda, då det blir mer klarlagt vilka åtgärder från den enskilde som anses vara förenliga med lojalitetsplikten gentemot huvudmannen. Vi vill dock framhålla att utredningens förslag inte får användas som en slags slutstation i arbetet för att stärka de anställdas möjlighet och skyldighet att påtala missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren – meddelarskydd och offentlighetsprincip bör vara lika starka för de anställda oavsett i vilken regi en skola drivs. Det är också positivt att klarlägga att anställda ska få vända sig direkt till tillsynsmyndigheter i vissa fall genom den föreslagna anmälningsskyldigheten.”

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Att rapportera missförhållanden som handlar om barns och elevers bästa är självklart viktigt och behöver stärkas. Samtidigt har liknande lagstiftning på andra håll i samhället lagt det tyngsta ansvaret längst ner i organisationen. Det är oftast de med lägst lön och minst inflytande över kvaliteten i verksamheten som får stå till svars. De med det högsta ansvaret kommer lindrigare undan. Detta förhållande måste ändras för att reella förbättringar ska kunna ske så att tragiska händelser kan förebyggas och barnens bästa kan sättas i fokus.”

_________________

§11 Motion om internationellt språklyft inom äldreomsorgen Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion föreslår Christopher Ödmann (MP) att ett internationellt språklyft genomförs inom äldreomsorgen. Förvaltningen anser det angeläget att äldreomsorgsansvariga och omsorgspersonal ges ökade kunskaper om olika kulturer och att personal ges möjlighet att utveckla och underhålla sina språk- och kulturkompetenser. Detta skulle kunna ske genom intresseanmälan till utbildningsinsatser såsom föreläsningar, workshops och genom att skapa nätverk.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 juni 2011.

Dnr 188-2011-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot förslaget till förmån för eget förslag.

”1. Att tillstyrka motionen

2. Att delvis bifalla förvaltningen

3. Att säga följande

Personalen som arbetar med äldreomsorg i Stockholms stad är en viktig resurs för de äldre. Att satsa på att utveckla personalens resurser är viktigt för målsättningen att höja kvalitén i verksamheterna.

Äldreomsorgspersonalens kunskaper i olika språk och i olika kulturer är något som skulle kunna utvecklas och tas tillvara mer än vad som görs idag. Att stärka dessa kompetenser genom olika insatser, utbildningar m.m. är en viktig personalsatsning samtidigt som kommunikationen med de äldre skulle bli bättre och livskvalitén för dem skulle höjas.

För Stockholms stad som arbetsgivare skulle också en språk- och kultursatsning på äldreomsorgspersonalen ge staden en ökad konkurrenskraft vid de nyrekryteringar som kommer behövas för att äldreomsorgen ska kunna utvecklas positivt i framtiden.

Vi vet också från olika personalundersökningar att personalen inom äldreomsorgen anser sitt arbete intressant och viktigt. Med en språk- och kultursatsning för personalen skulle arbetets vikt höjas ännu mer, samtidigt som personalen skulle känna ännu mer att Stockholms stad som arbetsgivare anser deras arbete viktigt för stadens välfärd.”

_________________

§12 Brukarundersökningar vid avdelningen för social omsorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes 2011 års resultat från brukarundersökningar för de myndighetsutövande enheterna och för budget- och skuldrådgivningen vid avdelningen för social omsorg. Undersökningarna visar att klienterna i huvudsak är nöjda med det bemötande och den hjälp de fått, men att det också finns punkter där arbetet behöver förbättras.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 augusti 2011.

Dnr 351-2011-1.2.1

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) med instämmande av Beate Lindberg m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi kan konstatera att enheten för ekonomiskt bistånd nu har fått bättre resultat än vid den förra brukarundersökningen. Det återstår dock en del arbete innan vi kan vara helt nöjda med bemötandet gentemot klienterna. Vi kan känna en oro för att den snåla budgeten inom enheten på ett negativt sätt kan komma att påverka personalens arbetssituation och i förlängningen förhållandet till klienterna. Vi anser dessutom, med ledning av avgivna svar, att Fråga 8: ’Kan du tänka dig …´ bör utgå i framtida undersökningar.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Beate Lindberg m.fl. (MP) med instämmande av vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bekymmersamt att endast 41 % svarar på undersökningen. Ambitionen måste vara att öka svarsfrekvensen för att få ett bättre underlag för förslag.

Man kan dock konstatera att budget- och skuldrådgivningen fyller en viktig roll för många människor i stadsdelen. En ökad satsning på denna verksamhet i samverkan med stärkta insatser på konsumentrådgivning skulle vara positivt för invånarna i stadsdelen.

Viktigt är att det ska fort och lätt att få kontakt med skuldrådgivare då tiden när man är satt i skuld är avgörande för om man kan komma tillbaka och bli skuldfri.

I det överkommersialiserade samhälle vi lever i behöver medborgarna stöd från det offentliga för att undvika stora och små misstag som kan bli förödande för den enskildes privatekonomi. Ambitionen bör vara att man vid behov kan komma till en budget- och skuldrådgivare inom en månad.”

_________________

§13 Slutrapport om förstärkt stöd till anhöriga som hjälper <BR>och vårdar närstående

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger slutrapporterna och den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

2. Protokollsutdrag överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Under åren 2005 till 2008 har medel fördelats av länsstyrelsen för att kommuner ska utveckla varaktiga stödformer till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Förvaltningens bedömning är att länsstyrelsens medel varit viktiga och bidragit till att bygga upp en väl fungerande ordinarie verksamhet för anhörigstöd i stadsdelen. Inom enheten äldrestöd finns bland annat anhörigkonsulenter, kurator och frivilligsamordnare som informerar och ger stöd till anhöriga.

Förvaltningen har inlämnat slutrapporter för 2007 och 2008 samt rekvirerat kvarvarande medel om 1,1 mnkr från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 augusti 2011.

Dnr 357-2011-7

_________________

§14 Ny organisation för personligt ombud

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

När ramavtalet med Stadsmissionen för drift av verksamheten med personligt ombud upphör 31 augusti 2011 skapas en gemensam organisation för personliga ombud i söderort. Fem anställningar inrättas, varav 1,5 för Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltningar. Ombuden får en gemensam lokal på Skarpnäcksfältet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 20 juni 2011.

Dnr 312-2011-8

_________________

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 23 augusti 2011.

_________________

§16 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 18 augusti 2011.

_________________

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 16 augusti 2011.

_________________

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Konstgräs på Sannadalsparkens bollplan i Gröndal

(rubricerat som medborgarförslag)

Skrivelsen inkom 13 juni 2011, dnr 293-2011-1.2.3

Förvaltningens svar anmäldes, daterat 24 augusti 2011.

Synpunkter på trafiksituationen Stjernströms väg

Skrivelsen inkom 30 juni 2011, dnr 326-2011-1.2.3

Till Trafikkontoret, Exploateringskontoret samt Stadsbyggnadskontoret

_________________

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

_________________

§20 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om uppföljning av resultatet i brukarundersökningar

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse för beredning om uppföljning av resultatet i brukarundersökningar inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Dnr 378-2011-1.2.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Budgetgenomgång

Christopher Ödmann (MP) önskade en heldags genomgång av budgetfrågorna för hela nämnden. Abit Dundar svarade att han tar upp frågan i presidiet.

________________________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för juli 2011. Dnr 76-2011-1.2.1

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Beate Lindberg m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Månadsrapporten visar på ett underskott på 3,4 miljoner inom ekonomiskt bistånd. Istället för ett förväntat minskat bidragsberoende har en viss ökning skett. Den 7 juni i år uttalade sig finansborgarrådet Sten Nordin (M) i DN: 'De får ett mycket tydligt besked från mig: stadsdelarna blir kompenserade fullt ut.' Så har inte skett. Istället för begärda 5,6 miljoner har förvaltningen endast erhållit 2,2 miljoner.

Konsekvenserna av detta brutna löfte från stadens finansborgarråd blir att förvaltningen måste spara inom någon annan verksamhet.”

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2011.

Rapporter för kännedom

- Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2010
Socialnämnden 21 juni 2011

- Stockholm Vattenprogram – årsrapport 2009-2010
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 juni 2011

- Miljö och miljövanor i Stockholm 2010 – medborgarenkät
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 juni 2011

- Kvalitetsredovisning för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 2010
Utbildningsnämnden 23 maj 2011

_________________

§27 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 29 juni och 17 augusti 2011.

_________________