Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
15:30
Plats
Styrelserummet, Stockholms stadsbibliotek

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/28/2019

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2019-02-22 - 2019-04-12
b) Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2019-04-16
c) Protokoll arkivutskottet 2019-04-08
d) Protokoll Stockholms konstråd 2019-02-21
e) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-03-05 Dnr. 1.3/11/2019
f) Kulturförvaltningens beslut på delegation avseende kulturmiljö och Ställningstaganden gällande kulturhistorisk klassificering
g) Kulturdirektörens beslut på delegation
h) Stadsarkivariens beslut på delegation
i) Delegationsordning för kulturförvaltningen, förvaltningschefens beslut om vidaredelegation. Dnr. 1.1/1967/2018
j) Ordförandes beslut på delegation i brådskande ärende, kontrakt Vårberg konst 2019-03-20. Dnr. 3.2/2776/2018
k) Ordförandes beslut på delegation i brådskande ärende, Uppsägning av hyresavtal för avflytt och upphörande avtal 10011039 avseende stipendieateljé på Glasbruksgatan 25. Dnr. 1.1/952/2019
l) Trafiknämndens beslut 2019-03-07 § 16 Ny stadsdelspark Vårbergstoppen
m) Anmälan om vidaredelegering av beslut om upphandling av schema- och bemanningssystem. Dnr. 2.6/1806/2018
n) Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Kontorsyttrande som svar på remiss från kommunstyrelsen. Remisstid 2019-03-26. Dnr. 1.1/657/2019
o) Förslag till ny kemikalieplan. Svar på kontorsremiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Remisstid 2019-04-26. Dnr. 1.1/932/2019
p) Utredning om bevarande och gallring av räkenskapsinformation i Stockholms stad. Svar på kontorsremiss från Stadsarkivet. Remisstid 2019-04-17. Dnr. 2.1/892/2019
q) Ateljé och studiostöd, beslutsprotokoll 2019. Dnr. 6.1/554/2019
r) Verksamhetsplan kulturskolan med bilagor
s) Verksamhetsplan kulturstrategiska staben
t) Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek med bilagor
u) Verksamhetsplan Evenemangsavdelningen
v) Verksamhetsplan Liljevalchs konsthall/Stockholm Konst
w) Verksamhetsplan Stadsmuseiavdelningen
x) Stadsarkivets månadsrapport mars
y) Anmälan om nytt dataskyddsombud för kulturförvaltningen. Dnr. 1.1/1384/2018
z) Protokoll extrainsatt samverkan 2019-03-25 Dnr. 1.1/4387/2018
å) Protokoll extrainsatt samverkan 2019-04-01 Dnr. 1.1/4387/2018
ä) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-04-12 Dnr. 1.3/11/2019
ö) Protokoll extrainsatt förvaltningsgruppsmöte om treårsbudget 2019-04-17 Dnr. 1.1/4387/2018
Bilagor
3b) Protokoll Funktionshinderrådet 2019-04-16.pdf (40 kb) 3c) Protokoll arkivutskottet 2019-04-08.pdf (280 kb) 3d) Protokoll Stockholms konstråd 2019-02-21.pdf (368 kb) 3e) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-03-05.pdf (803 kb) 3f) Kulturförvaltningens beslut på delegation avseende kulturmiljö och Ställningstagande gällande kulturhistorisk klassificering .pdf (4 575 kb) 3g) Kulturdirektörens beslut enligt delegation.pdf (323 kb) 3h) Stadsarkivariens beslut enligt delegation.pdf (187 kb) 3i) Delegationsordning för kulturförvaltningen förvaltningschefens beslut om vidaredelegation.pdf (2 568 kb) 3j) Anmälan av ordförandes beslut på delegation i brådskande ärende Kontrakt Vårberg konst 20190320.pdf (3 579 kb) 3k) Anmälan av ordförandes beslut på delegation i brådskande ärende Uppsägning av hyresavtal för avflytt och upphörande avtal 10011039 avseende stipendieateljé på Gl.pdf (228 kb) 3l) Anmälan av trafiknämndens beslut 2019-03-07 §16 Ny stadsdelspark Vårbergstoppen med bilagor.pdf (16 105 kb) 3m) Anmälan om vidaredelegering av beslut om upphandling av schema- och bemanningssystem.pdf (120 kb) 3n) Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. Kontorsyttrande som svar på remiss från kommunstyrelsen.pdf (4 940 kb) 3o) Förslag till ny kemikalieplan. Svar på kontorsremiss från miljö- och hälskoskyddsnämnden.pdf (1 466 kb) 3p) Utredning om bevarande och gallring av räkenskapsinformation i Stockholms stad. Svar på kontorsremiss från Stadsarkivet.pdf (1 073 kb) 3r) Verksamhetsplan Kulturskolan med bilagor.pdf (567 kb) 3s) Verksamhetsplan Kulturstrategiska staben.pdf (526 kb) 3t) Verksamhetsplan Stockholms stadsbibliotek med bilagor.pdf (616 kb) 3u) Verksamhetsplan Evenemangsavdelningen.pdf (408 kb) 3v) Verksamhetsplan Liljevalchs konsthall Stockholm konst.pdf (407 kb) 3w) Verksamhetsplan Stadsmuseiavdelningen.pdf (515 kb) 3x) Stadsarkivet månadsprognos mars.pdf (52 kb) 3y) Nytt dataskyddsombud för kulturförvaltningen.pdf (276 kb) 3z) Protokoll Extra samverkan 2019-03-25.pdf (1 914 kb) 3å) Protokoll Extra samverkan 2019-04-01.pdf (1 335 kb) 3ä) Protokoll Förvaltningsgruppen 2019-04-12.pdf (857 kb) 3ö) Protokoll Extra förvaltningsgrupp treårsbudget 2019-04-17.pdf (547 kb)

4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022

5 Stadsarkivets underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022

8 Samråd om program för Alvik östra i stadsdelen Alvik och Traneberg, Dnr 2013-06204. Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret.

Remisstid 2019-04-23
Omedelbar justering
Dnr. 4.1/537/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inriktningsbeslut för att eftersöka nya magasin för Stadsmuseets samlingar och förvaltningens arkiv

10 Upphandling av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek

11 Förslag till nytt konstnärsstipendium Liljevalchs/Villa San Michele

12 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenpris

Konfidentiellt ärende
Omedelbar justering
Dnr. 6.3/211/2019

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/28/2019

§4 Kulturförvaltningens underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 Dnr. 1.1/941/2019

§5 Stadsarkivets underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 Dnr. 1.2-4721/2019

§6 Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/849/2019

§7 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr. 1.1/963/2019

§8 Samråd om program för Alvik östra i stadsdelen Alvik och Traneberg, Dnr. 2013-06204. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr. 4.1/537/2019

§9 Inriktningsbeslut att eftersöka nya magasin för Stadsmuseets samlingar och förvaltningens arkiv Dnr. 2.2/809/2019

§10 Upphandling av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek Dnr. 2.3/335/2018

§11 Förslag till nytt konstnärsstipendium Liljevalchs/Villa San Michele Dnr. 6.2/561/2019

§12 Stockholms stads hederspriser, Bellmanpris och Lennart af Petersenpris. Förslag på 2019 års mottagare Dnr. 6.3/211/2019

§13 Information och övriga frågor